Delårsrapport Q3 2018

KVARTAL 3, 2018

 • Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 1 785 Tkr (1 451 Tkr).
 • Bruttovinsten uppgick till 578 Tkr (396 Tkr).
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) blev under kvartalet -3 966 Tkr (-2 873 Tkr).
 • Rörelseresultatet (EBIT) blev -4 395 Tkr under kvartalet (-3 238 Tkr). Justerat för ej kassaflödespåverkande marknadsinvesteringar blev resultatet -1 778 Tkr.
 • Extra bolagsstämman den 30 juli 2018 beslutade att godkänna styrelsens förslag till nyemission utan företrädesrätt. Emissionen omfattade 75 000 000 aktier och var riktad till Metro Media House. Emissionen innebar att aktiekapitalet ökade med 3 750 000 kr.
 • Peter Håkansson lämnade bolaget den 17 augusti och Martin Litborn utsågs till tillförordnad verkställande direktör för koncernen.
 • Samarbetet med Metro Media House sjösattes.
 • Bolaget har under perioden upptagit ytterligare lån om 3,65 MSEK netto.

NIO MÅNADER, 2018

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 5 761 Tkr (6 008 Tkr).
 • Bruttovinsten uppgick till 3 245 Tkr (1 714 Tkr).
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) blev - 8 846 Tkr (-11 046 Tkr).
 • Rörelseresultatet (EBIT) blev -10 078 Tkr (-12 074 Tkr). Justerat för ej kassaflödespåverkande marknadsinvesteringar blev resultatet -5 392Tkr.
 • Företrädesemission som inbringade 16 miljoner registrerades hos bolagsverket.
 • Två kortfristiga lån om totalt 4 miljoner säkrades.

EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Lån om totalt 750 000 kr har tagits upp för att finansiera det negativa kassaflödet.
 • Kampanj tillsammans med Barncancerfonden för att lansera den gemensamma tjänsten Givehope-knappen.
 • Styrelsen föreslår nyemission på upp till 30 MSEK.
 • Ytterligare 500 000 kr i bryggfinansiering har säkrats från City Capital Partners AB.

VD HAR ORDET

Omstrukturering, nylansering och tillväxt
Det tredje kvartalet har vårt samarbete med Metro Media House kommit igång på allvar och vi ser äntligen en positiv tillväxt i vår mobilprodukt. Jämfört med samma period föregående år ökar vi omsättningen med cirka 23% samtidigt som vår bruttovinst samt resultat justerat för ej kassaflödespåverkande marknadsinvesteringar förbättras.

Mottagandet av våra nya mobilprodukter har varit genomgående positiv från våra befintliga användare vilket är väldigt viktigt för oss. Även nykundsanskaffningen visar på att det finns en efterfrågan på mobilabonnemang för priskänsliga konsumenter och konsumenter utan stora behov på marknaden. Baserat på detta har vi under kvartalet valt att investera i vår kommunikativa plattform för att ytterligare tydliggöra vårt erbjudande, vilket är något vi kommer att lansera i december.

Arbetet med att få kontroll på kostnadsmassan har äntligen gett resultat. Den kostnadskostym bolaget har haft tidigare har inte legat i linje med bolagets förutsättningar och nu har den kommit ner till en nivå som ger bolaget bättre förutsättningar att växa.

Oktober blev den bästa månaden sen 2016 både på omsättning och tillväxt i antalet mobilabonnemang. Hösten har hittills gett oss ett kvitto på att vi ligger rätt i tiden med vårt tankesätt kring vår aktivitets- och lojalitetsplattform, men även vårt mobilerbjudande. Dessvärre på grund av bolagets tuffa finansiella förutsättningar, till stor del uppbyggd av dyr bryggfinansiering, klarar vi inte av att hålla den tillväxttakt och nå alla utsatta mål. Därför måste vi skapa de rätta förutsättningarna för den kommande perioden och bolagets framtid. Styrelsen planerar därför en nyemission som har fokus på att omstrukturera den nuvarande finansieringen och tillföra bolaget det rörelsekapital som krävs för att konvertera det momentum vi nu upplever och realisera bolagets fulla potential.

Martin Litborn
Tillförordnad VD Wifog Holding AB
Stockholm 2018-11-30

Kommande rapporter:
Bokslutskommuniké för 2018 publiceras den 28 februari 2019.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm 2018-11-30

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Litborn, VD Wifog Holding AB (publ)
E-post: ir@wifog.com
Hemsida: http://investor.wifog.com 

Denna information är sådan information som Wifog Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30:e november 2018 kl. 08:57 CET.

Kort information om Wifog Holding AB (publ) Wifogs affärsidé är att skapa konsumentnytta och konsumentvärde i vardagliga aktiviteter online. Bolaget rymmer Wifog Mobile som är en mobiltjänst som köper kapacitet i 3s nät, en lojalitets- och aktivitetsplattform samt en B2B enhet som erbjuder en portfölj av digitala lojalitets- och konsumenttjänster åt företag, organisationer och verksamheter, i och utanför Sverige. Tjänsteportföljen inbegriper lösningar för online shopping, marknadsundersökningar, reklam och belönar dig med poäng som du kan använda för att betala dina räkningar. Du hittar även unika erbjudanden, rabatter och bonusar, skräddarsydda för din personlighet och dina behov när du shoppar online.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North och Mangold Fondkommision är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550, www.mangold.se 

Nerladdningsbara filer

Årsredovisning 2019


Delårsrapport Q1 2020


Bokslutskommuniké 2019


Delårsrapport Q3 2019


Delårsrapport Q2 2019


Årsredovisning 2018


Delårsrapport Q1 2019


Bokslutskommuniké 2018


Delårsrapport Q3 2018


Delårsrapport Q2 2018


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted