Uppfinnaren publicerar Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2017

Finansiell översikt

 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 289 766 778 kr.
 • Per 30 juni uppgick eget kapital till 439 110 115 kr.
 • Skulderna uppgick till 613 862 513 kr och bestod huvudsakligen av ett lån om 455 000 000 kr.
 • Bolagets soliditet var 41,70%.

Bolagets verksamhet och resultat under den följande halvårsperioden bedöms vara i nivå med denna period.

Halvårsrapporten för Uppfinnaren 1 AB (publ) har inte granskats av en revisor.

Kr 2017-01-01 - 2017-06-30 2016-01-01 - 2016-06-30 2016-01-01 - 2016-12-31
Nettoomsättning 17 496 842 16 045 245 33 232 344
Rörelseresultat 293 480 633 87 061 749 40 805 687
Resultat efter fin poster  289 766 778 74 261 401  33 606 877
Uppgifter på balansdagen:      
Balansomslutning 1 052 972 628 734 038 344 768 354 353
Soliditet %  41,70 30,30 28,96


Information om publicering av finansiella rapporter

Uppfinnaren 1 AB (publ) har för avsikt att publicera nästa halvårsrapport den 9 februari 2018.

Stockholm den 14 juli 2017 

Uppfinnaren 1 AB (publ)
Navid Rostam, vd

Denna information är sådan information som Uppfinnaren 1 AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juli 2017 kl. 08:30 CET.


Uppfinnaren publicerar Delårsrapport 1 januari - 31 december 2018

Finansiell översikt

 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 305 937 kr.
 • Per 31 december uppgick eget kapital till 518 308 759 kr.
 • Skulderna uppgick till 61 326 800 kr och bestod huvudsakligen av skulder till koncernen. Bolagets soliditet var 89,42%.

Halvårsrapport 1 juli - 31 December 2018 avses att publiceras den 18 februari 2019

Uppfinnaren 1 AB (publ) avser att publicera halvårsrapport för andra halvåret 2018 den 18 februari 2019.


Uppfinnaren publicerar Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2018

Finansiell översikt

 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -102 061 kr.
 • Per 30 juni uppgick eget kapital till 535 402 322 kr.
 • Skulderna uppgick till 59 363 448 kr och bestod huvudsakligen av koncernintern skuld om 42 773 838 kr.
 • Bolagets soliditet var 90,02%.


Uppfinnaren 1 publicerar delårsrapport 1 januari - 31 december 2017

Finansiell översikt

 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 150 145 454 kr.
 • Per 31 december uppgick eget kapital till 544 254 381 kr.
 • Skulderna uppgick till 54 869 204 kr och bestod huvudsakligen av skulder mot Oscar Properties koncernen.
 • Bolagets soliditet var 90,84 %.

Uppfinnaren 1 har erhållit formellt godkännande från obligationsinnehavare till att ändra villkoren för sitt 175 mkr förlagslån

Den 17 november 2017 initierade Uppfinnaren 1 AB (publ) ("Bolaget") ett skriftligt förfarande för att få ett formellt godkännande från obligationsinnehavare för att göra ändringar i villkoren för Bolagets förlagslån med ISIN SE0007278262 ("Obligationsvillkoren"). De föreslagna ändringarna innebär bland annat justeringar kring bestämmelser om ränta, borgensåtagande och andra åtaganden från moderbolag, negativa åtaganden från närstående samt erhållande av säkerhet för skyldigheter under Obligationsvillkoren.


Uppfinnaren 1 förvärvar aktierna i Skurusundsbryggan Holding AB och kallar till skriftligt förfarande i syfte att besluta om ändring av villkoren för förlagslånet.

Såsom tidigare har kommunicerats har Uppfinnaren ingått avtal om att sälja Uppfinnaren 1 till FastPartner AB för 934 miljoner kronor före avdrag för latent skatt om 85 miljoner kronor.


Uppfinnaren 1 har initierat ett skriftligt förfarande i syfte att ändra villkoren för sitt 175 miljoners förlagslån

Uppfinnaren 1 AB (publ) ("Bolaget") har erhållit stöd för att göra ändringar i villkoren för Bolagets förlagslån med ISIN SE0007278262 ("Obligationsvillkoren") från företrädare för obligationsinnehavare som representerar mer än två tredjedelar av rösterna under förlagslånet.


Oscar Properties avyttrar Uppfinnaren 1

Oscar Properties Holding AB (publ) ("Oscar Properties" eller "Bolaget") avyttrar Uppfinnaren 1 till FastPartner AB för 934 miljoner kronor före avdrag för latent skatt om 85 miljoner kronor. Värdeutvecklingen sedan förvärvet i juni 2015 uppgår till 284 miljoner kronor. Resultatet av försäljningen innebär en negativ effekt i det fjärde kvartalet om cirka 135 miljoner kronor avseende värdeförändring förvaltningsfastigheter. För räkenskapsåret 2017 uppgår resultateffekten till cirka 150 miljoner kronor i värdeförändring förvaltningsfastigheter.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär