Oren revisionsberättelse avseende Urb-its årsredovisning 2017

Revisionsberättelsen har idag publicerats i Bolagets årsredovisning 2017.

Rapporten i sin helhet återfinnes nedan.

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Urb-it AB (publ) för år 2017. Enligt min uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2017 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns på sidorna 1 - 5. Den andra informationen består av sammanfattning av 2017 samt information från tidigare verkställande direktör Lage Jonason. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information. Mitt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och jag gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information. I samband med min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det mitt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar jag även den kunskap jag i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. Om jag, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är jag skyldig att rapportera detta. Jag har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen. En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden respektive uttalande med avvikande mening
Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Urb-it AB (publ) för år 2017 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och de tidigare verkställande direktörerna Fredrik Warstedt och Lage Jonason ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Nuvarande verkställande direktör, Kevin Kviblad, har tillträtt sin befattning år 2018 och omfattas därför inte av detta uttalande. Som en följd av förhållanden som beskrivs i stycket Grund för uttalanden avstyrker jag att den tidigare verkställande direktören Mats Forsberg (som avgick den 16 maj 2017) beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Vid förvaltningsrevisionen har framkommit att bolagets tidigare verkställande direktör, Mats Forsberg, under räkenskapsåret 2017 har belastat bolaget med kostnader av privat karaktär. Som framgår av förvaltningsberättelsen har Mats Forsberg disponerat en privatbostad där bolaget har stått som hyresgäst samt att Mats Forsberg i inte oväsentlig omfattning nyttjat bolagets kontokort för inköp vars rörelserelevans inte har kunnat styrkas med godtagbara underlag. Mats Forsbergs agerande har också medfört betydande kostnader för internt och externt utredningsarbete.

Som framgår av förvaltningsberättelsen har bolaget genom styrelsen ingått en förlikning med Mats Forsberg i en arbetsrättslig tvist. I denna tvist har bolaget åberopat de ovan nämnda omständigheterna till grund för sin talan. En förlikning i ett sådant mål behöver dock inte innebära att bolaget är förhindrat att rikta krav mot Mats Forsberg med stöd av skadeståndsreglerna i 29 kap. 1 § aktiebolagslagen. Om ett sådant skadeståndskrav ska drivas eller inte är ytterst en fråga för bolagsstämman, vilket framgår av bestämmelserna i 29 kap. 7 och 8 §§ aktiebolagslagen. Sammantaget är det min uppfattning att det inte går att utesluta att Mats Forsberg genom sitt agerande har förorsakat bolaget en ekonomisk skada som inte är oväsentlig. Enligt min bedömning kan det därmed föreligga en ersättningsskyldighet för honom enligt 29 kap. aktiebolagslagen.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

  • företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget
  • på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

 Stockholm den 19 april 2018

Stockholm 2018-04-19

Claes Sjödin Auktoriserad revisor

För mer information, vänligen kontakta:
Lage Jonason, styrelseledamot
E-post: lage@lage.se
Telefon: +46 707 183 000

 Denna information är sådan information som Urb-it AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 april 2018 kl. 23.55.

Kort om Bolaget
Urb-it erbjuder flexibla, snabba, personliga och miljövänliga leveransalternativ till konsumenter och retailers i stora städer. Urb-it finns idag i Stockholm, London och Paris. För mer information, besök: www.urb-it.com.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50.

Nerladdningsbara filer

Rättelse: Urb-it AB (publ)Urb-it AB (publ) inleder samarbete med AVAVAV-Firenze

Urb-it och det italienska modemärket AVAVAV inleder ett samarbete för att kunna erbjuda hållbara samma-dag leveranser från märkets nyöppnade butik på Smålandsgatan, till dess kunder i Stockholm. För kunderna innebär samarbetet att de kan få sina varor levererade direkt till sig, var och när de önskar och så snabbt som inom en timme.


Allin Hovsepian Abdo ny ekonomichef till Urb-it AB (publ)

Styrelsen i Urb-it AB (publ) har utsett Allin Hovsepian Abdo till ny ekonomichef. 


Urb-its delårsrapport januari- juni 2018

Urb-it publicerar delårsrapport januari-juni 2018.

SAMMANFATTNING Q2 2018

Finansiell utveckling under perioden januari-juni 2018

  • Nettoomsättningen för Urb-it AB (publ), nedan benämnt "Bolaget" eller "Urb-it", uppgick under perioden 1 januari 2018 - 30 juni 2018 till 634 TSEK (234 TSEK).
  • Under perioden 1 januari 2018 - 30 juni 2018 uppgick Bolagets rörelseresultat till -34 390 TSEK (-45 581 TSEK).
  • Under perioden 1 januari 2018 - 30 juni 2018 redovisade Bolaget ett resultat före skatt om -34 301 TSEK (-46 601 TSEK).
  • Resultatet per aktie uppgick för perioden 1 januari - 30 juni 2018 till -1,13 SEK (-3,72 SEK)1

1)  Justerat för split som gjordes 2017-05-20 om 1:11 333


Urb-it AB (publ) inleder samarbete med HOPE Stockholm

Urb-it och svenska modevarumärket HOPE Stockholm inleder samarbete för att erbjuda sammadag-leverans till kunder i Stockholm, oavsett om kunden handlar online eller i butik. För kunderna innebär samarbetet att de kan få sina varor levererade direkt (inom en timma), eller vid en senare tidpunkt, till en plats som kunden själv väljer, t ex arbetsplatsen.


Kommuniké från årsstämma i Urb-it den 14 juni 2018

Urb-it AB (publ) höll under torsdagen den 14 juni 2018 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.


Urb-it AB (publ) har stängt marknadsplatsappen Urb-it

I enlighet med den nya strategi som bolaget presenterade inför nyemissionen 2018 har Urb-it stängt ned den marknadsplats-app som låg till grund för tidigare affärsstrategi. Under 2018 inriktar sig Bolaget istället på att stärka handlarnas konkurrenskraft och erbjudande mot konsument genom flexibla, snabba, personliga och miljövänliga leveranser för såväl fysisk som digital handel. 


Aktieägare i Urb-it lämnar beslutsförslag inför årsstämman den 14 juni 2018

Aktieägare som representerar omkring 40,68 procent av aktierna och rösterna i Urb-it AB (publ) har, i enlighet med kallelsen till årsstämman, lämnat beslutsförslag inför årsstämman. Närmare detaljer framgår av beslutsförslagen som redovisas i sin helhet nedan.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: