KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WEBGALLERIAN SCANDINAVIA AB (PUBL)

Aktieägarna i Webgallerian Scandinavia AB (publ), org. nr. 556898-4453, kallas till årsstämma den 30 juni 2020 klockan 14.00 i Webgallerians lokaler, Kanalvägen 17, Täby. Registrering börjar klockan 13.30.

Information med anledning av Covid-19 (Coronaviruset)

Bolaget värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande. Det är viktigt för Webgallerian att ta ett samhällsansvar och bidra till att begränsa risken för smittspridning av Covid-19. Enligt Folkhälsomyndigheten så pågår en allmän smittspridning av Covid-19 i Sverige och personer tillhörande någon riskgrupp uppmanas iaktta försiktighet och undvika folksamlingar. Som en försiktighetsåtgärd avser bolaget att hålla stämman kort och effektiv. Ingen förtäring kommer att erbjudas. Anföranden kommer att begränsas till några få minuter eller ställas in i syfte att begränsa stämmans längd. Vidare kommer frågorna på stämman att koncentreras till beslutspunkterna på dagordningen. För eventuella allmänna frågor om bolaget eller koncernen är aktieägare välkomna att skicka in dessa i förväg till bolaget via e-post till ir@webgallerian.se. Deltagande av Webgallerians ledning och styrelseledamöter kommer vara begränsad.

Aktieägare som har influensaliknande symtom, befunnit sig i ett riskområde, tillhör någon riskgrupp eller har varit i kontakt med någon som är smittad med Covid-19 bör noga överväga att använda sig av möjligheten att delta genom ombud.

Bolaget följer händelseutvecklingen noggrant och kommer vid behov att uppdatera ovan beskrivna försiktighetsåtgärder inför stämman.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 20 juni 2020 (för förvaltarregistrerade aktier, se även "Förvaltarregistrerade aktier" nedan), och
  • ombeds att anmäla sig till bolaget senast den 25 juni 2020, under adress Webgallerian Scandinavia AB, Årsstämma, Box 93, 184 21 Åkersberga, eller via e-post till ir@webgallerian.se. I anmälan ska aktieägare uppge namn och personnummer eller firma och organisationsnummer. Därtill ska uppges adress, telefonnummer, aktieinnehav och antalet eventuella biträden (högst två).

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i årsstämman, begära att tillfälligt vara inregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan inregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 20 juni 2020, då sådan inregistrering senast måste vara verkställd.

OMBUD M M
Aktieägare får utse ett eller flera ombud. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Till fullmakt utställd av juridisk person ska bifogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande). Fullmakten i original samt eventuella behörighetshandlingar bör i god tid före stämman insändas till Webgallerian Scandinavia AB, Årsstämma, Box 93, 184 21 Åkersberga.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två personer att justera protokollet.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören.
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
12. Fastställande av arvode till styrelsens ledamöter och till revisor.
13. Val av styrelse.
14. Val av revisor.
15. Beslut om emissionsbemyndigande.
16. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 11
Aktieägare representerande över 60 % av aktierna och rösterna i bolaget föreslår att stämman beslutar att styrelsen ska bestå av 3 ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Punkt 12
Aktieägare representerande över 60 % av aktierna och rösterna i bolaget föreslår att stämman beslutar

att styrelsens ordförande ska erhålla ett årsarvode om högst 100 000 kr (att utbetalas enligt styrelsens bestämmande),

att ledamot som inte är anställd i bolaget ska erhålla ett arvode om 50 000 kr (att utbetalas enligt styrelsens bestämmande),

att inget arvode ska utgå till övriga styrelseledamöter i Bolaget, samt att arvode till revisorn ska utgå enligt räkning.

Punkt 13
Aktieägare representerande över 60 % av aktierna och rösterna i bolaget föreslår att stämman för tiden fram till nästa årsstämma beslutar välja ordinarie styrelseledamöter och styrelsesuppleanter enligt följande.

Björn Wahlgren - omval

Ingemar Gleissman - omval

Lars-Olof Gustafsson - omval

Vidare föreslår aktieägarna att stämman återigen utser Björn Wahlgren till styrelsens ordförande.

Punkt 14
Aktieägare representerande över 60 % av aktierna och rösterna i bolaget föreslår att stämman för tiden fram till nästa årsstämma beslutar omvälja Thomas Kullman som bolagets revisor.

Punkt 15
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier i bolaget enligt följande.
1. Betalning av emitterade aktier ska, i enlighet med vad styrelsen därom beslutar, kunna ske kontant, genom kvittning eller med apportegendom och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap 5 § andra stycket 2 - 3 och 5 aktiebolagslagen. Genom beslut med stöd av bemyndigandet och vid fullteckning ska aktiekapitalet kunna ökas till den registrerade högsta aktiekapitalgränsen.
2. Emissionskursen per aktie ska bestämmas utifrån aktiens marknadsvärde.
3. Kontant- och kvittningsemission som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får bara ske till ett pris som motsvarar aktiens marknadsvärde och i övrigt med de justeringar som styrelsen bedömer möjligen erfordras för att genomföra emissionen. Vid emission med iakttagande av aktieägarnas företrädesrätt beslutar bolagets styrelse om prissättning.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska vara berättigad att besluta om de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut enligt ovan som erfordras vid registrering av beslutet vid Bolagsverket eller pga. andra formella krav.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt övriga handlingar som ska tillhandahållas inför stämman kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast från och med 2 veckor före stämman, samt kommer även att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin postadress eller e-postadress.

Täby 29 maj 2020
Styrelsen för Webgallerian Scandinavia AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WEBGALLERIAN SCANDINAVIA AB (PUBL)

Aktieägarna i Webgallerian Scandinavia AB (publ), org. nr. 556898-4453, kallas till årsstämma den 30 juni 2020 klockan 14.00 i Webgallerians lokaler, Kanalvägen 17, Täby. Registrering börjar klockan 13.30.


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WEBGALLERIAN SCANDINAVIA AB (PUBL)

Aktieägarna i Webgallerian Scandinavia AB (publ), org. nr. 556898-4453, kallas till årsstämma den 28 juni 2019 klockan 14.00 i Webgallerians lokaler, Kanalvägen 17, Täby. Registrering börjar klockan 13.30.Webgallerian förlänger teckningstiden.

Styrelsen i Webgallerian Scandinavia AB (publ) har beslutat att förlänga teckningstiden i den pågående nyemissionen till den 15:e mars 2019.


Webgallerian genomför företrädesemission

Styrelsen för den svenska e-handelsplattformen Webgallerian AB (publ) beslutade vid sitt sammanträde den 15 januari 2019 att genomföra en företrädesemission av högst 568 782 aktier, motsvarande 3 071 422,80 kronor. Även allmänheten beredes rätt att teckna aktier i nyemissionen.


Info Webgallerian november 2018

Styrelsen och ledningen för Webgallerian har arbetat hårt och intensivt för att Webgallerian ska bli en plattform för att hjälpa mindre webbutiker att synas, vilket nu är mer aktuellt än någonsin. Webbutiker får det allt svårare att synas och höras i bruset och konsumenterna längtar efter nya shoppingupplevelser. De vill gärna hitta till butiker de inte visste fanns. Konsumenter vill även att det ska vara enkelt och bekvämt att handla på nätet.


Delårsrapport Q3 1/7 - 30/9 2018

VD kommentar

  • Under Q3 har arbete med teknisk utveckling och butiksinförsäljning inför en relansering mot konsument i Q4 varit i fokus.
  • I övrigt hänvisas till en fylligare information som läggs upp separat påwww.bequoted.com/bolag/webgallerian i samband med denna rapports publicering.

Kommuniké från Årsstämma i Webgallerian Scandinavia AB (publ) den 7 november 2018

Årsstämma hölls i Stockholm på Vasagatn 36 i Quick Office lokaler kl 16:00.


Webgallerian pausar handeln av aktier

Webgallerian Scandinavia AB (publ) meddelar idag att man efter styrelsebeslut valt att pausa handeln av Bolagets aktier (WGAL) på beQuoteds inofficiella lista med anledning av pågående strategiska diskussioner med investerare och samarbetspartners. Bolaget kommer att återuppta handeln av Bolagets aktier igen den 1 mars 2019.


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I WEBGALLERIAN SCANDIVAVIA AB (PUBL)

Aktieägarna i WebGallerian Scandinavia AB (publ), org. nr 556898-4453, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 7 november 2018 klockan 16.00 i Quick Office lokaler på Vasagatan 36 i Stockholm. Registrering börjar klockan 15.30.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted