Satellogic beställer produkter för rymdbaserad databehandling och bildanalys

Satellogic S.A. utvecklar satellitbaserade informationssystem som understödjer precisionsjordbruk med hjälp av hyperspektrala sensorer. Unibap har mottagit en uppföljningsorder från företaget avseende avancerade komponenter för databehandling och bildanalys. Ordervärdet uppgår till $243,360 USD och produkterna kommer att levereras under 2017 och första halvåret 2018.

- Det är mycket glädjande att vår kund fortsätter att satsa på Unibaps intelligenta SpaceCloud-lösningar, säger Fredrik Bruhn, VD på Unibap. Satellogic utvecklar mycket avancerade satellitsystem och vi är stolta över att kunna stödja deras arbete.

Hyperspektrala sensorer kan bland annat användas för att utvärdera växter och vegetation genom att studera det reflekterade ljuset i fler band än rött, grönt och blått, som det mänskliga ögat kan se. Alla organiska material sänder ut unika mönster i ljusspektrumet som varierar beroende på hur de mår. Satellogics system analyserar dessa mönster och använder information för att exempelvis avgöra när det är lämpligt att skörda en viss gröda eller bevattna.

Uppsala 2017-10-12

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Bruhn
Verkställande Direktör
vd@unibap.com
+46 70 7833215

Denna information är sådan information som Unibap AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 oktober 2017 klockan 8:45 CET.

Kort om Unibap

Unibap är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar. Grundarna kombinerar forskning och industriell erfarenhet för att utveckla en AI-hjärna som kan användas för intelligenta automations- och robotiksystem med nyindustrialisering och effektivisering i tillverkarleden, i såväl stora som små företag. Bolaget handlas på marknaden Nasdaq First North under ticker UNIBAP.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida www.unibap.com.

Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.

Styrelsen föreslår personaloptionsprogam

Styrelsen i Unibap AB (publ) ("Unibap" eller "Bolaget") har vid styrelsemöte den 14 februari 2018 beslutat om införande av ett personaloptionsprogram. Större ägare eller styrelseledamöter som är anställda kan ej omfattas av programmet Beslutet, som förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma, innefattar en emission av högst 146 137 teckningsoptioner till Bolagets helägda dotterbolag Goldcup 16244 AB (under föreslagen namnändring till Unibap Incentive AB) ("Unibap Incentive").


Delårsrapport 1 juli - 31 december 2017

Andra kvartalet, 1 oktober - 31 december 2017 

 • Nettoomsättning 2 009 KSEK (363)
 • Rörelsens kostnader 6 964 KSEK (2 751)
 • Resultat efter finansiella poster -3 742 KSEK (-1 682)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, -0,77 SEK (-0,64)
 • Periodens kassaflöde -4 550 KSEK (-1 780)

Perioden 1 juli - 31 december 2017 

 • Nettoomsättning 2 602 KSEK (1 274)
 • Rörelsens kostnader 12 036 KSEK (4 307)
 • Resultat efter finansiella poster -6 658 KSEK (-2 084)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, -1,37 SEK (-0,93)
 • Periodens kassaflöde -7 462 KSEK (6 244)


Nasa beställer SpaceCloud utvecklingssystem

Nasa Ames Research Center (ARC) har beställt ett utvecklingssystem från Unibaps SpaceCloud familj för en obetydlig ordersumma med omedelbar leverans. Unibap levererar produkten genom sin amerikanska distributör Troxel Aerospace Industries Inc.


Unibap tecknar avtal om investering i Ekobot AB samt mottar en order om produktutveckling om 3,9 miljoner kronor

 • Unibap AB (publ) ("Unibap" eller "Bolaget") har tecknat ett avtal med Ekobot AB ("Ekobot") som avser produktutveckling inom automatiserad ekoodling samt en investering i företaget.
 • Avtalet föranleddes av den avsiktsförklaring som offentliggjordes av Unibap den 16 november 2017.
 • Investeringen uppgår till 1,25 MSEK och motsvarar ett 25 procentigt ägarintresse i Ekobot.
 • Unibaps VD Fredrik Bruhn blir ordinarie ledamot i Ekobots styrelse och Senior sales director Mikael Klintberg tar plats som suppleant.
 • Ekobot har lagt en beställning hos Unibap motsvarande cirka 3,9 miljoner kronor för anskaffande av IVS-system, navigerings- och identifieringsmoduler samt integrationsstöd för leverans och betalning under 2017 och 2018.
 • Avtalet gäller från idag den 14 december 2017.

Unibap signs an investment agreement in Ekobot AB and receives a product development order of SEK 3.9 million

 • Unibap AB (publ) ("Unibap" or "The Company") has signed an agreement with Ekobot AB ("Ekobot") relating to product development in precision farming and an investment in the company.
 • The agreement follows the letter of intent published by Unibap on November 16, 2017.
 • The investment amounts to SEK 1.25 million and corresponds to a 25% ownership interest in Ekobot.
 • Unibap CEO Fredrik Bruhn becomes a regular member of the Board of Directors of Ekobot and Senior Sales Director Mikael Klintberg takes place as an alternate.
 • Ekobot has placed an order at Unibap corresponding to approximately SEK 3.9 million for acquisition of IVS systems, navigation and identification modules, and integration support for delivery and payment in 2017 and 2018.
 • The agreement is valid from today, December 14, 2017.

FMV beställer demonstratorsystem för autonoma system med artificiell intelligens

Försvarets materielverk (FMV) beställer inom ramen för forskning och teknikutveckling ett specialiserat demonstratorsystem "RAINX" för autonoma system med artificiell intelligens av Unibap för 1.25 miljoner kronor. Demonstratorsystemet kommer levereras under 2017.


FMV orders demonstration system for autonomous systems with artificial intelligence

The Swedish Defence Material Administration (FMV) orders a specialized demonstration system called "RAINX" for research & development on autonomous systems with artificial intelligence. The order is valued at SEK 1.25 million and will be delivered during 2017.


Delårsrapport kvartal 1, 1 juli - 30 september 2017

Första kvartalet, 1 juli - 30 september 2017

 • Nettoomsättning 593 KSEK (911)
 • Rörelsens kostnader 5 072 KSEK (1 547)
 • Resultat efter finansiella poster -2 917 KSEK (-393)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, -0,60 SEK (-0,21)
 • Periodens kassaflöde -2 913 KSEK (8 023)

Räkenskapsåret 2016/2017, 1 juli 2016 - 30 juni 2017

 • Nettoomsättning 3 658 KSEK (7 905)
 • Rörelsens kostnader 14 032 KSEK (8 188)
 • Resultat efter finansiella poster -7 015 KSEK (-280)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, -1,98 SEK (-0,15)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -6 975 KSEK (-2 197)

Unibap tecknar avsiktsförklaring avseende investering i Ekobot AB samt produktutveckling med en order om 3,7 MSEK

 • Unibap AB (publ) ("Unibap" eller "Bolaget") har tecknat ett icke bindande avsiktsförklaring med Ekobot AB ("Ekobot") som avser produktutveckling inom automatiserad ekoodling samt investering i företaget.
 • Investeringen uppgår till 1,25 MSEK och motsvarar ett 25 procentigt ägarintresse.
 • Ekobot avser att lägga en beställning hos Unibap motsvarande cirka 3,7 miljoner kronor för anskaffande av IVS-system, navigerings- och identifieringsmoduler samt integrationsstöd för leverans och betalning under 2017 och 2018.
 • Avsiktsförklaringen gäller till sista december 2017.

Unibap signs Memorandum of Understanding regarding investment in Ekobot AB and an order of 3.7 MSEK

 • Unibap AB (publ) ("Unibap" or the "Company") has signed a non-binding Memorandum of Understanding (MoU) with Ekobot AB ("Ekobot") regarding product development within automated ecological farming together with an investment in the company.
 • The investment amounts to 1.25 MSEK and corresponds to 25% ownership.
 • Ekobot intend to place an order with Unibap for approximately 3.7 MSEK for acquisition of Intelligent Vision Systems (IVS), navigation and identification software modules, and integration support for delivery and payment during 2017 and 2018.
 • The MoU is valid to the last of December 2017.Unibap ingår avsiktsförklaring rörande samarbete med Tyvak kring intelligent informationsanalys i rymden

Unibap har ingått en avsiktsförklaring med Italienska Tyvak International SRL (Tyvak Int) kring samarbete för rymdbaserad intelligent informationsanalys.


Unibap partners with Tyvak on intelligent space-based information processing

Unibap partners with Tyvak on intelligent space-based information processing Unibap has entered a Memorandum of Understanding ("MoU") with Tyvak International SRL (Tyvak Int'l) regarding collaboration on space-based information processing.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: