Kommuniké från extra bolagsstämma i Urb-it AB (publ) den 5 november 2019

Urb-it AB (publ) höll under tisdagen den 5 november 2019 extra bolagsstämma. Stämman beslutade om kvittningsemission och incitamentsprogram.

För detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till bolagsstämman samt de fullständiga beslutsförslagen som finns tillgängliga på bolagets webbplats www.urb-it.com.

Kvittningsemission

Styrelsen beslutade den 17 oktober 2019, villkorat av stämmans efterföljande godkännande, om en kvittningsemission riktad till sju fordringsägare (Lage Jonason, Erik Mitteregger förvaltnings AB, Bo Killander, Varsity Capital Group AB, Palmstierna Invest AB, Joachim Odqvist och Mangold Fondkommission AB) i bolaget som hade fordringar mot bolaget om totalt 41 500 000 kronor vilka genom emissionen kvittades mot nyemitterade aktier. Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om kvittningsemission. Teckningskursen uppgick till 1,071 kronor vilket innebär att emissionen omfattade 38 748 829 aktier. Genom emissionen ökade bolagets aktiekapital med 4 750 770,18 kronor. Teckning av och betalning för aktier genom kvittning skedde mellan den 17 oktober och den 30 oktober 2019. Full teckning i kvittningsemissionen innebar en utspädning om cirka 29,22 procent baserat på antalet aktier i bolaget efter registrering av kvittningsemissionen.

Emission av teckningsoptioner (incitamentsprogram)

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om emission av teckningsoptioner (incitamentsprogram). Programmet riktar sig till upp till 25 anställda i koncernen och omfattar högst 2 815 000 teckningsoptioner. I och med att teckningsoptionerna emitteras till medarbetare på marknadsmässiga villkor kommer inte några kostnader för sociala avgifter att belasta bolaget i anledning av incitamentsprogrammet. Teckningsoptionerna emitteras till en teckningskurs om 0,17 kronor per option. För varje teckningsoption har innehavaren rätt att teckna en ny aktie mot kontant betalning till en teckningskurs om 1,50 kronor. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under en period om tre veckor som ska inledas dagen efter att bolaget offentliggjort bokslutskommuniké för 2022. För det fall bolaget inte har offentliggjort någon bokslutskommuniké för 2022 innan den 14 mars 2023 kan teckning av aktier äga rum från och med den 15 mars 2023 till och med den 29 mars 2023. Programmet kan vid fullt deltagande och full efterföljande teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna innebära en utspädning om högst cirka 2,91 procent baserat på antalet aktier i bolaget efter att incitamentsprogrammet har genomförs.

For mer information vanligen kontakta:

Kevin Kviblad, CEO, Urb-it AB (publ)

E-post: kevin@urbit.com

Telefon: +46 76 310 28 39

Kort om Bolaget

Urb-it erbjuder flexibla, snabba, personliga och miljovanliga leveransalternativ till konsumenter och retailers i stora stader. Urb-it finns idag i London, Paris, Lyon, Stockholm och Göteborg. For mer information besok: www.urb-it.com Bolagets Certified Adviser ar Mangold Fondkommission AB som nas pa telefonnummer 08-5030 15 50, email CA@mangold.se

RÄTTELSE: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I URB-IT AB (PUBL)

Urb-it AB (publ) håller årsstämma torsdagen den 7 maj 2020 klockan 11.00 på Advokatfirman
Westermark Anjous kontor, Sergels torg 12 i Stockholm. Registreringen börjar klockan 10.30.

Denna RÄTTELSE omfattar endast rättning av felaktiga tecken i resultatdispositionen.


Urb-it AB (publ) kallar till årsstämma

Styrelsen för Urb-it AB (publ) har beslutat att kalla till årsstämma tisdagen den 7 maj 2020. Närmare detaljer beträffande förslagen till bolagsstämman framgår av kallelsen som redovisas i sin helhet nedan.


Urb-it AB (publ) postpones the Annual General Meeting

In the current situation with high uncertainty and a number of short-term changes as a result of the rapid spread of covid-19,
Urb-it's Board of Directors has decided to postpone the Annual General Meeting until May 7.


Urb-it AB (publ) postpones the Annual General Meeting

In the current situation with high uncertainty and a number of short-term changes as a result of the rapid spread of covid-19,
Urb-its Board of Directors has decided to postpone the Annual General Meeting until May 7.


Urb-it Year-end Report 2019

2019 SUMMARY


Urb-it AB (publ) has smashed its one-day sales record!

On February 14, 2020, Urb-it reached an all-time-high for the number of deliveries on a single day, where all markets showed record results during Friday. Our focus markets, London and Paris, increased with over 252% compared to Valentine's Day last year.


Utfall för Urb-it ABs (publ) emission av teckningsoptioner (Incitamentsprogram 2020-2023)

Extra bolagsstämma i Urb-it AB (publ) beslutade den 5 november 2019 att införa ett incitamentsprogram för upp till 25 anställda i koncernen genom emission av högst 2 815 000 teckningsoptioner. Efter att teckningstiden för teckningsoptionsprogrammet löpt ut har totalt 2 312 000 teckningsoptioner, motsvarande 82,13 procent av det erbjudna antalet, tecknats av 18 deltagare.


Urb-it AB (publ) ingår ett samarbete med DHL eCommerce Solutions Sweden

Urb-it och DHL eCommerce Solutions Sweden ingår ett samarbete för att erbjuda leverans från paketombud direkt till kunder i Stockholm och Göteborg. Samarbetet innebär att Urb-it kommer leverera DHL-paket från paketombud i Stockholm och Göteborg direkt hem till kunden. Leveranserna bokas enkelt via appen Mina Paket, som tagits fram av Unifaun och DHL.Urb-its kvartalsrapport januari- september 2019

Urb-it publicerar kvartalsrapport januari-september 2019

SAMMANFATTNING Q3 2019

Finansiell utveckling under perioden januari-september 2019

  • Nettoomsättningen för Urb-it AB (publ), nedan benämnt "Bolaget" eller "Urb-it", uppgick under perioden 1 januari - 30 september 2019 till 2 814 TSEK (721 TSEK).
  • Under samma period uppgick Bolagets rörelseresultat till - 33 338 TSEK (- 47 018 TSEK).
  • Bolaget redovisade för den aktuella perioden ett resultat före skatt om - 33 086 TSEK (- 49 353 TSEK).
  • Resultatet per aktie för perioden uppgick till -0,35 SEK (-0,62 SEK).


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär