Delårsrapport januari-september 2019

Viktiga händelser under tredje kvartalet

 • I september meddelade Vicore Pharma utfallet från fas  I-dosoptimeringsstudien med VP01 (C21). Studien kunde fastställa att 200 mg dagligen är säkert och utgör den högsta tolerabla dosen. Denna dos kommer att användas i de planerade fas II-studierna i idiopatisk lungfibros respektive systemisk skleros.
 • I september godkändes Vicore för upplistning till Nasdaq Stockholm. Första dagen för handel var den 27 september.

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • Inga väsentliga händelser har skett efter periodens utgång.

Finansiell översikt för perioden

1 juli - 30 september 2019

 • Rörelseintäkterna uppgick till 0,0 MSEK (0,1)
 • Rörelseresultatet var -22,8 MSEK (-11,2)
 • Periodens resultat uppgick till -22,9 MSEK (-14,9)
 • Resultat per aktie före/efter utspädning var -0,54 SEK (-0,65)
 • Likvida medel per den 30 september 2019 uppgick till 172,2 MSEK (224,7 MSEK per den 31 december 2018)

 Finansiell översikt för perioden

1 januari - 30 september 2019

 • Rörelseintäkterna uppgick till 0,0 MSEK (0,5)
 • Rörelseresultatet var -63,8 MSEK (-27,9)
 • Periodens resultat uppgick till -65,5 MSEK (-8,0)
 • Resultat per aktie före/efter utspädning var -1,56 SEK (-0,41)

Finansiell sammanställning, koncern

Belopp i MSEK

2019 jul-sep

2018 jul-sep

2019 jan-sep

2018 jan-sep

2018 jan-dec

Rörelseintäkter

0,0

0,1

0,0

0,5

0,6

Rörelseresultat

-22,8

-11,2

-63,8

-27,9

-41,6

Resultat efter skatt

-22,9

-14,9

-65,5

-8,0

-21,7

Resultat per aktie, före/efter utspädning (SEK)

-0,54

-0,65

-1,56

-0,41

-0,95

Eget kapital vid periodens slut

231,3

78,5

231,3

78,5

285,4

Kassaflödet från den löpande verksamheten

-21,3

-4,7

-62,2

-7,4

-33,0

Likvida medel vid periodens slut

172,2

32,2

172,2

32,2

224,7

 

VD-kommentar

Under det tredje kvartalet fortsatte vi det intensiva och långsiktiga arbetet med att utveckla Vicore till ett företag med en attraktiv portfölj av läkemedel för behandling av ovanliga lungsjukdomar som idiopatisk lungfibros (IPF) och andra sjukdomar som matchar de specifika egenskaperna hos vår ledande läkemedelskandidat C21 inom VP01-projektet. Detta, tillsammans med vårt andra projekt VP02 (IMiD) för IPF och IPF-hosta, innebär att vi har två unika och differentierade läkemedelsutvecklings-
program i vår portfölj.

I början av september avslutade vi en fas I-dosoptimeringsstudie på 54 individer med bolagets läkemedelskandidat C21. Studien kunde fastställa att 200 mg dagligen har en bra säkerhetsprofil och utgör den högsta tolerabla dosen. Denna dos kommer att användas i våra kommande fas II-studier i idiopatisk lungfibros (IPF) respektive systemisk skleros (SSc). Baserat på data för receptorbindning har vi dessutom funnit att denna dos ger en fri plasmakoncentration av C21 som är tillräcklig för att aktivera angiotensin II typ 2 receptorn (AT2R). Det är också spännande att vi har bekräftat verkan på både AT2- och tromboxan (TP)-receptorn. Vi kommer att närmare undersöka den relativa betydelsen av de två effekterna vid behandling med C21, men båda mekanismerna är relevanta för att adressera fibros och vaskulopati (sjukdom i blodkärl), vilket ger C21 en unik profil eftersom även TP-receptoraktivering kan bidra till hur sjukdomen manifesterar sig.

Under det tredje kvartalet lämnade vi in en fas II CTA (ansökan om klinisk prövning) till MHRA, den brittiska läkemedelsmyndigheten, för att studera effekten av en singeldos C21 på köldinducerad kärlsammandragning hos personer med SSc. Studien innebär att vi kan dokumentera en potentiell direkt kärlvidgande effekt av C21 hos människor, något som kan vara av stor betydelse för kärlmekanismen i SSc och IPF.

Under kvartalet fortlöpte utvecklingen av läkemedelsformuleringen i VP01 snabbare än förväntat vilket gör det möjligt för oss att byta från en oral lösning till kapslar i den kommande fas IIa-studien i IPF. Det är av stor betydelse eftersom en kapsel är mycket smidigare för patienten, överlägsen ur logistisk synvinkel och kan även användas kommersiellt. Vi räknar med att lämna in ansökan för IPF-studien med den nya formuleringen senare i år.

När det gäller VP02 fortsätter formuleringsarbetet med målsättningen för innevarande år att identifiera en formulering med rätt egenskaper. Vi befinner oss mitt i denna optimering och nästa steg är att genomföra toxikologiska studier och därefter initiera en fas I-studie under 2020.

Den 27 september nådde vi en viktig milstolpe genom upplistningen av Vicore-aktien till Nasdaq Stockholms huvudlista. Det är en central pusselbit för att öka intresset för vår aktie på längre sikt, främst genom ökad likviditet, genom att den potentiella investerarbasen växer betydligt.

Sammanfattningsvis fortsätter vi att bygga Vicore, i hög takt och med ett starkt fokus på att maximera sannolikheten för att lyckas med våra två huvudprojekt och därmed hjälpa patienter med allvarliga lungsjukdomar.

Carl-Johan Dalsgaard, VD

Den fullständiga delårsrapporten finns tillgänglig på: https://vicorepharma.com/investerare/finansiella-rapporter/

Göteborg, 8 november 2019

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl-Johan Dalsgaard, VD, tel: 070 975 98 63, carl-johan.dalsgaard@vicorepharma.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 8 november 2019 kl. 08:00 CET.

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)

Vicore Pharma är ett svenskt särläkemedelsbolag med fokus på patienter med interstitiella lungsjukdomar och relaterade indikationer. Bolaget har för närvarande två läkemedelsutvecklingsprogram, VP01 och VP02.

VP01 syftar till att utveckla substansen C21 för behandling av idiopatisk lungfibros ("IPF") samt systemisk skleros ("SSc"). VP02 bygger på ett nytt administrationssätt för en befintlig immunmodulerande substans (en "IMiD"). VP02 fokuserar på den underliggande sjukdomen och den svåra hosta som är förknippad med IPF. VP01 och VP02 utvärderas även för andra indikationer inom området interstitiella lungsjukdomar. Fas IIa-studierna inom VP01 på IPF- respektive SSc-patienter förväntas initieras under andra halvåret 2019. VP02 går in i en fas för optimering av formuleringen innan lokala tolerabilitetsstudier kan påbörjas. De första kliniska studierna med VP02 förväntas initieras 2020.

Bolagets aktie (VICO) är noterad på Nasdaq Stockholms huvudlista. För mer information se www.vicorepharma.com.

LifeArc beviljar anslag om 1,5 miljoner GBP till Vicore Pharma för den kliniska studien med VP01 i COVID-19-patienter

Göteborg, 29 maj 2020 - Vicore Pharma Holding AB (publ) som utvecklar innovativa läkemedel mot ovanliga lungsjukdomar, meddelar idag att bolaget beviljats ett anslag om 1,5 miljoner GBP (cirka 18,5 MSEK) från den brittiska välgörenhetsorganisationen LifeArc för studien med VP01 i COVID-19, ATTRACT. Anslaget möjliggör en utökning av studien till fler kliniska centra.


Kommuniké från årsstämma i Vicore Pharma Holding AB (publ)

Vid årsstämma i Vicore Pharma Holding AB (publ) den 20 maj 2020 fattades följande beslut.


Delårsrapport januari-mars 2020

Vicore Pharma Holding AB (publ) publicerar sin delårsrapport för det första kvartalet 2020.


Vicore Pharma erhåller myndighetsgodkännande att starta fas II-studie med VP01 (C21) i patienter med IPF

Vicore Pharma Pharma Holding AB (publ), som utvecklar innovativa läkemedel mot ovanliga lungsjukdomar, meddelar idag att den brittiska läkemedelsmyndigheten (MHRA1har godkänt bolagets kliniska prövningsansökan för en fas II-studie med läkemedelskandidaten VP01 (C21) i patienter med IPF (idiopatisk lungfibros).


Vicore erbjuder förhandsröstning till årsstämman 2020

Göteborg, 4 maj 2020 - Vicore Pharma Holding AB (publ) meddelar härmed att aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Vicore uppmanar aktieägarna att använda denna möjlighet i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska smittspridningen.


Vicore Pharma får godkännande att starta fas II-studie med VP01 (C21) i patienter med COVID-19, SARS CoV-2-infektion

Göteborg, 28 april 2020 - Vicore Pharma Holding AB (publ), som utvecklar innovativa läkemedel mot ovanliga lungsjukdomar, meddelar idag att den brittiska läkemedelsmyndigheten (MHRA1) har godkänt bolagets kliniska prövningsansökan för en fas II-studie med läkemedelskandidaten VP01 (C21) i patienter med COVID-19, SARS CoV-2-infektion.   


Kallelse till årsstämma i Vicore Pharma Holding AB (publ)

Aktieägarna i Vicore Pharma Holding AB (publ), org.nr 556680-3804, med säte i Mölndal, kallas till årsstämma onsdagen den 20 maj 2020 kl. 16.00 på Elite Park Aveny Hotel, Kungsportsavenyn 36-38 i Göteborg.


Vicore Pharma offentliggör årsredovisning för 2019

Göteborg, 15 april 2020 - Vicore Pharma Holding AB (publ), som utvecklar innovativa läkemedel mot ovanliga lungsjukdomar, offentliggör idag årsredovisningen för 2019.


Vicore Pharma, lämnar in ett "Letter of Intent" gällande en myndighetsansökan för fas II-studie i patienter med COVID-19, SARS CoV-2-infektion

Vicore Pharma, som utvecklar innovativa läkemedel mot ovanliga lungsjukdomar, annonserar idag att bolaget lämnat in ett "Letter of Intent" angående myndighetsansökan till den brittiska läkemedelsmyndigheten MHRA1 för en fas II-studie med läkemedelskandidaten C21 i patienter med COVID-19, SARS CoV-2-infektion.


Vicore lämnar in myndighetsansökan för fas II-studien med C21 i IPF

Göteborg, 30 mars 2020 - Vicore Pharma, som utvecklar innovativa läkemedel mot ovanliga lungsjukdomar, annonserar idag att myndighetsansökan för "proof-of-concept"-studien med läkemedelskandidaten C21 i patienter med IPF (idiopatisk lungfibros) lämnats in till den brittiska läkemedelsmyndigheten MHRA.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär