Unibap tecknar avtal om investering i Ekobot AB samt mottar en order om produktutveckling om 3,9 miljoner kronor

 • Unibap AB (publ) ("Unibap" eller "Bolaget") har tecknat ett avtal med Ekobot AB ("Ekobot") som avser produktutveckling inom automatiserad ekoodling samt en investering i företaget.
 • Avtalet föranleddes av den avsiktsförklaring som offentliggjordes av Unibap den 16 november 2017.
 • Investeringen uppgår till 1,25 MSEK och motsvarar ett 25 procentigt ägarintresse i Ekobot.
 • Unibaps VD Fredrik Bruhn blir ordinarie ledamot i Ekobots styrelse och Senior sales director Mikael Klintberg tar plats som suppleant.
 • Ekobot har lagt en beställning hos Unibap motsvarande cirka 3,9 miljoner kronor för anskaffande av IVS-system, navigerings- och identifieringsmoduler samt integrationsstöd för leverans och betalning under 2017 och 2018.
 • Avtalet gäller från idag den 14 december 2017.

Unibap signs an investment agreement in Ekobot AB and receives a product development order of SEK 3.9 million

 • Unibap AB (publ) ("Unibap" or "The Company") has signed an agreement with Ekobot AB ("Ekobot") relating to product development in precision farming and an investment in the company.
 • The agreement follows the letter of intent published by Unibap on November 16, 2017.
 • The investment amounts to SEK 1.25 million and corresponds to a 25% ownership interest in Ekobot.
 • Unibap CEO Fredrik Bruhn becomes a regular member of the Board of Directors of Ekobot and Senior Sales Director Mikael Klintberg takes place as an alternate.
 • Ekobot has placed an order at Unibap corresponding to approximately SEK 3.9 million for acquisition of IVS systems, navigation and identification modules, and integration support for delivery and payment in 2017 and 2018.
 • The agreement is valid from today, December 14, 2017.

FMV beställer demonstratorsystem för autonoma system med artificiell intelligens

Försvarets materielverk (FMV) beställer inom ramen för forskning och teknikutveckling ett specialiserat demonstratorsystem "RAINX" för autonoma system med artificiell intelligens av Unibap för 1.25 miljoner kronor. Demonstratorsystemet kommer levereras under 2017.


FMV orders demonstration system for autonomous systems with artificial intelligence

The Swedish Defence Material Administration (FMV) orders a specialized demonstration system called "RAINX" for research & development on autonomous systems with artificial intelligence. The order is valued at SEK 1.25 million and will be delivered during 2017.


Delårsrapport kvartal 1, 1 juli - 30 september 2017

Första kvartalet, 1 juli - 30 september 2017

 • Nettoomsättning 593 KSEK (911)
 • Rörelsens kostnader 5 072 KSEK (1 547)
 • Resultat efter finansiella poster -2 917 KSEK (-393)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, -0,60 SEK (-0,21)
 • Periodens kassaflöde -2 913 KSEK (8 023)

Räkenskapsåret 2016/2017, 1 juli 2016 - 30 juni 2017

 • Nettoomsättning 3 658 KSEK (7 905)
 • Rörelsens kostnader 14 032 KSEK (8 188)
 • Resultat efter finansiella poster -7 015 KSEK (-280)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, -1,98 SEK (-0,15)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -6 975 KSEK (-2 197)

Unibap tecknar avsiktsförklaring avseende investering i Ekobot AB samt produktutveckling med en order om 3,7 MSEK

 • Unibap AB (publ) ("Unibap" eller "Bolaget") har tecknat ett icke bindande avsiktsförklaring med Ekobot AB ("Ekobot") som avser produktutveckling inom automatiserad ekoodling samt investering i företaget.
 • Investeringen uppgår till 1,25 MSEK och motsvarar ett 25 procentigt ägarintresse.
 • Ekobot avser att lägga en beställning hos Unibap motsvarande cirka 3,7 miljoner kronor för anskaffande av IVS-system, navigerings- och identifieringsmoduler samt integrationsstöd för leverans och betalning under 2017 och 2018.
 • Avsiktsförklaringen gäller till sista december 2017.

Unibap signs Memorandum of Understanding regarding investment in Ekobot AB and an order of 3.7 MSEK

 • Unibap AB (publ) ("Unibap" or the "Company") has signed a non-binding Memorandum of Understanding (MoU) with Ekobot AB ("Ekobot") regarding product development within automated ecological farming together with an investment in the company.
 • The investment amounts to 1.25 MSEK and corresponds to 25% ownership.
 • Ekobot intend to place an order with Unibap for approximately 3.7 MSEK for acquisition of Intelligent Vision Systems (IVS), navigation and identification software modules, and integration support for delivery and payment during 2017 and 2018.
 • The MoU is valid to the last of December 2017.Unibap ingår avsiktsförklaring rörande samarbete med Tyvak kring intelligent informationsanalys i rymden

Unibap har ingått en avsiktsförklaring med Italienska Tyvak International SRL (Tyvak Int) kring samarbete för rymdbaserad intelligent informationsanalys.


Unibap partners with Tyvak on intelligent space-based information processing

Unibap partners with Tyvak on intelligent space-based information processing Unibap has entered a Memorandum of Understanding ("MoU") with Tyvak International SRL (Tyvak Int'l) regarding collaboration on space-based information processing.


Kommuniké från årsstämma i Unibap den 20 oktober 2017

Unibaps årsstämma hölls den 20 oktober 2017 i Advokatfirman Lindahls lokaler i Uppsala.


Satellogic beställer produkter för rymdbaserad databehandling och bildanalys

Satellogic S.A. utvecklar satellitbaserade informationssystem som understödjer precisionsjordbruk med hjälp av hyperspektrala sensorer. Unibap har mottagit en uppföljningsorder från företaget avseende avancerade komponenter för databehandling och bildanalys. Ordervärdet uppgår till $243,360 USD och produkterna kommer att levereras under 2017 och första halvåret 2018.


Satellogic orders space data processing and imaging components

Satellogic S.A., a premier supplier of precision agriculture information solutions based on high-resolution hyperspectral space based sensors has placed a follow-on order of advanced onboard data processing and imaging components from Unibap for $243,360 USD.Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Aktieägarna i Unibap AB (publ), org. nr 556925-1134 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma fredagen den 20 oktober 2017, klockan 09.30, i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10, Uppsala.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär