Delårsrapport juli 2019 - mars 2020

Januari - mars 2020

· Nettoomsättningen uppgick till 2 096 KSEK (2 549)

· Rörelseresultatet uppgick till -6 391 KSEK (-4 422)

· Resultat efter finansiella poster uppgick till -7 913 KSEK (-4 454)

· Resultat per aktie, före och efter utspädning, -0,97 SEK (-0,69)

Juli 2019 - mars 2020

· Nettoomsättningen uppgick till 5 589 KSEK (5 330)

· Rörelseresultatet uppgick till -17 133 KSEK (-11 873)

· Resultat efter finansiella poster uppgick till -18 801 KSEK (-11 979)

· Resultat per aktie, före och efter utspädning, -2,45 SEK (-2,21)

Väsentliga händelser, januari - mars 2020

· I slutet av mars tecknade Unibap med europeiska rymdstyrelsen (ESA) avseende utökad funktionalitet i rymddatormoln (SpaceCloud) till ett totalt värde om 1,2 MSEK

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· I april tecknade Unibap kontrakt med ESA avseende utökad rymdmiljötålighet i SpaceCloud™ där ESA bidrar med 2,5 MSEK och Unibap med 0,8 MSEK

· I april fick Unibap en följdbeställning om 2 MSEK från SweTree Technologies AB avseende pilotinstallation för automatisk sortering och kvalitetsavsyning

VD har ordet

Viktiga ordrar inom rymd och industri visar vägen framåt

Många VD-ord i vår kommer att beröra den pågående coronapandemin som påverkar hela världen, den globala ekonomin och inte minst människors privatliv. Vi följer utvecklingen noggrant och utvärderar eventuella kort- och långsiktiga effekter. Viktiga åtgärder togs snabbt för att skapa en trygg och säker arbetsmiljö för våra medarbetare samt att säkerställa leverantörskedjor och kundrelationer. Tillgången till testanläggningar hos leverantörer har försvårats utifrån rådande resebegränsningar, vilket vi bemött med ökad digitalisering samt testverksamhet i våra egna lokaler. Digitalisering är honnörsordet även för försäljning och kundbearbetning. Inställda mässor och fysiska kundbesök har övergått till en febril aktivitet med online möten och videofilmning av kundförstudier.

Försäljningen har inte tagit fart i den takt jag önskar. Det har gått långsammare än förväntat beroende på utvecklingstiden av produkter och den digitala mognaden hos företagen. Vi arbetar hårt på att förenkla introduktionen av intelligenta lösningar i produktion samt en fortsatt ökad digital närvaro då större mässor, som är viktiga platser för vår försäljning kommer fortsätta ställas in under hösten. Jag noterar även skillnader i affärsbeteendet i våra affärssegment där rymd har en tämligen begränsad påverkan i närtid givet långa cykler och en hög närvaro av statliga aktörer. Inom det industriella segmentet syns en större skillnad där industrin bromsar investeringar i närtid med undantag för medtech och biotech som går på högtryck. Glädjande nog så vi har en stor efterfrågan på offerter och intresse för Unibaps lösningar inom våra båda affärsområden.

Vi genomför våra pågående kundprojekt i stort enligt plan och har etablerat en egen renrumskapacitet vid Västeråskontoret för större serieleveranser av rymdprodukter inom SpaceCloud™. Vi säkrade nyligen två viktiga kontrakt med den europeiska rymdstyrelsen (ESA) som avser affärsmodellsformulering och miljöanpassning av SpaceCloud™, vår molntjänstlösning för rymdbruk. Projekten är bland annat drivna av de goda testresultaten för den datorteknik som ligger till grund för våra rymdprodukter. SpaceCloud™ tar rymdaffären till en högre nivå och möjliggör för applikationsutvecklare att enklare få ut sina tjänster i satelliter och rymdsystem. Dessa tjänster kopplas bland annat till smart bearbetning av satellitbildsdata, exempelvis för precisionsjordbruk. Våra kontrakt med ESA visar tydligt att Europa på allvar vill vara i framkant inom AI, automation och datadrivna affärer, oavsett om det är inom smart industri eller rymden. Särskilt glädjande har det varit att analysera ESAs snabbt ökande ambition inom AI området med ett flertal större projekt under planering.

Om vi tar ner blicken från rymden till industrin så har vi under kvartalet tillsammans med SweTree Technologies AB färdigställt ett viktig design- och verifieringsprojekt inom skogsförädling. Givet de goda resultaten i projekten valde SweTree Technologies AB att gå vidare med en följdbeställning för optimering och celldesign för en pilotfabrik för automatiserad högvolymsproduktion. Vi ser att detta kommer att få en stor efterfrågan inom bioindustrin. Under april har vi även erhållit flera mindre beställningar från Husqvarna utifrån det service- och licensavtal, kopplat till lackeringsavsyningslinan, som tidigare kommunicerats. Beställningarna avsåg bland annat utökningar av fler artiklar i den automatiska kvalitetskontrollslösningen samt första licensintäkter efter full driftsättning. Detta avtal tillsammans med kontraktet med SweTree innebär att vi nu har två affärsvertikaler med en underliggande licensaffär, vilka är viktiga komponenter i vår strategi och affärsmodell.

Trots att det är svårt att överblicka vilken effekt coronapandemin kommer att få, så talar digitaliserings- och automationstrenden för Unibap som en framtida vinnare.

Uppsala i maj 2020

Fredrik Bruhn, VD

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig på Bolagets hemsida samt biläggs detta pressmeddelande.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Bruhn

Verkställande Direktör

vd@unibap.com

+46 70 7833215

Denna information är sådan information som Unibap AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2020 klockan 08.00 CET

Kort om Unibap

Unibap är ett högteknologiskt företag som vill automatisera och effektivisera industrin och rymdfart. Med smarta lösningar baserade på AI och robotik vill vi höja kvaliteten och öka produktiviteten för våra kunder samt eliminera farliga arbetsuppgifter som i dag utförs manuellt. Unibap arbetar för att ha en positiv inverkan på både samhälle och miljö. Bolagets kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015. Bolaget är noterat vid Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com. Rapportarkiv se https://investor.unibap.com

FNCA Sweden AB, +46 8-528 00 399, info@fnca.se, är Bolagets Certified Adviser.Unibap förstärker sin satsning på Spacecloud™ med rekryteringen av Mathias Persson från ECAPS AB

Unibap AB (publ.) har efter två nyligen ingångna kontrakt med Europeiska Rymdstyrelsen (ESA) sett ett behov av att förstärka sin organisation på rymdområdet. Mathias Persson tillträder som senior affärsutvecklare för SpaceCloudTM vid Unibap den 1: a maj. Mathias har en bakgrund inom NewSpace och IT-lösningar som kommer hjälpa Unibap att stärka kommersialiseringen av sitt rymderbjudande inom SpaceCloudTM.


Unibap får följdbeställning från SweTree Technologies AB avseende pilotinstallation för automatisk sortering och kvalitetsavsyning

SweTree Technologies AB lägger en uppföljningsbeställning på Unibap avseende systemoptimering och pilotinstallation av automatisk sortering och kvalitetsavsyning av somatiska embryon för skogsnäringen. Beställningen är en fortsättning på tidigare genomfört design- och konstruktionsarbete enligt pressmeddelande i november 2019 och som avslutades under våren 2020. Ordervärdet är ca 1 900 000 kronor och leveransen görs under 2020.


Unibap receives follow-up order from SweTree Technologies AB regarding pilot installation for automatic sorting and quality control

SweTree Technologies AB places a follow-up order on Unibap regarding system optimization and pilot installation of automatic sorting and quality inspection of somatic embryos for the forest industry. The order is a continuation of previously completed design and construction work according to a press release in November 2019, which was completed in spring 2020. The order value is approximately 1 900 000 SEK and delivery will be made in 2020.


Unibaps valberedning inför årsstämman 2020

I enlighet med beslut från Unibaps årsstämma den 22 oktober 2019 om principer för valberedning har en valberedning utsetts inför årsstämman den 21 oktober 2020


Unibap tecknar kontrakt med europeiska rymdstyrelsen (ESA) avseende utökad rymdmiljötålighet i SpaceCloud™ lösningar och produkter

Unibap AB (publ.) utökar tillförlitligheten i sina SpaceCloud™ erbjudanden för molntjänster i rymden för att adressera en större del av rymdmarknaden med både mindre och större satelliter. Europeiska rymdstyrelsen (ESA) har inom General Study Technology Programme (GSTP) valt ut Unibaps ansökan avseende utveckling och test av utökade funktioner för driftsäkerhet inom SpaceCloud™. Projektet genomförs under april 2020 till mars 2021 och har ett värde på cirka 3,3 miljoner kronor, där ESA bidrar med 2,5 miljoner kronor och Unibap med 0,8 miljoner kronor. Detta projekt tillsammans med det nyligen kommunicerade ESA InCubed projektet för SpaceCloud™ standardisering (2020-03-27) visar att det finns ett stort intresse hos ESA att ta europeiskt ledarskap avseende molntjänster i rymden.


Unibap concludes contract with European Space Agency (ESA) for increased reliability in SpaceCloud™ solutions and products

Unibap AB (publ.) is strengthening the reliability of SpaceCloud™ offerings for cloud computing computer solutions and software for cloud services in space to increase the available target applications. The European Space Agency (ESA) has selected Unibap's proposal under the General Study Technology Programme (GSTP) to enhance SpaceCloud™ software and hardware reliability with quality-of-service and radiation mitigation techniques. The project is implemented during April 2020 to March 2021 and has a value of approximately SEK 3,3 million of which ESA contributes approximately SEK 2,5 million and Unibap with SEK 0,8 million. The GSTP maturation project together with the recently announced ESA InCubed framework standardization project (2020-03-27) shows a strong interest in European leadership in cloud computing on space systems.


Unibap tecknar kontrakt med europeiska rymdstyrelsen (ESA) avseende utökad funktionalitet i rymddatormoln (SpaceCloud)

Unibap AB (publ.) ökar funktionaliteten i sina datorlösningar och i sin programvara för molntjänster i rymden. Europeiska rymdstyrelsen (ESA) har inom InCubed-programmet valt ut Unibaps ansökan avseende utökad mjukvarufunktionalitet och standardisering i Unibaps SpaceCloud™ Services ramverk. Projektet genomförs under perioden april 2020 till december 2020 och har ett värde av ca 1,2 miljoner kronor. Unibap kommer genomföra marknadsaktiviteter och affärsutveckling för att positionera Europa inom datadrivna nedströmstjänster. Inom projektet ska även underlag tas fram för en möjlig utökning av en fullskalig demonstration av SpaceCloud™ i rymden på en testsatellit.


Unibap concludes contract with European Space Agency (ESA) under the InCubed program for increased functionality in SpaceCloud

Unibap AB (publ.) is accelerating the rollout of its computer solutions and software for cloud computing and cloud services in space under the name SpaceCloud™. The European Space Agency (ESA) has selected Unibap's proposal under the InCubed programme for enhanced software functionality and standardization in Unibap's SpaceCloud™ Services framework. The project is implemented during April 2020 to December 2020 and has a value of approximately SEK 1.2 million. Unibap will in addition carry out marketing activities and business development to position Europe in downstream data driven value services. The project will also provide a basis for a possible expansion of a full-scale demonstration of SpaceCloud™ in a European in-orbit demonstration (IOD) satellite.
Unibap meddelar att nyttjandegraden av teckningsoptionerna av serie 2018/2019 (TO1) uppgick till cirka 99,2 procent- tillförs cirka 18,8 MSEK

Unibap AB (publ) ("Unibap" eller "Bolaget") meddelar utfallet av nyttjandet av teckningsoptioner av serie 2018/2019 (TO1). Totalt nyttjades 805 525 teckningsoptioner, motsvarande cirka 99,22 procent, för teckning av 805 525 aktier till en teckningskurs om 23,38 SEK per aktie. Genom nyttjande av teckningsoptionerna tillförs Unibap därmed cirka 18,8 MSEK före emissionskostnader.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted