Delårsrapport Q3 2017

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

  • I augusti presenterades den första analysen från utfallet av Fas I tilläggsstudien. Den visade att C21 var säkert och tolererades väl i en riskgrupp för metabola störningar. I tillägg indikerade den även positiva effekter på fettmetabolism.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • I oktober presenterades data från den fördjupade analysen av Fas I tilläggsstudien där man kunde stärka tidigare publicerade data att C21 har fördelaktiga effekter på fettmetabolism vilket är första gången farmakodynamiska effekter kunnat demonstrerats i människa med C21 och därigenom för AT2-receptor stimulering.

Finansiell sammanställning (koncern)

KSEK

Juli-Sept

2017  

Juli-Sept

2016  

Jan-Sept

2017  

Jan-Sept

2016  

Helår

2016  

Rörelseresultat  

- 1 685  

-1 587  

-6 512  

-4 847  

-6 649  

Resultat efter finansiella poster  

- 1 687  

-1 588  

-6 573  

-4 850  

-6 652  

Resultat per aktie, SEK  

-0,11  

-0,10  

-0,31  

-0,26  

-0,54  

Eget kapital per den 30 september  

119 557  

77 398  

119 557  

77 398  

75 597  

Kassaflödet för den löpande verksamheten  

-1 718  

-1 027  

-8 409  

-7 490  

-7 289  

Kassaflödet för investeringsverksamheten  

-5 772  

-3 093  

-13 665  

-9 085  

-13 940  

Likvida medel vid periodens slut  

32 734  

8 918  

32 734  

8 918  

4 265  

 

VD ORD

Bästa aktieägare,

Nedan följer en summering av händelser under det tredje kvartalet.

Slutliga förberedelser inför Fas IIa studien
Det förberedande arbetet för att kunna inleda Fas IIa studien på Idiopatisk lungfibros (IPF) pågår och är nu i slutfasen. En ansökan om att påbörja studien beräknas lämnas in före årets slut. Ett godkännande att påbörja studien förväntas sedan under kvartal 1, 2018. Vi är glada att kunna rapportera att vår kraftansamling kring fibrotiska sjukdomar med särläkemedelsstatus har medgett för oss att accelerera utvecklingen med C21. Vi kommer att kunna informera mer ingående gällande tidsprognoser för studiens genomförande och annat i kommande kvartalsrapporter.

Positiva resultat från Fas I tilläggsstudien
Vi har under kvartalet publicerat utfallet från Fas I tilläggsstudien Den första analysen av biomarkörer som publicerades i augusti verifierade att C21 var väl tolererat och säkert även i metabola riskgrupper. I en djupgående analys med ytterligare biomarkörer som publicerades i början av oktober så kunde man i tillägg till säkerhet-, och tolerabilitetsaspekterna se fördelaktiga metabola effekter med C21.

C21 visade kliniskt relevanta skyddande effekter på blodlipider; en sänkning av plasma LDL (låg densitet lipoprotein, det skadliga kolesterolet) och en ökning av HDL (hög densitet lipoprotein, det goda kolesterolet) för C21-gruppen men inte för placebogruppen. Vi kunde skönja dessa effekter även i den första analysen men det var först efter den djupgående analysen vi med statistisk signifikans kunde säkerställa detta. Det är de första farmakodynamiska effekterna som demonstrerats i människa med C21 och för AT2-receptor stimulering.

Uppdaterad Strategi
Styrelsen och ledningen har under hösten gjort en strategisk översyn för att ytterligare tydliggöra och effektivisera bolagets arbete. Strategin innebär i korthet att bolaget ska fokusera på att exploatera C21 för fibrotiska sjukdomar med särläkemedelsstatus. 

Den kliniska utvecklingen av C21 på indikationen IPF är vårt viktigaste fokus. Utöver detta fokus söker vi aktivt en andra indikation inom närliggande områden som ska medge för
oss att accelerera utvecklingen genom en fokuserad kunskaps- och datagenerering. Pulmonell arteriell hypertension (PAH) och fibrotiska njursjukdomar med särläkemedelsstatus är särskilt intressanta för vår vidareutveckling. Parallellt med detta arbete fortsätter det tidiga forskningsarbetet med att identifiera nya läkemedelsmolekyler som kan utvecklas för indikationer utanför särläkemedelsområdet tillsammans med Vicore Pharmas samarbetspartner Emeriti Bio.

Övriga aktiviteter
Vi har under hösten deltagit på ett flertal konferenser, bland andra NLS days i Malmö och Pareto Health Care Conference i Stockholm där vi presenterat bolaget för investerare och läkemedelsbolag. Framöver kommer vi  delta i ytterligare internationella läkemedels- och investerarkonferenser.  Vi kommer även delta med presentationer på, Erik Penser banks bolagsdag i Stockholm den 23 november samt på Stora Aktiedagen i Göteborg den 27 november.

Jag ser med tillförsikt fram emot de kommande månaderna som kommer innebära viktiga steg för utvecklingen av C21 mot ett läkemedel för IPF. Jag hoppas att våra aktieägare följer med oss i våra ansträngningar och ser fram emot att rapportera kring vår utvecklig i kommande rapporter.

Per Jansson, VD  

Molndal den 19 oktober 2017

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Jansson, VD
Tel: 0709-17 47 46 eller e-mail: per.jansson@vicorepharma.com    

Hans Jeppsson, CFO
Tel: Tel: 0705-53 14 65 eller e-mail: hans.jeppsson@vicorepharma.com  

Denna information är sådan information som Vicore Pharma Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2017 kl. 08.00 CET .

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ) 
Vicore Pharma utvecklar läkemedelssubstanser som verkar genom AT2-receptorn. Bolagets läkemedelskandidat C21 riktar in sig mot att förbättra behandlingseffektiviteten för idiopatisk lungfibros, en ovanlig sjukdom för vilken C21 erhållit särläkemedelsstatus både i EU och USA. C21 utforskas vidare prekliniskt för ett antal sällsynta sjukdomar där AT2-receptorn spelar en viktig roll. Vicore Pharma är baserat i Astra Zenecas Bioventurehub i Mölndal. Bolagets aktie (VICO) är listad för handel på Nasdaq First North i Stockholm med Erik Penser Bank som Certified adviser. För ytterligare information se  www.vicorepharma.com

Delårsrapport Q2 2019


Delårsrapport Q1 2019


Årsredovisning 2018


Bokslutskommuniké 2018


Delårsrapport Q3 2018


Delårsrapport Q2 2018


Delårsrapport Q1 2018


Årsredovisning 2017


Bokslutskommunike 2017


Delårsrapport Q3 2017


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär