EMPIR GROUP AB ÖKAR SITT INNEHAV I XAVITECH AB (PUBL)

PRESSMEDDELANDE

Härnösand, 15 juli 2020

Styrelsen för Xavitech AB (publ) ("Xavitech") beslutade den 20 maj 2020, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 15 maj 2020, om företrädesemission om högst 16 000 809 aktier av serie B. Empir Group AB utnyttjade sin företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen, vilket innebar att Empir Group AB tecknade och tilldelades 4 614 500 nya aktier av serie B.

Efter företrädesemissionen innehar Empir Group AB 41,85 procent av aktierna och 42,41 procent av rösterna i Xavitech. Empir Group AB har beviljats dispens från budplikt av Aktiemarknadsnämnden, uttalande 2020:25.

Ägarbilden i Xavitech har förändrats kraftigt sedan förra sommaren, och det är glädjande att kunna konstatera att vi har en tio i topp-lista inklusive en ny tydlig huvudägare som vill vara med och utveckla vår nya affär kring Frontwalker och stötta Xavitech på vägen mot våra finansiella mål år 2022, säger Torbjörn Skog, VD Xavitech.

Följande tabell visar de tio största aktieägarna i Xavitech per den 15 juli 2020 som känt av bolaget.

Aktieägare Kapital % Röster %

Empir Group AB

41,85

42,41

King In West AB

4,79

5,35

JRS Assets Management AB

4,81

4,70

Alfanode AB

4,60

4,49

Mats Berlin

4,10

4,01

Lars Save

3,18

3,11

Bengt Lindström

2,86

2,80

Nordnet Pension AB

2,57

2,52

Stockholm H&E AB

2,34

2,35

S-Bolagen AB

1,89

1,85

Summa 10 största

72,99

71,74

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 juli 2020 kl. 12:00 CET.

Webbsida: www.xavitech.com

För mer information kontakta:
Torbjörn Skog, Verkställande direktör
torbjorn.skog@frontwalker.se
+46 708-890 894

Kort om Xavitech
Xavitech-koncernen, som är listat på Nordic SME, har till föremål att äga och förvalta fast och lös egendom inom huvudsakligen informationsteknologi och industriella digitala sensor och styrsystem. Xavitech har idag verksamhet i det helägda dotterbolaget Xavitech Micropumps AB samt i det 49%-iga innehavet i intressebolaget Frontwalker Group AB. Xavitech Micropumps AB har utvecklat och patenterat en unik skalbar digital pumpteknologi, som för närvarande har sitt huvudsakliga användningsområde inom gas analys för miljö-, industri- och medicintekniska produkter. Frontwalker Group erbjuder resurs- och kompetensförstärkning inom systemutvecklingsprocessens alla faser, helhetsåtaganden kring utveckling och förvaltning av stora kundspecifika IT-system samt tjänster för bemanning av IT-support. Verksamheten bedrivs i självständiga dotterbolag i Stockholm, Uppsala, Malmö och Sundsvall och sysselsätter ca 120 medarbetare.

Xavitech offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

Styrelsen för Xavitech AB (publ) ("Bolaget") har med anledning av den förestående emissionen av aktier av serie B med företrädesrätt för befintliga aktieägare, som offentliggjordes den 24 augusti 2020 ("Företrädesemissionen"), upprättat ett EU-tillväxtprospekt ("Prospektet") som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.


Xavitechs styrelse beslutar om företrädesemission av aktier av serie B

Styrelsen för Xavitech AB (publ) ("Xavitech") har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 15 maj 2020, beslutat om företrädesemission om högst 22 019 966 aktier av serie B. Givet att emissionen fulltecknas tillförs bolaget cirka 28,6 MSEK före emissionskostnader. Syftet med emissionen är att emissionslikviden ska användas för förvärv samt att återbetala Xavitechs förvärvsslån som för närvarande uppgår till cirka 13,7 MSEK. Teckningskursen är fastställd till 1,30 SEK per aktie och motsvarar en premie om 4,84 % mot stängningskursen på Nordic SME den 21 augusti 2020.Xavitech delårsrapport jan - juni 2020

1 april - 30 juni 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,6 (0,6) Mkr
 • Resultat från andelar i intresseföretag uppgick till 0,6 (-) Mkr
 • Resultat före avskrivningar uppgick till -0,3 (-0,7) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -0,3 (-0,7) Mkr
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till -0,7 (-0,8) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,04 (-0,26) kr

1 januari - 30 juni 2020

 • Nettoomsättningen minskade till 1,7 (2,0) Mkr
 • Resultat från andelar i intresseföretag uppgick till 1,4 (-) Mkr
 • Resultat före avskrivningar uppgick till 0,4 (-0,7) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (-0,9) Mkr
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till -0,6 (-0,9) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,04 (-0,31) kr

Xavitechs styrelse beslutar om företrädesemission av aktier av serie B

Styrelsen för Xavitech AB ("Xavitech") har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 15 maj 2020, beslutat om företrädesemission om högst 16 000 809 aktier av serie B till en teckningskurs om 1,25 SEK per aktie. Teckningskursen motsvarar en premie om cirka 4,2 procent jämfört med stängningskursen för Xavitechs aktie av serie B den 19 maj 2020. Givet att emissionen fulltecknas tillförs bolaget cirka 20 MSEK före emissionskostnader. Syftet med emissionen är att emissionslikviden ska användas för att återbetala Xavitechs förvärvsslån om cirka 20 MSEK.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted