Unibap genomför fullt säkerställd företrädesemission om cirka 32,5 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, HONGKONG ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Styrelsen i Unibap AB (publ) ("Unibap" eller "Bolaget") har idag den 16 november 2018, med stöd av det bemyndigande som lämnades på årsstämman den 22 oktober 2018, beslutat om en emission av aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen").

Sammanfattning

 • Företrädesemissionen kommer vid full teckning att tillföra Unibap cirka 32,5 MSEK, före emissionskostnader. Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner inom ramen för emitterade units kommer Bolaget att tillföras ytterligare som lägst cirka 16,2 MSEK och som högst cirka 24,4 MSEK.
 • Företrädesemissionen omfattas till cirka 30 procent av teckningsförbindelser och till cirka 70 procent av emissionsgarantier. Därmed är hela Företrädesemissionen säkerställd. Teckningsförbindelser har lämnats av bland andra Gunnar Bergstedt (styrelseledamot), Fredrik Bruhn genom bolag (VD och styrelseledamot), Håkan Nytorp genom bolag (styrelseledamot), Robert Nyberg (Head of Marketing and Business Development), Lena W Jansson genom bolag (Head of Communication and Talent), Ulrika Bergström (CFO), LiseLotte Söder genom bolag (avgående CFO) samt ett antal storägare i Bolaget.
 • Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje en (1) aktie som ägs på avstämningsdagen den 23 november 2018 och sex (6) uniträtter ger rätten att teckna en (1) unit. En (1) unit består av två (2) nyemitterade aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption. Teckningskursen är 40 SEK per unit.
 • Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från den 27 november till och med den 12 december 2018.
 • Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner motsvarar 25 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på Nasdaq First North under perioden från och med den 21 oktober till och med den 1 november 2019. Teckningskursen kan dock inte vara lägre än 20 SEK eller högre än 30 SEK.
 • Teckningsperiod för teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kommer att vara från och med den 4 november till och med 15 november 2019.
 • Bolaget genomför föreliggande kapitalisering för att påskynda kommersialiseringen av Bolagets produkter genom att möjliggöra investeringar i säljorganisationen samt vidare produktutveckling.

Bakgrund och motiv i sammandrag

Unibap är ett modernt IT-bolag som utvecklar AI-lösningar inom robotik. Bolaget erbjuder lösningar för automatiserad kvalitetssäkring och intelligent automation och robotik vilket möjliggörs av produkter och system grundade i tekniken Intelligent Vision System ("IVS"). Systemet skapar perception och kognitiva förmågor med hjälp av en säkerhetskritisk hård- och mjukvaruarkitektur kombinerat med artificiell intelligens. IVS-systemet är ett artificiellt syncentrum som analyserar bilder på liknande sätt som den mänskliga hjärnan bearbetar synintryck och kan, baserat på dessa intryck, ta beslut eller styra robotar utan att någon programmering av robotarna behöver göras. Unibap är verksamt inom tre områden där Bolagets lösningar tillämpas på olika sätt. Inom tillverkningsindustrin för att utföra automatiserad kvalitetssäkring och för att möjliggöra intelligent automation, samt inom rymdindustrin för övervakning och datahantering.

Sedan Bolagets notering våren 2017 har fokus varit att kommersialisera Bolagets lösning och öka produkternas tillämpningsområden, vilket påverkat resultatet negativt. Som ett resultat av den beslutade strategin märker Bolaget nu ökat intresse från industrier som resulterat i flertalet ordrar och pilotprojekt där Bolagets produkter nu testas hos samarbetspartners och potentiella kunder. Det är Unibaps bedömning att ett kapitaltillskott skulle intensifiera denna kommersialisering och påskynda Bolagets ekonomiska utveckling.

Bolaget avser att använda emissionslikviden till följande:

 • Vidareutveckla Bolagets produkter och relaterade tjänster inom både automatisk kvalitetsavsyning samt intelligent och flexibel automation och robotik genom att utöka resurserna inom utvecklingsorganisationen.
 • Expandera säljorganisation och därmed öka marknadsnärvaron inom automatisk kvalitetsavsyning till fler industrivertikaler i Sverige, Norden och Tyskland över tid, genom ökade investeringar i nationella och internationella aktiviteter i kombination med utökad personalstyrka i sälj- och marknadsorganisationen.
 • Ökat fokus på affärsmodell med kvalitetsavsyning som en tjänst (QAaaS). Kapitalbehovet ökar initialt då Bolagets system behöver installeras och testas innan intäkter per avsynad produkt genereras.
 • Vidareutveckling av specifika tjänster som är baserade på data som Bolagets system automatiskt inhämtar och lagrar över tid. Denna vidareutveckling omfattar nya potentiella tillämpningsområden där ytterligare produktivitetsförbättringar kan uppnås genom automation av processer, statistik och rapporter.

Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen i Unibap har, med stöd av det bemyndigande som lämnades på årsstämman den 22 oktober 2018, beslutat om en emission av aktier och teckningsoptioner (units) i enlighet med nedan huvudsakliga villkor:

 • Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje en (1) aktie som ägs på avstämningsdagen den 23 november 2018. Sex (6) uniträtter berättigar innehavaren att teckna en (1) unit till en teckningskurs om 40 SEK. En (1) unit består av två (2) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
 • Företrädesemissionen innebär därmed emission av högst 1 623 746 aktier och högst 811 873 teckningsoptioner. Vid full teckning i Företrädesemissionen erhåller Bolaget en emissionslikvid om cirka 32,5 MSEK, före emissionskostnader. Därmed kan aktiekapitalet komma att öka med högst cirka 219 569,13 SEK, från cirka 658 707,39 SEK till cirka 878 276,52 SEK.
 • Teckningsperiod för teckning av units kommer att vara från och med den 27 november till och med den 12 december 2018.
 • För befintliga aktieägare som avstår att delta i Företrädesemissionen, under antagande att Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga teckningsoptioner utnyttjas, uppgår utspädningen till cirka 33,3 procent.
 • Teckningsperiod för teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kommer att vara från och med den 4 november 2019 till och med den 15 november 2019.
 • Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner motsvarar 75 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på Nasdaq First North under perioden från och med den 21 oktober till och med den 1 november 2019. Teckningskursen kan dock inte vara lägre än 20 SEK eller högre än 30 SEK, vilket innebär att Bolaget vid full teckning kan erhålla som lägst cirka 16,2 MSEK och som högst cirka 24,4 MSEK genom utnyttjande av teckningsoptionerna. Därmed kan aktiekapitalet komma att öka med högst ytterligare cirka 109 784,57 SEK till högst cirka 988 061,09 SEK.
 • Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på Nasdaq First North efter slutlig registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket.

Teckningsåtaganden och emissionsgarantier

Företrädesemissionen omfattas till cirka 30 procent av teckningsförbindelser och till cirka 70 procent av emissionsgarantier. Sammanlagt omfattas därmed 100 procent av Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Teckningsförbindelser har lämnats av bland andra Gunnar Bergstedt (styrelseledamot), Fredrik Bruhn genom bolag (VD och styrelseledamot), Håkan Nytorp genom bolag (styrelseledamot), Robert Nyberg (Head of Marketing and Business Development), Lena W Jansson genom bolag (Head of Communication and Talent), Ulrika Bergström (CFO), LiseLotte Söder genom bolag (avgående CFO) samt ett antal storägare i Bolaget. Emissionsgarantierna har lämnats av bland annat Gunnar Bergstedt genom bolag (styrelseledamot) samt ett antal befintliga ägare i Bolaget. För emissionsgarantierna utgår en sedvanlig garantiprovision om tio (10) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts.

Tidplan

 • 20 november 2018:
  Beräknad dag för offentliggörande av prospekt avseende Företrädesemissionen
   
 • 21 november 2018
  Sista handelsdag i Unibaps aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter
   
 • 22 november 2018
  Första handelsdag i Unibaps aktier exklusive rätt att erhålla uniträtter
   
 • 23 november 2018
  Avstämningsdag för erhållande av uniträtter. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken denna dag erhåller uniträtter för deltagande i Företrädesemissionen
   
 • 27 november - 10 december 2018
  Handel i uniträtter på Nasdaq First North
   
 • 27 november - 12 december 2018
  Teckningsperiod för Företrädesemissionen
   
 • 14 december 2018
  Beräknad dag för offentliggörande av emissionsutfall

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Unibap i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget.

2018-11-16

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Bruhn
Verkställande direktör
vd@unibap.com
+46 70 7833215

Denna information är sådan information som Unibap AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2018 klockan 08.00 CET.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna units i Unibap och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i prospektet.

Varken uniträtter, betalda tecknades units ("BTU"), nyemitterade aktier eller teckningsoptioner har rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga uniträtter, BTU, nyemitterade aktier eller teckningsoptioner har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller enligt annan tillämplig lag i USA, i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i något annat land där Företrädesemissionen eller distribution av pressmeddelandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Pressmeddelandet, liksom prospektet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar, får följaktligen inte distribueras till någon sådan jurisdiktion.

Bolaget har inte ansökt om godkännande av något erbjudande till allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") än Sverige. I andra medlemsländer i EES kan därför värdepapperna endast erbjudas till (i) en kvalificerad investerare såsom definierat i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG ("Prospektdirektivet") eller (ii) någon som faller under artikel 3(2) i Prospektdirektivet.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Unibaps aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Unibap lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Kort om Unibap

Bolaget är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Unibap digitaliserar industrins produktion och tillverkning genom att göra blinda robotar seende i kombination med mänskliga förmågor för kvalitetsavsyning och automatisering. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida www.unibap.com.

Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.

Nerladdningsbara filerUnibap förstärker sin satsning på Spacecloud™ med rekryteringen av Mathias Persson från ECAPS AB

Unibap AB (publ.) har efter två nyligen ingångna kontrakt med Europeiska Rymdstyrelsen (ESA) sett ett behov av att förstärka sin organisation på rymdområdet. Mathias Persson tillträder som senior affärsutvecklare för SpaceCloudTM vid Unibap den 1: a maj. Mathias har en bakgrund inom NewSpace och IT-lösningar som kommer hjälpa Unibap att stärka kommersialiseringen av sitt rymderbjudande inom SpaceCloudTM.


Unibap får följdbeställning från SweTree Technologies AB avseende pilotinstallation för automatisk sortering och kvalitetsavsyning

SweTree Technologies AB lägger en uppföljningsbeställning på Unibap avseende systemoptimering och pilotinstallation av automatisk sortering och kvalitetsavsyning av somatiska embryon för skogsnäringen. Beställningen är en fortsättning på tidigare genomfört design- och konstruktionsarbete enligt pressmeddelande i november 2019 och som avslutades under våren 2020. Ordervärdet är ca 1 900 000 kronor och leveransen görs under 2020.


Unibap receives follow-up order from SweTree Technologies AB regarding pilot installation for automatic sorting and quality control

SweTree Technologies AB places a follow-up order on Unibap regarding system optimization and pilot installation of automatic sorting and quality inspection of somatic embryos for the forest industry. The order is a continuation of previously completed design and construction work according to a press release in November 2019, which was completed in spring 2020. The order value is approximately 1 900 000 SEK and delivery will be made in 2020.


Unibaps valberedning inför årsstämman 2020

I enlighet med beslut från Unibaps årsstämma den 22 oktober 2019 om principer för valberedning har en valberedning utsetts inför årsstämman den 21 oktober 2020


Unibap tecknar kontrakt med europeiska rymdstyrelsen (ESA) avseende utökad rymdmiljötålighet i SpaceCloud™ lösningar och produkter

Unibap AB (publ.) utökar tillförlitligheten i sina SpaceCloud™ erbjudanden för molntjänster i rymden för att adressera en större del av rymdmarknaden med både mindre och större satelliter. Europeiska rymdstyrelsen (ESA) har inom General Study Technology Programme (GSTP) valt ut Unibaps ansökan avseende utveckling och test av utökade funktioner för driftsäkerhet inom SpaceCloud™. Projektet genomförs under april 2020 till mars 2021 och har ett värde på cirka 3,3 miljoner kronor, där ESA bidrar med 2,5 miljoner kronor och Unibap med 0,8 miljoner kronor. Detta projekt tillsammans med det nyligen kommunicerade ESA InCubed projektet för SpaceCloud™ standardisering (2020-03-27) visar att det finns ett stort intresse hos ESA att ta europeiskt ledarskap avseende molntjänster i rymden.


Unibap concludes contract with European Space Agency (ESA) for increased reliability in SpaceCloud™ solutions and products

Unibap AB (publ.) is strengthening the reliability of SpaceCloud™ offerings for cloud computing computer solutions and software for cloud services in space to increase the available target applications. The European Space Agency (ESA) has selected Unibap's proposal under the General Study Technology Programme (GSTP) to enhance SpaceCloud™ software and hardware reliability with quality-of-service and radiation mitigation techniques. The project is implemented during April 2020 to March 2021 and has a value of approximately SEK 3,3 million of which ESA contributes approximately SEK 2,5 million and Unibap with SEK 0,8 million. The GSTP maturation project together with the recently announced ESA InCubed framework standardization project (2020-03-27) shows a strong interest in European leadership in cloud computing on space systems.


Unibap tecknar kontrakt med europeiska rymdstyrelsen (ESA) avseende utökad funktionalitet i rymddatormoln (SpaceCloud)

Unibap AB (publ.) ökar funktionaliteten i sina datorlösningar och i sin programvara för molntjänster i rymden. Europeiska rymdstyrelsen (ESA) har inom InCubed-programmet valt ut Unibaps ansökan avseende utökad mjukvarufunktionalitet och standardisering i Unibaps SpaceCloud™ Services ramverk. Projektet genomförs under perioden april 2020 till december 2020 och har ett värde av ca 1,2 miljoner kronor. Unibap kommer genomföra marknadsaktiviteter och affärsutveckling för att positionera Europa inom datadrivna nedströmstjänster. Inom projektet ska även underlag tas fram för en möjlig utökning av en fullskalig demonstration av SpaceCloud™ i rymden på en testsatellit.


Unibap concludes contract with European Space Agency (ESA) under the InCubed program for increased functionality in SpaceCloud

Unibap AB (publ.) is accelerating the rollout of its computer solutions and software for cloud computing and cloud services in space under the name SpaceCloud™. The European Space Agency (ESA) has selected Unibap's proposal under the InCubed programme for enhanced software functionality and standardization in Unibap's SpaceCloud™ Services framework. The project is implemented during April 2020 to December 2020 and has a value of approximately SEK 1.2 million. Unibap will in addition carry out marketing activities and business development to position Europe in downstream data driven value services. The project will also provide a basis for a possible expansion of a full-scale demonstration of SpaceCloud™ in a European in-orbit demonstration (IOD) satellite.
Unibap meddelar att nyttjandegraden av teckningsoptionerna av serie 2018/2019 (TO1) uppgick till cirka 99,2 procent- tillförs cirka 18,8 MSEK

Unibap AB (publ) ("Unibap" eller "Bolaget") meddelar utfallet av nyttjandet av teckningsoptioner av serie 2018/2019 (TO1). Totalt nyttjades 805 525 teckningsoptioner, motsvarande cirka 99,22 procent, för teckning av 805 525 aktier till en teckningskurs om 23,38 SEK per aktie. Genom nyttjande av teckningsoptionerna tillförs Unibap därmed cirka 18,8 MSEK före emissionskostnader.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted