Organisationsförändringar i Xavitechs intressebolag Frontwalker Groupe AB

PRESSMEDDELANDE

Härnösand, 16 november 2020

Xavitech AB:s ("Xavitech") intressebolag Frontwalker Group AB ("Frontwalker Group") har utsett Anders Hibell till ny VD och chef för underkoncernen Frontwalker Group. Hibell tillträder med omedelbar verkan. Avgående VD Torbjörn Skog, som för närvarande är styrelseledamot i Frontwalker Group, blir istället styrelseordförande i Frontwalker Group, där han ersätter Lars Save som ordförande. Samtidigt går Xavitechs VD Lena Sundsvik och CFO Brita Lindblad (tidigare suppleant) in som nya styrelseledamöter i Frontwalker Group. Lars Save lämnar styrelsen och Torbjörn Nilsson, CFO i Empir Group AB, blir suppleant istället för styrelseledamot. Torbjörn Nilsson är samtidigt föreslagen som ny styrelseledamot i moderbolaget Xavitech AB:s styrelse där Lars Save är ordförande.

I och med dessa organisationsförändringar består Frontwalker Groups styrelse av Torbjörn Skog (ordförande), Lena Sundsvik, och Brita Lindblad som ordinarie ledamöter och Torbjörn Nilsson som suppleant.

"Efter en intensiv, händelserik och spännande tid som koncernchef på Frontwalker Group känns det nu väldigt bra att kunna lämna över ledarskapet till Anders Hibell. Med sina personliga kvaliteter och tidigare erfarenheter är jag övertygad om att Anders är helt rätt person att leda Frontwalker Group in i framtiden, och jag ser fram emot vårt kommande samarbete. Jag vill också passa på att tacka min ledningsgrupp, min styrelse, våra verksamhetsledare och sist men inte minst alla medarbetare för gott samarbete och fantastiskt fina insatser under min tid som VD och koncernchef", säger Torbjörn Skog, tillträdande ordförande för Frontwalker Group.

"Det är med stor energi och entusiasm som jag tar vid som VD och koncernchef. Jag ser fram emot att få leda en företagsgrupp med stark kompetens och att utveckla koncernen tillsammans med styrelsen och dotterbolagens VD:ar. Vi fortsätter arbeta nära våra medarbetare och tillsammans kommer vi att generera tillväxt för bolagen genom att fokusera på att skapa värde för våra kunder, och ge de allra bästa karriärmöjligheterna för våra medarbetare", säger Anders Hibell, tillträdande VD för Frontwalker Group.

"Det känns bra att vi nu har en ny ledare på plats för Frontwalker Group. Med Anders Hibells erfarenhet och kompetens har han tillsammans med dotterbolagens VD:ar och medarbetare alla förutsättningar att skapa både god tillväxt och lönsamhet för gruppen. Det känns samtidigt skönt att Torbjörn Skog inte lämnar helt, utan kliver in i rollen som styrelseordförande. Torbjörns erfarenhet och kunnande kommer att vara fortsatt värdefullt för Frontwalker Groups utveckling", säger Lena Sundsvik, VD för Xavitech och ny styrelseledamot i Frontwalker Group.

Xavitech har för närvarande ett ägande om 49 procent av aktierna i Frontwalker Group (Empir Group AB, som är majoritetsägare i Xavitech äger resterande 51 procent av aktierna). Som Xavitech offentliggjort genom pressmeddelande den 6 november 2020 har Xavitech ingått avtal med Empir Group AB om att förvärva resterande 51 procent av aktierna från Empir Group AB, villkorat av godkännande från aktieägarna i såväl Xavitech som Empir Group AB. Om transaktionen fullföljs kommer Xavitech således att äga samtliga aktier i Frontwalker Group medan Empir Group AB fortsatt är majoritetsägare i Xavitech.

Xavitech AB (publ)

Lena Sundsvik

VD

Frågor till Lena Sundsvik, +46 70 385 05 99

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 november 2020 kl. 08.15 CET.

Kort om Xavitech

Xavitech-koncernen, som är listat på Nordic SME, har till föremål att äga och förvalta fast och lös egendom inom huvudsakligen informationsteknologi och industriella digitala sensor och styrsystem. Xavitech har idag verksamhet i det helägda dotterbolaget Xavitech Micropumps AB samt i det 49%-iga innehavet i intressebolaget Frontwalker Group AB.

Xavitech Micropumps AB har utvecklat och patenterat en unik skalbar digital pumpteknologi, som för närvarande har sitt huvudsakliga användningsområde inom gas analys för miljö-, industri- och medicintekniska produkter.

Frontwalker Group erbjuder resurs- och kompetensförstärkning inom systemutvecklingsprocessens alla faser, helhetsåtaganden kring utveckling och förvaltning av stora kundspecifika IT-system samt tjänster för bemanning av IT-support. Verksamheten bedrivs i självständiga dotterbolag i Stockholm, Uppsala, Malmö och Sundsvall och sysselsätter ca 120 medarbetare.


Kallelse till årsstämma i Xavitech AB

Aktieägarna i Xavitech AB, org.nr 556675-2837 ("Bolaget"), har kallats till årsstämma den 12 maj 2021 klockan 13:30 på Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27 i Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar klockan 13:15.


Bokslutskommunike januari - december 2020

PRESSMEDDELANDE

Härnösand, 18 februari 2021


Xavitech har fastställt nya finansiella mål och ny utdelningspolicy samt beslutat att utse ny tillförordnad VD och CFO

PRESSMEDDELANDE

Härnösand, 1 februari 2021

Styrelsen för Xavitech AB (publ) ("Xavitech") har idag, den 1 februari 2021, med anledning av förvärvet, 11 december 2020, av majoritetsposten av underkoncernen Frontwalker Group AB, beslutat att fastställa nya finansiella mål och ny utdelningspolicy som beaktar koncernens nya situation. Styrelsen har vidare beslutat att styrelseledamoten Torbjörn Nilsson utses till ny tillförordnad VD och CFO för koncernen. Torbjörn Nilsson tar över från och med 1 februari 2021.


Xavitech AB (publ) har slutfört förvärvet av aktier i Frontwalker Group AB

PRESSMEDDELANDE

11 december 2020

Xavitech AB (publ) ("Xavitech") har idag, den 11 december 2020, genomfört förvärvet av 77 955 aktier i Frontwalker Group AB, org.nr 556511-6125 ("Målbolaget"), från Empir Group AB, org.nr 556313-5309 ("Säljaren").


Kommuniké från extra bolagsstämma i Xavitech AB

PRESSMEDDELANDE

Härnösand, 11 december 2020

Xavitech AB (publ) ("Bolaget") har idag, den 11 december 2020, hållit extra bolagsstämma.


Organisationsförändringar i Xavitechs intressebolag Frontwalker Groupe AB

PRESSMEDDELANDE

Härnösand, 16 november 2020

Xavitech AB:s ("Xavitech") intressebolag Frontwalker Group AB ("Frontwalker Group") har utsett Anders Hibell till ny VD och chef för underkoncernen Frontwalker Group. Hibell tillträder med omedelbar verkan. Avgående VD Torbjörn Skog, som för närvarande är styrelseledamot i Frontwalker Group, blir istället styrelseordförande i Frontwalker Group, där han ersätter Lars Save som ordförande. Samtidigt går Xavitechs VD Lena Sundsvik och CFO Brita Lindblad (tidigare suppleant) in som nya styrelseledamöter i Frontwalker Group. Lars Save lämnar styrelsen och Torbjörn Nilsson, CFO i Empir Group AB, blir suppleant istället för styrelseledamot. Torbjörn Nilsson är samtidigt föreslagen som ny styrelseledamot i moderbolaget Xavitech AB:s styrelse där Lars Save är ordförande.Kallelse till extra bolagsstämma i Xavitech AB (publ)

Aktieägarna i Xavitech AB (publ), org.nr 556675-2837 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 11 december 2020 klockan 15:00 på Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27, i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 14:30.


Xavitech AB (publ) förvärvar aktier i Frontwalker Group AB

Xavitech AB (publ) ("Xavitech") har idag, den 6 november 2020, ingått avtal med Empir Group AB, org.nr 556313-5309 ("Säljaren"), om förvärv av 77 955 aktier i Frontwalker Group AB, org.nr 556511-6125 ("Frontwalker"). Köpeskillingen uppgår till 25 500 000 kronor. Betalning för de förvärvade aktierna i Frontwalker erläggs genom säljarrevers. Säljarreversen löper med ränta enligt en årlig räntesats om 6,7 procent intill dess skulden i dess helhet har återbetalats.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted