Delårsrapport april-juni 2019

Viktiga händelser under andra kvartalet

 • I april meddelade Vicore Pharma att man valt diffus systemisk skleros (dSSc) som den andra indikationen, utöver idiopatisk lungfibros (IPF) för läkemedelsprogrammet VP01 (C21).

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • Inga väsentliga händelser har skett efter periodens utgång.

Finansiell översikt för perioden
1 april - 30 juni 2019

 • Rörelseintäkterna uppgick till 0,0 MSEK (0,2)
 • Rörelseresultatet var -24,8 MSEK (-9,6)
 • Periodens resultat uppgick till -26,6 MSEK (7,1)
 • Resultat per aktie före/efter utspädning var -0,63 SEK (0,40)
 • Likvida medel per den 30 juni 2019 uppgick till 193,5 MSEK (224,7 MSEK per den 31 december 2018)

Finansiell översikt för perioden
1 januari - 30 juni 2019

 • Rörelseintäkterna uppgick till 0,0 MSEK (0,4)
 • Rörelseresultatet var -40,9 MSEK (-16,8)
 • Periodens resultat uppgick till -42,6 MSEK (7,0)
 • Resultat per aktie före/efter utspädning var -1,02 SEK (0,39)

 

Belopp i MSEK 

2019 apr-jun 

2018 apr-jun 

2019 jan-jun 

2018 jan-jun 

2018 jan-dec 

Rörelseintäkter 

0,0 

0,2 

0,0 

0,4 

0,6 

Rörelseresultat 

-24,8 

-9,6 

-40,9 

-16,8 

-41,6 

Resultat efter skatt 

-26,6 

7,1 

-42,6 

7,0 

-21,7 

Resultat per aktie, före/efter utspädning (SEK ) 

-0,63 

0,40 

-1,02 

0,39 

-0,95 

Eget kapital vid periodens slut 

253,7 

64,5 

253,7 

64,5 

285,4 

Kassaflödet från den löpande verksamheten 

-22,4 

4,4 

-40,9 

-2,7 

-33,0 

Likvida medel vid periodens slut 

193,5 

18,1 

193,5 

18,1 

224,7 

VD kommenterar

Under andra kvartalet fortsatte vi det intensiva arbetet med att utveckla Vicore. Vi har ett starkt fokus på att utveckla en attraktiv läkemedelsportfölj för behandling av ovanliga lungsjukdomar som idiopatisk lungfibros (IPF) och andra sjukdomar som lämpar sig för de specifika egenskaper vår ledande läkemedelskandidat VP01(C21) har. Tillsammans med den andra kandidaten VP02 (IMiD) för IPF och IPF-hosta har vi två unika och differentierade läkemedelsutvecklingsprogram i vår portfölj. Under 2019 ligger tonvikten på fortsatt utveckling av bolagets projekt, med patienten i centrum.

I april fastställde vi diffus systemisk skleros (dSSc) som den andra indikationen för VP01, utöver IPF. Sjukdomen har den högsta dödligheten bland alla reumatologiska åkommor och inga godkända behandlingar finns. Den starka uppregleringen av angiotensin II typ 2-receptorn i dSSc gör det högintressant att pröva VP01 för denna indikation och utgör därmed ytterligare en spännande möjlighet. Det finns en tydlig logik i att undersöka effekten på de vaskulära mekanismerna i dSSc som ett komplement till de antifibrotiska effekterna som prövas i IPF. Vi har kommit långt i förberedelserna för en mekanistisk studie i dSSc och följer planen för att kunna lämna in en ansökan till tillsynsmyndigheterna i år.

Vi följer planen för att initiera två fas IIa-studier, en i IPF-patienter och en mekanistisk studie i dSSc -patienter,under andra halvan av 2019.

När det gäller VP02 pågår formuleringsarbetet och målet för innevarande år är att identifiera en formulering med rätt egenskaper. Vi befinner oss mitt i denna optimering och nästa steg är att genomföra toxikologiska studier och därefter en fas I-studie under 2020.

För att genomföra våra planer har vi byggt upp ett starkt medicinskt och regulatoriskt team. Rohit Batta med stor erfarenhet av särläkemedels-studier från GlaxoSmithKline och Göran Tornling som expert inom lungmedicin borgar för att våra studieupplägg blir förstklassiga med ett tydligt fokus på patienterna och är effektiva, systematiska och innovativa. Till detta är den interna kliniska verksamheten (clinical operations), under ledning av Mimi Flensburg, central för att säkerställa kontrollen av framtida patientstudier. Vi har också rekryterat en senior regulatorisk partner med omfattande erfarenhet av sällsynta sjukdomar, Rick Lilly, som är baserad i Storbritannien. Han kommer att stödja oss i arbetet med tillsynsmyndigheterna.

En högklassig organisation är avgörande för att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra studier. Den ger oss kontroll över processen inte minst genom att vi kan kommunicera direkt mot prövningsläkarna ute på fältet. Därmed kan vi vara proaktiva för att minimera eventuella problem. Vi har även kontroll över studiedata och kan se till att kvalitén upprätthålls. Det gör oss mer snabbfotade och vi kan arbeta tillsammans med den kontraktsforskningsorganisation som utför studien. Därmed når vi högsta möjliga effektivitet i utförandet.

Att utveckla och upprätthålla goda relationer med patientföreningar är avgörande i samband med särläkemedelssjukdomar, och under andra kvartalet blev vi sponsorer för patientföreningen EU-IPFF (European Idiopathic Pulmonary Fibrosis and Associated Disorders Federation Patient Advocacy Group). Vi har även fått möjlighet att hålla en presentation på deras årsstämma.

Parallellt med ett högt tryck för att utveckla vår läkemedelspipeline har förberedelserna inför den planerade noteringen av vår aktie på Nasdaq Stockholms huvudlista hög prioritet. Upplistningen är ett viktigt steg för att öka vår akties attraktionskraft ytterligare.

Sammanfattningsvis är 2019 ett spännande och händelserikt år för Vicore där vi bygger vidare på det som vi inlett, i hög takt och med ett starkt fokus.

Carl-Johan Dalsgaard, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl-Johan Dalsgaard, VD, tel: 070 975 98 63, carl-johan.dalsgaard@vicorepharma.com

Hans Jeppson, CFO, tel: 070 553 14 65, hans.jeppsson@vicorepharma.com

Christian Hall, IR-manager, tel: 076 311 12 42, christian.hall@vicorepharma.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 23 augusti 2019 kl. 08:00 CEST.

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)

Vicore Pharma är ett svenskt särläkemedelsbolag med fokus på patienter med interstitiella lungsjukdomar och relaterade indikationer. Bolaget har för närvarande två läkemedelsutvecklingsprogram, VP01 och VP02.

VP01 syftar till att utveckla substansen C21 för behandling av idiopatisk lungfibros ("IPF") samt diffus systemisk skleros ("dSSc"). Som en följd av förvärvet av INIM Pharma AB i augusti 2018 utökades bolagets pipeline med VP02, vilken bygger på en ny administrationsväg för en befintlig immunmodulerande förening (en "IMiD"). Hos IPF patienter förväntas VP02 påverka både den underliggande sjukdomen och den allvarliga hosta som är associerad med IPF. VP01 och VP02 utvärderas även för andra indikationer inom området interstitiella lungsjukdomar. Förvärvet av INIM Pharma innebar att Vicore Pharmas verksamhet utökades och att Bolagets strategiska inriktning samtidigt fokuserades till utveckling av läkemedel för behandling av ovanliga och allvarliga lungsjukdomar. I VP01 kommer en förlängd, doseskalerande fas I-studie och därefter initiera en fas IIa-studie i IPF-patienter att genomföras under andra halvan av 2019. I VP02 pågår optimering av formuleringen innan lokala tolerabilitetsstudier kan påbörjas. De första kliniska studierna med VP02 förväntas starta 2020.

Bolagets aktie (VICO) är listad för handel på Nasdaq First North i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: 08-463 83 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information se www.vicorepharma.com

Vicore Pharma offentliggör prospekt i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm

Den 11 september 2019 offentliggjorde Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore" eller "Bolaget") att Nasdaq Stockholms bolagskommitté godkänt att Bolagets aktier tas upp till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista. Prospektet som upprättats i samband med listbytet godkändes och registrerades av Finansinspektionen idag den 16 september 2019 och finns nu tillgängligt på Vicores hemsida, www.vicorepharma.com.


Vicore Pharma har godkänts för notering på Nasdaq Stockholm

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt Vicore Pharma Holding AB (publ):s ("Vicore") ansökan om upptas till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista på sedvanliga villkor. Sista dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är beräknad till torsdagen den 26 september 2019 och första dag för handel på Nasdaq Stockholm är planerad till fredagen den 27 september 2019.Delårsrapport april-juni 2019

Viktiga händelser under andra kvartalet

 • I april meddelade Vicore Pharma att man valt diffus systemisk skleros (dSSc) som den andra indikationen, utöver idiopatisk lungfibros (IPF) för läkemedelsprogrammet VP01 (C21).

Kommuniké från årsstämma i Vicore Pharma Holding AB (publ)

Vid årsstämma i Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore Pharma") den 15 maj 2019 fattades följande beslut. 


Delårsrapport januari-mars 2019

Mölndal, 15 maj 2019 - Vicore Pharma Holding AB (publ) publicerar sin delårsrapport för första kvartalet 2019.

Viktiga händelser under första kvartalet

 • I januari godkändes den riktade nyemissionen om cirka 160 MSEK vid en extra bolagsstämma. Det totala antalet aktier i Vicore Pharma uppgår därefter till 42 374 714.

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • Vicore Pharma offentliggjorde den 23 april att bolaget har valt diffus systemisk skleros (dSSc) som den andra indikationen, utöver idiopatisk lungfibros (IPF), för läkemedels-
  programmet VP01 (C21).

Finansiell översikt för perioden
1 jan - 31 mars 2019

 • Rörelseintäkterna var 0,0 MSEK (0,2)
 • Rörelseresultatet uppgick till -16,1 MSEK (-7,2)
 • Periodens förlust var -16,0 MSEK (-0,2)
 • Förlust per aktie före och efter utspädning var -0,40 SEK (-0,01)
 • Per den 31 mars 2019 uppgick likvida medel till 216,0 MSEK (13,7)


Kallelse till årsstämma i Vicore Pharma Holding AB (publ)

Aktieägarna i Vicore Pharma Holding AB (publ), org.nr 556680-3804, med säte i Mölndal, kallas till årsstämma onsdagen den 15 maj 2019 kl. 16.00 i bolagets lokaler på Pepparedsleden 1, c/o Astra Zeneca, 431 83 Mölndal.


Vicore Pharmas årsredovisning 2018 publicerad

Mölndal, 12 april 2019 - Vicore Pharma Holding AB (publ) meddelar idag att årsredovisningen för 2018 är offentliggjord och finns tillgänglig på bolagets hemsida: https://vicorepharma.com/investerare/#rapporter 


Bokslutskommuniké 2018

Mölndal, 15 mars 2019 - Vicore Pharma Holding AB (publ) (ticker: VICO) publicerar sin bokslutskommuniké för 2018.

Viktiga händelser under fjärde kvartalet

 •  I oktober meddelade Vicore att företrädesemissionen som slutfördes i september övertecknades med 33% och inbringade 82 MSEK till bolaget
 •  I oktober meddelade Göran Wessman sitt utträde från styrelsen på grund av hälsoskäl
 •  I november beslutade styrelsen att agera för att notera bolagets aktie på Nasdaq Stockholms huvudlista under 2019
 •  I november beslutade styrelsen om en riktad emission uppgående till cirka 160 MSEK

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • I januari godkändes den riktade emissionen om cirka 160 MSEK vid en extra bolagsstämma. Det totala antalet aktier i Vicore uppgår därefter till 42 374 714

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär