Bokslutskommunike 2017

SAMMANFATTNING AV PERIODEN

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2017

  • I december utökade Vicore Pharma Holding sitt innehav i I-Tech AB som då genomförde en nyemission.
  • I december lämnade Vicore Pharma in en ansökan till de brittiska myndigheterna om att påbörja fas IIa studie i patienter med idiopatisk lungfibros (IPF).
  • I december avled Vicore Pharmas styrelseledamot Göran Arvidson.
  • I oktober presenterades data från den fördjupade analysen av fas I tilläggsstudien där man kunde stärka tidigare publicerade data att C21 har fördelaktiga effekter på fettmetabolism. Det är första gången farmakodynamiska effekter kunnat demonstrerats i människa med C21 och därigenom för AT2-receptor stimulering.
  • I februari utökade Vicore Pharma Holding sitt innehav i I-Tech AB via förvärv från befintlig aktieägare i I-Tech. Vicore Pharma Holding äger därefter 26,5% av aktierna i I-Tech.

Väsentliga händelser efter periodens slut

  • I februari utökade Vicore Pharma Holding sitt innehav i I-Tech AB via förvärv från befintlig aktieägare i I-Tech. Vicore Pharma Holding äger därefter 26,5% av aktierna i I-Tech.

Finansiell sammanställning

Tkr

Okt-Dec
2017

Okt-Dec
2016

Helår
2017

Helår
2016

Rörelseresultat

-2 082

-1 802

-8 594

-6 649

Resultat efter finansiella poster

-15 712

-1 802

-22 285

-6 652

Resultat per aktie, SEK

-0,99

-0,15

-1,40

-0,54

Eget kapital per den 31 december

103 539

75 597

103 539

75 597

Kassaflödet för den löpande verksamheten

706

201

-7 703

-7 289

Kassaflödet för investeringsverksamheten

-9 115

-4855

-22 780

-13 940

Likvida medel vid periodens slut

24 019

4 266

24 019

4 266

VD-ORD

Fjärde kvartalet: Ansökan för fas IIa studie inlämnad
Strax före jul lämnade Vicore Pharma in en ansökan om att starta en fas II studie med C21 för vår ledande indikation Idiopatisk lungfibros (IPF). Ansökan har utformats tillsammans med vår CRO (Contract Research Organisation), PAREXEL . Det här är ett stort och viktigt steg för oss och vi är mycket glada och ser med tillförsikt fram emot att påbörja studien när nödvändiga godkännanden föreligger.   

Summering av 2017
Den under hösten 2017 uppdaterade strategin i Vicore Pharma innebär, som vi tidigare kommunicerat, ett fokus på att utveckla C21 för fibrotiska sjukdomar med särläkemedelsstatus. Med de underliggande data vi genererat under åren så har idiopatisk lungfibros (IPF) valts ut som den första indikationen att starta en fas IIa studie på. Under våren 2017 genomfördes en BioMAP® undersökning i syfte att undersöka de antifibrotiska egenskaperna för C21 även i mänskliga lungceller. BioMAP är en screening undersökning där mänskliga lungceller utsätts för fibrotiserande substanser varefter dessa celler kan användas för att utvärdera eventuella effekter hos testsubstanser. Data från undersökningen kunde styrka att C21 har positiva antifibrotiska effekter i primära mänskliga lungceller vilket ger ytterligare styrka till tidigare dokumenterade effekter i prekliniska fibrotiska djurmodeller. C21 visade mer uttalade effekter jämfört med två godkända IPF läkemedel. I januari 2017 erhöll Vicore Pharma särläkemedelsstatus för C21 för IPF i USA. Vi innehar sedan 2016 även särläkemedelsstatus för IPF i EU.

Som ett led i den fortsatta utvecklingen och en ny klinisk fas för Vicore Pharma så anställdes under sommaren tre nyckelpersoner till bolaget. Kicki Johansson som Head of Drug Development, Hans Jeppsson som CFO och Ulrike Muscha Steckelings som CSO.

Vi beklagar djupt att vår styrelseledamot Göran Arvidson hastigt gick bort i december. Vi har för avsikt att söka en efterträdare till nästa ordinarie årsstämma i maj 2018.

För att stärka kapitalbasen tog Vicore Pharma Holding in 56 Mkr via två riktade nyemissioner till institutionella svenska och internationella investerare under våren.

Intressebolaget I-Tech
I december utökade Vicore Pharma Holding sitt innehav i I-Tech AB via en nyemission till 21% av aktierna i bolaget. Efter perioden (februari) utökade vi ägandet ytterligare då vi tillsammans med majoriteten av aktieägarna i I-Tech och i enlighet med bolagets hembudsregler förvärvade ytterligare aktier från en långvarig aktieägare i I-Tech. Vårt innehav i I-Tech uppgår därefter till 26,5%. I-Tech uppnår nu status av intressebolag och redovisas i koncernredovisningen enligt kapitalandelsmetoden. För perioden innebär det att resultatet påverkas negativt med 13,6 Mkr för 2017.

I-Tech har utvecklat en substans, Selektope®, som motverkar påväxt av främst havstulpaner på fartygsskrov. Selektope® används som strategisk biocid i påväxthindrande fartygsfärg, så kallade antifouling färg. Selektope® säljs för kommersiellt bruk till färgbolag som tillverkar fartygsfärg till nybyggnationer och underhåll i främst Asien. Det finns idag 6 registrerade fartygsfärger innehållande Selektope på marknaden i Asien.

I-Tech har haft ett händelserikt 2017 i flera hänseenden. Dels har bolaget attraherat en ny kund i färgbolaget Hempel som har lanserat en outfitting-färg innehållade Selektope®. En annan befintlig kund, färgbolaget Chugoku Marine Paints har breddat sin produktportfölj under 2017 med ytterligare en produkt innehållande Selektope®. En svensk redare, Stena RoRo har tecknat avtal för att måla 4 nybyggda fartyg med Selektope®-baserad färg. Den stora efterfrågan på Selektope® har lett till att I-Tech tecknat avtal med importörer i Japan för att kunna säkra leveranskedjan. I-Tech har under året knutit till sig  nya kompetenser för att anpassa sig till den tillväxtfas bolaget befinner sig i.

De stora framstegen under 2017 och som bådar för fortsatt god utveckling av I-Tech var avgörande i Vicore Pharmas beslut att delta i den nyemission I-Tech genomförde i slutet av 2017 och att senare även förvärva aktier från en befintlig aktieägare.

Vi blickar framåt
Under 2018 så kommer vi att fokusera på att påbörja inklusion av patienter i fas IIa studien i IPF.  Prognoser kring studiens genomförande kommer kommuniceras mer i detalj under våren. Vi fortsätter arbetet med att selektera en andra indikation i vilken C21 skall utvärderas. Detta sker i samarbete med kvalificerade forskare, kliniker och specialister inom läkemedelsutveckling

Vi tackar alla våra aktieägare för det gångna året och ser fram emot att fortsätta värdebyggandet av Vicore Pharma Holding!

Rapporten i sin helhet bifogas.

Per Jansson, VD 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Per Jansson, VD
Tel: 0709-17 47 46 eller e-mail: per.jansson@vicorepharma.com   

Hans Jeppsson, CFO
Tel: Tel: 0705-53 14 65 eller e-mail: hans.jeppsson@vicorepharma.com 

Denna information är sådan information som Vicore Pharma Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2018 kl. 08.00 CET.

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)Vicore Pharma AB utvecklar läkemedelssubstanser som verkar genom AT2-receptorn. Bolagets läkemedelskandidat C21 riktar in sig mot att förbättra behandlingseffektiviteten för idiopatisk lungfibros, en ovanlig sjukdom för vilken C21 erhållit särläkemedelsstatus både i EU och USA. C21 utforskas vidare prekliniskt för ett antal sällsynta sjukdomar där AT2-receptorn spelar en viktig roll. I-Tech AB har utvecklat och kommersialiserar en substans för användning i fartygsfärg för att motverka påväxt av främst havstulpaner på fartygens skrov. Bolagen är baserade i Astra Zenecas Bioventurehub i Mölndal. Bolagets aktie (VICO) är listad för handel på Nasdaq First North i Stockholm med Erik Penser Bank som Certified adviser. För ytterligare information se www.vicorepharma.com

Delårsrapport Q3 2019


Delårsrapport Q2 2019


Delårsrapport Q1 2019


Årsredovisning 2018


Bokslutskommuniké 2018


Delårsrapport Q3 2018


Delårsrapport Q2 2018


Delårsrapport Q1 2018


Årsredovisning 2017


Bokslutskommunike 2017


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär