DELÅRSRAPPORT 31 DECEMBER 2019

TryggHem Projekt 1 AB (publ) har fortsatt fokusera på utvecklingen av våra viktiga projekt i Täby och på Ekerö samt en allmän renodling av projektportföljen. Vidare har koncernens två huvudsakliga koncept Lilleby och Trygghetsbostäder tagit form.

Periodens resultat är sämre än förväntat och vi är fortsatt lidande av höga finansiella kostnader i kombination med att detaljplaneprocesser som nu är nära förestående, ännu inte kommit i mål.

1 juli 2019 till 31 december 2019 i korthet

 • Nettoomsättningen uppgick till 51,8 mkr (79,1) och avser i huvudsak intäkter från successiv vinstavräkning av pågående projekt från Englamarken.
 • Rörelseresultatet uppgick till -1,2 mkr (7,6). Rörelseresultatet har fortsatt framförallt påverkats av förseningar i planprocesser, samt högre produktionskostnader i pågående projekt.
 • Periodens resultat uppgick till -21,9 mkr (-10,6) och påverkas negativt av höga finansiella kostnader.
 • Totala tillgångar uppgick till 383,5 mkr (426,8), eget kapital 52,1 mkr (98,6) samt räntebärande skulder 284,0 mkr (279,5).

Väsentliga händelser under perioden juli-december 2019

 • TryggHem har i juli beslutat att bolaget byter fokus, strategi och delar av styrelsen. Anti Avsan utses till ny styrelseordförande. TryggHem kommer framöver fokusera på sina två primära affärsområden: "Lilleby" och "Samhällsfastigheter".
 • Bolaget har träffat avtal med Altura (NREP) avseende försäljning av blivande byggrätt för vårdboende inom projektet Träkvista Torg på Ekerö till ett joint venture ägt av parterna. Tillträdet är villkorat att lagakraftvunnen detaljplan.
 • TryggHem och Altura (NREP) har även tecknat ett samarbetsavtal rörande att utveckla fler vårdboenden tillsammans.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • TryggHem har erhållit ett bud avseende Bolagets projekt Levels Täby Park, och förhandlingar om en försäljning pågår.

Fortsatt drift och framtidsutsikter

 • Bolaget är beroende av att slutföra pågående diskussioner om avyttringar av projekt samt komma fram till en lösning avseende koncernens finansiering inom en 12 månaders period för att antagandet om fortsatt drift ska vara uppfyllt.

13 mars 2020

För ytterligare information, vänligen gå in på www.trygghem.se eller kontakta:

Mikael Rosenberg, VD TryggHem Projekt 1 AB (publ)

Telefon: 0733-99 70 50, E-post: mikael.rosenberg@trygghem.se 

Denna information är sådan information som TryggHem är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 mars 2020 kl. 17.00 CET.

Om TryggHem Projekt 1 AB (publ)

TryggHems affärsidé är nyproduktion samt förädling av befintliga fastigheter till bostäder. Produktion sker företrädesvis genom totalentreprenader från "ax till limpa" med kvalitetsleverantörer, detta ger möjlighet till en kostnadseffektiv organisation med korta beslutsvägar. Bolagets målsättning är att fortsätta växa kraftigt de närmaste fem åren, genom förvärv av ytterligare byggrätter.

TRYGGHEMS DETALJPLANEN FÖR NYA TRÄKVISTA TORG HAR ANTAGITS AV EKERÖ KOMMUNFULLMÄKTIGE

Detaljplanen för Träkvista Torg omfattar drygt 23 000 kvm BTA och innehåller både bostäder och samhällsservice bl.a. i form av ett vårdboende, vårdcentral samt handel.


TRYGGHEM LÄMNAR INFORMATION OM RESULTAT FRÅN SKRIFTLIGT RÖSTNINGSFÖRFARANDE

TryggHem Projekt 1 AB (publ) ("Emittenten") lämnar härmed information om resultat från skriftlig röstningsförfarande.
TryggHem avyttrar byggrätter på Täby Park

TryggHem Projekt 1 AB (publ) har ingått avtal samt frånträtt byggrätter på Täby Park till Wallenstam AB (publ).


DELÅRSRAPPORT 31 DECEMBER 2019

TryggHem Projekt 1 AB (publ) har fortsatt fokusera på utvecklingen av våra viktiga projekt i Täby och på Ekerö samt en allmän renodling av projektportföljen. Vidare har koncernens två huvudsakliga koncept Lilleby och Trygghetsbostäder tagit form.


TRYGGHEM PROJEKT 1 AB (PUBL): BOKSLUTSKOMMUNIKÈ 30 JUNI 2019

TryggHem Projekt 1 AB (publ) har fortsatt fokusera på utvecklingen av våra viktiga projekt i Täby och på Ekerö samt en allmän renodling av projektportföljen. Vidare har koncernens två huvudsakliga koncept Lilleby och Trygghetsbostäder tagit form.

Periodens resultat är sämre än förväntat och vi är lidande av höga finansiella kostnader i kombination med detaljplaneprocesser som tar längre tid än vad som är rimligt att förvänta

1 juli 2018 till 30 juni 2019 i korthet

 • Nettoomsättningen uppgick till 132,6 mkr (115,1) och avser i huvudsak intäkter från successiv vinstavräkning av pågående projekt från Brandstationen i Bro och Englamarken.
 • Rörelseresultatet uppgick till 7,1 mkr (38,0). Rörelseresultatet har framförallt påverkats av förseningar i planprocesser, samt högre produktionskostnader i pågående projekt.
 • Periodens resultat uppgick till -35,3 mkr (-6,4) och påverkas negativt av höga finansiella kostnader.
 • Totala tillgångar uppgick till 390,4 mkr (432,6), eget kapital 73,9 mkr (109,2) samt räntebärande skulder 278,4 mkr (305,2).
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2018/2019.

DELÅRSRAPPORT 31 DECEMBER 2018

TryggHem Projekt 1 AB (publ) har fortsatt fokusera på utvecklingen av våra viktiga projekt i Täby och på Ekerö samt en allmän marknadsanpassning av projektportföljen.TRYGGHEM PROJEKT 1 AB (PUBL): BOKSLUTSKOMMUNIKE 30 JUNI 2018

TryggHem Projekt 1 AB (publ) har fortsatt fokusera på utvecklingen av våra viktiga projekt i Täby och på Ekerö samt en allmän renodling av projektportföljen. En mycket viktig milstolpe nåddes när Detaljplan 2 inom Täby Park, det tidigare galoppfältet, vann laga kraft i januari 2018. Bolagets slutsålda projekt Brf Brandstationen i Bro och Brf Lyftsaxen är i produktion enligt tidplan med inflyttning under hösten. Det nyligen förvärvade projektet Englamarken i Skokloster har utvecklats mycket positivt med en försäljningsgrad om ca 90% och byggstartades under sommaren.

1 januari till 30 juni 2018 i korthet

 • Nettoomsättningen uppgick till 90,9 mkr (120,6) och avser i huvudsak intäkter från successiv vinstavräkning av pågående projekt, där merparten avser Brandstationen i Bro.
 • Rörelseresultatet uppgick till 25,2 mkr (29,2).
 • Periodens resultat uppgick till 1,0 mkr (12,7).
 • Totala tillgångar uppgick till 432,5 mkr (393,1), eget kapital 109,2 mkr (115,6) samt räntebärande skulder 305,2 mkr (264,0).

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted