Kommuniké från årsstämma i VA Automotive den 12 april 2018

VA Automotive i Hässleholm AB:s (publ) årsstämma ägde rum torsdagen den 12 april 2018 i Hässleholm. I samtliga ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens respektive valberedningens förslag. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

 Vid årsstämman beslutades:

- att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

- att till förfogande stående medel skulle överföras i ny räkning och att någon utdelning således inte skulle lämnas,

- att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören,

- att styrelsearvode, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, ska utgå med 45 500 kronor till var och en av styrelseledamöterna som inte är anställda i VA Automotive-koncernen samt med 91 000 kronor till styrelsens ordförande. I arvodet ingår ersättning för utskottsarbete,

- att arvode till revisor ska utgå enligt löpande räkning,

- att omvälja Lars Thunberg, Peter Nilsson, Thorbjörn Wennerholm, Per-Ewe Wendel och Per Holmlund till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Per-Ewe Wendel omvaldes till styrelseordförande. Auktoriserad revisor Annika Larsson omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

- att godkänna förslag till beslut om principer för utseende av valberedning innebärande i huvudsak att de tre största aktieägarna i bolaget per den 30 november äger utse var sin ledamot,

- att godkänna styrelsens förslag till beslut om att minska bolagets aktiekapital med 5 793 051,75 kronor, utan indragning av aktier, för att avsättas till fond att användas i enlighet med beslut av bolagsstämma.

- att godkänna styrelsens förslag till beslut att genom företrädesemission öka bolagets aktiekapital med högst 24 535 278 kronor genom nyemission av högst 245 352 780 aktier. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen den 20 april 2018 är regist- rerade som aktieägare i bolaget, varvid ska gälla att varje sådan aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna nio nya aktier för varje befintlig aktie. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 23 april 2018 till och med den 7 maj 2018. Teckning av aktier med företrädesrätt ska genom kontant betalning. Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske genom teckning på teckningslista och betalning ska erläggas kontant senast fem bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden. De nya aktierna emitteras till en kurs av 0,1 kronor per aktie.

- att godkänna styrelsens förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning för att möjliggöra företrädesemissionen. Beslöts därvid att ändra gränserna för bolagets aktiekapital till lägst 8 000 000 kronor och högst 32 000 000 kronor samt gränserna för antal aktier i bolaget till lägst 250 000 000 och högst 1 000 000 000 aktier.

- att godkänna styrelsens förslag till beslut om att minska bolagets aktiekapital med 18 742 226,25 kronor, utan indragning av aktier, för att avsättas till fond att användas i enlighet med beslut av bolagsstämma.

- att godkänna styrelsens förslag till beslut att genomföra en sammanläggning av aktier 1:10, vilket resulterar i att tio aktier sammanläggs till en aktie och bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen. Beslutet om sammanläggning är villkorat av att M & L Industriförvaltning AB inför sammanläggningen vederlagsfritt tillskjuter aktier till de aktieägare vars antal inte är jämnt delbart med tio. Värdet av sådana utjämningsaktier bedöms vara försumbart och ska bäras av M & L Industriförvaltning AB.

- att godkänna styrelsens förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning för att möjliggöra sammanläggningen av aktier. Beslöts därvid att ändra gränserna för antalet aktier så Bolaget skall ha lägst 25 000 000 och högst 100 000 000 aktier.

- att godkänna styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler öka bolagets aktiekapital med högst ett belopp som medför att bolagets aktiekapital inte överstiger högsta tillåtna aktiekapital enligt bolagsordningen.

2018-04-13

Lars Thunberg
Koncernchef, VA Automotive
lars.thunberg@va-automotive.com
Mobil +46 70 143 30 40

Denna information är sådan information som VA Automotive i Hässleholm AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 09.00 den 13 april 2018.

VA Automotive
VA Automotives affärsidé är att erbjuda aktörer inom främst fordons- och verkstadsindustrin fullständiga, innovativa och kostnadseffektiva lösningar för pressverktyg, automatiserad produktions- utrustning och färdiga fordonskomponenter.

VA Automotive bedriver verksamhet inom tre kompetensområden: engineering, tooling och compo- nents. Utöver dessa drivs ett utvecklingsbolag och koncernfunktioner. Större delen av omsättningen är hänförlig till fordonsindustrin.

Bolagets affärsstruktur grundlades under 2013. De olika områdena utgör tillsammans en unik kompe- tenskedja som innebär att kunderna får tillgång till både tekniktjänster, komponenter och produkter, allt under samma tak - en One stop shop. 

Förutsättningarna för en framtida expansion och tillväxt är mycket goda och bolaget har siktet inställt på en global verksamhet. VA Automotive är listat på Nasdaq First North med Stockholm Certified Advisers som Certified Adviser.

Några av bolagets kunder är Volvo, Autoliv, IAC, Scania, Lear Corporation, National Electric Vehicle Sweden, Johnson Controls, BMW, Volkswagen, GM, Ford, Daimler, Gnotec, Porsche, Jaguar, Opel, Mazda, Electrolux och Ikea 

VA Automotive i Hässleholm AB
www.va-automotive.com

Konkurs i VA Automotive beviljad

Som meddelats i pressmeddelande den 9 maj 2018 har VA Automotive i Hässleholm AB (publ) ("VA Automotive" eller "Bolaget") ansökt om att sätta Bolaget samt dotterbolagen VA Components i Hässleholm AB, VA Tooling AB och VA Engineering AB i konkurs. Hässleholms tingsrätt respektive Borås tingsrätt har den 9 maj 2018 beslutat att bevilja VA Automotives med dotterbolags ansökningar om att företagen skall sättas i konkurs. Konkursförvaltare är Niklas Sigesgård, Amber Advokater.


VA Automotive I konkurs

VA Automotives styrelse har i dag beslutat sig för att sätta VA Automotive i konkurs, det innebär att VA Automotive omgående avbryter den pågående rekonstruktionen.
Kommuniké från årsstämma i VA Automotive den 12 april 2018

VA Automotive i Hässleholm AB:s (publ) årsstämma ägde rum torsdagen den 12 april 2018 i Hässleholm. I samtliga ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens respektive valberedningens förslag. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.VA Automotive föreslår företrädesemission om cirka 24,5 miljoner kronor för att säkra finansiering av åtgärdsprogram

VA Automotive i Hässleholm AB (Publ) ("VA Automotive" eller "Bolaget"), noterat på Nasdaq First North, meddelar idag att Bolagets styrelse mot bakgrund av den under 2017 svaga utvecklingen för koncernen, föreslår bolagsstämman att besluta om en nyemission med företräde för Bolagets aktieägare. För att kunna genomföra det tidigare kommunicerade åtgärdsprogrammet och vända lönsamhetsutvecklingen är det styrelsens intention att genomföra en till 100% tecknad och garanterad företrädesemission om cirka 24,5 miljoner kronor.


Kallelse till årsstämma i VA Automotive

Aktieägarna i VA Automotive i Hässleholm AB (publ), org.nr 556767-9625 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 april 2018 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Norra Kringelvägen 13-15 i Hässleholm.


Bokslutskommuniké januari-december 2017 för VA Automotive

Fjärde kvartalet: oktober - december
(jämfört med samma period föregående år)

  • Intäkterna uppgick till 91 621 TSEK (116 546) 
  • Rörelseresultat uppgick till - 13 903 TSEK (5 373)
  • Resultat efter skatt uppgick till -21 380 TSEK (2 556)

Helåret: januari - december
(jämfört med samma period föregående år)

  • Intäkterna uppgick till 409 462 TSEK (410 935)
  • Rörelseresultat uppgick till -30 675 TSEK (12 974) 
  • Resultat efter skatt uppgick till -37 660 TSEK (5 146)


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: