Kallelse till extra bolagsstämma i Vaneo Capital

Aktieägarna i Vaneo Capital AB (publ) 556892-8328 kallas härmed till en extra bolagsstämma tisdagen den 6 mars 2018 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 48 111 35 Stockholm.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 28 februari 2018, dels anmäla sig hos bolaget senast torsdagen den 1 mars 2018 kl. 15.00. Anmälan ska ske skriftligen till Vaneo Capital AB, Box 28, 101 20 Stockholm, eller via email till info@vaneo.se. Vid anmälan ska uppges namn/firma, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer under dagtid, namn på eventuella biträden och namn och personnummer avseende eventuellt ombud. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis, fullmakt eller motsvarande.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Registreringsbeviset får inte vara utfärdat tidigare än ett år före stämmodagen. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta i stämman tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB tisdagen den 28 februari 2018, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Byte av styrelseledamot
 7. Stämman avslutas

Förslag till beslut
Punkt 6. Val av ny styrelseledamot. Haig Damirjian har valt att avgå som styrelseledamot i Vaneo Capital AB på grund av personliga skäl. Som förslag till ersättare föreslås Mats Rundgren född 1951. Mats föreslås att tas in som extern ledamot. Mats är också aktieägare i Vaneo Capital AB.

Stämman avslutas med lättare måltid och dryck.

VANEO CAPITAL AB
BOX 28, SE-101 20 STOCKHOLM, SWEDEN
TEL: +46 (0)8 400 275 10, FAX: +46 (0)73 527 66 80, MAIL: INFO@VANEO.SE
ORG. NR: 556892-8328


Kallelse till årsstämma i Vaneo Capital

Aktieägarna i Vaneo Capital AB (publ) 556892-8328 kallas härmed till ordinarie årsstämma onsdagen den 25 april 2018 kl. 15.00 i bolagets lokal på Kungsgatan 48 111 35 Stockholm om inget annat anges. Detta meddelas i så fall på bolagets hemsida www.vaneo.se.


Kommuniké från extra bolagsstämma i Vaneo Capital

Kommuniké från extra bolagsstämma i Vaneo Capital AB 556892-8238 tisdagen den 6 mars 2018 i bolagets lokaler på Kungsgatan 48 i Stockholm.


Bokslutskommuniké för Vaneo Capital AB avseende januari-december 2017.

Siffror anges i tkr om inget annat anges

 • Rörelseresultat -388 (-56)
 • Orealiserad värdeförändring i portföljen 475 (181)
 • Summering av finansiella poster 714 (213)
 • Resultat efter finansiella poster 326 (157)
 • Finansiella anläggningstillgångar 7610 (6998)
 • Omsättningstillgångar 1441 (1814)
 • Summering skulder och eget kapital 9051 (8813)

Nyckeltal:

 • Soliditet % 99,47 (98,46)
 • Eget kapital per aktie i kronor 29,89 (28,80)
 • Avkastning på eget kapital %: 3,62 (1,81)
 • Resultat per aktie angett i kronor efter skatt: 1,08 (0,52) (Beräknat på 301 250 aktier efter split)

Kallelse till extra bolagsstämma i Vaneo Capital

Aktieägarna i Vaneo Capital AB (publ) 556892-8328 kallas härmed till en extra bolagsstämma tisdagen den 6 mars 2018 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 48 111 35 Stockholm.


Halvårsrapport för Vaneo Capital avseende januari-juni 2017

Siffror anges i tkr om inget annat anges

 • Resultat efter finansiella poster 275 (157)
 • Externa kostnader under perioden 286. De flesta kostnaderna kan hänföras från Fondkommissionsarvode samt registreringen av aktien via Euroclear.
 • Orealiserad värdeökning av aktieportföljen 302 (181)
 • Soliditet % 99,52 (98,46)
 • Eget kapital per aktie i kronor 29,11 (28,80)
 • Avkastning på eget kapital %: 3,14 (1,81)
 • Resultat per aktie angett i kronor efter skatt: 0,91 (0,52) (Beräknat på 301 250 aktier efter split)

Pressmeddelande avseende aktiesplit 25:1 i Vaneo Capital

Vid årsstämman den 3 maj 2017 i Vaneo Capital AB beslutades om en uppdelning av aktier innebärande att varje befintlig aktie, oavsett serie, delas upp i tjugofem (25) aktier av motsvarande serie.


Kommuniké från ordinarie årsstämma den 3 maj 2017

Ordinarie årsstämma hölls i Vaneo Capital AB (publ) i bolagets lokal på Kungsgatan 48 i Stockholm, varvid stämman beslutade om följande.


Vaneo Capital handlas på OTC-listan den 3 februari 2017

BQ Broker startar handel i Vaneo Capitals aktie B.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: