Delårsrapport kvartal 3 1 juli 2017 - 31 mars 2018

Tredje kvartalet, 1 januari - 31 mars 2018

 • Nettoomsättning 3 930 KSEK (1 752)
 • Rörelsens kostnader 9 265 KSEK (4 611)
 • Resultat efter finansiella poster -4 664 KSEK (-2 103)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, -0,96 SEK (-0,56)
 • Periodens kassaflöde -7 048 KSEK (10 321)

Perioden 1 juli 2017 - 31 mars 2018

 • Nettoomsättning 6 532 KSEK (3 026)
 • Rörelsens kostnader 21 301 KSEK (8 917)
 • Resultat efter finansiella poster -11 322 KSEK (-4 186)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, -2,32 SEK (-1,35)
 • Periodens kassaflöde -14 511 KSEK (16 564)

Viktiga händelser under perioden 1 juli 2017 - 31 mars 2018 

 • Slutlig leverans av SpaceCloud-produkter till Satellogic under februari, totalt ordervärde 2 174 KSEK.
 • Leverans av två utvecklingskit (ODE) till amerikanska kunder, varav ett till Nasas Ames Research Center i Silicon Valley.
 • Förvärv av samtliga aktier i det nybildade dotterbolaget Unibap Incentive AB under februari.
 • Extra bolagsstämma den 6 mars med godkännande av styrelsens beslut om införande av personaloptionsprogram och riktad emission av teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Unibap Incentive AB.
 • Epiroc Drilling Tools AB beställer automatiserad intelligent kvalitetssäkring för 1 800 KSEK med leverans under 2018, baserat på Unibaps Intelligent Vision System (IVS-70) och förmågemoduler.
 • Projekt för Rymdstyrelsen, "INPROC", har avslutats med framtagande av prototyp på SpaceCloud-lösning för små satelliter.
 • VINNOVA-projektet "Perfect View" har avslutats med demonstration av modellfri industrirobotstyrning och digitaliserat produktionsflöde i smarta fabriker.

Viktiga händelser efter rapportperiodens slut

 • Husqvarna Group AB beställer automatiserad intelligent kvalitetssäkring för 3 550 KSEK med leverans under 2018, baserat på Unibaps Intelligent Vision System (IVS-70) och förmågemoduler med kommunikation till styrning av industrirobot.
 • Bombardier Transportation Sweden AB har beställt en ekonomiskt obetydlig Proof-of-Concept-studie rörande IVS- teknologi som stöd för framtidens autonoma transportlösningar.
 • Rekrytering av ytterligare seniora personer till ledningsgrupp och säljenheten - Robert Nyberg som Head of Marketing and Business development, och Dana Pordel som Senior Technical Sales Manager.
 • Unibap inleder samarbete med Brainpool för att stödja unga talanger med särskild begåvning.
 • Unibap var som enda svenska bolag inbjudet att delta vid EU-möte i Valencia, Spanien, där temat för diskussionerna var innovation.

VD har ordet

Med stormsteg är vi framme vid första rapporten efter
ett år på börsen och kan konstatera att vi levererar enligt plan. Året har vikts åt produkt- och marknadsutveckling
och visar nu att företaget har fått positiv respons på våra investeringar i tjänster och lösningar för den smarta fabriken och snabb databearbetning i rymden. Framförallt har vi lyckats ta flera mindre nyckelpilotprojekt kring digitalisering av produktionsflöden vidare till kommersiella beställningar utifrån plattformen IVS-70 och smarta moduler. Både
Epiroc (tidigare Atlas Copco) och Husqvarna Group deltog parallellt med vårt forskningsprojekt "Perfect View" för
att tillsammans med flera andra industriföretag verifiera grundbultarna i erbjudandet, där IVS-tekniken tillsammans med tillämpning av djupinlärning är en nyckel. Detta bekräftar att vi träffat rätt i visionerna för framtidens smarta fabriker där produktionstillförlitlighet är avgörande, ofta med en kombination av Cloud-, Fog- och Edge-förmåga. Dessa nysvenska termer kommer från smarta fabriker där Cloud är Molnet, Fog är ett "dimmigt", lokalt moln i en fabrik och Edge är datorkraft i slutnod (till exempel i Unibaps IVS-70) som ska garantera funktionaliteten när molnet eller dimman inte är tillgänglig.

Givet de lyckade pilotprojekten, beställningar och snabbt ökande antal förfrågningar kring intelligent automation och digitaliserad kvalitetssäkring så ser jag stora möjligheter
att accelerera tillväxten. Detta genom bland annat ökad tjänsteutveckling, förvärv, strategiska partnerskap och större åtaganden där vi kan förädla våra erbjudanden i produktionsstyrningsmoduler (MES-system) samt orientera affärsmodellerna mot tjänster med högre marginaler

och enklare tillämpning av artificiell intelligens för kunderna. Vad det innebär är att Unibap kvalitetssäkrar, plockar, styr, sorterar, bearbetar och tillhandahåller en komplett lösning - oberoende av robottillverkare - för produktionsflöden för ökad produktionstakt, optimerade Lean-processer och synkronisering mellan olika fabriker. Vår nya Zero Programming Automation (ZEPA), en insticksmodul för CAD/CAM-program, erbjuder flexibel automation utan robotprogrammering. I kombination med digitaliseringstjänster för kvalitetssäkring ger det förutsättningar för den verkligt smarta fabriken.

Vi har utifrån beställningar och den stora marknadsmöjlighet vi ser, valt att öka vår rekryteringstakt för att kunna möta de förfrågningar vi får in. Jag är mycket glad över de talanger som kontinuerligt söker sig till Unibap och väljer att delta på vår spännande resa. Vi har ett mycket starkt team för de utmaningar vi ska ta oss an framöver.

Vi ser liknande tillväxt i förfrågningar kring den kommande rymdmolnslösningen, SpaceCloud DD-iX5. De flesta tilltänkta satellitkonstellationerna har nu våra erbjudanden med i sina förfrågningsunderlag. Det är särskilt glädjande att vi inom SpaceCloud ser goda möjligheter att återanvända intelligenta förmågemoduler från våra snabbt växande datamängder från industriförsäljningen.

Inget VD-ord våren 2018 lär undgå att nämna EU:s nya dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation, GDPR. Eftersom Unibaps produkter och tjänster i hög grad
är uppkopplade så är data- och IT-säkerhet honörsord för oss. Unibap har, trots att vi är ett litet företag, därför lagt en hel del energi på att möta kraven i GDPR inför att de träder i kraft den 25 maj. Styrelsen har fastslagit vår integritetspolicy och bland annat infört en ny IT-infrastruktur, investerat i ny serverhårdvara, sett över rutiner, bytt leverantörer av vissa tjänster och uppgraderat affärsstyrningssystemet. Vi står redo för GDPR och fortsatt arbete inom data- och IT-säkerhet.

Det europeiska etablissemanget börjar så sakteliga inse att Europa är på efterkälken inom artificiell intelligens. EU- kommissionen har nyligen föreslagit en höjning av anslagen till Horizon 2020-programmet med cirka 15 miljarder

SEK och att rikta cirka 200 miljarder SEK till AI-forskning. Här hemma i Sverige har jag själv deltagit på Vinnovas tolkningsseminarium om AI. I innovationsmyndighetens rapport som tillsändes regeringen den sista april är

det intressant att notera att rymd, försvar och civil samhällssäkerhet inte fanns med överhuvudtaget. Den stora slutsatsen var dock, precis som på EU-nivå, att betydligt större insatser måste till om vi ska möta konkurrensen från Kina och USA. En personlig reflektion är att vi som nation måste våga prioritera och fokusera på färre områden.

Min känsla av våren är att Unibap är AI inom industri och rymd.

Uppsala i maj 2018
Fredrik Bruhn, VD 

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig på Bolagets hemsida samt biläggs till detta pressmeddelande.

2018-05-23

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Bruhn 
Verkställande direktör
vd@unibap.com
+46 70 783 32 15 

Denna information är sådan information som Unibap AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks- förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2018 klockan 08.00 CET. 

Kort om Unibap

Unibap är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar. Grundarna kombinerar forskning och industriell erfarenhet för att utveckla en AI-hjärna som kan användas för intelligenta automations- och robotiksystem med nyindustrialisering och effektivisering i tillverkarleden, i såväl stora som små företag.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida www.unibap.com.

Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser. 

Unibap utvecklar 5G förbered demoanläggning för smarta fabriker med Intel Corporation

Unibap AB (publ) har ingått avtal med Intel Corporation att gemensamt utveckla en 5G förbered (5G ready)demoanläggning under första halvan av 2019 där teknologier och förmågor för framtidens smarta fabriker kommer att visas. Demoanläggningen kommer visas vid Intels '5G & IOT innovation center' i Stockholm och senare vid internationella mässor och utställningar. Initialt inkluderas demon av Unibaps Intelligenta och flexibla Automation, men samarbetet avser även att så småningom utöka demoanläggningen med fler funktioner, inklusive Unibaps Automatiserade kvalitetsavsyning och förstärkt/virtuell verklighet tillsammans med kopplingar till industriella moln (IIoT) tjänster.


Unibap develops 5G ready demonstrator for smart factories

Unibap AB (publ.) has agreed with Intel Corporation to jointly develop a 5G ready demonstrator during 1H of 2019 to showcase technology and abilities to the future's smart factories. The demonstration will first be displayed at Intel's '5G & IOT innovation center' in Stockholm and later internationally at fairs and exhibitions. Initially, a first demo of Unibap's Intelligent and Flexible Automation is covered. The collaboration also intends to expand the demonstrator in the future with additional capabilities, including Unibap's Automated Quality Assurance and Enhanced / Virtual reality including connections to industrial clouds


Unibap förstärker inom försäljning och affärsutveckling

Under hösten genomfördes en lyckad emission på 32,5 miljoner kr i syfte att intensifiera arbetet inom områdena försäljning och affärsutveckling. Som ett led i denna satsning förstärker vi därför under en begränsad tid vårt team genom att styrelseordförande Hans Enocson och styrelseledamot Håkan Nytorp går in som konsulter under två dagar i veckan.


Unibap ingår licensavtal med Moog Inc för AI databearbetningsteknik

Unibap AB (publ) har ingått licensavtal med amerikanska Moog Inc avseende företagets arkitektur för intelligent databearbetning inom rymd- och flyg samt försvar som tidigare kommunicerats i avsiktsförklaring den 27 november 2018. Licenstagaren är Moog Inc via Moog Broad Reach med kontor i Tempe, Arizona.

Licensen avser Unibaps rymdarkitektur inkluderande både datordesign (hårdvara) och mjukvarumiljöer för bland annat artificiell intelligens. Tekniköverföringen kommer ske under första halvan av 2019 samt parallell omedelbar affärsutveckling på befintliga produkter.


Unibap enters into technology license agreement for Artificial Intelligence (AI) processing technology with Moog Inc

Unibap AB (publ) has finalized the previously announced intention to license its Artificial Intelligence (AI) processing technology to Moog Inc. The license covers Unibap's core space technology, both hardware designs and software stacks. The technology transfer will occur during the first half of calendar year 2019.


Unibap tecknar avtal med ABB att ingå i partnernätverket för robotar

Unibap AB (publ) och ABB har tecknat ett samarbetsavtal som innebär att Unibap ingår i ABB:s partnernätverk för robotar med möjlighet att bli Auktoriserad Value Partner. Avtalet gäller från december 2018.


Unibap has entered into an agreement with ABB to join partner network for robots

Unibap AB (publ.) has been granted access to ABB's partner network for robots with the ability to become an Authorized Value Provider. The agreement is valid from December 2018.


Mikael Klintberg avslutar sin tjänst 31 december 2018

Som tidigare meddelats via pressmeddelande 2018-10-29 lämnar Mikael Klintberg sin tjänst som försäljningschef vid Unibap.


Emissionsutfall i Unibap AB (publ) - tillförs cirka 32,5 MSEK genom fulltecknad företrädesemission

Unibap AB (publ) ("Unibap" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission som offentliggjordes den 16 november med stöd av det bemyndigande som lämnades på årsstämman den 22 oktober. Företrädesemissionen har tecknats till totalt cirka 106 procent där cirka 92 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 14 procent tecknades utan stöd av uniträtter. Genom företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 32,5 MSEK före emissionskostnader.


Rättelse i pressmeddelande 2018-12-07 "Unibap AB (publ) väljer att nyttja delar av tidigare publicerat lånelöfte"

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, HONGKONG ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.


Unibap AB (publ) publicerar tillägg till prospekt

Unibap AB (publ) ("Unibap" eller "Bolaget") har upprättat ett tillägg till det prospekt avseende "Inbjudan till teckning av units i Unibap AB (publ)" som godkändes av Finansinsepktionen den 20 november 2018 och offentliggjordes samma dag ("Prospektet"). Tilläggsprospektet är en del av, och ska läsas tillsammans med, Prospektet.Unibap ingår avsiktsförklaring att licensiera AI databearbetningsteknik till nordamerikanskt företag

Unibap AB (publ) har ingått en avsiktsförklaring att licensera ut AI databearbetningsteknik till ett nordamerikanskt företag inom flyg- och rymd samt försvar med global närvaro. Licensen avser Unibaps rymdarkitektur inkluderande både datordesign (hårdvara) och mjukvarumiljöer för bland annat artificiell intelligens.


Unibap enters into Term Sheet to license AI processing technology to North American company

Unibap AB (publ) has agreed on a Term Sheet to outlicense its AI processing technology to a North American aerospace and defense company with a global presence. The license covers Unibap's core space technology, both hardware designs and software stacks.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: