Xavitech Bokslutskommuniké 2019

- Rörelseresultat för fjärde kvartalet var -1 661 Tkr (-427 Tkr).

- Resultat per aktie för fjärde kvartalet var -0,31 kr (-0,15 kr).

- Nettoomsättningen i pumpverksamheten under fjärde kvartalet för koncernen uppgick till 738 Tkr (594 Tkr), vilket är en ökning med 24% från samma period förra året.

- Orderingången i pumpverksamheten uppgick till 1 251 Tkr (1 242Tkr), vilket är oförändrat med samma period förra året.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

Med stöd av bemyndigandet som styrelsen erhöll på extra bolagsstämma den 6 december 2019, beslutades den 13 januari 2020 att genomföra ytterligare en riktad nyemission. Bolaget tillförs en emissionslikvid om 4 015 152 kronor, före transaktionskostnader, varav 1 778 400 kronor erläggs genom kvittning av delar av Empir Group AB:s ("Empir Group") fordran på Bolaget som uppstod när Bolaget accepterade en säljarrevers från Empir Group.

Den 13 februari 2020 hölls en extra bolagsstämma där beslut om ny bolagsordning samt beslut om ett emissionsbemyndigande för styrelsen antogs.

VD ORD

I mitten av december 2019 tillträdde jag som koncernchef för Xavitech. De första månaderna har varit händelserika och arbetet med att realisera styrelsens riktlinjer för framtiden har bedrivits i ett högt tempo. Jag vet att många delar min uppfattning att vi inlett en spännande resa där ett av våra viktigaste mål är att säkerställa en långsiktig värdemaximering för Xavitechs aktieägare. Att se till att vi lyckas uppnå detta mål är en av mina viktigaste uppgifter som koncernchef.

Xavitech är numera en koncern bestående av det på NGM Nordic SME listade moderbolaget Xavitech, det helägda dotterbolaget Xavitech Micropumps AB samt det nya innehavet i IT-koncernen Frontwalker Group AB där Xavitech äger 49%.

Moderbolagets uppgift är att ansvara för kommunikationen till aktieägare och marknaden, affärskontroll, allokering av resurser, finansiering samt att forma den övergripande strategin för koncernens innehav. Det operativa ansvaret och styrningen i Xavitech Micropumps AB och Frontwalker Group AB ligger på respektive bolagsledning och styrelse. Även om Xavitech inte har ett ägaransvar i Frontwalker Group kommer jag att som koncernchef vara starkt engagerad i företagets fortsatta utveckling som en komplett IT-partner med attraktiva konsulttjänster.

Under det fjärde kvartalet flyttades all verksamhet, inklusive resurser, kring koncernens unika pumpteknologi över till Xavitech Micropumps AB. Därmed kan dotterbolaget nu med full kraft fokusera på att realisera den treårsplan som låg till grund för Xavitechs emission i somras. I samband med att pumpverksamheten flyttas över gjordes även en översyn av affärsplanen samt värden på lager samt immateriella anläggningstillgångar.
Detta resulterade i strukturkostnader av engångskaraktär som påverkat koncernens helårsresultat med ca -3,2 mkr.

Mot slutet av året genomfördes en hel del strukturarbete inom Frontwalker Group. Detta arbete bidrog till ett negativt resultat för Frontwalker-koncernen som helhet och en resultatpåverkan för moderbolaget på -881 tkr. Denna resultateffekt var väntad och ska sättas i relation till att vi nu skapat en ny koncern med rätt förutsättningar att uppnå de kommunicerade finansiella målen.Sammantaget redovisar Xavitech-koncernen en förlust om -1,66 mkr för fjärde kvartalet 2019 och -4,74 mkr för helåret 2019. Ett år vi nu kan lägga bakom oss för att istället blicka framåt. Med de nya kassaflöden som Xavitech tillförts i och med förvärvet av Frontwalker Group, och det strukturarbete som utförts även i Xavitech Micropumps, har grunden lagts för positiva kassaflöden samt en framtida utdelning till våra aktieägare.

Frågan kring moderbolagets finansiering efter förvärvet av Frontwalker är högt prioriterat. Lånet för förvärvet (21,9 mkr) löper med en ränta om 9% och kan amorteras fritt under det kommande året. Vår plan för kapitalanskaffning har börjat verkställas och styrelsen har sedan förvärvet av Frontwalker Group genomfört två riktade emissioner om sammanlagt 10,6 mkr. Styrelsen har också aviserat sin avsikt att genomföra en företrädesemission senare under våren. Detta för att till fullo kunna slutföra finansieringen av lånet under 2020.

Som tidigare kommunicerats har ägarbilden i Xavitech förändrats kraftigt i samband med emissionerna. Empir Group har deltagit i båda emissionerna genom kvittning av sin fordran och därigenom blivit största aktieägare i Xavitech med 29,98% av aktierna. Samtidigt har Xavitechs skuld till Empir Group minskat med ca 4,74 mkr. Empir Group har en uttalad ambition att förbli största aktieägare i koncernen. Utöver det gemensamma ägarintresset i Frontwalker Group innebär Empir Groups innehav i Xavitech att företaget delar övriga aktieägares intresse i att hålla nere Xavitechs kostnader för finansiering. Det gemensamma målet är att Xavitechs aktie ska få en så bra värdetillväxt som möjligt, samt att eventuella nyemissioner ska ge en så liten utspädningseffekt som möjligt för befintliga aktieägare.

Ett viktigt skäl till förvärvet av Frontwalker Group var möjligheten att stärka koncernens kassaflöde och att så snabbt som möjligt kunna påbörja en utdelning till aktieägarna. Denna ambition underströks i de nya finansiella mål som koncernens styrelse kommunicerat och där det fastställdes att koncernen Xavitech
· ska nå 8 mkr i omsättning i slutet av 2022
· ska uppnå ett rörelseresultat på 8 mkr i slutet av 2022
· ska ha en i huvudsak organisk tillväxtstrategi samt vara vinst- och utdelningsmaximerande.
· ska dela ut minst 70% av årets EBT, om bolagets situation så medger.

Styrelsen avser att foresla arsstamman den 15 maj att besluta om en utdelning pa totalt 2 413 174,14 kronor, motsvarande ca 70% av fritt eget kapital. Baserat pa nuvarande antal aktier om 14 195 142 aktier skulle forslaget innebara en utdelning om 0,17:- per aktie. Baserat pa stangningskursen fredagen den 14 februari 2020, (1,11:- per aktie) skulle utdelningen motsvara en direktavkastning om ca 15,3%.

- Torbjörn Skog, VD Xavitech AB

För mer information kontakta:
Torbjörn Skog, Verkställande direktör Xavitech AB
torbjorn.skog@frontwalker.se
+46 708-890 894

Kort om Xavitech
Xavitech koncernen som är listat på Nordic SME har till föremål att äga och förvalta fast och lös egendom inom huvudsakligen informationsteknologi och industriella digitala sensor och styrsystem. Det helägda dotterbolaget Xavitech Micropumps AB har utvecklat och patenterat en unik skalbar digital pumpteknologi, som för närvarande har sitt huvudsakliga användningsområde inom gas analys för miljö-, industri- och medicintekniska produkter. Med ett patenterat inbyggt, optiskt styrsystem och intelligent mjukvara erhålls marknadsledande livslängd och unika möjligheter till miniatyrisering och kostnadsrationalisering. Xavitech erbjuder pumpar, utvecklingstjänster och licensiering av teknologi.

Bokslutskommunike januari - december 2020

PRESSMEDDELANDE

Härnösand, 18 februari 2021


Xavitech har fastställt nya finansiella mål och ny utdelningspolicy samt beslutat att utse ny tillförordnad VD och CFO

PRESSMEDDELANDE

Härnösand, 1 februari 2021

Styrelsen för Xavitech AB (publ) ("Xavitech") har idag, den 1 februari 2021, med anledning av förvärvet, 11 december 2020, av majoritetsposten av underkoncernen Frontwalker Group AB, beslutat att fastställa nya finansiella mål och ny utdelningspolicy som beaktar koncernens nya situation. Styrelsen har vidare beslutat att styrelseledamoten Torbjörn Nilsson utses till ny tillförordnad VD och CFO för koncernen. Torbjörn Nilsson tar över från och med 1 februari 2021.


Xavitech AB (publ) har slutfört förvärvet av aktier i Frontwalker Group AB

PRESSMEDDELANDE

11 december 2020

Xavitech AB (publ) ("Xavitech") har idag, den 11 december 2020, genomfört förvärvet av 77 955 aktier i Frontwalker Group AB, org.nr 556511-6125 ("Målbolaget"), från Empir Group AB, org.nr 556313-5309 ("Säljaren").


Kommuniké från extra bolagsstämma i Xavitech AB

PRESSMEDDELANDE

Härnösand, 11 december 2020

Xavitech AB (publ) ("Bolaget") har idag, den 11 december 2020, hållit extra bolagsstämma.


Organisationsförändringar i Xavitechs intressebolag Frontwalker Groupe AB

PRESSMEDDELANDE

Härnösand, 16 november 2020

Xavitech AB:s ("Xavitech") intressebolag Frontwalker Group AB ("Frontwalker Group") har utsett Anders Hibell till ny VD och chef för underkoncernen Frontwalker Group. Hibell tillträder med omedelbar verkan. Avgående VD Torbjörn Skog, som för närvarande är styrelseledamot i Frontwalker Group, blir istället styrelseordförande i Frontwalker Group, där han ersätter Lars Save som ordförande. Samtidigt går Xavitechs VD Lena Sundsvik och CFO Brita Lindblad (tidigare suppleant) in som nya styrelseledamöter i Frontwalker Group. Lars Save lämnar styrelsen och Torbjörn Nilsson, CFO i Empir Group AB, blir suppleant istället för styrelseledamot. Torbjörn Nilsson är samtidigt föreslagen som ny styrelseledamot i moderbolaget Xavitech AB:s styrelse där Lars Save är ordförande.Kallelse till extra bolagsstämma i Xavitech AB (publ)

Aktieägarna i Xavitech AB (publ), org.nr 556675-2837 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 11 december 2020 klockan 15:00 på Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27, i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 14:30.


Xavitech AB (publ) förvärvar aktier i Frontwalker Group AB

Xavitech AB (publ) ("Xavitech") har idag, den 6 november 2020, ingått avtal med Empir Group AB, org.nr 556313-5309 ("Säljaren"), om förvärv av 77 955 aktier i Frontwalker Group AB, org.nr 556511-6125 ("Frontwalker"). Köpeskillingen uppgår till 25 500 000 kronor. Betalning för de förvärvade aktierna i Frontwalker erläggs genom säljarrevers. Säljarreversen löper med ränta enligt en årlig räntesats om 6,7 procent intill dess skulden i dess helhet har återbetalats.


Xavitech offentliggör utfall i företrädesemissionen

PRESSMEDDELANDE

Härnösand, 2 november 2020

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRA VÄRDEPAPPER I XAVITECH AB. SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Styrelsen för Xavitech AB ("Xavitech") offentliggör idag utfallet i den nyemission av aktier av serie B med företrädesrätt för Xavitechs befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen") som beslutades av styrelsen den 24 augusti 2020. Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 44,89 procent och Xavitech tillförs därmed cirka 12,85 MSEK före emissionskostnader, varav cirka 11,98 MSEK erläggs genom kvittning av fordran på Xavitech.


Xavitech offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

Styrelsen för Xavitech AB (publ) ("Bolaget") har med anledning av den förestående emissionen av aktier av serie B med företrädesrätt för befintliga aktieägare, som offentliggjordes den 24 augusti 2020 ("Företrädesemissionen"), upprättat ett EU-tillväxtprospekt ("Prospektet") som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted