Delårsrapport kvartal 3 1 juli 2017 - 31 mars 2018

Tredje kvartalet, 1 januari - 31 mars 2018

 • Nettoomsättning 3 930 KSEK (1 752)
 • Rörelsens kostnader 9 265 KSEK (4 611)
 • Resultat efter finansiella poster -4 664 KSEK (-2 103)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, -0,96 SEK (-0,56)
 • Periodens kassaflöde -7 048 KSEK (10 321)

Perioden 1 juli 2017 - 31 mars 2018

 • Nettoomsättning 6 532 KSEK (3 026)
 • Rörelsens kostnader 21 301 KSEK (8 917)
 • Resultat efter finansiella poster -11 322 KSEK (-4 186)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, -2,32 SEK (-1,35)
 • Periodens kassaflöde -14 511 KSEK (16 564)

Viktiga händelser under perioden 1 juli 2017 - 31 mars 2018 

 • Slutlig leverans av SpaceCloud-produkter till Satellogic under februari, totalt ordervärde 2 174 KSEK.
 • Leverans av två utvecklingskit (ODE) till amerikanska kunder, varav ett till Nasas Ames Research Center i Silicon Valley.
 • Förvärv av samtliga aktier i det nybildade dotterbolaget Unibap Incentive AB under februari.
 • Extra bolagsstämma den 6 mars med godkännande av styrelsens beslut om införande av personaloptionsprogram och riktad emission av teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Unibap Incentive AB.
 • Epiroc Drilling Tools AB beställer automatiserad intelligent kvalitetssäkring för 1 800 KSEK med leverans under 2018, baserat på Unibaps Intelligent Vision System (IVS-70) och förmågemoduler.
 • Projekt för Rymdstyrelsen, "INPROC", har avslutats med framtagande av prototyp på SpaceCloud-lösning för små satelliter.
 • VINNOVA-projektet "Perfect View" har avslutats med demonstration av modellfri industrirobotstyrning och digitaliserat produktionsflöde i smarta fabriker.

Viktiga händelser efter rapportperiodens slut

 • Husqvarna Group AB beställer automatiserad intelligent kvalitetssäkring för 3 550 KSEK med leverans under 2018, baserat på Unibaps Intelligent Vision System (IVS-70) och förmågemoduler med kommunikation till styrning av industrirobot.
 • Bombardier Transportation Sweden AB har beställt en ekonomiskt obetydlig Proof-of-Concept-studie rörande IVS- teknologi som stöd för framtidens autonoma transportlösningar.
 • Rekrytering av ytterligare seniora personer till ledningsgrupp och säljenheten - Robert Nyberg som Head of Marketing and Business development, och Dana Pordel som Senior Technical Sales Manager.
 • Unibap inleder samarbete med Brainpool för att stödja unga talanger med särskild begåvning.
 • Unibap var som enda svenska bolag inbjudet att delta vid EU-möte i Valencia, Spanien, där temat för diskussionerna var innovation.

VD har ordet

Med stormsteg är vi framme vid första rapporten efter
ett år på börsen och kan konstatera att vi levererar enligt plan. Året har vikts åt produkt- och marknadsutveckling
och visar nu att företaget har fått positiv respons på våra investeringar i tjänster och lösningar för den smarta fabriken och snabb databearbetning i rymden. Framförallt har vi lyckats ta flera mindre nyckelpilotprojekt kring digitalisering av produktionsflöden vidare till kommersiella beställningar utifrån plattformen IVS-70 och smarta moduler. Både
Epiroc (tidigare Atlas Copco) och Husqvarna Group deltog parallellt med vårt forskningsprojekt "Perfect View" för
att tillsammans med flera andra industriföretag verifiera grundbultarna i erbjudandet, där IVS-tekniken tillsammans med tillämpning av djupinlärning är en nyckel. Detta bekräftar att vi träffat rätt i visionerna för framtidens smarta fabriker där produktionstillförlitlighet är avgörande, ofta med en kombination av Cloud-, Fog- och Edge-förmåga. Dessa nysvenska termer kommer från smarta fabriker där Cloud är Molnet, Fog är ett "dimmigt", lokalt moln i en fabrik och Edge är datorkraft i slutnod (till exempel i Unibaps IVS-70) som ska garantera funktionaliteten när molnet eller dimman inte är tillgänglig.

Givet de lyckade pilotprojekten, beställningar och snabbt ökande antal förfrågningar kring intelligent automation och digitaliserad kvalitetssäkring så ser jag stora möjligheter
att accelerera tillväxten. Detta genom bland annat ökad tjänsteutveckling, förvärv, strategiska partnerskap och större åtaganden där vi kan förädla våra erbjudanden i produktionsstyrningsmoduler (MES-system) samt orientera affärsmodellerna mot tjänster med högre marginaler

och enklare tillämpning av artificiell intelligens för kunderna. Vad det innebär är att Unibap kvalitetssäkrar, plockar, styr, sorterar, bearbetar och tillhandahåller en komplett lösning - oberoende av robottillverkare - för produktionsflöden för ökad produktionstakt, optimerade Lean-processer och synkronisering mellan olika fabriker. Vår nya Zero Programming Automation (ZEPA), en insticksmodul för CAD/CAM-program, erbjuder flexibel automation utan robotprogrammering. I kombination med digitaliseringstjänster för kvalitetssäkring ger det förutsättningar för den verkligt smarta fabriken.

Vi har utifrån beställningar och den stora marknadsmöjlighet vi ser, valt att öka vår rekryteringstakt för att kunna möta de förfrågningar vi får in. Jag är mycket glad över de talanger som kontinuerligt söker sig till Unibap och väljer att delta på vår spännande resa. Vi har ett mycket starkt team för de utmaningar vi ska ta oss an framöver.

Vi ser liknande tillväxt i förfrågningar kring den kommande rymdmolnslösningen, SpaceCloud DD-iX5. De flesta tilltänkta satellitkonstellationerna har nu våra erbjudanden med i sina förfrågningsunderlag. Det är särskilt glädjande att vi inom SpaceCloud ser goda möjligheter att återanvända intelligenta förmågemoduler från våra snabbt växande datamängder från industriförsäljningen.

Inget VD-ord våren 2018 lär undgå att nämna EU:s nya dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation, GDPR. Eftersom Unibaps produkter och tjänster i hög grad
är uppkopplade så är data- och IT-säkerhet honörsord för oss. Unibap har, trots att vi är ett litet företag, därför lagt en hel del energi på att möta kraven i GDPR inför att de träder i kraft den 25 maj. Styrelsen har fastslagit vår integritetspolicy och bland annat infört en ny IT-infrastruktur, investerat i ny serverhårdvara, sett över rutiner, bytt leverantörer av vissa tjänster och uppgraderat affärsstyrningssystemet. Vi står redo för GDPR och fortsatt arbete inom data- och IT-säkerhet.

Det europeiska etablissemanget börjar så sakteliga inse att Europa är på efterkälken inom artificiell intelligens. EU- kommissionen har nyligen föreslagit en höjning av anslagen till Horizon 2020-programmet med cirka 15 miljarder

SEK och att rikta cirka 200 miljarder SEK till AI-forskning. Här hemma i Sverige har jag själv deltagit på Vinnovas tolkningsseminarium om AI. I innovationsmyndighetens rapport som tillsändes regeringen den sista april är

det intressant att notera att rymd, försvar och civil samhällssäkerhet inte fanns med överhuvudtaget. Den stora slutsatsen var dock, precis som på EU-nivå, att betydligt större insatser måste till om vi ska möta konkurrensen från Kina och USA. En personlig reflektion är att vi som nation måste våga prioritera och fokusera på färre områden.

Min känsla av våren är att Unibap är AI inom industri och rymd.

Uppsala i maj 2018
Fredrik Bruhn, VD 

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig på Bolagets hemsida samt biläggs till detta pressmeddelande.

2018-05-23

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Bruhn 
Verkställande direktör
vd@unibap.com
+46 70 783 32 15 

Denna information är sådan information som Unibap AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks- förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2018 klockan 08.00 CET. 

Kort om Unibap

Unibap är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar. Grundarna kombinerar forskning och industriell erfarenhet för att utveckla en AI-hjärna som kan användas för intelligenta automations- och robotiksystem med nyindustrialisering och effektivisering i tillverkarleden, i såväl stora som små företag.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida www.unibap.com.

Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser. 

Johan Ersson ny projektledare vid Unibap

Johan Ersson har tillträtt tjänsten som projektledare vid Unibap. Johan kommer närmast från tjänsten som programledare vid Saab AB.


Ulrika Bergström ny CFO på Unibap

Under hösten, dock senast 4 december 2018, tillträder Ulrika Bergström tjänsten som CFO på Unibap. Tjänsten är på heltid.  Exakt tillträdelsedatum kommer att kommuniceras via ett pressmeddelande vid senare tillfälle. Hon kommer även att ingå i bolagets ledningsgrupp.


Ulrika Bergström new CFO at Unibap

Ulrika Bergström will assume the position as Chief Financial Officer (CFO) at Unibap during the second half of 2018, no later than 4th of December 2018. The position is full time. The definitive starting date will be communicated via a press release at a later date when confirmed. Ulrika will also join the company's management team.


Unibap beviljas projekt från VINNOVA för utveckling av verktyg för självtränande AI

Under ett år kommer Unibap AB (publ) ("Unibap") att utveckla verktyg för att skapa självtränande artificiell intelligens (AI) anpassade för framtidens smarta fabriker. Projektet samfinansieras av Unibap och VINNOVA inom ramen för innovationsprojekt i företag våren 2018 med fyra miljoner kronor. Respektive part bidrar med två miljoner kronor av egna medel. Projektet löper till maj 2019 och går under namnet "Perfect Sense".


Delårsrapport kvartal 3 1 juli 2017 - 31 mars 2018

Tredje kvartalet, 1 januari - 31 mars 2018

 • Nettoomsättning 3 930 KSEK (1 752)
 • Rörelsens kostnader 9 265 KSEK (4 611)
 • Resultat efter finansiella poster -4 664 KSEK (-2 103)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, -0,96 SEK (-0,56)
 • Periodens kassaflöde -7 048 KSEK (10 321)

Perioden 1 juli 2017 - 31 mars 2018

 • Nettoomsättning 6 532 KSEK (3 026)
 • Rörelsens kostnader 21 301 KSEK (8 917)
 • Resultat efter finansiella poster -11 322 KSEK (-4 186)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, -2,32 SEK (-1,35)
 • Periodens kassaflöde -14 511 KSEK (16 564)

Robert Nyberg ny Head of marketing and business development

Den 1 maj 2018 tillträder Robert Nyberg tjänsten som  Head of marketing and business development på Unibap. Han kommer även att ingå i bolagets ledningsgrupp.


Robert Nyberg new Head of Marketing and Business Development

On May 1, 2018, Robert Nyberg will assume the position as Head of Marketing and Business Development at Unibap. He will also be part of the company's management team.


Unibap erhåller beställning från Husqvarna Group på 3.55 miljoner för leverans av automatiserad intelligent kvalitetssäkring

Husqvarna Group AB beställer automatiserad intelligent kvalitetssäkring för 3.55 miljoner kronor med leverans under 2018 baserat på Unibaps Intelligent Vision System (IVS-70) och förmågemoduler.


Unibap receives order from Husqvarna Group of SEK 3.55 million for delivery of automated intelligent quality assurance

Husqvarna Group AB orders automated intelligent quality assurance of SEK 3.55 million with delivery during 2018 based on Unibap's Intelligent Vision System (IVS-70) and associated software skill modules.


Unibap inleder samarbete med Brainpool för att stödja unga talanger med särskild begåvning

Unibap inleder samarbete med Brainpool för att stödja unga talanger med särskild begåvning Brainpool är en ideell förening som stödjer ungdomar med särskild begåvning i deras sociala och intellektuella utveckling. Brainpool ger ungdomarna utrymme att dela och utveckla stora tankar tillsammans med varandra, att möta visionära företag, akademiska institutioner och inspiratörer.


Unibap announces upcoming Deep Delphi iX5 - intelligent computer solution for space applications

Unibap announces upcoming Deep Delphi iX5 - intelligent computer solution for space applications The previously announced computer development co-funded by the Swedish National Space Board (SNSB, "Rymdstyrelsen") under the INPROC project is being brought to the space market for intelligent onboard information processing under the marketing name Deep Delphi iX5 (DD-iX5).


Kommuniké från extra bolagsstämma i Unibap den 6 mars 2018

Unibaps extra bolagsstämma hölls den 6 mars 2018 i Advokatfirman Lindahls lokaler i Uppsala.


Unibap erhåller beställning från Epiroc Drilling Tools AB på 1,8 miljoner kronor för leverans av automatiserad intelligent kvalitetssäkring

Epiroc Drilling Tools AB beställer automatiserad intelligent kvalitetssäkring för 1,8 miljoner kronor med leverans under 2018 baserat på Unibaps Intelligent Vision System (IVS-70) och mjukvarumoduler.


Unibap receives order from Epiroc Drilling Tools AB of SEK 1.8 million for delivery of automated intelligent quality assurance

Epiroc Drilling Tools AB orders automated intelligent quality assurance of SEK 1.8 million with delivery during 2018 based on Unibap's Intelligent Vision System (IVS-70) and associated software skill modules.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: