Uni-light går samman med Meltron i Finland

Uni-light har sedan en tid fört diskussioner med det finska bolaget Oy MTG Meltron Ltd om ett samarbete.  Meltron är också verksamt inom belysningsområdet med egenutvecklad och avancerad teknik, som kombinerar optik, termodynamik och elektronik med starka patent. Man har en portfölj av lampor och belysningssystem för krävande industriellt bruk och för belysning av vägar och andra öppna ytor, se www.meltron.fi. Meltron har ett antal viktiga kunder i Finland inom både industri och infrastruktursektorn samt långt gångna förhandlingar i ett par länder i Mellanöstern. Meltron har även ett samarbete med ett amerikanskt företag utvecklar och tillverkar avancerade kameror och övervakningssystem för surveillance-sektorn.

Diskussionerna har resulterat i en överenskommelse om en sammanslagning av bolagen. Sammanslagningen har redan godkänts av Meltrons aktieägare. Sammanslagningen och en föreslagen företrädesemission förutsätter godkännande av Uni-lights aktieägare vid Uni-lights årsstämma 20 augusti 2019. Emissionen omfattar 15 MSEK i Units och upp till 20 MSEK vid senare fullt utnyttjande av de optioner som ingår i Units. Därtill kommer ev. övertilldelning vid stort intresse (upp till 5 MSEK). Emissionen är garanterad till ca 12 MSEK dels via ett garantikonsortium syndikerat av G&W Fondkommission, dels via teckningsförbindelser från större ägare, bolagsledningen och styrelse. Villkoren för den planerade företrädesemissionen kommer att presenteras i detalj i samband med kallelsen till årsstämman, alternativt i pressrelease efter styrelsebeslut med förbehåll för godkännande av årsstämman.

Kombinationen av Uni-light och Meltron öppnar mycket spännande möjligheter. De båda bolagen har tillsammans en stark teknikplattform som grund för en portfölj av produkter med mycket hög kvalitet och attraktiva egenskaper för speciella tillämpningar. Detta gäller allt från belysning för djurstallar till explosionssäkra ljussystem för industri - raffinaderier, läkemedel, livsmedel - till kraftfull industribelysning till vägbelysning med oöverträffat jämn ljusfördelning. Det senare skapar säkrare trafikmiljöer, inte minst för oskyddade trafikanter, och ger också bra förutsättningar för kameraövervakning i utsatta miljöer och för skyddade objekt.

Det nya bolaget har delvis överlappande produkter och marknadsnischer mot framför allt industrin, vilka kommer att samordnas och bearbetas i det nya, sammanslagna och integrerade bolaget. I övrigt är marknadsbearbetningen och -kanalerna skiftande men präglas av teknikdriven försäljning med höga krav på medarbetarna. Förutsättningarna för detta är goda, tekniska prestanda och hög kvalitet skapar stora möjligheter för snabbt utbyggd och lönsam försäljning.

Ledningen för det nya bolaget räknar med break-even under slutet av andra verksamhetsåret. Potentialen för viktiga samarbeten och partnerskap, inte minst i USA, är goda vilket kan ge en snabbare försäljningsutveckling.

Ledningen för det nya bolaget kommer att bestå av:

 • Ville Sistonen, CEO (idag VD för Meltron)
 • Björn Naumburg, CCO (idag vVD, försäljningschef Uni-light)
 • Leo Hatjasalo, CTO (idag Teknikchef Meltron och grundare)

Till styrelse kommer att för årsstämman föreslås:

 • Göran Lundgren, ordf (idag VD Uni-light, tidigare ordf)
 • Pekka Pättiniemi, v ordf (idag ordf Meltron)
 • Håkan Fritz (idag ordf Uni-light)
 • Elisabet Wahlman
 • Sverker Littorin.

De föreslagna nya styrelseledamöterna kommer att presenteras närmare i samband med kallelsen till årsstämman.

Affären i sammandrag
Steg 1: Uni-light köper Meltron i en apportemission. Värdering 0,8 MEUR resp. 5,0 MEUR. Efter apportemissionen kommer Meltrons nuvarande ägare äga 86,2 % av Unilight. Bolaget avser att föreslå namnbyte till Meltron AB.
Steg 2: Uni-light (dvs det kombinerade bolaget) gör i september en företrädesemission av units, var och en bestående av 1 aktie och 1 teckningsoption, vilket innebär aktier om 15 MSEK och optioner som löses under första kvartalet 2020 och som, fullt utnyttjande, inbringar ca 20 MSEK. Aktieemissionen är garanterad till ca 12 MSEK, dels av ett garantikonsortium syndikerat av G&W Fondkommission, som tidigare vid flera tillfällen bistått Uni-light med kapitalanskaffning, dels i form av teckningsförbindelser från större ägare, ledning och styrelse (totalt åtminstone ca 1 MSEK).

Affären hart godkänts av Meltrons aktieägare och förutsätter godkännande av aktieägarna i Uni-light vid årsstämma 20 augusti genom beslut om:

 • Ändring av bolagsordning:
  • Utökning av aktiekapital
  • Ändring av räkenskapsår till juli-juni
  • Ändring av bolagets namn till Meltron AB
 • Apportemission genom utbyte av ca 81 milj aktier i Uni-light mot samtliga aktier i Meltron
 • Företrädesemission om ca 23,5 milj aktier och ca 23,5 milj. optioner
 • Ny styrelse enligt ovanstående förslag.

Kallelse till årsstämman sänds senast 18 juli.        

Uni-light designar, tillverkar och säljer LED-belysning för utvalda nischmarknader. Nischerna som prioriteras representerar miljöer med krav på lång livslängd, tåliga/motståndskraftiga ljuskällor och, ur ett industriellt perspektiv, korta återbetalningstider. Prioriterade nischmarknader är djurstallar, kyckling- och äggproduktion, kryssningsfartyg och industribelysning.

LED-belysning är en av världens snabbast växande stora industrier. För den industriella sektorn är f.n. den årliga tillväxten 47 % och hela marknaden väntas 2020 omsätta 100 miljarder USD enligt Edison Research.

Stockholm den 4 juli 2019

Läs mer på www.uni-lightled.com

För ytterligare information kontakta:
Göran Lundgren, VD Uni-light, tel: +46 70 467 4040
Ville Sistonen, VD Meltron, tel: +358 40 746 4781

Vi finns på adress:
A Uni-light LED AB, c/o Embassy House, Linnégatan 89C, 115 23 Stockholm

Denna information är sådan information som A Uni-light LED AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 juli  kl 15:30 CET. First installation up and running in Oman

Meltron has now successfully installed 28 units so called pylon lights in the Halban Horse Stadium in Oman. The lights are installed in 8 masts of 12m height. The Meltron pylon lights have sophisticated cooling and superior optical features with specific lens technology. The lights can also be made significantly lighter than conventional lights.
Meltron ready to take off 2020!

Meltron AB CEO Ville Sistonen summarizes with satisfaction the work during the half year and is looking forward.


Delårsbokslut för Meltron AB (publ), 556988-9834 Perioden 2019-05-01-2019-10-31

Nyckeltal (Koncern)

2019/2020

Tkr, om inte annat anges

sept-okt

Nettoomsättning

1 087

Rörelseresultat

-3 595

Resultat efter finansiella poster

-3 744

Balansomslutning

30 698

Eget kapital

-17

Resultat per aktie, kr

-0,1

Soliditet %

-0,1%

Antal aktier vid periodens slut

93 951 085

Pågående registrering av aktier

-

Genomsnittligt antal aktier

26 697 914

Aktiekurs på balansdagen, kr

0,9

Antal anställda, årsmedeltal

11

Antal anställda, vid periodens slut

11


Meltrons rådgivare G&W Fondkommission investerar i bolaget

G&W Fondkommission har agerat finansiell rådgivare i den emission som Meltron nyligen slutförde med en överteckning på 57 %. Bolaget har nu kommit överens med G&W om att G&W, i enlighet med en möjlighet i uppdragsavtalet, kvittar 1 MSEK av arvodet på totalt 2,5 MSEK mot aktier i Meltron till samma kurs som i emissionen, dvs 0,65 SEK/aktie. Inga teckningsoptioner ingår.


Halvårskommunikén nytt datum

Meltron's halvårskommuniké per 2019-10-31 kommer att publiceras onsdag 18 december 2019.


Meltron AB tillförs ca 24 MSEK genom en övertecknad företrädesemission och genom beslutad övertilldelning

Meltron AB (publ) ("Meltron" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolagets nyemission om 15,3 MSEK tecknats till ca 157 %. Teckning från aktuellt garantikonsortium behöver därmed inte tas i anspråk. Därtill har, med hänsyn till det stora intresset och bolagets expansionsmöjligheter, styrelsen idag beslutat om en övertilldelning om ca 8,8 MSEK.


Meltron certifierar nya prestanda för viktig industriprodukt

En av Meltrons viktigare lampor, den explosionssäkra modellen EX, för miljöer med mycket höga krav på täthet och explosionssäkerhet, t ex olje-, gas- , gruv- och läkemedelsindustri, har nu fått en utvidgad produktcertifiering godkänd av Eurofins, ett mycket respekterat finskt certifieringsinstitut. Utvidgningen avser ett utökat temperaturintervall från -40 C till +60 C samt en tillåten seriekoppling, s.k. 'daisy chain', som gör det möjligt att enklare och effektivare sammankoppla många lampor i samma slinga.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär