Bokslutskommuniké för Willak AB (Publ.),

JULI-DECEMBER 2019

 • Intäkterna uppgick till 3,6 MSEK (5,4)
 • Aktiverat arbete för egen räkning 2,8 MSEK (0)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,6 MSEK (-3,2)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -3,3 MSEK (-6,2)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,40 SEK (-0,74) efter utspädning -0,10 SEK (-0,18)

JANUARI-DECEMBER 2019

 • Intäkterna uppgick till 8,2 MSEK (8,7)
 • Aktiverat arbete för egen räkning 4,8MSEK(1,5)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,9MSEK (-4,3)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -6,9MSEK (-9,6)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,82 SEK (-1,15) efter utspädning -0,20 SEK (-0,29)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA HALVÅRET

 • Emission som tillfört bolag 11,2MSEK i kapital varav 4,8MSEK i likviditet.
 • Genom avtal med Dividend har en aktiespridning om totalt 5.000.000 aktier för en total summa av 2MSEK skett till Dividends aktieägare.

Kommentar till Balansräkningen

 • Kortfristiga Skulder balanseras till stor del av Övriga Kortfristiga Fordringar som regleras vid registrering av pågående nyemission.

VD-KOMMENTAR

Verksamheten 2019
Under 2019 har fokus legat på tillverkningsprocessen. Fortsatt utveckling av främst tillverkningslinan upptagit mest tid. Bolaget har lagt stor vikt vid att färdigställa en skalbar och automatiserad process. Organisationen är anpassad till en produktionslina med möjlighet till marginell utökning för att bemanna två produktionslinor.

Bolaget har under hösten arbetat på att utöka kundbasen och har erhållit order från fyra nya kunder.

Väggproduktion per månad minskade under sista kvartal dels beroende på störningar hos kunden och dels fokus på färdigställande av senaste uppgradering av produktionslinan.

Företrädesmission
Genomförd företrädesemission under hösten tecknades till ca 100 procent, vilket innebar att WilLak tillfördes ca 4,8 MSEK före emissionskostnader. 5,5MSEK tillfördes genom garanter och närstående. Genom avtal med Dividend har en aktiespridning om totalt 5.000.000 aktier för en total summa av 2MSEK skett till Dividends aktieägare.

Kunder
Bolaget har under hösten fått ett större kundunderlag men bolaget behöver i nuläget fler för att fylla upp produktionskapacitet.

Aktivering av utvecklingskostnader
Bolaget har under året aktiverat 4,8MSEK för upprättande av tillverkningslinor i fabriken. Ny vidareutvecklad tillverkningslina ska öka automatiseringsgraden och förenkla tunga moment i tillverkningen.

Marknaden
Fyra nya kunder har tecknat order för leveranser med start under våren 2020.

Orderingång
Bolaget arbetar med att arbeta upp en orderstock överstigande 20MSEK. I dagsläget har bolaget ca 10MSEK i order fördelat på fyra kunder. Willak eftersträvar fler kunder för att upprätthålla en kontinuerlig process.

Nedskrivning av kundfordringar
De nedskrivningar som gjorts under året kommer mestadels från leveransstörningar.

Förväntad framtida utveckling
Willak har byggt upp ett produktprogram för att producera utfackningsväggar som i dagsläget motsvarar marknadens förväntningar. Det kan finnas behov av ytterligare produktutveckling men till stora delar berör det mestadels direkta kundanpassningar.

Martin Axelsson
VD

ANTAL AKTIER
Antal aktier vid periodens slut uppgick till 8.365.713 aktier plus 25.097.139 BTAer

REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna Kommuniké har upprättats med tillämpning av Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndensallmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning (K3).

GRANSKNINGSRAPPORT
Bokslutskommunikén har ej granskats av bolagets revisor.

UTDELNING
Styrelsens förslag till årsstämman är att ingen utdelning utgår.

ÅRSREDOVISNING OCH ÅRSSTÄMMA
Årsredovisning och revisionsberättelse beräknas bli publicerade torsdagen den 2 april
Willaks årsstämma kommer att äga rum den 4 maj 2020 i bolagets lokaler.

RAPPORTTILLFÄLLEN
Halvårsrapport: fredagen 28 augusti 2020.

RAPPORTEN I SIN HELHET BIFOGAS

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Axelsson, VD
Telefon: +46 73 246 74 14
E-post: martin.axelsson@willak.se

Jan Axelsson, styrelseordförande
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: jan.axelsson@willak.se

Information

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2020 kl. 08:30

Kort om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. WilLaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. WilLak har själva utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential.

Bolagets aktier är upptagna till handel på Nordic SME.

Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550, är Mentor för bolaget.

WilLak nyckeltalsutveckling för juni 2019 - juni 2020

Nedan följer månadsutveckling avseende nyckeltal för respektive månad under perioden juni 2019 - juni 2020 för WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget").


WilLak nyckeltalsutveckling för maj 2019 - maj 2020

Nedan följer månadsutveckling avseende nyckeltal för respektive månad under perioden maj 2019 - juni 2020 för WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget").


KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I WILLAK AB DEN 2 juni 2020

Vid årsstämma i WilLak AB idag beslutades bl.a. följande.


WilLak nyckeltalsutveckling för april 2019 - april 2020

Nedan följer månadsutveckling avseende nyckeltal för respektive månad under perioden april 2019 - april 2020 för WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget").


Kallelse till årsstämma i WilLak AB

WilLak AB (556945-5594) håller årsstämma tisdagen den 2 juni 2020 klockan 11.00 i bolagets lokaler på Idögatan 38 i Linköping.


WilLak nyckeltalsutveckling för mars 2019 - mars 2020

Nedan följer månadsutveckling avseende nyckeltal för respektive månad under perioden mars 2019 - mars 2020 för WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget").


Årsbokslut 2019 för Willak AB (PUBL.)

Inkluderat årsbokslut i detta pressmeddelande finns nu för nedladdning på Willaks hemsida.


Willak AB (publ), har beslutat att senarelägga 2020 års ordinarie bolagsstämman till den 2 juni, årsredovisningen publiceras den 23 april

Ordinarie Bolagsstämma kommer att hållas i Bolagets lokaler på Idögatan 38, 58278 Linköping, tisdagen den 2 juni, kl. 11.00. Den tidigare meddelade tiden för Bolagsstämman var den 4 maj 2020.


WilLak nyckeltalsutveckling för februari 2019 - februari 2020

Nedan följer månadsutveckling avseende nyckeltal för respektive månad under perioden februari 2019 - februari 2020 för WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget").


WilLak nyckeltalsutveckling för januari 2019 - januari 2020

Nedan följer månadsutveckling avseende nyckeltal för respektive månad under perioden januari 2019 - januari 2020 för WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget").


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted