Bokslutskommuniké 1 maj 2019 - 30 april 2020

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 2020-02-01-2020-04-30

 • Hyresintäkter 10 313 (10 154) Tkr.
 • Driftnetto 9 809 (9 827) Tkr.
 • Förvaltningsresultat 6 562 (6 481) Tkr.
 • Förvaltningsresultat/aktie 2,68 (2,65) kr.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 2019-05-01-2020-04-30

 • Hyresintäkter 40 947 (40 006) Tkr.
 • Driftnetto 37 133 (37 162) Tkr.
 • Förvaltningsresultat 23 935 (23 596) Tkr.
 • Förvaltningsresultat/aktie 9,77 (9,63) kr.
 • Resultat efter skatt -4 655 (20 295) Tkr.
 • Resultat per aktie -1,90 (8,28) kr.
 • De två mindre hyresgästerna i den separata delen av kontorsbyggnaden har sagt upp sina kontrakt och lokalerna har satts ut för uthyrning.
 • Fyra ventilationsaggregat har under året bytts ut till en total kostnad om 4,1 Mkr varav 50% av kostnaden för utbytet har resultatförts under året och 50% aktiverats.
 • Arbetet med att installera en ny sprinklertank till en totalkostnad om 9 Mkr beräknas vara slutfört under sommaren. Upparbetade kostnader per balansdagen uppgår till 3,2 Mkr.
 • Fastighetens marknadsvärde per 2020-04-30 uppgår till 623 000 Tkr enligt den årliga externa värderingen. Detta har resulterat i en orealiserad värdeförändring om -28 215 Tkr, vilket har orsakat ett negativt resultat i bolaget.
 • Covid-19 kommer att ha en viss påverkan på både bolagets omvärld och verksamhet  under 2020. Vi följer händelserna noga och anpassar verksamheten allt eftersom situa-tionen både i omvärlden och för vår hyresgäst tydliggörs. I dagsläget kan ingen tala om vare sig när krisen är över eller på vilket sätt världen påverkas på längre sikt.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,00 kr per aktie för räkenskapsåret.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Covid-19 kommer att ha en viss påverkan på både bolagets omvärld och verksamhet  under 2020. Vi följer händelserna noga och anpassar verksamheten allt eftersom situationen både i omvärlden och för vår hyresgäst tydliggörs. I dagsläget kan ingen tala om vare sig när krisen är över eller på vilket sätt världen påverkas på längre sikt. Styrelse och ledning följer utvecklingen noga vad gäller coronakrisens påverkan på konfektionsmarknaden och därigenom hyresgästen. Hittills har bolaget inte behövt lämna några hyresrabatter och har därmed ingen hyresförlust under bokslutsåret. Anstånd med att betala halva månadshyror för april och maj har avtalats. Hyrorna ska vara fullbetalda till slutet av augusti 2020. Hyra för juni månad har erlagts i sin helhet.
 • Den extra bolagsstämman 2020-04-28 beslutade att senarelägga den kvarstående utbetalningen av den tidigare beslutade utdelningen om totalt 4 287 500 kr med avstämningsdag den 15 maj 2020. Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdagen för denna utdelning, dock att avstämningsdagen inte får infalla senare än dagen för nästkommande årsstämma i bolaget.
 • Västsvensk Logistik AB och KappAhl Sverige AB har tillsammans kommit fram till en för båda parter konstruktiv lösning om att bevilja anstånd med att betala 50% av hyran för april och maj 2020. Hyran för juni månad är erlagd i sin helhet, utan anstånd. Anståndet för april och maj gäller till den 31 augusti 2020

VÄSTSVENSK LOGISTIK I KORTHET

Västsvensk Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Hästägaren 3 i Mölndal. Fastigheten ägs av Västsvensk Logistik Propco AB som är ett helägt dotterföretag till Västsvensk Logistik AB.

Fastigheten har under året varit uthyrd till tre hyresgäster, där KappAhl Sverige AB representerat 97% av hyresintäkterna och två mindre kontorshyresgäster de resterande 3%. De två mindre kontorshyreskontrakten har löpt till april respektive juni 2020.Västsvensk Logistik AB:s aktier är upptagna till handel på Spotlight Stock Market.

VD HAR ORDET

Bolaget har fortsatt på den inslagna vägen och stärkt relationerna med hyresgästen genom att kraftigt investera i fastigheten. Bolaget har i snabb takt genomfört de stora nödvändiga underhållsåtgärder, som framkom i samband med bolagets grundande, men som tyvärr inte var fullständigt dokumenterade vid den tidpunkten. Årets största enskilda åtgärd är den efterlängtade förstärkningen av brandskyddet genom den pågående installeringen av sprinklertanken, som tas i bruk under sommaren 2020.  Därutöver har fyra ventilationsaggregat bytts ut och därmed har samtliga fem aggregat bytts ut under åren 2019 - 20. Bolaget har också reparerat lagerdelens takbrunnar. Byggnadernas drift och förvaltning sker i gott samarbete med KappAhl.

Konfektionsföretaget KappAhl Sverige AB stod under året för 97% av hyresintäkterna. Övriga hyresgäster var Jan Håkansson Byggplanering AB och Technology Solutions & Integration AB. Efter räkenskapsårets utgång har de båda mindre hyresgästerna lämnat sina lokaler och uthyrningsarbete pågår. Den ekonomiska vakansen är cirka 3 %. Uthyrningsarbetet påverkas negativt av den pågående coronakrisen.

Räkenskapsåret är det andra helåret i bolagets historia. Förvaltningsresultatet uppgick till 23 935 Tkr vilket motsvarar 9,77 kr/aktie.

Styrelsen föreslår ingen utdelning för räkenskapsåret. Detta förklaras med både att bolaget under året har genomfört stora investeringar från kassaflödet och att styrelsen och bolagsledningen inte kan prognostisera framåt vad gäller coronakrisens påverkan på konfektionsmarknaden och därigenom på hyresgästen. Det är dock glädjande att inga stora kvarvarande nödvändiga investeringar står för dörren. Trots det är styrelsens och bolagsledningens gemensamma uppfattning att bolagets kassa behöver stärkas för att skapa en buffert inför framtiden. Detta ska ses både som försiktighetsåtgärd och förberedelse för att den världsomfattande pandemins verkan för bolaget förvärras ytterligare. Skulle pandemin avta, har bolaget en möjlighet att arrangera en extrastämma och genomföra en utdelning.

Hittills har bolaget inte behövt lämna några hyresrabatter och har därmed ingen hyresförlust under bokslutsåret. Anstånd med att betala två halva månadshyror har trots allt givits, en för april för bokslutsåret 19/20 och en för maj månad för bokslutsåret 20/21. Hyrorna ska vara fullbetalda före slutet av augusti 2020. Per bokslutsdatum 2020-04-30 uppgår anståndet till 1,6 Mkr och totalt anstånd till 3,2 Mrk exklusive moms. Hyrorna ska vara fullbetalda till slutet augusti 2020. KappAhl har erlagt hyran för juni månad enligt avtalet och inga ytterligare diskussioner om rabatter eller anstånd förs. Uthyrningsarbete pågår för cirka 1 000 kvadratmeter kontor. De tomställda lokalerna är i gott skick, ligger i en egen del i kontorsbyggnaden samt nås med en egen ingång.

Vi ser fram emot fortsatt utveckling av fastigheten tillsammans med hyresgästerna.

Maarit Nordmark
VD

ÅRSSTÄMMA

Styrelsen avser att kalla bolagets aktieägare till årsstämma kl.15.00 den 8 oktober 2020.

Kallelse publiceras på www.vastsvensklogistik.se.

Årsredovisning för 2020 finns tillgänglig på bolaget hemsida den 29 juni 2020.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Kvartalsrapport maj 2020 - juli 2020      2020-09-30

FÖRSLAG TILL UTDELNING

Styrelsen föreslår en utdelning om 0,00 kr per aktie för räkenskapsåret.

Rapporten i sin helhet bifogas.

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Maarit Nordmark, vd, Västsvensk Logistik AB (publ)
+46 70-688 63 83, Maarit.Nordmark@hestia.se

Gunilla Persson, ekonomichef, Västsvensk Logistik AB (publ),
+ 46 70-169 64 01, Gunilla.Persson@hestia.se          

Besök gärna bolagets hemsida: www.vastsvensklogistik.se

Revisionsberättelsen tillgänglig på hemsidan

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för bolaget är nu tillgänglig på hemsidan


Årsredovisningen tillgänglig på hemsidan

Årsredovisningen för bolaget är nu tillgänglig på hemsidan


Bokslutskommuniké 1 maj 2019 - 30 april 2020

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 2020-02-01-2020-04-30

 • Hyresintäkter 10 313 (10 154) Tkr.
 • Driftnetto 9 809 (9 827) Tkr.
 • Förvaltningsresultat 6 562 (6 481) Tkr.
 • Förvaltningsresultat/aktie 2,68 (2,65) kr.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 2019-05-01-2020-04-30

 • Hyresintäkter 40 947 (40 006) Tkr.
 • Driftnetto 37 133 (37 162) Tkr.
 • Förvaltningsresultat 23 935 (23 596) Tkr.
 • Förvaltningsresultat/aktie 9,77 (9,63) kr.
 • Resultat efter skatt -4 655 (20 295) Tkr.
 • Resultat per aktie -1,90 (8,28) kr.
 • De två mindre hyresgästerna i den separata delen av kontorsbyggnaden har sagt upp sina kontrakt och lokalerna har satts ut för uthyrning.
 • Fyra ventilationsaggregat har under året bytts ut till en total kostnad om 4,1 Mkr varav 50% av kostnaden för utbytet har resultatförts under året och 50% aktiverats.
 • Arbetet med att installera en ny sprinklertank till en totalkostnad om 9 Mkr beräknas vara slutfört under sommaren. Upparbetade kostnader per balansdagen uppgår till 3,2 Mkr.
 • Fastighetens marknadsvärde per 2020-04-30 uppgår till 623 000 Tkr enligt den årliga externa värderingen. Detta har resulterat i en orealiserad värdeförändring om -28 215 Tkr, vilket har orsakat ett negativt resultat i bolaget.
 • Covid-19 kommer att ha en viss påverkan på både bolagets omvärld och verksamhet  under 2020. Vi följer händelserna noga och anpassar verksamheten allt eftersom situa-tionen både i omvärlden och för vår hyresgäst tydliggörs. I dagsläget kan ingen tala om vare sig när krisen är över eller på vilket sätt världen påverkas på längre sikt.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,00 kr per aktie för räkenskapsåret.

Information om överenskommelse med största hyresgästen om anstånd med hyresbetalning

KappAhl Sverige AB och Västsvensk Logistik AB (publ) har idag ingått ett tilläggsavtal som innebär anstånd med att betala 50% av hyran under april och maj månad.


Ny marknadsvärdering av fastigheten Hästägaren 3 i Mölndal

På uppdrag av Västsvensk Logistik AB (publ) har CBRE fått i uppdrag att upprätta en ny marknadsvärdering av fastigheten Hästägaren 3 i Mölndal. Det nya marknadsvärdet är 623 Mkr (646 Mkr) och sänkningen härrör sig från den osäkerhet som råder på fastighetsmarknaden på grund av COVID-19.


Kommuniké från extra bolagsstämma

Aktieägarna i Västsvensk Logistik AB (publ) höll extra bolagsstämma den 28 april 2020 i Stockholm


Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Västsvensk Logistik AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 28 april 2020 klockan 10.00 på Hotell Birger Jarl, Tulegatan 8, i Stockholm


Information om överenskommelse med största hyresgästen om anstånd med hyresbetalning

KappAhl Sverige AB och Västsvensk Logistik AB (publ) har idag ingått ett tilläggsavtal som innebär anstånd med att betala 50% av hyran under april månad.


Information om påverkan av coronakrisen och om hyresgästens minskade inbetalning av hyra samt förslag om uppskjuten utbetalningsdag för utdelning

KappAhl Sverige AB har erlagt endast 50% av hyran för april månad. Förhandlingar om resterande hyresbetalningar pågår och Västsvensk Logistik AB har därför ännu inte åberopat hyresgarantin. Styrelsen har beslutat att kalla till extra bolagsstämma för att senarelägga den avstämningsdag för utdelning som skulle ha infallit den 15 maj 2020.


Kvartalsrapport 1 november 2019 - 31 januari 2020

TREDJE KVARTALET 2019-11-01-2020-01-31

 • Hyresintäkter 10 231 (9 946) Tkr.
 • Driftnetto 9 781 (8 738) Tkr.
 • Förvaltningsresultat 6 477 (5 074) Tkr.
 • Förvaltningsresultat/aktie 2,64 (2,07) kr.
 • Resultat efter skatt 4 850 (3 978) Tkr.
 • Resultat per aktie 1,98 (1,62) kr.
 • Orealiserad värdeförändring på förvaltningsfastigheten uppgår till -281 (0) Tkr.

NIO MÅNADER 2019-05-01-2020-01-31

 • Hyresintäkter 30 634 (29 852) Tkr.
 • Driftnetto 27 323 (27 334) Tkr.
 • Förvaltningsresultat 17 374 (17 115) Tkr.
 • Förvaltningsresultat/aktie 7,09 (6,99) kr.
 • Resultat efter skatt 10 695 (13 411) Tkr.
 • Resultat per aktie 4,37 (5,47) kr.
 • Orealiserad värdeförändring på förvaltningsfastigheten uppgår till -2 946 (0) Tkr.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted