Delårsrapport Juli-September 2018

Mölndal, 8 november 2018 - Vicore Pharma Holding AB (publ) (ticker: VICO) publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2018.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • I juli meddelade Vicore att avtal om förvärv av INIM, som utvecklar en ny lokal behandling mot svåra ovanliga interstitiella lungsjukdomar, ingåtts. INIM ägdes till 85% av HealthCap VII L.P. som efter förvärvet blev största aktieägare i Vicore med 30,4% av aktierna
 • I augusti genomfördes en extra bolagsstämma i Vicore vilken beslutade om följande:
  - Förvärv av INIM genom en apportemission
  - Utdelning av huvuddelen av innehavet i I-Tech AB till aktieägarna i Vicore 
  - Beslut om företrädesemission i Vicore
  - Beslut om incitamentsprogram till ledning och vissa styrelseledamöter
  - Inval av två nya styrelseledamöter i Vicore: Hans Schikan och Jacob Gunterberg
 • I augusti meddelade Vicore att Carl-Johan Dalsgaard utsetts till ny VD från den 1 september 2018
 • I september meddelade Vicore att det kliniska programmet VP01 (C21) utvidgas för att möjliggöra erhållandet av funktionella data och framgångsrikt kunna avancera C21 i klinisk utveckling
 • I september anställdes två nyckelpersoner i Vicore Pharma, Rohit Batta som CMO samt Göran Tornling som Senior Adviser

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • I oktober meddelade Vicore att den under september genomförda företrädesemissionen övertecknats med 33% och att 99,4% av teckningsrätterna utnyttjats
 • I oktober meddelade Göran Wessman att han av hälsoskäl på egen begäran utträder ur styrelsen och tar plats i Vicores valberedning
 • Styrelsen har den 8 november fattat beslut att verka för att Bolagets aktier skall upptas till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista under 2019

Finansiell sammanställning

KSEK Jul-Sept  Jul-Sept  Jan-Sept  Jan-Sept Helår
  2018 2017 2018 2017 2017
Intäkter 785 929 2 467 2 680 3 674
Rörelseresultat -6 405 -1 685 -16 245 -6 512 -12 793
Resultat efter finansiella poster -6 667 -1 687 2 705 -6 573 -12 855
Resultat per aktie, SEK -0,27 -0,11 0,11 -0,41 -0,81
Eget kapital vid periodens slut 144 623 119 557 144 623 119 557 112 969
Kassaflödet för den löpande verksamheten 700 -1 718 8 375 -8 409 -7 703
Kassaflödet för investeringsverksamheten 14 845 -5 772 1 253 -13 665 -22 780
Kassaflödet för finansieringsverksamheten -1 438 0 -1 438 50 542 50 236
Likvida medel vid periodens slut 32 209 32 734 32 209 32 734 24 019

VD-ord

Bästa aktieägare,

Den 3 juli skapades grunden för det nya Vicore i och med förvärvet av INIM och det därtill kopplade beslutet att dela ut huvuddelen av aktierna i I-Tech till bolagets aktieägare. Vicore fick genom detta ett tydligt fokus på lungsjukdomar och en bredare portfölj inriktad mot Idiopatisk lungfibros (IPF) och andra ovanliga lungsjukdomar. Bolaget fick också en aktiv och erfaren stor ägare i HealthCap, en av Europas främsta investerare inom life science.

Vid den extra bolagsstämman den 13 augusti godkändes förvärvet och utdelningen av aktier. På stämman valdes också två nya styrelseledamöter, Hans Schikan med lång erfarenhet från biotechindustrin och Jacob Gunterberg från HealthCap, in i bolagets styrelse. Vidare fattades beslut om den företrädesemission som framgångsrikt slutfördes den 3 oktober, efter kvartalets utgång. Teckningsrätterna utnyttjades till   99,4%, emissionen   övertecknades med 33 procent och tillförde bolaget 82,4 MSEK före emissionskostnader.

Det var med dessa beslut tagna som jag utnämndes till VD i Vicore från 1 september. Jag hade själv varit med och drivit denna affär då jag såg en stor potential i att föra samman Vicore och INIM för att kraftsamla inom lungsjukdomar. Vicores Pharmas data kring C21 och den biologiska verkningsmekanism C21 adresserar kunde kompletteras på ett utmärkt sätt av INIMs utvecklingsprojekt inom interstitiella lungsjukdomar.

Efter en strategisk översyn tog vi i början av september beslutet att utvidga Vicores kliniska program VP01 för C21 så att den planerade fas IIa-studien med C21 för behandling av IPF även ska kunna inkludera data avseende lungfunktion, d.v.s. data både på säkerhet och effekt. Vår översyn inkluderade resultaten från den tidigare genomförda längre prekliniska säkerhetsstudien som visade att vi har möjlighet att öka exponeringen för att fastställa högre doser av C21 i människa innan den mest optimala doseringen väljs ut för den kliniska IPF-studien. Vi planerar att initiera det utökade programmet under januari 2019 för att sedan kunna starta fas IIa-studien sex månader senare.

I   september   förstärktes   Vicores Pharmas organisation   med två nyckelpersoner som båda besitter den form av specialistkompetens och erfarenhet vi behöver för att bygga värde inom vårt kärnområde, svåra, ovanliga lungsjukdomar. Det är Dr. Rohit Batta som har lång erfarenhet både som läkare och ledare av medicinska och kliniska utvecklingsteam inom "rare diseases", senast som Senior Director of Cell and Gene Therapy på GlaxoSmithKline (GSK), och Dr. Göran Tornling, med nära fyrtio års erfarenhet som specialistläkare i lungmedicin och som tidigare varit Executive Director, Clinical Science and Strategy (Respiratory) på AstraZeneca och där varit ansvarig för design av studier inom IPF. Båda ingår i Vicores ledningsgrupp och de kommer att vara mycket värdefulla när vi nu bygger ett medicinskt team av världsklass för det fortsatta kliniska utvecklingsarbetet.

När jag tog mig an VD-rollen i Vicore såg jag goda möjligheter att skapa ett internationellt ledande bolag inom svåra och ovanliga lungsjukdomar. Nu, efter två månader, är jag ännu mera övertygad om detta.

Carl-Johan Dalsgaard

For ytterligare information, vänligen kontakta:

Dr. Carl-Johan Dalsgaard, CEO: +46 (0)70 975 98 63, carl-johan.dalsgaard@vicorepharma.com 

Hans Jeppsson, CFO: + 46 (0)70 553 14 65, hans.jeppsson@vicorepharma.com 

Denna information är sådan information som Vicore Pharma Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2018 kl. 08.30 CET

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)
Vicore Pharma AB är inriktat på utveckling av läkemedel för behandling av interstitiella lungsjukdomar. Bolagets två huvudsakliga program, VP01 (C21) och VP02 (IMiD) verkar genom AT2-receptorn respektive är en immunomodulerande läkemedelsklass som utvecklas för lokal behandling. Bolagets läkemedelskandidat C21 riktar in sig mot att förbättra behandlingseffektiviteten för idiopatisk lungfibros, en ovanlig sjukdom för vilken C21 erhållit särläkemedelsstatus både i EU och USA. C21 utforskas vidare prekliniskt för ett antal sällsynta sjukdomar där AT2-receptorn spelar en viktig roll. VP02 har i tidigare försök visat på effekt i t.ex. idiopatisk lungfibros med annan administrationsform vilken dock begränsat fortsatt utveckling. VP02 utvecklas för lokal behandling och ämnar adressera dessa tillkortakommanden. Bolaget är baserat i AstraZenecas Bioventurehub i Mölndal. Bolagets aktie (VICO) är listad för handel på Nasdaq First North i Stockholm med Erik Penser Bank som Certified Adviser. För ytterligare information se www.vicorepharma.com 

Delårsrapport Juli-September 2018

Mölndal, 8 november 2018 - Vicore Pharma Holding AB (publ) (ticker: VICO) publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2018.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • I juli meddelade Vicore att avtal om förvärv av INIM, som utvecklar en ny lokal behandling mot svåra ovanliga interstitiella lungsjukdomar, ingåtts. INIM ägdes till 85% av HealthCap VII L.P. som efter förvärvet blev största aktieägare i Vicore med 30,4% av aktierna
 • I augusti genomfördes en extra bolagsstämma i Vicore vilken beslutade om följande:
  - Förvärv av INIM genom en apportemission
  - Utdelning av huvuddelen av innehavet i I-Tech AB till aktieägarna i Vicore 
  - Beslut om företrädesemission i Vicore
  - Beslut om incitamentsprogram till ledning och vissa styrelseledamöter
  - Inval av två nya styrelseledamöter i Vicore: Hans Schikan och Jacob Gunterberg
 • I augusti meddelade Vicore att Carl-Johan Dalsgaard utsetts till ny VD från den 1 september 2018
 • I september meddelade Vicore att det kliniska programmet VP01 (C21) utvidgas för att möjliggöra erhållandet av funktionella data och framgångsrikt kunna avancera C21 i klinisk utveckling
 • I september anställdes två nyckelpersoner i Vicore Pharma, Rohit Batta som CMO samt Göran Tornling som Senior Adviser

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • I oktober meddelade Vicore att den under september genomförda företrädesemissionen övertecknats med 33% och att 99,4% av teckningsrätterna utnyttjats
 • I oktober meddelade Göran Wessman att han av hälsoskäl på egen begäran utträder ur styrelsen och tar plats i Vicores valberedning
 • Styrelsen har den 8 november fattat beslut att verka för att Bolagets aktier skall upptas till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista under 2019


Göran Wessman utträder ur Vicore Pharma Holdings styrelse - tar plats i bolagets valberedning

Mölndal, 22 oktober 2018 - Göran Wessman har på egen begäran av personliga skäl begärt utträde ur styrelsen i Vicore Pharma Holding AB (publ). I samband med detta tillträder han den nu bildade valberedningen i Vicore Pharma Holding AB (publ) som representant för Protem Wessman AB.


Vicores företrädesemission övertecknad med 33 procent - Bolaget tillförs 82,4 MSEK

Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore" eller "Bolaget") har slutfört den nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare som beslutades av extra bolagsstämman den 13 augusti 2018 ("Företrädesemissionen"). Teckningsperioden avslutades den 3 oktober och utfallet visar att 8 193 643 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 99,4 procent av Företrädesemissionen, och att det därutöver ansöktes om teckning av 2 770 796 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 33,6 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen övertecknades således med 33 procent. Detta innebär att Bolaget genom Företrädesemissionen tillförs 82,4 MSEK före emissionskostnader.Vicore offentliggör prospekt och ny finansiell information som återfinns i prospektet

Mölndal, 18 september 2018 - Styrelsen för Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore" eller "Bolaget") har upprättat ett prospekt med anledning av den förestående nyemissionen med företrädesrätt för Vicores aktieägare. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospekt, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på Vicores hemsida (www.vicorepharma.com) samt Erik Penser Banks hemsida (www.penser.se).


Vicore Pharma rekryterar två nyckelpersoner och stärker fokus på svåra ovanliga lungsjukdomar

2018-09-17 - Vicore Pharma (publ) meddelar idag att man anställt Rohit Batta som medicinsk chef (Chief Medical Officer; CMO) från den 26 november samt Göran Tornling som Senior Medical Advisor med början den 17 september. Dr. Batta rapporterar till VD och kommer att ingå i bolagets ledningsgrupp. Dessa rekryteringar är viktiga för att förstärka den medicinska kompetensen inom bolagets kärnområde, svåra ovanliga lungsjukdomar.


Information kring beslutad företrädesemission i Vicore Pharma

Styrelsen för Vicore Pharma Holding AB ("Vicore") informerar om tidplanen för företrädesemissionen ("Företrädesemissionen") som beslutades på extra bolagsstämma den 13 augusti 2018.


Vicore Pharma utvidgar sitt kliniska program VP01 (C21) för att erhålla funktionella data

Vicore Pharma Holding (publ) tillkännagav idag att bolaget kommer att utvidga sitt kliniska program med bolagets ledande läkemedelskandidat C21, för behandling av idiopatisk lungfibros (IPF), för att öka sannolikheten att visa funktionella data och framgångsrikt avancera C21 i klinisk utveckling.


Vicore Pharma expands VP01 (C21) clinical program to enable functional read out

Vicore Pharma (publ) today announced that it will expand its clinical program of lead compound C21, for the treatment of idiopathic pulmonary fibrosis (IPF), to increase the likelihood of showing signals of functional effect and successfully advance C21 in its clinical development.


Carl-Johan Dalsgaard utnämnd till ny VD för Vicore Pharma

Styrelsen för Vicore Pharma Holding AB ("Vicore") har den 29 augusti 2018 utsett Dr. Carl-Johan Dalsgaard till ny VD för Vicore. Carl-Johan Dalsgaard är VD för INIM Pharma AB som nyligen förvärvades av Vicore. Han är utbildad läkare och har disputerat vid Karolinska Institutet samt har över 25 års erfarenhet av läkemedelsutveckling inom Astra/AstraZeneca och ett flertal biotech-bolag.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: