Uni-light går samman med Meltron i Finland

Uni-light har sedan en tid fört diskussioner med det finska bolaget Oy MTG Meltron Ltd om ett samarbete.  Meltron är också verksamt inom belysningsområdet med egenutvecklad och avancerad teknik, som kombinerar optik, termodynamik och elektronik med starka patent. Man har en portfölj av lampor och belysningssystem för krävande industriellt bruk och för belysning av vägar och andra öppna ytor, se www.meltron.fi. Meltron har ett antal viktiga kunder i Finland inom både industri och infrastruktursektorn samt långt gångna förhandlingar i ett par länder i Mellanöstern. Meltron har även ett samarbete med ett amerikanskt företag utvecklar och tillverkar avancerade kameror och övervakningssystem för surveillance-sektorn.

Diskussionerna har resulterat i en överenskommelse om en sammanslagning av bolagen. Sammanslagningen har redan godkänts av Meltrons aktieägare. Sammanslagningen och en föreslagen företrädesemission förutsätter godkännande av Uni-lights aktieägare vid Uni-lights årsstämma 20 augusti 2019. Emissionen omfattar 15 MSEK i Units och upp till 20 MSEK vid senare fullt utnyttjande av de optioner som ingår i Units. Därtill kommer ev. övertilldelning vid stort intresse (upp till 5 MSEK). Emissionen är garanterad till ca 12 MSEK dels via ett garantikonsortium syndikerat av G&W Fondkommission, dels via teckningsförbindelser från större ägare, bolagsledningen och styrelse. Villkoren för den planerade företrädesemissionen kommer att presenteras i detalj i samband med kallelsen till årsstämman, alternativt i pressrelease efter styrelsebeslut med förbehåll för godkännande av årsstämman.

Kombinationen av Uni-light och Meltron öppnar mycket spännande möjligheter. De båda bolagen har tillsammans en stark teknikplattform som grund för en portfölj av produkter med mycket hög kvalitet och attraktiva egenskaper för speciella tillämpningar. Detta gäller allt från belysning för djurstallar till explosionssäkra ljussystem för industri - raffinaderier, läkemedel, livsmedel - till kraftfull industribelysning till vägbelysning med oöverträffat jämn ljusfördelning. Det senare skapar säkrare trafikmiljöer, inte minst för oskyddade trafikanter, och ger också bra förutsättningar för kameraövervakning i utsatta miljöer och för skyddade objekt.

Det nya bolaget har delvis överlappande produkter och marknadsnischer mot framför allt industrin, vilka kommer att samordnas och bearbetas i det nya, sammanslagna och integrerade bolaget. I övrigt är marknadsbearbetningen och -kanalerna skiftande men präglas av teknikdriven försäljning med höga krav på medarbetarna. Förutsättningarna för detta är goda, tekniska prestanda och hög kvalitet skapar stora möjligheter för snabbt utbyggd och lönsam försäljning.

Ledningen för det nya bolaget räknar med break-even under slutet av andra verksamhetsåret. Potentialen för viktiga samarbeten och partnerskap, inte minst i USA, är goda vilket kan ge en snabbare försäljningsutveckling.

Ledningen för det nya bolaget kommer att bestå av:

 • Ville Sistonen, CEO (idag VD för Meltron)
 • Björn Naumburg, CCO (idag vVD, försäljningschef Uni-light)
 • Leo Hatjasalo, CTO (idag Teknikchef Meltron och grundare)

Till styrelse kommer att för årsstämman föreslås:

 • Göran Lundgren, ordf (idag VD Uni-light, tidigare ordf)
 • Pekka Pättiniemi, v ordf (idag ordf Meltron)
 • Håkan Fritz (idag ordf Uni-light)
 • Elisabet Wahlman
 • Sverker Littorin.

De föreslagna nya styrelseledamöterna kommer att presenteras närmare i samband med kallelsen till årsstämman.

Affären i sammandrag
Steg 1: Uni-light köper Meltron i en apportemission. Värdering 0,8 MEUR resp. 5,0 MEUR. Efter apportemissionen kommer Meltrons nuvarande ägare äga 86,2 % av Unilight. Bolaget avser att föreslå namnbyte till Meltron AB.
Steg 2: Uni-light (dvs det kombinerade bolaget) gör i september en företrädesemission av units, var och en bestående av 1 aktie och 1 teckningsoption, vilket innebär aktier om 15 MSEK och optioner som löses under första kvartalet 2020 och som, fullt utnyttjande, inbringar ca 20 MSEK. Aktieemissionen är garanterad till ca 12 MSEK, dels av ett garantikonsortium syndikerat av G&W Fondkommission, som tidigare vid flera tillfällen bistått Uni-light med kapitalanskaffning, dels i form av teckningsförbindelser från större ägare, ledning och styrelse (totalt åtminstone ca 1 MSEK).

Affären hart godkänts av Meltrons aktieägare och förutsätter godkännande av aktieägarna i Uni-light vid årsstämma 20 augusti genom beslut om:

 • Ändring av bolagsordning:
  • Utökning av aktiekapital
  • Ändring av räkenskapsår till juli-juni
  • Ändring av bolagets namn till Meltron AB
 • Apportemission genom utbyte av ca 81 milj aktier i Uni-light mot samtliga aktier i Meltron
 • Företrädesemission om ca 23,5 milj aktier och ca 23,5 milj. optioner
 • Ny styrelse enligt ovanstående förslag.

Kallelse till årsstämman sänds senast 18 juli.        

Uni-light designar, tillverkar och säljer LED-belysning för utvalda nischmarknader. Nischerna som prioriteras representerar miljöer med krav på lång livslängd, tåliga/motståndskraftiga ljuskällor och, ur ett industriellt perspektiv, korta återbetalningstider. Prioriterade nischmarknader är djurstallar, kyckling- och äggproduktion, kryssningsfartyg och industribelysning.

LED-belysning är en av världens snabbast växande stora industrier. För den industriella sektorn är f.n. den årliga tillväxten 47 % och hela marknaden väntas 2020 omsätta 100 miljarder USD enligt Edison Research.

Stockholm den 4 juli 2019

Läs mer på www.uni-lightled.com

För ytterligare information kontakta:
Göran Lundgren, VD Uni-light, tel: +46 70 467 4040
Ville Sistonen, VD Meltron, tel: +358 40 746 4781

Vi finns på adress:
A Uni-light LED AB, c/o Embassy House, Linnégatan 89C, 115 23 Stockholm

Denna information är sådan information som A Uni-light LED AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 juli  kl 15:30 CET. 

Meltron lanserar nya ljuslösningar för djurstallar

Meltron AB har nyligen installerat en första anläggning med ny teknisk lösning i ett stall för mjölkkor i Mellansverige och fått två beställningar på ytterligare anläggningar i Sverige och Österrike.


Meltron AB (publ) genomför nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydkorea, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.


Meltron träffar avtal med ISAP i USA

Meltron har träffat en överenskommelse med Industrial Security Alliance Partners Inc (ISAP) och ingått avtal rörande ett Joint Venture och en licens för Meltrons produkter för den amerikanska marknaden. Diskussionerna med ISAP har vuxit fram under mer än ett år då företagen utvecklat det ömsesidiga kunnandet om varandras teknologier och produktportföljer och sett den betydande potentialen i att kombinera dessa på den amerikanska marknaden. Överenskommelsen är ett mycket viktigt steg för Meltron.


Uni-light heter nu Meltron AB (publ)

Som tidigare meddelats godkände Uni-lights årsstämma 20 augusti förvärvet och sammanslagningen av Uni-light med Oy MTG Meltron Ltd i Finland. Stämman beslutade också att bolagets namn skulle vara Meltron AB (publ). Namnändringen har idag godkänts och registrerats av Bolagsverket.


Uni-light utser Ville Sistonen till VD

Styrelsen för A Uni-light LED AB (publ), som valdes vid dagens årsstämma, har utsett Ville Sistonen till VD. Han kommer närmast från posten som VD för Oy MTG-Meltron Ltd, som Uni-light förvärvat enligt beslut vid årsstämman och i enlighet med tidigare kommunikation, en post som han haft i drygt två år. Dessförinnan var Ville CFO för L-Fashion Group / Luhta med global försäljning om 2 mdr euro.


Kommuniké Årsstämma i A Uni-light LED AB (publ) den 20 augusti 2019

Vid årsstämma i A Uni-light LED AB (publ), org. nr 556988-9834, ("Bolaget") den 20 augusti 2019 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.uni-lightled.com.


Uni-light kallar till årsstämma 20 augusti 2019

Aktieägarna i A Uni-light LED AB (publ) ("Bolaget"), org.nr 556988-9834, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 20 augusti 2019 klockan 10:00 i Advokatfirman Delphis lokaler på Mäster Samuelsgatan 17 i Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 09:30.


Uni-light offentliggör Årsredovisning för perioden 2018-05-01-2019-04-30

A Uni-light LED AB offentliggör i dag sin reviderade Årsredovisning för perioden 2018-05-01-2019-04-30, som är tillgänglig på bolagets hemsida www.uni-lightled.com


Uni-light går samman med Meltron i Finland - kompletterande information

Uni-light meddelade igår 4 juli att man går samman med det finska bolaget Oy MTG Meltron Ltd. Nedan och i bilagor följer viss kompletterande information om Meltron.


Uni-light går samman med Meltron i Finland

Uni-light har sedan en tid fört diskussioner med det finska bolaget Oy MTG Meltron Ltd om ett samarbete.  Meltron är också verksamt inom belysningsområdet med egenutvecklad och avancerad teknik, som kombinerar optik, termodynamik och elektronik med starka patent. Man har en portfölj av lampor och belysningssystem för krävande industriellt bruk och för belysning av vägar och andra öppna ytor, se www.meltron.fi. Meltron har ett antal viktiga kunder i Finland inom både industri och infrastruktursektorn samt långt gångna förhandlingar i ett par länder i Mellanöstern. Meltron har även ett samarbete med ett amerikanskt företag utvecklar och tillverkar avancerade kameror och övervakningssystem för surveillance-sektorn.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär