Delårsrapport för Willak AB (publ) januari - juni 2019

 • Intäkterna uppgick till 4,8 MSEK (14,3).
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1 195 TSEK (-1054).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -3 415 TSEK (-1 010).
 • Resultat per aktie uppgick till -1,22 SEK (-0,54).

Väsentliga händelser under första halvåret

 • Produktionen har utvecklats positivt sett till antal väggar. Väggproduktionen har ökat med 87%, 1125 väggar jämfört med motsvarande period förra året, 599 väggar. För att nå positivt cashflow behöver produktionen öka ytterligare ca 30%.
 • Orderbeläggningen har varit tillfredsställande under våren.
 • Uppfyllandet av leveransvillkor fungerar allt bättre.
 • Likviditeten har påverkat produktion.
 • Hög sjukfrånvaro har påverkat produktionskapaciteten i hög grad.
 • Kunduppgörelser har även påverkat denna period och påverkat omsättningen negativt.
 • Höga kostnader beroende på hög personalomsättning. Dyra avvecklingskostnader.

Väsentlig händelse efter bokslutsperiodens slut.

 • Bolaget har nu etablerat en arbetsstyrka som fungerar och sjukfrånvaron har normal omfattning.
 • Nästa order till BAB Bygg AB är bekräftad och leveranser är inledda.
 • Bolaget har fyra nya projekt under förhandling. Avslut förväntas i någon eller några av dessa inom kort.

VD kommentar

Willak är ett utvecklingsprojekt som successivt övergår mot produktion. Syftet är och har varit att åstadkomma en skalbar produktionsanläggning. Väsentliga resurser har lagts för att skapa systemet som både omfattar själva produkten och tillverkningslinan. Lednings bedömning är att vi i stort sett är klara även om vissa delar fortfarande kan förbättras. Det har resulterat i två parallella produktionslinor som ska ha tillräcklig kapacitet för att bolaget ska nå lönsamhet.

Under våren har leveranser till BAB Bygg dominerat och Bolaget har kunnat trimma processerna och succesivt kunnat arbeta upp delar av en avtalad buffert på fabriksområdet. Samtidigt har leveranser till SEFAB, Norrköping i stort sett avslutats.

Det finns ett stort intresse för produkten på marknaden

Tidigare uppgjorda kunduppgörelser har påverkat omsättningen.

Vi produktionsstarten efter semesterperioden har Bolaget inneliggande order till BAB på ca 7MSEK. Ett flertal offerter ute som förväntas resultera i några nya kontrakt.

Den enskilt största faktorn som begränsat Bolagets utveckling har varit personalen. Det har varit besvärligt att etablera en fungerande personalstyrka. Ledningen har förhoppningar om att problemet är löst och att produktionen ska kunna flyta på under hösten.

Det förväntas nya order i början av hösten. Bolaget har i dagsläget fyra nya kontrakt under förhandling. Några förväntas resultera i underskrivna kontrakt.

Hösten för Willak kommer att vara väsentligt bättre än våren.

VD Martin Axelsson

Delårsrapporten finns att tillgå på Willaks hemsida (www.willak.se) samt bilagt till detta press-meddelande.

Nästa rapport

Bokslutskommuniké för helåret 2019 publiceras fredag den 21 februari 2020.

Linköping 2019-08-27

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Axelsson, VD 
Telefon: +46 73 246 74 14 
E-post: martin.axelsson@willak.se

Jan Axelsson, styrelseordförande 
Telefon: +46 70 952 12 80 
E-post: jan.axelsson@willak.se

Information

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2019 kl. 08:45.

Kort om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. WilLaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. WilLak har själva utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential.

Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550, agerar Mentor och för WilLaks aktier på NGM Nordic MTF.

WilLak offentliggör informationsmemorandum inför företrädesemission

Styrelsen i WilLak AB ("WilLak" eller "Bolaget") har upprättat ett Memorandum med anledning av den förestående nyemissionen med företrädesrätt för WilLaks aktieägare. Memorandumet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter kommer att finnas tillgängliga på WilLaks hemsida www.willak.se samt Aqurat:s hemsida www.aqurat.se


Två nya order till WilLak AB (publ) om sammanlagt 6,3 MSEK

WilLak AB (publ) har erhållit nya order från två nya kunder i Västsverige.WilLak nyckeltalsutveckling för november 2018 - september 2019

Nedan följer månadsutveckling avseende nyckeltal för respektive månad under perioden november 2018 - september 2019 för WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget").KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I WILLAK AB

Willak AB håller extra bolagsstämma torsdagen den 31 oktober 2019 klockan 10.00 i Willaks lokaler på Idögatan 38 i Linköping.


WilLak nyckeltalsutveckling för november 2018 - augusti 2019

Nedan följer månadsutveckling avseende nyckeltal för respektive månad under perioden november 2018 - augusti 2019 för WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget").


Skattemyndigheten har återkallat begäran om konkurs för Willak AB då alla skatter till myndigheten är betalda

Skattemyndigheten har meddelat att begäran om konkurs för Willak AB är återkallad.


Skattemyndigheten har lämnat in begäran om konkurs för Willak AB

Skattemyndigheten har enligt uppgift lämnat in begäran om konkurs för Willak AB.


Delårsrapport för Willak AB (publ) januari - juni 2019

Korrigering av tidigare utsänd pressrelease.

 • Inledande summering av resultat är uppdaterat och överensstämmer med tidigare utsänd tabelluppställning i rapporten.
 • Komplettering med de två senaste årens helårssiffror.

 

 • Intäkterna uppgick till 6,6 MSEK (4,8).
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1 269 TSEK (-1 195).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -3 528 TSEK (-3 415).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,42 SEK (-1,22).

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär