Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Unibap AB (publ), org. nr 556925-1134 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 6 mars 2018, klockan 16.00, i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10, Uppsala.


Styrelsen föreslår personaloptionsprogam

Styrelsen i Unibap AB (publ) ("Unibap" eller "Bolaget") har vid styrelsemöte den 14 februari 2018 beslutat om införande av ett personaloptionsprogram. Större ägare eller styrelseledamöter som är anställda kan ej omfattas av programmet Beslutet, som förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma, innefattar en emission av högst 146 137 teckningsoptioner till Bolagets helägda dotterbolag Goldcup 16244 AB (under föreslagen namnändring till Unibap Incentive AB) ("Unibap Incentive").


Delårsrapport 1 juli - 31 december 2017

Andra kvartalet, 1 oktober - 31 december 2017 

 • Nettoomsättning 2 009 KSEK (363)
 • Rörelsens kostnader 6 964 KSEK (2 751)
 • Resultat efter finansiella poster -3 742 KSEK (-1 682)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, -0,77 SEK (-0,64)
 • Periodens kassaflöde -4 550 KSEK (-1 780)

Perioden 1 juli - 31 december 2017 

 • Nettoomsättning 2 602 KSEK (1 274)
 • Rörelsens kostnader 12 036 KSEK (4 307)
 • Resultat efter finansiella poster -6 658 KSEK (-2 084)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, -1,37 SEK (-0,93)
 • Periodens kassaflöde -7 462 KSEK (6 244)


Nasa beställer SpaceCloud utvecklingssystem

Nasa Ames Research Center (ARC) har beställt ett utvecklingssystem från Unibaps SpaceCloud familj för en obetydlig ordersumma med omedelbar leverans. Unibap levererar produkten genom sin amerikanska distributör Troxel Aerospace Industries Inc.


Unibap tecknar avtal om investering i Ekobot AB samt mottar en order om produktutveckling om 3,9 miljoner kronor

 • Unibap AB (publ) ("Unibap" eller "Bolaget") har tecknat ett avtal med Ekobot AB ("Ekobot") som avser produktutveckling inom automatiserad ekoodling samt en investering i företaget.
 • Avtalet föranleddes av den avsiktsförklaring som offentliggjordes av Unibap den 16 november 2017.
 • Investeringen uppgår till 1,25 MSEK och motsvarar ett 25 procentigt ägarintresse i Ekobot.
 • Unibaps VD Fredrik Bruhn blir ordinarie ledamot i Ekobots styrelse och Senior sales director Mikael Klintberg tar plats som suppleant.
 • Ekobot har lagt en beställning hos Unibap motsvarande cirka 3,9 miljoner kronor för anskaffande av IVS-system, navigerings- och identifieringsmoduler samt integrationsstöd för leverans och betalning under 2017 och 2018.
 • Avtalet gäller från idag den 14 december 2017.

Unibap signs an investment agreement in Ekobot AB and receives a product development order of SEK 3.9 million

 • Unibap AB (publ) ("Unibap" or "The Company") has signed an agreement with Ekobot AB ("Ekobot") relating to product development in precision farming and an investment in the company.
 • The agreement follows the letter of intent published by Unibap on November 16, 2017.
 • The investment amounts to SEK 1.25 million and corresponds to a 25% ownership interest in Ekobot.
 • Unibap CEO Fredrik Bruhn becomes a regular member of the Board of Directors of Ekobot and Senior Sales Director Mikael Klintberg takes place as an alternate.
 • Ekobot has placed an order at Unibap corresponding to approximately SEK 3.9 million for acquisition of IVS systems, navigation and identification modules, and integration support for delivery and payment in 2017 and 2018.
 • The agreement is valid from today, December 14, 2017.

FMV beställer demonstratorsystem för autonoma system med artificiell intelligens

Försvarets materielverk (FMV) beställer inom ramen för forskning och teknikutveckling ett specialiserat demonstratorsystem "RAINX" för autonoma system med artificiell intelligens av Unibap för 1.25 miljoner kronor. Demonstratorsystemet kommer levereras under 2017.


FMV orders demonstration system for autonomous systems with artificial intelligence

The Swedish Defence Material Administration (FMV) orders a specialized demonstration system called "RAINX" for research & development on autonomous systems with artificial intelligence. The order is valued at SEK 1.25 million and will be delivered during 2017.


Delårsrapport kvartal 1, 1 juli - 30 september 2017

Första kvartalet, 1 juli - 30 september 2017

 • Nettoomsättning 593 KSEK (911)
 • Rörelsens kostnader 5 072 KSEK (1 547)
 • Resultat efter finansiella poster -2 917 KSEK (-393)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, -0,60 SEK (-0,21)
 • Periodens kassaflöde -2 913 KSEK (8 023)

Räkenskapsåret 2016/2017, 1 juli 2016 - 30 juni 2017

 • Nettoomsättning 3 658 KSEK (7 905)
 • Rörelsens kostnader 14 032 KSEK (8 188)
 • Resultat efter finansiella poster -7 015 KSEK (-280)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, -1,98 SEK (-0,15)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -6 975 KSEK (-2 197)

Unibap tecknar avsiktsförklaring avseende investering i Ekobot AB samt produktutveckling med en order om 3,7 MSEK

 • Unibap AB (publ) ("Unibap" eller "Bolaget") har tecknat ett icke bindande avsiktsförklaring med Ekobot AB ("Ekobot") som avser produktutveckling inom automatiserad ekoodling samt investering i företaget.
 • Investeringen uppgår till 1,25 MSEK och motsvarar ett 25 procentigt ägarintresse.
 • Ekobot avser att lägga en beställning hos Unibap motsvarande cirka 3,7 miljoner kronor för anskaffande av IVS-system, navigerings- och identifieringsmoduler samt integrationsstöd för leverans och betalning under 2017 och 2018.
 • Avsiktsförklaringen gäller till sista december 2017.

Unibap signs Memorandum of Understanding regarding investment in Ekobot AB and an order of 3.7 MSEK

 • Unibap AB (publ) ("Unibap" or the "Company") has signed a non-binding Memorandum of Understanding (MoU) with Ekobot AB ("Ekobot") regarding product development within automated ecological farming together with an investment in the company.
 • The investment amounts to 1.25 MSEK and corresponds to 25% ownership.
 • Ekobot intend to place an order with Unibap for approximately 3.7 MSEK for acquisition of Intelligent Vision Systems (IVS), navigation and identification software modules, and integration support for delivery and payment during 2017 and 2018.
 • The MoU is valid to the last of December 2017.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: