XAVITECH AB KVARTALSSRAPPORT JANUARI - MARS Q1

- Nettoomsättningen minskade till 1,0 (1,4) MSEK

- Resultat från andelar i intresseföretag uppgick till 0,8 (-) MSEK

- Resultat före avskrivningar uppgick till 0,7 (0,0) MSEK

- Rörelseresultatet uppgick till 0,7 (-0,1) MSEK

- Resultatet efter skatt uppgick för perioden till 0,1 (-0,1) MSEK

- Resultat per aktie uppgick till 0,01 (-0,05) SEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN

- Den 13 januari beslutade styrelsen att genomföra en riktad emis- sion om 4,0 MSEK före emissionskostnader.

- Den 13 februari 2020 hölls en extra bolagsstämma där beslut om ny bolagsordning samt beslut om ett emissionsbemyndigande för styrelsen antogs.

- Den 27e februari beslutade styrelsen att genomföra en riktad emission om 2,2 MSEK före emissionskostnader.

- Den 23 mars 2020 hölls en extra bolagsstämma där stämman fat- tade beslut om antal styrelsemedlemmar, ny styrelseordförande samt arvode till styrelsen.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

- Bolaget ingår låneavtal med Empir Group AB, avtalet villkorat av bolagsstämmobeslut i bägge bolagen.

- Styrelsen justerar utdelningsförslaget för 2019 från en utdelning om 0,15 kr per aktie till 0,12 kr per aktie.

VD KOMMENTAR

Det har varit ett händelserikt första kvartal som koncernchef för Xavitech. Covid-19-pandemin har i ett slag förändrat tillvaron för oss alla, och i skrivande stund kan vi liksom alla andra bara spekulera kring virusets utveckling och vilken påverkan det kommer att ha på vår marknad på kort och lång sikt. För Xavitechs räkning innebär det att vi under en tid framöver behöver agera med stor omsorg och försiktighet, samtidigt som vi måste vara alerta och ta vara på de möjligheter som ges.

Det är därför tillfredställande att kunna konstatera att Xavitech genom de åtgärder som vidtagits från i höstas och framåt har blivit ett starkare bolag. Vi har en ny huvudägare som tydligt aviserat sin vilja att utveckla bolaget långsiktigt, vi har en stärkt balansräkning och en rörelse som genererar positiva kassaflöden och sist men inte minst sedan april en överenskommelse om finansiering på flexibla och förmånliga villkor som nu väntar på godkännande av årsstämmorna i Xavitech och Empir Group i mitten av maj.

Mycket av koncernledningens och styrelsens arbete har under kvartalet kretsat kring just bolagets finansiering, men arbetet i våra verksamheter har samtidigt fortsatt bedrivits med full kraft.

Frontwalker Group följer i stort sin plan för kvartalet, som annars har präglats av arbete för att förstå och möta utmaningen av covid-19. Ledningen gjorde tidigt bedömningen att Frontwalker med tanke på sin mix av kunder i det korta perspektivet sannolikt inte skulle drabbas hårt och direkt av utvecklingen på marknaden, och det känns skönt att kunna konstatera att så inte heller blev fallet. Eftersom konsultmarknaden nu präglas av ett överskott på utbudssidan och en sänkt efterfrågan på kundsidan väntar dock en svår utmaning i att landa nya uppdrag under andra halvan av året.

Xavitech Micropumps har haft en bra start på året resultatmässigt, och det hårda arbete som VD Henrik Sjöström la ner under 2019 resulterade mycket glädjande i ett positivt resultat för första kvartalet 2020. Då många av företagets kunder strypt en stor del av sitt utvecklingsarbete har dock försäljningen hittills i år påverkats negativt, och den lägre försäljningstakt vi haft under första kvartalet jämfört med avslutningen av 2019 kommer att göra avtryck i kommande kvartal.

Efter den riktade emission som genomfördes i december har under kvartalet även en andra och en tredje riktad emission genomförts och kommunicerats. Emissionerna har tecknats både genom kontant teckning och av Empir Group genom kvittning av fordran. Det förvärvslån om totalt 29,1 mkr som finansierade köpet av 49% av Frontwalker Group i slutet av 2019 har delvis amorterats, och uppgår per 1 april till 20 mkr. Strax efter rapportperiodens slut kunde vi även meddela att det korta förvärvslånet omförhandlats till ett långsiktigt lån som löper till 2035 med 6% ränta (från tidigare 9%). Överenskommelsen är villkorad godkännande av årsstämmorna i Empir Group och Xavitech i mitten av maj, vilket vi räknar med kommer att beviljas. Bolaget har då tryggat en långsiktig finansiering och ett rörelsekapital för framdrift enligt gällande affärsplan för minst 12 månader.

Ledningen och styrelsen arbetar hårt för att skapa aktieägarvärde genom att minska bolagets räntekostnader och att fortsätta amortera på förvärvslånet. Varje amortering innebär en värdeöverföring till Xavitechs aktieägare, och målsättningen är att med fortsatt hög utdelningskapacitet amortera våra skulder så fort bolaget orkar. Avsikten att genomföra en företrädesemission står fast, men beslut har inte fattats och är avhängigt utvecklingen i bolagets osäkra omvärld.

Ägarbilden i Xavitech har förändrats kraftigt sedan sommaren 2019. Empir Group är nu med 29% av såväl kapital som röster Xavitechs utan jämförelse största ägare och har en uttalad ambition att vara drivande i att utveckla den gemensamma affären. Målet är att Xavitechs aktie ska få en så bra värdetillväxt som möjligt, och att nyemission ska ge en så liten utspädningseffekt som möjligt för befintliga aktieägare i Xavitech.

Som framgår av denna delårsrapport så har Xavitech genom förvärvet av de 49% i Frontwalker Group lyckats vända många år av förluster till vinst. Förvärvet har inte bara inneburit tillförsel av ett positivt kassaflöde för första gången, utan också att styrelsen har haft möjlighet att föreslå årsstämman att påbörja utdelning om 1,20: -, dvs. ca 10% på nuvarande aktiekurs. Det nya kassaflödet har även bidragit till att säkra fortsatt utveckling i dotterbolaget Xavitech Micropumps.

Denna rapport påverkas enbart positivt av Frontwalker-transaktionen, men covid-19 har medfört en osäkerhet kring Frontwalker Groups kommande utdelningskapacitet. Vår bedömning är att påverkan för första halvåret kommer att bli begränsad, men att risken ökar under andra halvåret. Affärsrisken i utförandet av våra planer för att nå de kommunicerade målen 2022 har därmed ökat.

Som jag nämnde inledningsvis kommer det som nu pågår i vår omvärld dock även att ge upphov till möjligheter. Vår förhoppning är att vi kan bedöma de långsiktiga effekterna på marknaden under andra halvan av året och då även se över möjligheten till ytterligare mindre förvärv, i första hand för att komplettera vår verksamhet inom Frontwalker Group.

Torbjörn Skog

VD Xavitech AB

Denna information är sådan information som Xavitech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2020 kl. 08.30 CET.

För mer information kontakta:

Torbjörn Skog, Verkställande direktör Xavitech AB

torbjorn.skog@frontwalker.se

+46 708-890 894

Kort om Xavitech

Xavitech-koncernen, som är listat på Nordic SME, har till föremål att äga och förvalta fast och lös egendom inom huvudsakligen informationsteknologi och industriella digitala sensor och styrsystem. Xavitech har idag verksamhet i det helägda dotterbolaget Xavitech Micropumps AB samt i det 49%-iga innehavet i intressebolaget Frontwalker Group AB. Xavitech Micropumps AB har utvecklat och patenterat en unik skalbar digital pumpteknologi, som för närvarande har sitt huvudsakliga användningsområde inom gas analys för miljö-, industri- och medicintekniska produkter. Frontwalker Group erbjuder resurs- och kompetensförstärkning inom systemutvecklingsprocessens alla faser, helhetsåtaganden kring utveckling och förvaltning av stora kundspecifika IT-system samt tjänster för bemanning av IT-support. Verksamheten bedrivs i självständiga dotterbolag i Stockholm, Uppsala, Malmö och Sundsvall och sysselsätter ca 120 medarbetare.

Nerladdningsbara filer
Xavitechs styrelse beslutar om företrädesemission av aktier av serie B

Styrelsen för Xavitech AB ("Xavitech") har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 15 maj 2020, beslutat om företrädesemission om högst 16 000 809 aktier av serie B till en teckningskurs om 1,25 SEK per aktie. Teckningskursen motsvarar en premie om cirka 4,2 procent jämfört med stängningskursen för Xavitechs aktie av serie B den 19 maj 2020. Givet att emissionen fulltecknas tillförs bolaget cirka 20 MSEK före emissionskostnader. Syftet med emissionen är att emissionslikviden ska användas för att återbetala Xavitechs förvärvsslån om cirka 20 MSEK.
Xavitech Årsredovisning 2019

- NETTOOMSÄTTNINGEN under helåret för koncernen uppgick till 3 343 Tkr (3 745 Tkr), vilket är en minskning med 11 % från fjolåret. Mest beroende på en nedgång i marknaden för befintliga kunder samt begränsade resurser till försäljning.

- RÖRELSERESULTAT för koncernen 2019 uppgick till -4 735 Tkr (-1 689 Tkr), vilket till stor del berodde på ett underskott i pumpverksamheten om ca 3 Mkr, och på omstruktureringskostnader i samband med fokusering av verksamheten och förlust hänförlig till innehavet i Frontwalker ca -0,9 Mkr, vilket till stor del utgjordes av engångskostnader i samband med transaktionen.

- INVESTERINGAR under 2019 har i huvudsak avsett investeringen i intresseföretaget Frontwalker Group AB (49 %) om 30,4 Mkr samt 0,1 Mkr i immateriella anläggningstillgångar.

- KASSAFLÖDET för året uppgick till 1 664 (2 175) Tkr. Det positiva kassaflödet kommer i huvudsak från de emissioner Xavitech genomfört under 2019.

- BÖRSKURSEN har under året förändrats från 8,50 kr till 1 kr.

- UTDELNING styrelsen har lagt ett förslag om utdelning på 0,12 kr/aktie till årsstämman 2020.Styrelsen för Xavitech AB justerar utdelningsförslaget för 2019

Styrelsen för Xavitech AB ("Xavitech") har idag, till följd av nuvarande instabila marknadsläge och som en försiktighetsåtgärd, beslutat justera utdelningsförslaget för 2019. Förslaget från Xavitechs styrelse är att årsstämman fattar beslut om en vinstutdelning om 0,12 kronor per aktie, vilket skiljer sig från det tidigare kommunicerade förslaget om 0,15 kronor per aktie.


Xavitech AB ingår låneavtal med Empir Group AB

Xavitech AB ("Xavitech") förvärvade den 6 december 2019 75 000 aktier i Frontwalker Group AB, org.nr 556511-6125, från Empir Group AB, org.nr 556313-5309, ("Empir Group"). Som betalning för del av köpeskillingen ställde Xavitech ut en revers till Empir Group om 29 100 000 kronor, vilken löper med en årlig ränta om 9 procent ("Reversen"). Därefter har en del av Reversen återbetalats genom att Empir Group vid tre olika tillfällen tecknat nya aktier av serie B i Xavitech genom kvittning. Vidare har 3 757 600 kronor återbetalats kontant, vilket innebär att Reversens kapitalbelopp uppgår till 20 000 000 kronor. Xavitech och Empir Group har idag, den 7 april 2020, ingått ett långfristigt låneavtal om 20 000 000 kronor ("Låneavtalet") för att refinansiera Reversen. Lånet är villkorat av godkännande av aktieägarna i såväl Xavitech som Empir Group.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted