Bokslutskommuniké 2018

Mölndal, 15 mars 2019 - Vicore Pharma Holding AB (publ) (ticker: VICO) publicerar sin bokslutskommuniké för 2018.

Viktiga händelser under fjärde kvartalet

 •  I oktober meddelade Vicore att företrädesemissionen som slutfördes i september övertecknades med 33% och inbringade 82 MSEK till bolaget
 •  I oktober meddelade Göran Wessman sitt utträde från styrelsen på grund av hälsoskäl
 •  I november beslutade styrelsen att agera för att notera bolagets aktie på Nasdaq Stockholms huvudlista under 2019
 •  I november beslutade styrelsen om en riktad emission uppgående till cirka 160 MSEK

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • I januari godkändes den riktade emissionen om cirka 160 MSEK vid en extra bolagsstämma. Det totala antalet aktier i Vicore uppgår därefter till 42 374 714

Finansiell översikt för perioden
1 okt till 31 dec 2018

 •  Rörelseresultatet uppgick till 0,1 MSEK (0,3)
 •   Periodens förlust var -13,8 MSEK (-9,1)
 •  Förlust per aktie före och efter utspädning var -0,42 SEK 
   (-0,26)
 •  Per den 31 december 2018 uppgick likvida medel till 224,7 
   MSEK (24,0) 

Finansiell sammanställning för koncernen

Belopp i MSEK Okt-Dec 
2018
Okt-Dec 
2017
Jan-Dec 
2018
Jan-Dec
2017
Jan-Dec
2016
Intäkter 0,1 0,3 0,6 1,0 0,9
Rörelseresultat -13,7 -9,1 -44,3 -28,6 -20,1
Resultat efter skatt -13,8 -9,1 -21,7 -24,2 -24,5
Resultat per aktie,
före/efter utspädning 
(SEK )
-0,42 -0,26 -0,95 -1,43 -1,77
Eget kapital vid
periodens slut
295,5 57,6 295,5 57,6 31,6
Kassaflödet för den
löpande verksamheten
-35,7 -5,9 -43,1 -27,9 -20,7
Likvida medel vid
periodens slut
224,7 24,0 224,7 24,0 4,3

VD kommenterar

2018 har verkligen varit ett transformerande år för Vicore. Förvärvet av INIM i juli, genom en apport-
emission, innebar att Vicore fick en aktiv och långsiktig huvudägare i HealthCap. Den efterföljande fokuseringen av verksamheten innebar en utdelning av majoriteten av aktierna i I-Tech AB (publ) och skapandet av ett särläkemedelsbolag med fokus på patienter med fibrotiska lungsjukdomar. Vicore är nu fast beslutet att utveckla en läkemedelsportfölj som riktar in sig mot den ovanliga sjukdomen idiopatisk lungfibros (IPF) och andra liknande lungsjukdomar. Tonvikten har legat på tre viktiga framgångsfaktorer: (1) säkra finansiering; (2) bygga ett team i världsklass och (3) utveckla vår pipeline inklusive utformning av en fas IIa-studie i IPF med vårt ledande läkemedelsprogram VP01(C21) som möjliggör att visa en terapeutisk effekt.

Aktieägarnas förtroende för Vicores förvärv av INIM och omorganisation bekräftades i den övertecknade företrädesemissionen som slutfördes i oktober och tillförde bolaget 82 MSEK. Styrelsen beslutade därefter om en riktad nyemission, uppgående till cirka 160 MSEK, för att finansiera den nya affärsplanen. Den riktade nyemissionen som framgångsrikt genomfördes i november fick ett betydande intresse bland ett antal svenska och internationella långsiktiga institutionella investerare och specialistfonder. Sammantaget inbringades cirka 242 miljoner kronor på några månader vilket gör det möjligt för oss att nu genomföra vår plan för att nå de värdehöjande milstolpar vi föresatt oss. I november beslutade styrelsen att agera för en notering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholms huvudlista. Upplistningen kommer att bli en viktig milstolpe för bolaget och syftar till att öka aktiens likviditet och samtidigt öka synligheten för företaget.

För att kunna genomföra de nya planerna bygger vi nu upp ett team i världsklass. Den medicinska kompetensen har stärkts med Dr Rohit Batta som ny CMO. Dr Batta har varit delaktig i GSKs utveckling inom pulmonell hypertension och senare även marknadslanseringen av genterapi-läkemedlet, Strimvelis. Dr. Göran Tornling har rekryterats som senior medicinsk rådgivare och kommer tillsammans med våra externa kliniska rådgivare, Prof. Toby Maher och Dr Maureen Horton, bidra med betydande sjukdomsspecifik kompetens till bolaget. Dessutom bygger vi en intern klinisk verksamhetsenhet för att säkerställa kontroll av framtida kliniska prövningar.

Genom förvärvet av INIM förstärkte Vicore styrelsen med två erfarna nya ledamöter, Hans Schikan och Jacob Gunterberg. Övriga nyckelrekryteringar inkluderar Dr Johan Raud som CSO och Dr Ola Camber som ansvarig för CMC.

Efter min utnämning som VD för Vicore i september gjorde vi en strategisk översyn av Vicore's ledande läkemedelsprogram, VP01 (C21), och hur vi bäst kan bygga vidare på dess unika profil för att fånga en effekt redan i vår första kliniska studie i människa. Genom att ändra designen av studien och förlänga behandlingstiden, öka antalet patienter och studera effekten på lungfunktionen kommer vi att ha möjlighet att eventuellt kunna se en värdehöjande terapeutisk effekt av vårt läkemedel. Tillsammans med en andra indikation med VP01 och fortsatt utveckling av VP02 (IMiD) för IPF och IPF-hosta har vi två unika och differentierade läkemedelsutvecklingsprogram i vår portfölj.

 Mål för 2019

 •  Slutföra den förlängda fas I-studien för VP01 (C21)
 •  Inleda fas IIa-studien i IPF med VP01 (C21)
 •  Välja en andra indikation för VP01 och initiera en mekanistisk pilotstudie i patienter
 •  Undersöka säkerhet och kinetik för VP02 (IMiD)
 •  Upplista bolaget till Nasdaq Stockholms huvudlista

Allt som allt var 2018 verkligen ett spännande år för Vicore och jag ser ett stort värde i att bygga vidare på det som vi nu har inlett med starten av vår fas II-studie som den viktigaste aktiviteten under 2019. Detta kommer ytterligare att synliggöra Vicore bland patienter, läkare och andra intressenter.

Jag ser fram emot att hålla dig uppdaterad om våra framsteg.

Carl-Johan Dalsgaard, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl-Johan Dalsgaard, VD, tel: 070 975 98 63, carl-johan.dalsgaard@vicorepharma.com  

Hans Jeppsson, CFO, tel: 070-553 14 65, hans.jeppsson@vicorepharma.com

Denna information är sådan information som Vicore Pharma Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 mars 2019 kl. 08:00 CET

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)

Vicore Pharma är ett svenskt särläkemedelsbolag med fokus på patienter med interstitiella lungsjukdomar och relaterade indikationer. Bolaget har för närvarande två läkemedelsutvecklingsprogram, VP01 och VP02.

VP01 syftar till att utveckla substansen C21 för behandling av idiopatisk lungfibros ("IPF"). Som en följd av förvärvet av INIM Pharma AB i augusti 2018 utökades Bolagets pipeline med VP02, vilken bygger på en ny formulerings-, och leveransväg för en befintlig immunmodulerande förening (en "IMiD"). VP02 inriktas på IPF med avseende på både den underliggande sjukdomen och den allvarliga hosta som är associerad med IPF. C21 och IMiD utvärderas även för andra indikationer inom området interstitiella lungsjukdomar. Förvärvet av INIM Pharma innebar att Vicore Pharmas verksamhet utökades och att Bolagets strategiska inriktning samtidigt fokuserades till utveckling av läkemedel för behandling av ovanliga och allvarliga lungsjukdomar. VP01 kommer genomföra en förlängd, doseskalerande fas I-studie och därefter initiera en fas IIa-studie i IPF-patienter under andra halvan av 2019. VP02 har gått in i en fas för att optimera formuleringen innan lokala tolerabilitetsstudier kan påbörjas. De första kliniska studierna med VP02 förväntas starta 2020.

Bolagets aktie (VICO) är listad för handel på Nasdaq First North i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: 08-463 83 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information se www.vicorepharma.com.

LifeArc beviljar anslag om 1,5 miljoner GBP till Vicore Pharma för den kliniska studien med VP01 i COVID-19-patienter

Göteborg, 29 maj 2020 - Vicore Pharma Holding AB (publ) som utvecklar innovativa läkemedel mot ovanliga lungsjukdomar, meddelar idag att bolaget beviljats ett anslag om 1,5 miljoner GBP (cirka 18,5 MSEK) från den brittiska välgörenhetsorganisationen LifeArc för studien med VP01 i COVID-19, ATTRACT. Anslaget möjliggör en utökning av studien till fler kliniska centra.


Kommuniké från årsstämma i Vicore Pharma Holding AB (publ)

Vid årsstämma i Vicore Pharma Holding AB (publ) den 20 maj 2020 fattades följande beslut.


Delårsrapport januari-mars 2020

Vicore Pharma Holding AB (publ) publicerar sin delårsrapport för det första kvartalet 2020.


Vicore Pharma erhåller myndighetsgodkännande att starta fas II-studie med VP01 (C21) i patienter med IPF

Vicore Pharma Pharma Holding AB (publ), som utvecklar innovativa läkemedel mot ovanliga lungsjukdomar, meddelar idag att den brittiska läkemedelsmyndigheten (MHRA1har godkänt bolagets kliniska prövningsansökan för en fas II-studie med läkemedelskandidaten VP01 (C21) i patienter med IPF (idiopatisk lungfibros).


Vicore erbjuder förhandsröstning till årsstämman 2020

Göteborg, 4 maj 2020 - Vicore Pharma Holding AB (publ) meddelar härmed att aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Vicore uppmanar aktieägarna att använda denna möjlighet i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska smittspridningen.


Vicore Pharma får godkännande att starta fas II-studie med VP01 (C21) i patienter med COVID-19, SARS CoV-2-infektion

Göteborg, 28 april 2020 - Vicore Pharma Holding AB (publ), som utvecklar innovativa läkemedel mot ovanliga lungsjukdomar, meddelar idag att den brittiska läkemedelsmyndigheten (MHRA1) har godkänt bolagets kliniska prövningsansökan för en fas II-studie med läkemedelskandidaten VP01 (C21) i patienter med COVID-19, SARS CoV-2-infektion.   


Kallelse till årsstämma i Vicore Pharma Holding AB (publ)

Aktieägarna i Vicore Pharma Holding AB (publ), org.nr 556680-3804, med säte i Mölndal, kallas till årsstämma onsdagen den 20 maj 2020 kl. 16.00 på Elite Park Aveny Hotel, Kungsportsavenyn 36-38 i Göteborg.


Vicore Pharma offentliggör årsredovisning för 2019

Göteborg, 15 april 2020 - Vicore Pharma Holding AB (publ), som utvecklar innovativa läkemedel mot ovanliga lungsjukdomar, offentliggör idag årsredovisningen för 2019.


Vicore Pharma, lämnar in ett "Letter of Intent" gällande en myndighetsansökan för fas II-studie i patienter med COVID-19, SARS CoV-2-infektion

Vicore Pharma, som utvecklar innovativa läkemedel mot ovanliga lungsjukdomar, annonserar idag att bolaget lämnat in ett "Letter of Intent" angående myndighetsansökan till den brittiska läkemedelsmyndigheten MHRA1 för en fas II-studie med läkemedelskandidaten C21 i patienter med COVID-19, SARS CoV-2-infektion.


Vicore lämnar in myndighetsansökan för fas II-studien med C21 i IPF

Göteborg, 30 mars 2020 - Vicore Pharma, som utvecklar innovativa läkemedel mot ovanliga lungsjukdomar, annonserar idag att myndighetsansökan för "proof-of-concept"-studien med läkemedelskandidaten C21 i patienter med IPF (idiopatisk lungfibros) lämnats in till den brittiska läkemedelsmyndigheten MHRA.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär