Delårsrapport 1 juli 2016 - 30 september 2016 Vicore Pharma Holding

SAMMANFATTNING AV PERIODEN

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

 • Beviljades särläkemedelsstatus inom EU för C21 på indikationen Idiopatisk lungfibros (IPF).
 • Ansökan har lämnats in till FDA för Orphan drug status på IPF i USA.
 • Innehavet i I-Tech AB utökades genom en företrädesemission.
 • Den andra och sista delen av den kliniska Fas I-studien innebärande multipla stegrande doser av C21 under en period om 8 dagar har påbörjats.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • Klas Malmberg har utsetts till Senior Medical Adviser i Vicore Pharma AB.

TREDJE KVARTALET 2016 JÄMFÖRT MED TREDJE KVARTALET 2015 (KONCERN)
Koncernen, jämfört med 2015

 • Resultat efter finansiella poster för tredje kvartalet 2016 uppgick till -1 588 KSEK (-952 KSEK).
 • Rörelseresultat blev -1 587 KSEK (-952 KSEK).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -1 027 KSEK .
 • Eget kapital uppgick per den 30 september till 77 398 KSEK ( 60 396 KSEK).
 • Likvida medel uppgick till per den 30 september uppgick till 8 918 KSEK (3 217 KSEK).
 • Den 30 september uppgick antalet aktieägare till drygt 1 000 och totala antalet aktier till 12 368 504.

VD-ORD
Resultaten av våra nyligen uppnådda milstolpar med C21, nämligen särläkemedelsstatus för IPF inom EU och säkerhetsdata från Fas I, har börjat visa sig i form av mera kvalificerade diskussioner med läkemedelsindustrin och ett allmänt ökat intresse för bolaget och vår teknologi. Diskussionerna har skärpts kring utvecklingsplaner och medicinska möjligheter. Det är därför särskilt roligt att kunna välkomna Klas Malmberg till vår grupp. Klas har en lång erfarenhet av både kliniskt arbete som kardiolog, forskning på Karolinska Institutet och sist men inte minst, erfarenhet från att ha lett klinisk läkemedelsutveckling på global nivå i både AstraZeneca och Roche inom terapiområden som rör Vicore Pharmas teknologi.

Vårt samarbete med SP Process Development i Södertälje och CRSTs Fas I-klinik i Åbo fortsätter och vi har nu påbörjat den andra delen av vår Fas I-studie. I den första delen fick friska försökspersoner ökande engångsdoser med gott resultat och vi har kunnat konstatera att C21 tolererades väl. Vi fortsätter nu med att friska försökspersoner får samma dos under 8 dagar för att undersöka hur upprepade doser av C21 tolereras samt om farmakokinetiken förändras över tid. Sammanfattningsvis, Fas I- studien avlöper enligt plan och den andra delen där man ger multipla doser C21 i ökande styrka C21 påbörjades för drygt två veckor sedan och kommer avslutas under november.

Hösten är alltid en intensiv period inom vår bransch med många olika möten där industri och akademi möts. Vi har själva initierat ett möte med forskare med intressanta data från djurförsök med C21 för flera sjukdomar med särläkemedelsstatus senare i höst och jag ser fram emot att berätta vidare kring de kliniska möjligheter dessa data erbjuder i kommande rapporter.

Per Jansson, VD

KOMMANDE FINANSIELLA RAPPORTER
2017-02-24 Bokslutskommuniké
2017-04-14 Årsredovisning
2017-05-10 Delårsrapport, kvartal 1
2017-08-24 Delårsrapport, halvår
2017-10-19 Delårsrapport, kvartal 3

Rapporten i sin helhet bifogas.

Mölndal den 13 oktober 2016

Göran Wessman, Styrelseordförande
Kjell Stenberg, Styrelseledamot
Peter Ström, Styrelseledamot
Leif Darner, Styrelseledamot
Per Jansson, Verkställande direktör

Denna information är sådan information som Vicore Pharma Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 oktober 2016 kl. 09:00 CET

KONTAKT
Nina Carlén, Kommunikationsansvarig
Tel: 0763-90 94 04
nina.carlen@vicorepharma.com

Göran Wessman, Styrelseordförande
Tel: 0708-161 450
goran.wessman@vicorepharma.com

CERTIFIED ADVISER
Vicore Pharma Holding anlitar Redeye som Certified Adviser på Nasdaq First North.

Vicore Pharma har genomfört en riktad nyemission av aktier om 185 miljoner kronor

Göteborg, 3 juli 2020 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore Pharma" eller "Bolaget"), offentliggör idag att Bolaget framgångsrikt har genomfört en riktad nyemission av 10 000 000 aktier, motsvarande 185 miljoner kronor. Teckningskursen i den riktade nyemissionen har fastställts till 18,5 SEK per ny aktie genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av DNB Markets, Pareto Securities och Zonda Partners. På grund av hög efterfrågan ökades bruttolikviden i Nyemissionen från beloppet om 160 miljoner kronor som indikerades i Bolagets pressmeddelande från den 2 juli 2020. Nyemissionen tecknades av svenska och internationella institutionella investerare, däribland Andra AP-fonden, Fjärde AP-fonden, Handelsbanken Fonder, HBM Healthcare Investments AG och Swedbank Robur Fonder.Vicore Pharma avser att genomföra en riktad nyemission av aktier

Göteborg, 2 juli 2020 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore Pharma" eller "Bolaget"), offentliggör idag avsikten att genomföra en riktad nyemission till institutionella investerare, motsvarande cirka 160 miljoner kronor. HealthCap VII L.P., som representerar cirka 27,3 procent av det totala antalet aktier i Bolaget, har uttryckt sin avsikt att teckna sig för aktier motsvarande 40 miljoner kronor i nyemissionen. Vicore Pharma har gett DNB Markets, Pareto Securities och Zonda Partners i uppdrag att utreda förutsättningarna för att genomföra den riktade nyemissionen.


Vicore Pharma utökar rekryteringsbasen för ATTRACT-studien

Vicore Pharma Holding AB (publ), som utvecklar innovativa läkemedel mot ovanliga lungsjukdomar, meddelar idag att studien ATTRACT avseende behandling av COVID-19 med VP01 8C21) har godkänts av hälsovårdsmyndigheterna i Indien.


Vicore Pharmas läkemedelskandidat VP01 uppvisar potential för behandling av svår pulmonell hypertension

Göteborg, 22 juni, 2020 - Vicore Pharma Holding AB (publ), som utvecklar innovativa läkemedel mot ovanliga lungsjukdomar, tillkännager idag uttalade effekter av VP01 i en väletablerad djurmodell som anses förutsäga läkemedelseffekter vid pulmonell hypertension hos människa.


LifeArc beviljar anslag om 1,5 miljoner GBP till Vicore Pharma för den kliniska studien med VP01 i COVID-19-patienter

Göteborg, 29 maj 2020 - Vicore Pharma Holding AB (publ) som utvecklar innovativa läkemedel mot ovanliga lungsjukdomar, meddelar idag att bolaget beviljats ett anslag om 1,5 miljoner GBP (cirka 18,5 MSEK) från den brittiska välgörenhetsorganisationen LifeArc för studien med VP01 i COVID-19, ATTRACT. Anslaget möjliggör en utökning av studien till fler kliniska centra.


Kommuniké från årsstämma i Vicore Pharma Holding AB (publ)

Vid årsstämma i Vicore Pharma Holding AB (publ) den 20 maj 2020 fattades följande beslut.


Delårsrapport januari-mars 2020

Vicore Pharma Holding AB (publ) publicerar sin delårsrapport för det första kvartalet 2020.


Vicore Pharma erhåller myndighetsgodkännande att starta fas II-studie med VP01 (C21) i patienter med IPF

Vicore Pharma Pharma Holding AB (publ), som utvecklar innovativa läkemedel mot ovanliga lungsjukdomar, meddelar idag att den brittiska läkemedelsmyndigheten (MHRA1har godkänt bolagets kliniska prövningsansökan för en fas II-studie med läkemedelskandidaten VP01 (C21) i patienter med IPF (idiopatisk lungfibros).


Vicore erbjuder förhandsröstning till årsstämman 2020

Göteborg, 4 maj 2020 - Vicore Pharma Holding AB (publ) meddelar härmed att aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Vicore uppmanar aktieägarna att använda denna möjlighet i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska smittspridningen.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted