Vicore Pharma Holding publicerar sin årsredovisning för 2016

Vi har uppnått de milstolpar vi föresatt oss under 2016. Nu fortsätter vi utvecklingen med C21 till ett framtida läkemedel för behandling av lungfibros säger Per Jansson, VD i Vicore Pharma Holding AB.

Väsentliga händelser under 2016

 • Riktad emission om 570 000 teckningsoptioner genomfördes i januari.
 • Fas I-studier påbörjades i april och slutfördes i november.
 • Leif Darner utsågs av bolagsstämman till ny styrelseledamot i april.
 • Innehavet i den finansiella tillgången I-Tech ökade med 312 500 aktier vid en nyemission i juli.
 • I augusti erhöll Vicore Pharma särläkemedelsstatus inom EU för idiopatisk lungfibros (IPF).
 • Klas Malmberg rekryterades till tjänsten som Senior Medical Adviser. Tjänsten övergick i november till Chief Medical Officer (CMO)

Väsentliga händelser efter periodens slut 

 • Ett låneavtal med Recall Capital som möjliggör extra rörelsekapital ingicks i januari 2017.
 • En Fas I tilläggsstudie med läkemedelskandidaten C21 i en riskgrupp påbörjades i januari.
 • En patentansökan för nya läkemedelsmolekyler baserade på C21 lämnades in i januari.
 • Vicore Pharma erhåller särläkemedelsstatus från amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för IPF i  januari.
 • Bolagets styrelse tog den 23 februari 2017 beslut om två riktade nyemissioner, dels med stöd av bemyndigande från årsstämman 2016 om två miljoner aktier och dels under förutsättning av extra bolagsstämmas efterföljande godkännande om ytterligare 1,5 miljoner aktier, totalt om cirka 56 miljoner kronor. Båda emissionerna är nu genomförda och den senare är under registrering hos Bolagsverket.
 • C21 visar goda egenskaper på viktiga markörer i en in vitro-undersökning av lungfibros som presenterades den 8 mars.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Göran Wessman, styrelseordförande 
Tel: 0708-16 14 50 eller e-mail: goran.wessman@vicorepharma.com

Nina Carlén, IR, Communication & Administration coordinator 
Tel: 0763-90 94 04 eller e-mail: nina.carlen@vicorepharma.com

Denna information är sådan information som Vicore Pharma Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 april 2017 kl. 08:45 CET.

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ) 
Vicore Pharma ägs till fullo av Vicore Pharma Holding AB som är ett holding-, och managementbolag noterat på Nasdaq First North. Vicore Pharma utvecklar läkemedelssubstanser som verkar genom AT2-receptorn i Renin-Angiotensin systemet. Visionen är att etablera AT2-agonister som en ny och effektiv klass av läkemedel. Vår läkemedelskandidat C21 riktar in sig mot att förbättra behandlingseffektiviteten för i första hand den svåra sjukdomen idiopatisk lungfibros. För ytterligare information se www.vicorepharma.com

Vicore Pharmas aktier är noterade på NASDAQ Stockholm, First North, och handlas under kortnamnet VICO. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.

Uppdatering avseende läkemedelsutvecklings-programmen VP01 (C21) och VP02 (IMiD)

Göteborg, 18 december 2019 - Vicore Pharma Holding AB (publ), som utvecklar innovativa läkemedel mot svåra fibrotiska lungsjukdomar, ger en uppdatering av bolagets ledande kliniska läkemedelsprogram VP01 (C21) samt det andra programmet VP02 (IMiD).


Ökning av antalet aktier och röster i Vicore Pharma

Göteborg, 29 november 2019 - Vicore Pharma Holding AB (publ):s ("Vicore Pharma", eller "Bolaget") registrerade aktiekapital och antal utestående aktier och röster har ökat under november månad 2019.


Vicore Pharma har genomfört en riktad nyemission om cirka 125 miljoner kronor

Göteborg, 13 november 2019 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore Pharma" eller "Bolaget"), offentliggör idag att Bolaget framgångsrikt har genomfört en riktad nyemission av 7 800 000 aktier, motsvarande cirka 125 miljoner kronor. På grund av stark efterfrågan utökades antalet aktier som omfattades av nyemissionen med 800 000 jämfört med det antal aktier som indikerades i Bolagets pressmeddelande den 12 november 2019. Nyemissionen tecknades av svenska och internationella institutionella investerare, däribland Fjärde AP-fonden, Handelsbanken Fonder, HBM Healthcare Investments, HealthCap och Swedbank Robur.


Vicore Pharma avser att genomföra en riktad nyemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, STORBRITANNIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN TILL, ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA NÅGRA VÄRDEPAPPER I VICORE PHARMA I NÅGON JURISDIKTION.


Delårsrapport januari-september 2019

Viktiga händelser under tredje kvartalet

 • I september meddelade Vicore Pharma utfallet från fas  I-dosoptimeringsstudien med VP01 (C21). Studien kunde fastställa att 200 mg dagligen är säkert och utgör den högsta tolerabla dosen. Denna dos kommer att användas i de planerade fas II-studierna i idiopatisk lungfibros respektive systemisk skleros.
 • I september godkändes Vicore för upplistning till Nasdaq Stockholm. Första dagen för handel var den 27 september.

Vicore Pharma offentliggör valberedningen inför årsstämman 2020

Göteborg, 3 oktober 2019 - Vicore Pharma Holding AB (publ) har utsett valberedningen inför årsstämman 2020. De tre största aktieägarna per den 31 augusti 2019 har erbjudits att utse en ledamot till valberedningen vardera, i enlighet med beslutet som togs på årsstämman den 15 maj 2019.


Uppdatering kring den fortsatta utvecklingen inom VP01-programmet (C21)

Göteborg, 1 oktober 2019 - Efter den framgångsrika fas I-dosoptimeringsstudien ger Vicore Pharma Holding AB (publ), som utvecklar innovativa läkemedel för ovanliga lungsjukdomar, en uppdatering kring utvecklingen inom det kliniska programmet i bolagets ledande läkemedelsprogram VP01 (C21). Projektet fortlöper planenligt.


Vicore Pharma offentliggör prospekt i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm

Den 11 september 2019 offentliggjorde Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore" eller "Bolaget") att Nasdaq Stockholms bolagskommitté godkänt att Bolagets aktier tas upp till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista. Prospektet som upprättats i samband med listbytet godkändes och registrerades av Finansinspektionen idag den 16 september 2019 och finns nu tillgängligt på Vicores hemsida, www.vicorepharma.com.


Vicore Pharma har godkänts för notering på Nasdaq Stockholm

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt Vicore Pharma Holding AB (publ):s ("Vicore") ansökan om upptas till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista på sedvanliga villkor. Sista dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är beräknad till torsdagen den 26 september 2019 och första dag för handel på Nasdaq Stockholm är planerad till fredagen den 27 september 2019.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär