Tempest Security AB (publ) delårsrapport andra kvartalet 2018

Utvecklingen har gått framåt snabbare än väntat

Andra kvartalet 2018

 • Nettoomsättningen ökade med 33% till 56,7 (42,7) MSEK.
 • Resultat före avskrivningar, EBITDA, var -6,6 (1,8) MSEK.
 • Periodens resultat var -9,4 (1,0) MSEK.
 • Jämförelsestörande poster om -0,6 (-0,9) MSEK påverkar perioden.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -7,4 (0,5) MSEK.

Första halvåret 2018

 • Nettoomsättningen ökade med 28% till 103,1 (80,6) MSEK.
 • Resultat före avskrivningar, EBITDA, var -11,3 (2,5) MSEK.
 • Periodens resultat var -15,0 (1,0) MSEK.
 • Jämförelsestörande poster om -1,4 (-1,7) MSEK påverkar perioden.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -22,5 (4,5) MSEK.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2018

 • Ett betydande antal uppdrag har tecknats.
 • Vidareutveckling av larmcentralverksamheten till Security Operations Center har påbörjats.
 • Rekrytering av ytterligare nyckelpersoner för framtida tillväxt.
 • Expansion i västra Sverige fortsätter med etablering av bevakningsverksamhet i regionen.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Publicering av rapport för tredje kvartalet 2018 har tidigarelagts till 15 november (tidigare 22 november).

Ord från VD

Vi utvecklas snabbare än plan

Vi har flyttat fram våra positioner snabbare än väntat under våren. Förvärv vi avsåg att göra efter börsnoteringen skedde redan i februari och utvecklingen av organisationen har ett högre tempo än planerat. Det speglas i vår tillväxt, vilken nådde 33% i andra kvartalet.

Under kvartal två har vi tecknat många nya avtal, bland annat med Värmdö kommun och Sveriges Radio samt flera mindre, men viktiga, avtal för särskilda tjänster. Vi påbörjade också leverans till exempelvis NK i Stockholm och Göteborg.

Den positiva trenden med hög tillväxt och omfattande utveckling har lett till en snabb investeringstakt. I börsnoteringen avsåg vi att använda 50% av kapitalet till förvärv, 25% till larmcentralen och investera 25% i rörelsekapital. Det är en plan vi följt, men i högre tempo än vi trodde och vi ser nu fram emot nästa steg.

Vi ser fler möjligheter än tidigare att hålla en snabb utvecklingstakt, vilket är positivt. Vårt höga tempo medför vissa utmaningar. Tillväxttakten har lett till vissa svårigheter i resursallokering, vilket ökat produktionskostnaderna.  Samtidigt har vi haft uppstartskostnader och högre rörliga kostnader för administration och verksamhetsledning, för att ge alla nya ansvariga tid att utveckla sin verksamhet.

Under hösten 2018 flyttar vi vår larmcentral till vårt nya huvudkontor samt tar flera steg för att omvandla verksamheten från en traditionell larmcentral till ett Security Operations Center (SOC). Uppbyggnaden av en SOC sker med blicken på både traditionella och nya tjänster. I de senare ingår Global Support Service, med stöd för våra kunders medarbetare dygnet runt, var de än är i världen.

Alla dessa investeringar baseras på vår långsiktiga strategi och övertygelse att vi som bolag måste utvecklas. Säkerhetsbranschen är konservativ och trots att stora förändringar sker i omvärlden, har utvecklingen av säkerhetsbranschen varit långsam och begränsad. Vi ser en möjlighet i detta och har sedan vår börsnotering arbetat intensivt med ett utvecklingsarbete som har skalbara produkter och digitala tjänster som viktiga mål. Vår SOC är en avgörande del i detta.

Vår omvärld fortsätter att verka för vår tillväxt och utveckling. Säkerhetsmarknaden växer och vi ser ytterligare stora konsolideringar i marknaden som bör gynna oss i det korta så väl som det långa perspektivet. 

Stockholm 2018-08-23

Andrew Spry VD Tempest Security AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Andrew Spry, vd Tempest Security
Andrew.spry@tempest.se

Denna information är sådan som Tempest Security är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2018 kl. 08.00 CET.

Om Tempest Security AB (publ)
Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet och sedan 2018 i Finland och Norge.

Tempest Security är noterat på Nasdaq First North sedan 6 december 2017. Arctic Securities är Tempest Securitys Certified Adviser.

Kommuniké från årsstämma i Tempest Security AB (publ) den 23 maj 2019

Tempest Security AB (publ) ("Bolaget") höll årsstämma den 23 maj 2019 varvid i huvudsak följande beslut fattades.


Tempest Security utser vice verkställande direktör

Tempest Security AB (publ) har idag utsett Marie Rosenquist Berthold till vice verkställande direktör i bolaget med ansvar för bolagets koncerngemensamma funktioner såsom marknadsföring, kommunikation, IT och HR. Marie har varit anställd i Tempest Security sedan hösten 2017 och har tills idag verkat som HR-chef, en roll som hon fortsatt behåller.


Tempest Security AB (publ) delårsrapport första kvartalet 2019

Fortsatt hög tillväxt men höga kostnader påverkar resultatet negativt

Första kvartalet 2019

 • Nettoomsättningen ökade med 24% till 57,6 (46,4) MSEK.
 • Resultat före avskrivningar, EBITDA, var -5,5 (-4,7) MSEK.
 • Periodens resultat var -8,2 (-5,6) MSEK.
 • Justerat för jämförelsestörande poster om 0,0 (1,1) MSEK uppgick periodens resultat till -8,2 (-6,7) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -10,1 (-12,9) MSEK.Carl Höglund tillträder plats i ledningen hos Tempest Security

Carl Höglund tillträder i dag ledningen i Tempest Security AB (publ). Carl har varit hos Tempest Security sedan hösten 2017 och har i rollen som Senior Advisor varit en stor tillgång för organisationen. Carl har varit ansvarig för ett flertal projekt och kommer som en del av ledningen att ta ett större ansvar för utveckling av bolagets digitala tjänsteleverans.


KALLELSE till årsstämma i Tempest Security AB (publ)

Aktieägarna i Tempest Security AB (publ), org. nr 556936-8524, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 maj 2019, klockan 16:00. Bolagsstämman kommer att hållas i konferenslokal på Rålambsvägen 17, -1 trappa, i Stockholm.


Lotta Iverstrand tillträder som CFO i Tempest Security

Lotta Iverstrand tillträder som ny CFO för Tempest Security AB (publ) den 1 maj 2019. Lotta har varit Head of Finance för Tempest Security sedan hösten 2017 och i den rollen suttit i koncernens ledningsgrupp. Som CFO tar Lotta även över ansvaret för investerarrelationer och MAR-åtföljnad.  Thomas Löfving går in i en ny roll som Senior Advisor med fokus på digital utveckling och strategisk affärsanalys, och lämnar samtidigt företagets ledningsgrupp.Tempest Security tecknar avtal med Stockholms tingsrätter med uppskattat värde om totalt 15 MSEK

Tempest Security AB (publ) har tecknat avropsavtal om bevakningstjänster med Stockholms tingsrätter rörande tingsrätterna i Stockholm, Solna, Attunda, Nacka och Södertörn.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär