Analysföretaget Analyst Group publicerar analys av Urb-it

Det oberoende analysinstitutet Analyst Group ("AG") har idag publicerat en aktieanalys av Urb- it AB (publ) ("Urb-it" eller "Bolaget"). AG har utfört analysen i syftet att ur ett oberoende perspektiv ge allmänheten en bättre insikt i Bolagets framtida framgångsförutsättningar. Analysen belyser bland annat Urb-its starka värdedrivare och möjlighet till ett potentiellt marknadsvärde om 5,6 mdSEK år 2022. Analysen finns tillgänglig här: http://analystgroup.se/analysis/urb-it/.

Analysen av Urb-it är fullständigt oberoende och analytikerna har heller inget aktieinnehav i Bolaget. Ingen annan medarbetare hos AG äger heller aktier i Urb-it. Analysen ämnar öka transparens och förståelse hos investerare, vilket Urb-it är väldigt positivt inställt till.

Information om notering på Nasdaq First North

Urb-it genomför en emission om 110 MSEK, vilken är säkerställd till 100 procent genom teckningsåtaganden och emissionsgarantier från externa investerare samt Bolagets befintliga aktieägare. Bland ankarinvesterarna, som tecknar för 44,2 MSEK, är aktiefonden Swedbank Robur Ny Teknik störst med ett teckningsåtagande om 25 MSEK. Teckningsperioden löper mellan 15 juni - 28 juni 2017 och anmälan om önskan att teckna aktier sker genom anmälningssedel eller elektroniskt med bank-ID på Mangolds hemsida. Både anmälningssedel och prospekt finns tillgängliga på Bolagets hemsida, http://investors.urbit.com, samt på Mangolds hemsida, https://www.mangold.se/emission/urb-it/.

Stockholm, 19 juni 2017

För mer information, vänligen kontakta: 

Fredrik Warstedt, VD
+46 736 182 748 
fredrik.warstedt@urbit.com

Om Urb-it 

Urb-it är en koncern bestående av dotterbolagen PARIS SAS och Urb-it London Ltd som tillsammans erbjuder konsumenter en shoppingupplevelse helt på konsumentens villkor. Med Urb-it kan konsumenten handla online via anslutna retailers webbutik eller i Urb-its app och få varan personligt överlämnad direkt - eller när det passar konsumenten. Mangold, med telefonnummer 08 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser. Prospekt och mer information om verksamheten finns på www.urb-it.com.

Nerladdningsbara filer

Urb-its delårsrapport januari-mars 2018

Urb-it publicerar delårsrapport januari-mars 2018


Oren revisionsberättelse avseende Urb-its årsredovisning 2017

Revisionsberättelsen har idag publicerats i Bolagets årsredovisning 2017.


Urb-its årsredovisning 2017

Urb-it publicerar årsredovisning för 2017.


Kommuniké från extra bolagsstämma i Urb-it den 17 april 2018

Urb-it AB (publ) höll under tisdagen den 17 april 2018 extra bolagsstämma. Stämman beslutade om bolagsordningsändring samt om företrädesemission av aktier.


Urb-it: nya datum för årsstämma och Q1-rapport

Med anledning av föreliggande nyemission av aktier som offentliggjordes 16/3 har styrelsen i Urb- it AB beslutat om nya datum för årsstämma, årsredovisning och Q1-rapport.


Urb-it kallar till extra bolagsstämma

Styrelsen för Urb-it AB (publ) har beslutat att kalla till extra bolagsstämma tisdagen den 17 april 2018. Närmare detaljer beträffande förslagen till bolagsstämman framgår av kallelsen som redovisas i sin helhet nedan. Kallelsen kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats inom de närmaste dagarna.


Urb-it föreslår garanterad företrädesemission av aktier och kallar till extra bolagsstämma

Styrelsen i Urb-it AB ("Urb-it" eller "Bolaget") föreslår att en extra bolagstämma den 17 april 2018 beslutar om en företrädesemission av aktier om cirka 59,6 MSEK ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen är garanterad till 100 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses primärt användas för att exekvera Bolagets nya leveransstrategi. Kallelse till bolagsstämman offentliggörs genom särskilt pressmeddelande.


Urb-its bokslutskommuniké helår 2017

2017 SAMMANFATTNING

Finansiell utveckling under perioden januari-december 2017

  • Nettoomsättningen för Urb-it AB (publ), nedan benämnt "Bolaget" eller "Urb-it", uppgick under perioden 1 januari 2017 - 31 december 2017 till 955 TSEK, (260 TSEK).
  • Under perioden 1 januari 2017 - 31 december 2017 uppgick Bolagets rörelseresultat till -118 088 TSEK (-54 542 TSEK).
  • Under perioden 1 januari 2017 - 31 december 2017 redovisade Bolaget ett resultat före skatt om -119 132 TSEK (-54 994 TSEK).
  • Resultatet per aktie uppgick under perioden 1 januari - 31 december 2017 till -7,56 SEK (-5,23 SEK)1.

1Justerat för split som gjordes 20 maj 2017 om 1:11 333


Styrelsen i Urb-it föreslår företrädesemission om cirka 59,6 mkr

Styrelsen för Urb-it AB ("Urb-it" eller "Bolaget") föreslår en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Emissionen"). En (1) befintlig aktie ska berättiga till teckning av tre (3) nya aktier till priset 1,00 krona per aktie. Vid fulltecknande av Emissionen kommer Urb-it att tillföras cirka 59,6 mkr före emissionskostnader. Emissionen kommer föreläggas extra bolagsstämma i Bolaget, tillsammans med förslag om erforderliga ändringar av bolagsordningen.


Senareläggande av bokslutskommuniké i Urb-it

Styrelsen i Urb-it AB (publ) ("Urb-it" eller "Bolaget") har beslutat att senarelägga publicering av bokslutskommuniké till den 28 februari.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: