WilLak beslutar om en företrädesemission om 7,8 MSEK

Styrelsen i WilLak AB ("WilLak" eller "Bolaget") har beslutat, förutsatt extra bolagstämmas godkännande den 19 februari 2018, om en företrädesemission av aktier om cirka 7,8 MSEK ("Företrädesemissionen"). Styrelsen har även föreslagit att den extra bolagsstämman beslutar om ett emissionsbemyndigande som möjliggör för styrelsen att besluta om en överteckningsoption om cirka 3,0 MSEK ("Överteckningsoptionen"). Företrädesemissionen omfattar högst 1 116 000 aktier och Överteckningsoptionen 425 000 aktier till en teckningskurs om 7 SEK per aktie. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier. För varje en (1) tecknad, betald och tilldelad aktie erhålls en (1) teckningsoption av serie TO 1 ("Teckningsoptionen") med nyttjandeperiod från och med den 1 februari 2019 till och med den 15 februari 2019. Även allmänheten ges möjligheten att teckna aktier i Företrädesemissionen och Överteckningsoptionen. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att publiceras inom kort.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. 

 • Styrelsen i WilLak har beslutat om en Företrädesemission av aktier om cirka 7,8 MSEK. Skulle Företrädesemissionen bli övertecknad vill styrelsen kunna emittera ytterligare aktier om cirka 3,0 MSEK genom Överteckningsoptionen.
 • För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier till en teckningskurs om 7 SEK per aktie.
 • Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma den 19 februari 2017. Kallelse till bolagsstämman offentliggörs genom särskilt pressmeddelande.
 • Företrädesemissionen är säkerställd till 83,2 procent genom teckningsförbindelser från Bolagets huvudägare Jan Axelsson och Martin Axelsson samt externa garantiåtaganden.
 • Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen är 22 februari 2018.
 • Teckningsperioden i Företrädesemissionen pågår mellan den 26 februari 2018 och den 12 mars 2018.
 • Varje tre (3) Teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) ny aktie mellan den 1 februari och den 15 februari 2019 till en teckningskurs om 10 SEK per aktie.

Bakgrund och motiv
WilLak har under det senaste året investerat i verksamhetsförbättringar och kapacitetsutökningar. Genom flytten till en ny produktionsanläggning i Torvinge, Linköping, investeringar i bl.a. en stansmaskin och fortsatt utveckling samt effektivisering av produktionslinan står Bolaget nu starkare än någonsin inför fortsatt tillväxt. Utvecklingen av produktionslinan har vidare lett till en mer effektiv sammansättningsprocess, vilket återspeglas i personalstyrkans storlek. Arbetsstyrkan har successivt i stort sett halverats under perioden med ökad produktionskapacitet. Genom detta förarbete kan Bolaget nu öka orderinflödet med marknadsinsatser.

Emissionslikviden från Företrädesemissionen (inklusive eventuell Överteckningsoption) kommer framför allt att användas till rörelsekapital.

Företrädesemissionen
WilLaks styrelse har beslutat, förutsatt extra bolagsstämmas godkännande den 19 februari 2018, om en Företrädesemission om högst 1 116 000 aktier. I det fall Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget cirka 7,8 MSEK före emissionskostnader.

Den som är registrerad som aktieägare i WilLak på avstämningsdagen för Företrädesemissionen den 22 februari 2018 skall äga företrädesrätt att för fem (5) befintliga aktier teckna sig för tre (3) nya aktier till teckningskursen 7 SEK per aktie. Teckningsperioden beräknas löpa från och med den 26 februari 2018 till och med den 12 mars 2018.

Företrädesemissionen är säkerställd till 83,2 procent genom teckningsförbindelser från Bolagets huvudägare Jan Axelsson och Martin Axelsson samt externa garantiåtaganden.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kan få sin ägarandel utspädd med högst cirka 44,4 procent förutsatt att samtliga teckningsoptioner utnyttjas för nyteckning av aktier, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter. Utnyttjas därutöver Överteckningsoptionen till fullo kan den sammanlagda utspädningseffekten för Företrädesemissionen och Överteckningsoptionen uppgå till cirka 52,5 procent förutsatt att samtliga teckningsoptioner utnyttjas för nyteckning av aktier.

Överteckningsoptionen
Därutöver har styrelsen föreslagit att den extra bolagsstämman beslutar om ett emissionsbemyndigande som möjliggör för styrelsen att fatta beslut om en Överteckningsoption avseende 425 000 aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Ett utnyttjande av Överteckningsoptionen förutsätter att Företrädesemissionen övertecknas. Teckningskursen och villkoren i övrigt i Överteckningsoptionen är densamma som i Företrädesemissionen. Om Överteckningsoptionen utnyttjas fullt ut tillförs Bolaget ytterligare cirka 3,0 MSEK före emissionskostnader.

Teckningsoptioner
För varje aktie som tecknas i Företrädesemissionen eller Överteckningsoptionen erhålls en (1) vederlagsfri Teckningsoption av serie TO 1. Varje tre (3) Teckningsoptioner berättigar till nyteckning av en (1) aktie från och med den 1 februari 2019 till och med den 15 februari 2019 till en teckningskurs om 10 SEK per aktie. För det fall Företrädesemissionen och Överteckningsoptionen tecknas och utnyttjas till fullo samt samtliga Teckningsoptioner utnyttjas fullt ut för teckning av aktier ökar antalet aktier med 513 667 och Bolaget tillförs cirka 5,1 MSEK före emissionskostnader.

Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen

19 februari 2018

Extra bolagsstämma

20 februari 2018

Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätt

20 februari 2018

Offentliggörande av Investeringsmemorandum

21 februari 2018

Första handelsdag exklusive rätt att erhålla teckningsrätt

22 februari 2018

Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

26 februari - 8 mars 2018

Handel med teckningsrätter

26 februari 2018                          

Handel i BTA påbörjas

26 februari - 12 mars 2018

Teckningsperiod

15 mars 2018

Beräknad dag för offentliggörande av Företrädesemissionens utfall

20 mars 2018

Likviddag

 

Extra bolagsstämma
Aktieägarna i WilLak kallas till extra bolagsstämma den 19 februari.

Linköping, 1 februari 2018

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Axelsson, VD
Telefon: +46 73 246 74 14
E-post: martin.axelsson@willak.se

Jan Axelsson, styrelseordförande
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: jan.axelsson@willak.se

Information

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari 2018 kl. 10:00.

Kort om Willak

Willak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. Willaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. Willak har själva utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential. Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550, agerar Mentor och likviditetsgarant för Willaks aktier på NGM Nordic MTF.

Viktig information
Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Detta pressmeddelande får följaktligen inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Nerladdningsbara filer

Skattemyndigheten har återkallat begäran om konkurs för Willak AB då alla skatter till myndigheten är betalda

Skattemyndigheten har meddelat att begäran om konkurs för Willak AB är återkallad.


Skattemyndigheten har lämnat in begäran om konkurs för Willak AB

Skattemyndigheten har enligt uppgift lämnat in begäran om konkurs för Willak AB.


Delårsrapport för Willak AB (publ) januari - juni 2019

Korrigering av tidigare utsänd pressrelease.

 • Inledande summering av resultat är uppdaterat och överensstämmer med tidigare utsänd tabelluppställning i rapporten.
 • Komplettering med de två senaste årens helårssiffror.

 

 • Intäkterna uppgick till 6,6 MSEK (4,8).
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1 269 TSEK (-1 195).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -3 528 TSEK (-3 415).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,42 SEK (-1,22).

Delårsrapport för Willak AB (publ) januari - juni 2019

 • Intäkterna uppgick till 4,8 MSEK (14,3).
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1 195 TSEK (-1054).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -3 415 TSEK (-1 010).
 • Resultat per aktie uppgick till -1,22 SEK (-0,54).


WilLak nyckeltalsutveckling för september 2018 - juni 2019

Nedan följer månadsutveckling avseende nyckeltal för respektive månad under perioden september 2018 - juni 2019 för WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget").


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I WILLAK AB

Willak AB håller extra bolagsstämma fredagen den 2 augusti 2019 klockan 10.00 i Willaks lokaler på Idögatan 38 i Linköping.


Avtal om ägarspridning med Dividend AB

Willak AB har ingått ett avtal med Dividend Sweden AB, båda noterade på NGM Nordic MTF, att genom utdelning ägarsprida ca 1,4 miljoner aktier i bolaget, motsvarande värde om ca 2 MSEK.


WilLak nyckeltalsutveckling för augusti 2018 - maj 2019

Nedan följer månadsutveckling avseende nyckeltal för respektive månad under perioden augusti 2018 maj 2019 för WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget").

Nästa uppdatering avseende juni 2019 offentliggörs under första delen av juli 2019.

 • Antal levererade väggar från Bolaget uppgick i maj 2019 till 190 st, jämfört med 85 st år 2018, vilket motsvarar en ökning om 100%
 • Antal anställda i Bolaget uppgick i maj 2019 till 11 personer, jämfört med 11 personer maj 2018.
 • Bolagets orderbok uppgick den 10 maj 2019 till 7,0 MSEK.
 • Små tilläggsordrar gör att ordervolymen är densamma som föregående månad.

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I WILLAK AB DEN 4 juni 2019

Vid årsstämma i WilLak AB idag beslutades bl.a. följande.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman, som finns tillgänglig på bolagets webbplats www.willak.se


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär