Halvårsrapport juli-december 2019

Oktober-december 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 052 KSEK (1 781)
  • Rörelseresultatet uppgick till -6 812 KSEK (-2 583)
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -7 023 KSEK (-2 631)
  • Resultat per aktie, före och efter utspädning, -0,93 SEK (-0,54)

Juli-december 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 4 024 KSEK (2 781)

· Rörelseresultatet uppgick till -10 742 KSEK (-7 450)

· Resultat efter finansiella poster uppgick till -10 887 KSEK (-7 525)

· Resultat per aktie, före och efter utspädning, -1,46 SEK (-1,54)

Väsentliga händelser, oktober-december 2019

· I oktober mottog Unibap AB (publ) en genombrottsorder från Nasas Hyperspectral Thermal Imagine (HyTI) satellitmission uppgående till 3 MSEK

· I oktober godkändes ett internationellt projekt, Bumble, inom självgenererande automationsdesign, där Unibap erhåller 1,3 MSEK från innovationsmyndigheten Vinnova

· På årsstämman i oktober 2019 valdes Andras Vajlok in som ny styrelseledamot och Gunnar Bergstedt lämnade styrelsen

· Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner genomfördes under december och gav 17,6 MSEK efter emissionsutgifter

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Inga väsentliga händelser efter periodens utgång

 

VD har ordet

Genombrottsorder inom rymd, slutleveranser och säkrad finansiering om 18 MSEK.

 

Det är med stolthet som vi konstaterar att många av våra aktieägare, har valt att investera i vår fortsatta resa. Nyttjandegraden i det utestående teckningsoptionsprogrammet uppgick till drygt 99 procent, vilket gav oss cirka 18 miljoner kronor efter emissionsutgifter. Vi har nu en bra grund för vidare utveckling av vårt erbjudande samt bättre uthållighet i långa upphandlingscykler. Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 2 052 KSEK, vilket översteg motsvarande kvartal föregående år (1 781 KSEK).

Inom affärsområdet industri har vi visat att våra virtuella operatörer för industriell lackering och ytbehandling fungerar i fullskalig produktion. Unibaps lösningar effektiviserar produktionen, ökar tillverkningstakten och erbjuder datadrivna beslutsunderlag.

Vi arbetar med flera pilotprojekt inom befintliga och nya vertikaler, där ett av de mer spännande projekten drivs tillsammans med SweTree Technologies AB inom skogsförädling. SweTree Technologies AB satsar 50 miljoner kronor i en ny pilotfabrik som ska producera 20 miljoner granplantor per år. I detta projekt samverkar flera av våra tjänster såsom automatisk kvalitetsavsyning, plockning och sortering. I projektet har Unibap valt att arbeta med vår samarbetspartner ABB för robotiseringen. Då våra lösningar öppnar nya möjligheter för automation är pilotprojekt innan större investeringar ett vanligt sätt för företagen att ta till sig ny teknik och nya affärsmodeller. Våra pilotprojekt tillsammans med kunder skiljer sig i omfattning och komplexitet, vilket avspeglas i att de tar olika lång tid att genomföra och utvärdera. Våra kundprojekt, oavsett full installation eller utvärderingsprojekt, ger viktig erfarenhet och återfinns inom olika affärsvertikaler samt allt oftare med flera olika funktioner. Tabellen på sida 3 visar övergripande vilka affärsvertikaler och funktioner som vi arbetar inom. Den vertikal som vi har kommit längst med är, som vi nämnt ovan, Industrilackering där vi har en virtuell operatör i produktion hos Husqvarna. Vi arbetar även kontinuerligt med att öka medvetenheten hos potentiella kunder och partners om digitalisering och användningen av artificiell intelligens inom automation.

Vi har avslutat projekt där företagens digitaliseringsmognad inte är i linje med vår strategi eller affärsmodell.

Strategiskt arbetar vi nu med att ta nästa steg i affärsmodellen genom att förfina våra erbjudanden kopplat till licenser och eftermarknad för virtuella operatörer, dataanalys, smart lagring och immateriella rättigheter för algoritmer. Vi har även förstärkt vår säljorganisation för att snabbare kunna möta kunders önskemål om exempelvis förstudier med tekniskt säljstöd.

Inom rymdområdet fick vi i oktober en genombrottsaffär med NASA avseende intelligent databearbetning ombord på deras satellitdemonstrator för precisionsjordbruk och andra jordobservationstillämpningar. Leveransen fortgår enligt tidplan och kopplar samman affärsområdena rymd och industri genom den gemensamma mjukvaruarkitekturen för molntjänsthantering som i rymd kallas SpaceCloud™. För rymdtillämpningar kan exempel på artificiella förmågor utgöras av realtidskategorisering av fartyg, oljespillsdetektion, skogsbrandsövervakning och privata globala molntjänster. I november presenterades rymdmiljötestmätningsdata på en konferens i USA som visar att Unibaps teknikval för rymdprocessorer har en unik prestanda jämfört med konkurrerande lösningar. Mätningarna ligger nu till grund för teknikval i statliga upphandlingar i USA och offerter tillsammans med vår distributör Moog.

Uppsala i februari 2020

Fredrik Bruhn, VDRapporten i sin helhet finns tillgänglig på Bolagets hemsida samt biläggs detta pressmeddelande.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Bruhn

Verkställande Direktör

vd@unibap.com

+46 70 7833215

Denna information är sådan information som Unibap AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2020 klockan 08.00 CET.

Bolaget är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Unibap digitaliserar industrins produktion och tillverkning genom att göra blinda robotar seende i kombination med mänskliga förmågor för kvalitetsavsyning och automatisering. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar. Bolagets kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015. Bolaget är noterat vid Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com. Rapportarkiv se https://investor.unibap.com/.

FNCA Sweden AB, +46 8-528 00 399, info@fnca.se, är Bolagets Certified Adviser.

Unibap och SSC inleder dialog om samarbete kring SpaceCloud™ molntjänster i rymden

Unibap utvecklar SpaceCloud™ Services (USS) med stöd från europeiska rymdstyrelsen (ESA) och inleder nu diskussioner om utökade erbjudanden tillsammans med Swedish Space Corporation (SSC). SSC erbjuder världsomspännande satellitkommunikationstjänster till privata företag och myndigheter. Det avsedda strategiska samarbetet mellan Unibap och SSC öppnar affärsmöjligheter för nyckelfärdiga SpaceCloud™-lösningar för enskilda satelliter eller stora satellitkonstellationer med intelligent databearbetning och flexibel kommunikation. Genom SSCs globala närvaro kan Unibap få en kraftigt utökad marknadsexponering samtidigt som SSC kan erbjuda utökade molntjänster med flexibilitet och högre produktförädling i sina tjänster.


Unibap and SSC pursue to collaborate on SpaceCloud™ Services in space

Unibap develops SpaceCloud™ Services (USS) with support from the European Space Agency (ESA) and now aims to expand its offerings together with the Swedish Space Corporation (SSC). SSC offers global satellite communications services to private companies and agencies. The intended strategic collaboration between Unibap and SSC opens up business opportunities with turn-key SpaceCloud solutions for individual satellites or large satellite constellations with intelligent data processing and flexible communication. Through SSC's global presence and satellite ground station network, Unibap can get a significantly increased market exposure, while SSC can offer expanded cloud services with flexibility and higher product refinement in its services.
Unibap förstärker sin satsning på Spacecloud™ med rekryteringen av Mathias Persson från ECAPS AB

Unibap AB (publ.) har efter två nyligen ingångna kontrakt med Europeiska Rymdstyrelsen (ESA) sett ett behov av att förstärka sin organisation på rymdområdet. Mathias Persson tillträder som senior affärsutvecklare för SpaceCloudTM vid Unibap den 1: a maj. Mathias har en bakgrund inom NewSpace och IT-lösningar som kommer hjälpa Unibap att stärka kommersialiseringen av sitt rymderbjudande inom SpaceCloudTM.


Unibap får följdbeställning från SweTree Technologies AB avseende pilotinstallation för automatisk sortering och kvalitetsavsyning

SweTree Technologies AB lägger en uppföljningsbeställning på Unibap avseende systemoptimering och pilotinstallation av automatisk sortering och kvalitetsavsyning av somatiska embryon för skogsnäringen. Beställningen är en fortsättning på tidigare genomfört design- och konstruktionsarbete enligt pressmeddelande i november 2019 och som avslutades under våren 2020. Ordervärdet är ca 1 900 000 kronor och leveransen görs under 2020.


Unibap receives follow-up order from SweTree Technologies AB regarding pilot installation for automatic sorting and quality control

SweTree Technologies AB places a follow-up order on Unibap regarding system optimization and pilot installation of automatic sorting and quality inspection of somatic embryos for the forest industry. The order is a continuation of previously completed design and construction work according to a press release in November 2019, which was completed in spring 2020. The order value is approximately 1 900 000 SEK and delivery will be made in 2020.


Unibaps valberedning inför årsstämman 2020

I enlighet med beslut från Unibaps årsstämma den 22 oktober 2019 om principer för valberedning har en valberedning utsetts inför årsstämman den 21 oktober 2020


Unibap tecknar kontrakt med europeiska rymdstyrelsen (ESA) avseende utökad rymdmiljötålighet i SpaceCloud™ lösningar och produkter

Unibap AB (publ.) utökar tillförlitligheten i sina SpaceCloud™ erbjudanden för molntjänster i rymden för att adressera en större del av rymdmarknaden med både mindre och större satelliter. Europeiska rymdstyrelsen (ESA) har inom General Study Technology Programme (GSTP) valt ut Unibaps ansökan avseende utveckling och test av utökade funktioner för driftsäkerhet inom SpaceCloud™. Projektet genomförs under april 2020 till mars 2021 och har ett värde på cirka 3,3 miljoner kronor, där ESA bidrar med 2,5 miljoner kronor och Unibap med 0,8 miljoner kronor. Detta projekt tillsammans med det nyligen kommunicerade ESA InCubed projektet för SpaceCloud™ standardisering (2020-03-27) visar att det finns ett stort intresse hos ESA att ta europeiskt ledarskap avseende molntjänster i rymden.


Unibap concludes contract with European Space Agency (ESA) for increased reliability in SpaceCloud™ solutions and products

Unibap AB (publ.) is strengthening the reliability of SpaceCloud™ offerings for cloud computing computer solutions and software for cloud services in space to increase the available target applications. The European Space Agency (ESA) has selected Unibap's proposal under the General Study Technology Programme (GSTP) to enhance SpaceCloud™ software and hardware reliability with quality-of-service and radiation mitigation techniques. The project is implemented during April 2020 to March 2021 and has a value of approximately SEK 3,3 million of which ESA contributes approximately SEK 2,5 million and Unibap with SEK 0,8 million. The GSTP maturation project together with the recently announced ESA InCubed framework standardization project (2020-03-27) shows a strong interest in European leadership in cloud computing on space systems.


Unibap tecknar kontrakt med europeiska rymdstyrelsen (ESA) avseende utökad funktionalitet i rymddatormoln (SpaceCloud)

Unibap AB (publ.) ökar funktionaliteten i sina datorlösningar och i sin programvara för molntjänster i rymden. Europeiska rymdstyrelsen (ESA) har inom InCubed-programmet valt ut Unibaps ansökan avseende utökad mjukvarufunktionalitet och standardisering i Unibaps SpaceCloud™ Services ramverk. Projektet genomförs under perioden april 2020 till december 2020 och har ett värde av ca 1,2 miljoner kronor. Unibap kommer genomföra marknadsaktiviteter och affärsutveckling för att positionera Europa inom datadrivna nedströmstjänster. Inom projektet ska även underlag tas fram för en möjlig utökning av en fullskalig demonstration av SpaceCloud™ i rymden på en testsatellit.


Unibap concludes contract with European Space Agency (ESA) under the InCubed program for increased functionality in SpaceCloud

Unibap AB (publ.) is accelerating the rollout of its computer solutions and software for cloud computing and cloud services in space under the name SpaceCloud™. The European Space Agency (ESA) has selected Unibap's proposal under the InCubed programme for enhanced software functionality and standardization in Unibap's SpaceCloud™ Services framework. The project is implemented during April 2020 to December 2020 and has a value of approximately SEK 1.2 million. Unibap will in addition carry out marketing activities and business development to position Europe in downstream data driven value services. The project will also provide a basis for a possible expansion of a full-scale demonstration of SpaceCloud™ in a European in-orbit demonstration (IOD) satellite.
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted