Xavitech delårsrapport jan - juni 2020

1 april - 30 juni 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,6 (0,6) Mkr
 • Resultat från andelar i intresseföretag uppgick till 0,6 (-) Mkr
 • Resultat före avskrivningar uppgick till -0,3 (-0,7) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -0,3 (-0,7) Mkr
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till -0,7 (-0,8) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,04 (-0,26) kr

1 januari - 30 juni 2020

 • Nettoomsättningen minskade till 1,7 (2,0) Mkr
 • Resultat från andelar i intresseföretag uppgick till 1,4 (-) Mkr
 • Resultat före avskrivningar uppgick till 0,4 (-0,7) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (-0,9) Mkr
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till -0,6 (-0,9) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,04 (-0,31) kr

Väsentliga händelser under rapportperioden
Den 15 maj 2020 beslutade årsstämman i enlighet med styrelsens förslag om utdelning per 0,12 kr per aktie för räkenskapsåret 2019. Styrelsens beslut om ingående av låneavtal med Empir Group AB godkändes. Styrelsen fick bemyndigande att besluta om nyemission vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma.

Den 20 maj beslutade styrelsen att genomföra en företrädesemission om 20 Mkr före emissionskostnader.

Den 25 maj 2020 betalades den beslutade utdelningen ut om 0,12 kr per aktie.

Den 26 juni 2020 offentliggjordes utfallet av nyemissionen. Xavitech tillförs 7,5 Mkr före emissionskostnader, varav ca 5,8 Mkr erlagts genom kvittning av fordran på Xavitech.

Väsentliga händelser efter rapportperioden
Inga väsentliga händelser har skett efter rapportperiodens slut.

VD har ordet
Arbetet med att bygga det nya Xavitech har fortsatt med oförminskad intensitet under det andra kvartalet. Bolagets finansiering är fortsatt huvudfrågan, och vi har även inlett ett arbete med att se över organisationens ledningsfunktion och administrativa processer för att hålla moderbolagets kostnader till ett minimum.

Den företrädesemission som beslutades 20 maj tecknades till knappt 38% och innebar att bolaget tillfördes ca 7,5 mkr före emissionskostnader. Vi hade hoppats på ett något högre utfall, men glädjande var att största ägaren Empir Group tecknade sin andel pro rata genom kvittning på sin fordran på Xavitech. Detta innebär att Empir Group nu innehar 41,85% av aktierna och 42,41% av rösterna i Xavitech, samt att den skuld till Empir Group som efter förvärvet av 49% i Frontwalker hösten 2019 uppgick till 29,1 mkr nu är nere på ca 13,7 mkr.

Arbetet med att se över organisationens ledningsfunktion har syftat till att säkerställa att vi har ett kostnadseffektivt overhead som ändå uppfyller kraven för ett noterat bolag och som är förberett för att hantera en växande verksamhet. Här har vi kunnat dra nytta av den kompetens och infrastruktur som finns på plats i Frontwalker Group, vilket ger oss den flexibilitet och kostnadseffektivitet som vi söker. Arbetet har medfört vissa kostnader av engångskaraktär för moderbolaget som belastar resultatet för perioden.

I våra verksamheter är det förstås effekterna och hanteringen av covid 19-pandemin som har präglat det gångna kvartalet. Inom Frontwalker Group har de omedelbara effekterna kunnat pareras nästan fullt ut tack vare de åtgärder som vidtagits och de statliga stöd som Frontwalker mottagit. Inom Xavitech Micropumps har effekterna varit mer märkbara, då möjligheterna till nyförsäljning varit i princip obefintliga och även beställningar från befintliga kunder gått ner. En utförligare kommentar om utfallet i respektive verksamhet och utsikterna framåt återfinns i segmentrapporteringen på sidan 7.

Vad gäller de långsiktiga effekterna av pandemin är det fortfarande för tidigt att dra några slutsatser för Xavitechs del. Inom både Frontwalker och Xavitech Micropumps har vi under sommaren kunnat skönja tecken på en viss ljusning, men vårt huvudscenario just nu är att båda verksamheterna på grund av osäkerheten i vår omvärld kommer att ha svårt att uppnå sina tillväxtmål för året och följaktligen gå ur 2020 med en något lägre omsättning än vad som låg till grund för de treårsplaner som kommunicerats för Xavitech respektive Frontwalker Group.

På lite längre sikt är bedömningen att vi i stort följer vår plan, men som bolaget redan har kommunicerat är osäkerheten kring följdverkningarna av covid 19 för Xavitech-koncernen och affärsrisken i våra finansiella mål för 2022 stor. Xavitech följer utvecklingen av pandemin och kommer inte att anta eventuell ny strategi eller nya finansiella mål innan marknadssituationen har stabiliserats och pandemins effekter på Xavitech kan överblickas. Om styrelsen beslutar att justera tidigare kommunicerad strategi och/eller finansiella mål kommer detta att kommuniceras av Xavitech.

Vi ser nu fram emot en spännande höst, där ledning och styrelse med ägarnas fortsatta stöd kommer att fortsätta arbetet med att säkra maximal värdetillväxt för vår aktie och befästa Xavitech som ett högutdelande bolag. Frågan om bolagets finansiering kommer fortsatt att finnas kvar på agendan, och vi kommer noggrant att följa utvecklingen i våra innehav för att snabbt kunna agera i de utmaningar - och möjligheter - som vi kan förvänta oss givet den turbulenta verklighet vi befinner oss i.

För mer information kontakta:
Torbjörn Skog, Verkställande direktör Xavitech AB
torbjorn.skog@frontwalker.se
+46 708-890 894

Denna information är sådan information som Xavitech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2020 kl. 8.30 CEST.

Kort om Xavitech
Xavitech-koncernen, som är listat på Nordic SME, har till föremål att äga och förvalta fast och lös egendom inom huvudsakligen informationsteknologi och industriella digitala sensor och styrsystem. Xavitech har idag verksamhet i det helägda dotterbolaget Xavitech Micropumps AB samt i det 49%-iga innehavet i intressebolaget Frontwalker Group AB.

Xavitech Micropumps AB har utvecklat och patenterat en unik skalbar digital pumpteknologi, som för närvarande har sitt huvudsakliga användningsområde inom gas analys för miljö-, industri- och medicintekniska produkter

Frontwalker Group erbjuder resurs- och kompetensförstärkning inom systemutvecklingsprocessens alla faser, helhetsåtaganden kring utveckling och förvaltning av stora kundspecifika IT-system samt tjänster för bemanning av IT-support. Verksamheten bedrivs i självständiga dotterbolag i Stockholm, Uppsala, Malmö och Sundsvall och sysselsätter ca 120 medarbetare.

Organisationsförändringar i Xavitechs intressebolag Frontwalker Groupe AB

PRESSMEDDELANDE

Härnösand, 16 november 2020

Xavitech AB:s ("Xavitech") intressebolag Frontwalker Group AB ("Frontwalker Group") har utsett Anders Hibell till ny VD och chef för underkoncernen Frontwalker Group. Hibell tillträder med omedelbar verkan. Avgående VD Torbjörn Skog, som för närvarande är styrelseledamot i Frontwalker Group, blir istället styrelseordförande i Frontwalker Group, där han ersätter Lars Save som ordförande. Samtidigt går Xavitechs VD Lena Sundsvik och CFO Brita Lindblad (tidigare suppleant) in som nya styrelseledamöter i Frontwalker Group. Lars Save lämnar styrelsen och Torbjörn Nilsson, CFO i Empir Group AB, blir suppleant istället för styrelseledamot. Torbjörn Nilsson är samtidigt föreslagen som ny styrelseledamot i moderbolaget Xavitech AB:s styrelse där Lars Save är ordförande.Kallelse till extra bolagsstämma i Xavitech AB (publ)

Aktieägarna i Xavitech AB (publ), org.nr 556675-2837 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 11 december 2020 klockan 15:00 på Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27, i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 14:30.


Xavitech AB (publ) förvärvar aktier i Frontwalker Group AB

Xavitech AB (publ) ("Xavitech") har idag, den 6 november 2020, ingått avtal med Empir Group AB, org.nr 556313-5309 ("Säljaren"), om förvärv av 77 955 aktier i Frontwalker Group AB, org.nr 556511-6125 ("Frontwalker"). Köpeskillingen uppgår till 25 500 000 kronor. Betalning för de förvärvade aktierna i Frontwalker erläggs genom säljarrevers. Säljarreversen löper med ränta enligt en årlig räntesats om 6,7 procent intill dess skulden i dess helhet har återbetalats.


Xavitech offentliggör utfall i företrädesemissionen

PRESSMEDDELANDE

Härnösand, 2 november 2020

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRA VÄRDEPAPPER I XAVITECH AB. SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Styrelsen för Xavitech AB ("Xavitech") offentliggör idag utfallet i den nyemission av aktier av serie B med företrädesrätt för Xavitechs befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen") som beslutades av styrelsen den 24 augusti 2020. Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 44,89 procent och Xavitech tillförs därmed cirka 12,85 MSEK före emissionskostnader, varav cirka 11,98 MSEK erläggs genom kvittning av fordran på Xavitech.


Xavitech offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

Styrelsen för Xavitech AB (publ) ("Bolaget") har med anledning av den förestående emissionen av aktier av serie B med företrädesrätt för befintliga aktieägare, som offentliggjordes den 24 augusti 2020 ("Företrädesemissionen"), upprättat ett EU-tillväxtprospekt ("Prospektet") som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.


Xavitechs styrelse beslutar om företrädesemission av aktier av serie B

Styrelsen för Xavitech AB (publ) ("Xavitech") har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 15 maj 2020, beslutat om företrädesemission om högst 22 019 966 aktier av serie B. Givet att emissionen fulltecknas tillförs bolaget cirka 28,6 MSEK före emissionskostnader. Syftet med emissionen är att emissionslikviden ska användas för förvärv samt att återbetala Xavitechs förvärvsslån som för närvarande uppgår till cirka 13,7 MSEK. Teckningskursen är fastställd till 1,30 SEK per aktie och motsvarar en premie om 4,84 % mot stängningskursen på Nordic SME den 21 augusti 2020.Xavitech delårsrapport jan - juni 2020

1 april - 30 juni 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,6 (0,6) Mkr
 • Resultat från andelar i intresseföretag uppgick till 0,6 (-) Mkr
 • Resultat före avskrivningar uppgick till -0,3 (-0,7) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -0,3 (-0,7) Mkr
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till -0,7 (-0,8) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,04 (-0,26) kr

1 januari - 30 juni 2020

 • Nettoomsättningen minskade till 1,7 (2,0) Mkr
 • Resultat från andelar i intresseföretag uppgick till 1,4 (-) Mkr
 • Resultat före avskrivningar uppgick till 0,4 (-0,7) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (-0,9) Mkr
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till -0,6 (-0,9) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,04 (-0,31) kr


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted