Vilhelmina Mineral rapporterar resultat från borrning i Jomaområdet

Svenska gruvutvecklingsbolaget Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Bolaget") rapporterar resultat från borrningar i Joma i Røyrvik kommun i centrala Norge. I detta borrprogram har borrning skett för att undersöka både geofysiska anomalier och mineraliseringar i det gamla gruvområdet i Joma. Jomaområdet innehåller mineralisering av typen massiv sulfidtypsavsättning av vulkaniskt ursprung och i den gamla Jomagruvan producerades mellan 1972 och 1998 ca 11,5 miljoner ton med 1,49% Cu och 1,45% Zn. Joma-projektet omfattar Jomagruvan och närliggande områden där antingen utvinningsrätt (första steget i norska motsvarighet till bearbetningskoncession) eller undersökningstillstånd innehas av Joma Gruver AS som är ett samriskbolag ägt av Vilhelmina Mineral AB (publ) och Joma Næringspark AS. Resultat från det nya borrprogrammet omfattar flera sektioner med betydande längder och halter, vilket stödjer bolagets planer på att inleda studier för att utvärdera potentiell ekonomi från kvarvarande resurser i gruvområdet.

Detta är den första borraktiviteten i Jomaområdet sedan gruvan stängdes. Syftet är att utvärdera och utveckla Joma-projektet mot återstart av gruvan. Sammanlagt har 2 465 meter diamantborrning genomförts fördelat på 13 borrhål mellan april och juni 2018. Borrhål genomförda i det tidigare gruvområdet där ytnära mineralisering testats innehåller bl a följande intressanta sektioner med mineralisering (notera: sammanställning över borrhålsanalys med beräknade halter och verkliga bredder (tabell 1), sammanställning över borrhålens placering, koordinater, lutning och borrdjup (tabell 2), samt borrhålskarta (figur 1) visas nedan):

Borrhål Gruva-19: 36-60 meter (m) (24m) 2,06% Zink (Zn), 0,58% koppar (Cu), 27 g/t silver (Ag) Innehåller 39-44m (5m) 0,66% Zn, 1,25% Cu, och 35 g/t Ag Innehåller även 55-58m (3m) 6,22% Zn, 0,21% Cu, och 26 g/t Ag

Borrhål Gruva -20: 30-54m (24m) 3,23% Zn, 0,22% Cu, och 27 g/t Ag Innehåller 31-43m (12m) 4,17% Zn, 0,15% Cu, och 29 g/t Ag

Borrhål Gruva -21: 27-61m (34m) 1,74% Zn, 0,37% Cu, och 28 g/t Ag Innehåller 40-47m (7m) 3,20% Zn, 0,18% Cu, och 32 g/t Ag

"De här borrhålen siktade på mineralisering nära ett tidigare dagbrott i Jomas gruvområde" säger VD Peter Hjorth och tillägger "det finns ytnära sektioner av betydande längder och halter vilket är mycket positivt och stödjer våra planer att utvärdera ekonomisk bärighet i brytning och produktion av kvarvarande mineralisering i gruvområdet".

Totalt fem (5) borrhål färdigställdes i Jomaområdet, varav två träffade tidigare utbrutna hålrum i gruvan (Mine-15 och Mine-16). Borrhålet Mine-16 innehöll dock en sektion strax ovan ett utbrutet hålrum med en längd på 1,7 m (från 116,23 m) med halter 3,20% Cu, 0,77% Zn och 11 g / t Ag. Borrhålen Mine 19, 20 och 21 som listas ovan träffade inga utbrutna hålrum. Ytterligare åtta (8) borrhål testade fyra (4) geofysiska anomalier som ligger utanför Jomas gruvområde (figur 1). Dessa hål innehöll ingen signifikant mineralisering. Baserat på borrresultatet och annan information arbetar Bolaget med en uppdaterad och detaljerad arbetsplan för de kommande 12 månaderna. Denna arbetsplan kan innehålla ytterligare borrningar och andra undersökningar som kan fungera som input för en preliminär ekonomisk bedömning (PEA) av Joma-projektet.

Jomagruvan

Mineraliseringen i Joma är den största Cu-Zn-mineraliseringen i Koli-nappekomplexet i den kaledonska orogeniska regionen i Norge-Sverige. Den tidigare gruvoperatören Nordsulfid AS Grong Gruber har beräknat mineralresurser till 22,5 Mt, varav 11,5 Mt malm producerades med halter 1,49% Cu och 1,45% Zn under perioden 1972-1998 (Nordsulfid AS Grong Gruber rapporterar enligt tabellen i Finlands Geologiska Undersökning, 2012, special rapport nr 53, s. 12. Observera att dessa historiska resurser ej uppdaterats till "NI 43-101" eller "JORC").

Mineraliseringen är en massiv sulfidtypsavsättning av vulkaniskt ursprung som ligger i mafiska vulkaniska havsbottenformationer (basaltiska lavaflöden med pelarstrukturer) omfattande vulkaniska bergarter och allmänt förekommande kiselmetasediment (phyllites). Mineraliseringen täcker ett ungefärligt område på 750 meter nord-sydlig riktning och 600 meter öst-västlig riktining. På djupet lutar mineraliseringen svagt och brytning skedde tidigare under jord. Ytnära lutar mineraliseringen brant och når ytan i områden där brytning tidigare delvis skedde i dagbrott. Koppar- och zinkmineralisering är oftast inte spatialt associerade och förefaller i detta fall vara antingen stratigrafiskt eller lateralt sammanfogade.

Borrningsteknik och QA / QC

Alla borrresultat i detta pressmeddelande baseras på diamantborrning från markplanet med BQ- diameter. Utbyten och bergskvalitet har varit utmärkta med över 95% utbyten vid borrning i mineraliserade zoner. Borrkärnor har sågats i halvor och prover har skickats ALS Laboratories i Piteå för provberedning följt av leverans av delprov till ALS i Loughrea på Irland för kemisk analys. Alla prover analyserades med användning av ALS ME-ICPORE multilement-metoden efter en oxidationsdjupning som rekommenderades för massiv sulfidtypmineralisering. ALS är ISO 9000: 2008 ackrediterad och ME-ICPORE analysmetoden är INAB ackrediterad enligt ISO 17025: 2005. Vilhelmina Minerals QA-QC-program innehåller regelbundet införande av blinda standarder, ämnen och dubbletter i provsekvensen som representerar totalt 9% av de inlämnade proven. De prover som rapporteras i detta pressmeddelande innehåller primärt längder på 1 meter. Halter i sektioner har beräknas där förekomster varit minst 1% Cu + Zn-halt med maximalt tillåten utspädning av tre efter varandra följande meter.

Rapporteringsstandard och kvalificerad person

Vilhelmina Mineral AB (publ) tillämpar rapporteringsregler för SveMin och FinnMin (svenska och finska föreningar för gruvor, mineraler- och metallproducenter) som gäller för börsnoterade gruv- och prospekteringsföretag. Basdata för detta pressmeddelande har rapporterats av det oberoende laboratoriet ALS i Piteå, Sverige. Det vetenskapliga och tekniska innehållet i detta pressmeddelande rörande borrprogram i Joma under 2018 har utarbetats och godkänts av Randy Ruff som har en utbildning som M.Sc., P.Geol., samt är en s k "kvalificerad person" (Qualified Person) enligt det kanadensiska regelverket National Instrumentet 43 101 - Standarder för upplysningar för mineralprojekt. Ruff är chefsgeolog för Vilhelmina Mineral.

Tabeller och diagram bifogas i pressmeddelandet.

Stockholm den 29 augusti 2018

För ytterligare information kontakta:

Peter Hjorth, verkställande direktör, Vilhelmina Mineral, tel. +46-725 38 25 25
Email: info@vilhelminamineral.com
Se även: www.vilhelminamineral.com

Vilhelmina Mineral är ett gruvutvecklingsbolag med fokus på utveckling av koppar- och zinkfyndigheter i Norden. I Sverige innehar bolaget Stekenjokk där mellan 1976 till 1988 bröt sammanlagt ca 7 miljoner ton malm. Enligt tidigare beräkning finns kvarvarande indikerad mineraltillgång om ca 7,4 miljoner ton med halter om 1,17% koppar, 3.01% zink och 47 g/ton Ag (vid cut-off halt 0,9% Cu). I Norge är bolaget delägare i Jomafältet där mellan 1972 till 1998 producerades ca 11,5 miljoner ton malm med en genomsnittlig halt av 1.5% koppar och 1.5% zink. Jomafältet (exklusive Gjersvik) uppskattas innehålla ytterligare indikerad mineraltillgång om ca 5,7 miljoner ton med halter 1,55% koppar och 0,82% zink (vid cut-off halt 0,8% Cu).

Försäljning av 95 % av aktierna i Vilhelmina Mineral till Nickel Mountain Resources är genomförd och Vilhelmina Mineral har beslutat att dra tillbaka noteringsansökan

Försäljning är genomförd av 26 590 116 aktier, vilket motsvarar 94,7 procent av det totala antalet aktier i Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Vilhelmina Mineral" eller "Bolaget"), till Nickel Nickel Mountain Resources AB (publ) ("Nickel Mountain"). Styrelsen i Vilhelmina Mineral har på grund av transaktionen beslutat att dra tillbaka sin noteringsansökan vid NGM Nordic SME.


Vilhelmina Mineral announces that 95% of the shares have been acquired by Nickel Mountain Resources and that Vilhelmina Mineral therefore withdraws its application for public listing

A total of 26,590,116 shares, corresponding to 94.7 per cent of the total number of shares in Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Vilhelmina Mineral" or the "Company"), have been acquired by Nickel Mountain Resources AB (publ) ("Nickel Mountain"). The board of Vilhelmina Mineral therefore has decided to withdraw the application for public listing at NGM Nordic SME.


Vilhelmina Mineral AB (publ) offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2020

Första kvartalet (januari-mars 2020)

  • Intäkter för första kvartalet uppgick till 0,0 (0,0) mkr
  • Prospekterings- och utvärderingskostnader för första kvartalet uppgick till 4,3 (2,1) mkr
  • Resultatet efter skatt för första kvartalet uppgick till -4,3 (-2,2) mkr
  • Resultatet per aktie för första kvartalet uppgick till -0,19 (-0,13) kr

Financial Report First Quarter 2020

First Quarter 2020 (January - March)

  • Revenue for first quarter amounts to MSEK 0.0 (0.0)
  • Exploration and evaluation costs for first quarter amounts to MSEK 4.3 (2.1)
  • After-tax profit for first quarter amounts to MSEK-4.3 (-2.2)
  • Profit per share for first quarter amounts to SEK -0.19 (-0.13)

Vilhelmina Mineral announces outcome of preferential rights issue

Through the rights issue (the "Rights Issue"), Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Vilhelmina Mineral" or the "Company") will receive proceeds amounting to approximately SEK 22 million before deduction of costs related to the Rights Issue. 1,628,430 shares, corresponding to approximately 14.7 percent of the shares in the Rights Issue, were subscribed for by the exercise of subscription rights (including subscription undertakings) and 1,478,793 shares, corresponding to approximately 13.4 percent of the shares in the Rights Issue, were subscribed for without subscription rights. In addition, 7,941,387 shares, corresponding to approximately 71.9 percent of the shares in the Rights Issue were subscribed for by guarantors.


Vilhelmina Mineral offentliggör utfall av genomförd företrädesemission

Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Vilhelmina Mineral" eller "Bolaget") tillförs cirka 22 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader efter genomförd företrädesemission ("Företrädesemissionen"). 1 628 430 aktier, motsvarande cirka 14,7 procent av aktierna i Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter (inklusive teckningsåtaganden) och 1 478 793 aktier motsvarande 13,4 procent av aktierna i Företrädesemissionen tecknades utan stöd av teckningsrätter. Därutöver tecknades 7 941 387 aktier, motsvarande cirka 71,9 procent av aktierna i Företrädesemissionen av garanter.


Bulletin from AGM 2020 in Vilhelmina Mineral AB (publ)

Vilhelmina Mineral AB (publ) ("the Company") has held an annual general meeting (the "AGM") on April 24, at which the current members of the board, Scott Moore, Neil Said, Les Kwasik, Jonas Dahllöf and Peter Hjorth, were re-elected. Further, the board has been authorized to issue up to 33,000,000 new shares or other financial instruments. The board of directors' complete proposals have previously been published and is available at the Company's website, www.vilhelminamineral.com


Kommuniké från årsstämma i Vilhelmina Mineral AB (publ) 2020

Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Bolaget"), har vid årsstämma den 24 april 2020 bland annat beslutat om omval av styrelsens ledamöter Scott Moore, Neil Said, Les Kwasik, Jonas Dahllöf och Peter Hjorth. Vidare har styrelsen bemyndigats att emittera upp till högst 33 000 000 nya aktier eller andra finansiella instrument. Styrelsens fullständiga förslag har tidigare publicerats och finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.vilhelminamineral.se.Vilhelmina Mineral AB (publ) deltar i presentation hos ProHearings den 24 april

Fredag den 24 april deltar det svenska gruvutvecklingsbolaget Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Bolaget") hos ProHearings och ger en investerarpresentation samt svarar därefter på frågor i en moderatorledd frågestund.


Vilhelmina Mineral AB (publ) offentliggör informationsmemorandum med anledning av företrädesemission

Med anledning av den förestående företrädesemission om högst 22 mkr ("Erbjudandet") har Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Vilhelmina Mineral" eller "Bolaget") idag offentliggjort ett informationsmemorandum som finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.vilhelminamineral.com och på Aqurat Fondkommissions hemsida www.aqurat.se.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted