Bokslutskommuniké 2018

Mölndal, 15 mars 2019 - Vicore Pharma Holding AB (publ) (ticker: VICO) publicerar sin bokslutskommuniké för 2018.

Viktiga händelser under fjärde kvartalet

 •  I oktober meddelade Vicore att företrädesemissionen som slutfördes i september övertecknades med 33% och inbringade 82 MSEK till bolaget
 •  I oktober meddelade Göran Wessman sitt utträde från styrelsen på grund av hälsoskäl
 •  I november beslutade styrelsen att agera för att notera bolagets aktie på Nasdaq Stockholms huvudlista under 2019
 •  I november beslutade styrelsen om en riktad emission uppgående till cirka 160 MSEK

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • I januari godkändes den riktade emissionen om cirka 160 MSEK vid en extra bolagsstämma. Det totala antalet aktier i Vicore uppgår därefter till 42 374 714

Finansiell översikt för perioden
1 okt till 31 dec 2018

 •  Rörelseresultatet uppgick till 0,1 MSEK (0,3)
 •   Periodens förlust var -13,8 MSEK (-9,1)
 •  Förlust per aktie före och efter utspädning var -0,42 SEK 
   (-0,26)
 •  Per den 31 december 2018 uppgick likvida medel till 224,7 
   MSEK (24,0) 

Finansiell sammanställning för koncernen

Belopp i MSEK Okt-Dec 
2018
Okt-Dec 
2017
Jan-Dec 
2018
Jan-Dec
2017
Jan-Dec
2016
Intäkter 0,1 0,3 0,6 1,0 0,9
Rörelseresultat -13,7 -9,1 -44,3 -28,6 -20,1
Resultat efter skatt -13,8 -9,1 -21,7 -24,2 -24,5
Resultat per aktie,
före/efter utspädning 
(SEK )
-0,42 -0,26 -0,95 -1,43 -1,77
Eget kapital vid
periodens slut
295,5 57,6 295,5 57,6 31,6
Kassaflödet för den
löpande verksamheten
-35,7 -5,9 -43,1 -27,9 -20,7
Likvida medel vid
periodens slut
224,7 24,0 224,7 24,0 4,3

VD kommenterar

2018 har verkligen varit ett transformerande år för Vicore. Förvärvet av INIM i juli, genom en apport-
emission, innebar att Vicore fick en aktiv och långsiktig huvudägare i HealthCap. Den efterföljande fokuseringen av verksamheten innebar en utdelning av majoriteten av aktierna i I-Tech AB (publ) och skapandet av ett särläkemedelsbolag med fokus på patienter med fibrotiska lungsjukdomar. Vicore är nu fast beslutet att utveckla en läkemedelsportfölj som riktar in sig mot den ovanliga sjukdomen idiopatisk lungfibros (IPF) och andra liknande lungsjukdomar. Tonvikten har legat på tre viktiga framgångsfaktorer: (1) säkra finansiering; (2) bygga ett team i världsklass och (3) utveckla vår pipeline inklusive utformning av en fas IIa-studie i IPF med vårt ledande läkemedelsprogram VP01(C21) som möjliggör att visa en terapeutisk effekt.

Aktieägarnas förtroende för Vicores förvärv av INIM och omorganisation bekräftades i den övertecknade företrädesemissionen som slutfördes i oktober och tillförde bolaget 82 MSEK. Styrelsen beslutade därefter om en riktad nyemission, uppgående till cirka 160 MSEK, för att finansiera den nya affärsplanen. Den riktade nyemissionen som framgångsrikt genomfördes i november fick ett betydande intresse bland ett antal svenska och internationella långsiktiga institutionella investerare och specialistfonder. Sammantaget inbringades cirka 242 miljoner kronor på några månader vilket gör det möjligt för oss att nu genomföra vår plan för att nå de värdehöjande milstolpar vi föresatt oss. I november beslutade styrelsen att agera för en notering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholms huvudlista. Upplistningen kommer att bli en viktig milstolpe för bolaget och syftar till att öka aktiens likviditet och samtidigt öka synligheten för företaget.

För att kunna genomföra de nya planerna bygger vi nu upp ett team i världsklass. Den medicinska kompetensen har stärkts med Dr Rohit Batta som ny CMO. Dr Batta har varit delaktig i GSKs utveckling inom pulmonell hypertension och senare även marknadslanseringen av genterapi-läkemedlet, Strimvelis. Dr. Göran Tornling har rekryterats som senior medicinsk rådgivare och kommer tillsammans med våra externa kliniska rådgivare, Prof. Toby Maher och Dr Maureen Horton, bidra med betydande sjukdomsspecifik kompetens till bolaget. Dessutom bygger vi en intern klinisk verksamhetsenhet för att säkerställa kontroll av framtida kliniska prövningar.

Genom förvärvet av INIM förstärkte Vicore styrelsen med två erfarna nya ledamöter, Hans Schikan och Jacob Gunterberg. Övriga nyckelrekryteringar inkluderar Dr Johan Raud som CSO och Dr Ola Camber som ansvarig för CMC.

Efter min utnämning som VD för Vicore i september gjorde vi en strategisk översyn av Vicore's ledande läkemedelsprogram, VP01 (C21), och hur vi bäst kan bygga vidare på dess unika profil för att fånga en effekt redan i vår första kliniska studie i människa. Genom att ändra designen av studien och förlänga behandlingstiden, öka antalet patienter och studera effekten på lungfunktionen kommer vi att ha möjlighet att eventuellt kunna se en värdehöjande terapeutisk effekt av vårt läkemedel. Tillsammans med en andra indikation med VP01 och fortsatt utveckling av VP02 (IMiD) för IPF och IPF-hosta har vi två unika och differentierade läkemedelsutvecklingsprogram i vår portfölj.

 Mål för 2019

 •  Slutföra den förlängda fas I-studien för VP01 (C21)
 •  Inleda fas IIa-studien i IPF med VP01 (C21)
 •  Välja en andra indikation för VP01 och initiera en mekanistisk pilotstudie i patienter
 •  Undersöka säkerhet och kinetik för VP02 (IMiD)
 •  Upplista bolaget till Nasdaq Stockholms huvudlista

Allt som allt var 2018 verkligen ett spännande år för Vicore och jag ser ett stort värde i att bygga vidare på det som vi nu har inlett med starten av vår fas II-studie som den viktigaste aktiviteten under 2019. Detta kommer ytterligare att synliggöra Vicore bland patienter, läkare och andra intressenter.

Jag ser fram emot att hålla dig uppdaterad om våra framsteg.

Carl-Johan Dalsgaard, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl-Johan Dalsgaard, VD, tel: 070 975 98 63, carl-johan.dalsgaard@vicorepharma.com  

Hans Jeppsson, CFO, tel: 070-553 14 65, hans.jeppsson@vicorepharma.com

Denna information är sådan information som Vicore Pharma Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 mars 2019 kl. 08:00 CET

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)

Vicore Pharma är ett svenskt särläkemedelsbolag med fokus på patienter med interstitiella lungsjukdomar och relaterade indikationer. Bolaget har för närvarande två läkemedelsutvecklingsprogram, VP01 och VP02.

VP01 syftar till att utveckla substansen C21 för behandling av idiopatisk lungfibros ("IPF"). Som en följd av förvärvet av INIM Pharma AB i augusti 2018 utökades Bolagets pipeline med VP02, vilken bygger på en ny formulerings-, och leveransväg för en befintlig immunmodulerande förening (en "IMiD"). VP02 inriktas på IPF med avseende på både den underliggande sjukdomen och den allvarliga hosta som är associerad med IPF. C21 och IMiD utvärderas även för andra indikationer inom området interstitiella lungsjukdomar. Förvärvet av INIM Pharma innebar att Vicore Pharmas verksamhet utökades och att Bolagets strategiska inriktning samtidigt fokuserades till utveckling av läkemedel för behandling av ovanliga och allvarliga lungsjukdomar. VP01 kommer genomföra en förlängd, doseskalerande fas I-studie och därefter initiera en fas IIa-studie i IPF-patienter under andra halvan av 2019. VP02 har gått in i en fas för att optimera formuleringen innan lokala tolerabilitetsstudier kan påbörjas. De första kliniska studierna med VP02 förväntas starta 2020.

Bolagets aktie (VICO) är listad för handel på Nasdaq First North i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: 08-463 83 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information se www.vicorepharma.com.


Ökning av antalet aktier och röster i Vicore Pharma

Göteborg, 31 mars 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ):s registrerade aktiekapital och antal utestående aktier och röster har ökat under mars månad 2021.  


Vicore Pharma's läkemedelskandidat C21 vidgar perifera blodkärl vid fibrotisk sjukdom

Göteborg, 11 mars 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ), ett läkemedelsbolag som utvecklar innovativa läkemedel mot allvarliga lungsjukdomar som idiopatisk lungfibros (IPF), presenterar idag topline-resultat från en fas II-studie med den orala angiotensin II typ 2 receptor (AT2R) agonisten C21 i patienter med systemisk skleros och Raynauds fenomen. I denna mekanistiska studie med 12 patienter som erhöll en singeldos C21 detekterade inte den fördefinierade variabeln "yta-under-temperaturkurvan" någon skillnad mot placebo, medan vid sista mätpunkten visades statistiskt signifikant effekt av C21 på återställande av hudtemperaturen som ett resultat av en kärlvidgande effekt på perifera blodkärl.Ökning av antalet aktier och röster i Vicore Pharma

Göteborg, 26 februari 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ):s registrerade aktiekapital och antal utestående aktier och röster har ökat under februari månad 2021.  


Bokslutskommuniké 2020

Viktiga händelser under fjärde kvartalet

 • I oktober meddelande Vicore att fas II-studien i patienter med  COVID-19 (ATTRACT-studien) var fullrekryterad.
 • I oktober offentliggjorde Vicore valberedningen inför årsstämman 2021.
 • I november meddelade Vicore att man stärker sin pipeline genom förvärv av nya AT2R (angiotensin II typ 2-receptor) agonister och beslutar om en apportemission om
  142 054 aktier.
 • I november meddelade Vicore förändringar i ledningsgruppen.
 • I november meddelade Vicore att man rekryterat den första patienten i fas II Proof-of-Concept studien i idiopatisk lungfibros (IPF).
 • I december meddelade Vicore positiva resultat från ATTRACT-studien i patienter med COVID-19.
 • I december meddelade Vicore att den sista patienten  genomfört sitt sista besök i den mekanistiska fas II-studien med C21 i systemisk skleros.

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • I februari genomförde Vicore en riktad nyemission som, förutsatt att en extra bolagsstämma godkänner den, kommer tillföra bolaget 336 MSEK före transaktionskostnader. Pro forma uppgår likvida medel och kortfristiga placeringar per 31 december till 654,7 MSEK inklusive den riktade nyemissionen.

Finansiell översikt för perioden
1 oktober - 31 december 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK (0,0)
 • Rörelseresultatet var -58,8 MSEK (-30,2)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -58,3 MSEK (-27,6)
 • Resultat per aktie före/efter utspädning var -0,96 SEK (-0,60)
 • Likvida medel och kortfristiga placeringar per den 31 december 2020 uppgick till 318,7 MSEK (264,6 MSEK per den 31 december 2019)

1 januari - 31 december 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK (0,0)
 • Rörelseresultatet var -149,5 MSEK (-94,0)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -146,9 MSEK (-93,1)
 • Resultat per aktie före/efter utspädning var -2,71 SEK (-2,16)
 • Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020

Finansiell sammanställning, koncern


Kallelse till extra bolagsstämma i Vicore Pharma Holding AB (publ)

Aktieägarna i Vicore Pharma Holding AB (publ), org.nr 556680-3804, med säte i Göteborg, kallas till extra bolagsstämma fredagen den 5 mars 2021.


Vicore Pharma har genomfört en riktad nyemission om 336 miljoner kronor

Göteborg, 10 februari 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore Pharma" eller "Bolaget"), offentliggör, i enlighet med vad som indikerades i Bolagets pressmeddelande tidigare idag, att Bolaget framgångsrikt genomfört en riktad nyemission av 11 200 000 aktier, motsvarande 336 miljoner kronor (den "Riktade Nyemissionen"). Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen bestämdes till 30,0 SEK per aktie och tecknades av svenska och internationella institutionella investerare samt vissa befintliga aktieägare, däribland Fjärde AP-fonden, Handelsbanken Fonder, HBM Healthcare Investments AG, HealthCap VII L.P., Invus Public Equities LP och Swedbank Robur Fonder.


Vicore Pharma avser att genomföra en riktad nyemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT LAG, ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Göteborg, 9 februari 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore Pharma" eller "Bolaget"), offentliggör idag avsikten att genomföra en riktad nyemission till institutionella investerare om cirka 300 miljoner SEK genom ett accelererat bookbuilding-förfarande (den "Riktade Nyemissionen").


Positiva resultat från fas II-studien ATTRACT i patienter med COVID-19 publicerade online

Göteborg, 1 februari 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ), som utvecklar innovativa läkemedel mot allvarliga lungsjukdomar, meddelar idag att resultaten från fas II-studien ATTRACT har publicerats online och lämnats in till en vetenskaplig tidskrift för granskning. Resultaten visar att lungfunktionen vid COVID-19 återställs med bolagets orala läkemedelskandidat C21 i tillägg till kortikosteroider och remdesivir. Detta indikerar att C21 kan bli ett viktigt komplement till vacciner för att stoppa COVID-19-pandemin.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted