Delårsrapport Q3 2020

VD-kommentar till perioden
Resultatet i koncernen och verksamheten har utvecklats enligt plan och bedrivs i beslutad riktning. Utvecklingsarbetet kring SBABs nya lokaler fortgår enligt plan och under kvartalet har 15 682 tkr investerats i SBAB-projektet. Tingsvalvet Fastighets AB (publ) har erhållit förfrågan om vissa tilläggsarbeten i projektet mot ett hyrestillägg. Utredning av denna fråga och likviditetsplanering pågår för att på bästa sätt skapa långsiktigt värde för både hyresgäst och Bolagets aktieägare. Tingsvalvet har under perioden förhandlat med en hyresgäst där dennes hyreskontrakt har förfallit, någon överenskommelse har ännu ej kommit på plats. Hyresgästen bedriver fortsatt verksamhet i lokalen och har betalat hyra för efterkommande period. Tingsvalvets ledning och styrelse fortsätter att föra diskussion och förhandling med hyresgästen.

Tingsvalvet har inte lämnat några hyresrabatter under kvartalet. Bolaget står på stabil grund och har goda framtidsutsikter. Bolaget har en hyresgaranti som löper till den sista december 2021, fastigheter i bra lägen i centrala Karlstad samt en fördelaktig mix av hyresgäster inom flera branscher.

Finansiell översikt och nyckeltal i urval
(motsvarande period för föregående år inom parentes)

Intäkter för perioden uppgick till 11 789 tkr (11 016 tkr)

Driftnetto för perioden uppgick till 8 624 tkr (9 098 tkr)

Förvaltningsresultatet för perioden uppgick till 5 010 tkr (5 983 tkr)

Periodens resultat 5 024 tkr (6 659 tkr)

Resultat per aktie 1,65 kr (2,19 kr)

Marknadsvärde på förvaltningsfastigheten uppgick per 2020-09-30 till 720 754 tkr (638 634 tkr)

Koncernen hade per 2020-09-30 likvida medel om 59 673 tkr (85 879 tkr)

Koncernens eget kapital per 2020-09-30 om 339 759 tkr (312 162 tkr) ger en soliditet på 42,8% (42,4%)

För ytterligare information, vänligen kontakta

Joachim Carlsson, VD
Tingsvalvet Fastighets AB (publ)
+46 70 235 13 80
joachim.carlsson@arctic.com 

För mer information om Tingsvalvet Fastighets AB (publ), vänligen se; www.tingsvalvet.se.

Tingsvalvet är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar de två centralt belägna kontors- och handelsfastigheterna Mercurius 14 och 16 i Karlstad. Hyresgäster i fastigheterna är bland andra SBAB, Nordea, O'Learys och H&M.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Tingsvalvet Fastighets AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg.

Delårsrapport Q3 2020


Delårsrapport Q2 2020


Delårsrapport Q1 2020


Årsredovisning 2019


Bokslutskommuniké 2019


Delårsrapport Q3 2019


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted