Tempest Security AB (publ) delårsrapport andra kvartalet 2018

Utvecklingen har gått framåt snabbare än väntat

Andra kvartalet 2018

 • Nettoomsättningen ökade med 33% till 56,7 (42,7) MSEK.
 • Resultat före avskrivningar, EBITDA, var -6,6 (1,8) MSEK.
 • Periodens resultat var -9,4 (1,0) MSEK.
 • Jämförelsestörande poster om -0,6 (-0,9) MSEK påverkar perioden.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -7,4 (0,5) MSEK.

Första halvåret 2018

 • Nettoomsättningen ökade med 28% till 103,1 (80,6) MSEK.
 • Resultat före avskrivningar, EBITDA, var -11,3 (2,5) MSEK.
 • Periodens resultat var -15,0 (1,0) MSEK.
 • Jämförelsestörande poster om -1,4 (-1,7) MSEK påverkar perioden.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -22,5 (4,5) MSEK.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2018

 • Ett betydande antal uppdrag har tecknats.
 • Vidareutveckling av larmcentralverksamheten till Security Operations Center har påbörjats.
 • Rekrytering av ytterligare nyckelpersoner för framtida tillväxt.
 • Expansion i västra Sverige fortsätter med etablering av bevakningsverksamhet i regionen.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Publicering av rapport för tredje kvartalet 2018 har tidigarelagts till 15 november (tidigare 22 november).

Ord från VD

Vi utvecklas snabbare än plan

Vi har flyttat fram våra positioner snabbare än väntat under våren. Förvärv vi avsåg att göra efter börsnoteringen skedde redan i februari och utvecklingen av organisationen har ett högre tempo än planerat. Det speglas i vår tillväxt, vilken nådde 33% i andra kvartalet.

Under kvartal två har vi tecknat många nya avtal, bland annat med Värmdö kommun och Sveriges Radio samt flera mindre, men viktiga, avtal för särskilda tjänster. Vi påbörjade också leverans till exempelvis NK i Stockholm och Göteborg.

Den positiva trenden med hög tillväxt och omfattande utveckling har lett till en snabb investeringstakt. I börsnoteringen avsåg vi att använda 50% av kapitalet till förvärv, 25% till larmcentralen och investera 25% i rörelsekapital. Det är en plan vi följt, men i högre tempo än vi trodde och vi ser nu fram emot nästa steg.

Vi ser fler möjligheter än tidigare att hålla en snabb utvecklingstakt, vilket är positivt. Vårt höga tempo medför vissa utmaningar. Tillväxttakten har lett till vissa svårigheter i resursallokering, vilket ökat produktionskostnaderna.  Samtidigt har vi haft uppstartskostnader och högre rörliga kostnader för administration och verksamhetsledning, för att ge alla nya ansvariga tid att utveckla sin verksamhet.

Under hösten 2018 flyttar vi vår larmcentral till vårt nya huvudkontor samt tar flera steg för att omvandla verksamheten från en traditionell larmcentral till ett Security Operations Center (SOC). Uppbyggnaden av en SOC sker med blicken på både traditionella och nya tjänster. I de senare ingår Global Support Service, med stöd för våra kunders medarbetare dygnet runt, var de än är i världen.

Alla dessa investeringar baseras på vår långsiktiga strategi och övertygelse att vi som bolag måste utvecklas. Säkerhetsbranschen är konservativ och trots att stora förändringar sker i omvärlden, har utvecklingen av säkerhetsbranschen varit långsam och begränsad. Vi ser en möjlighet i detta och har sedan vår börsnotering arbetat intensivt med ett utvecklingsarbete som har skalbara produkter och digitala tjänster som viktiga mål. Vår SOC är en avgörande del i detta.

Vår omvärld fortsätter att verka för vår tillväxt och utveckling. Säkerhetsmarknaden växer och vi ser ytterligare stora konsolideringar i marknaden som bör gynna oss i det korta så väl som det långa perspektivet. 

Stockholm 2018-08-23

Andrew Spry VD Tempest Security AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Andrew Spry, vd Tempest Security
Andrew.spry@tempest.se

Denna information är sådan som Tempest Security är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2018 kl. 08.00 CET.

Om Tempest Security AB (publ)
Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet och sedan 2018 i Finland och Norge.

Tempest Security är noterat på Nasdaq First North sedan 6 december 2017. Arctic Securities är Tempest Securitys Certified Adviser.

Tempest Security AB (publ) bokslutskommuniké 2018

Hög tillväxt, med fokus på utveckling och digitalisering

Fjärde kvartalet 2018

 • Nettoomsättningen ökade med 31% till 59,7 (45,7) MSEK.
 • Resultat före avskrivningar, EBITDA, var -4,9 (-7,9) MSEK.
 • Periodens resultat var -7,7 (-7,6) MSEK.
 • Jämförelsestörande poster om 0,1 (-3,3) MSEK påverkar perioden.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 6,4 (1,9) MSEK.

Helåret 2018

 • Nettoomsättningen ökade med 29% till 221,9 (171,4) MSEK.
 • Resultat före avskrivningar, EBITDA, var -16,2 (-3,2) MSEK.
 • Periodens resultat var -25,6 (-5,5) MSEK.
 • Jämförelsestörande poster om -1,1 (-5,5) MSEK påverkar perioden.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -13,0 (6,7) MSEK.

Tempest Security tecknar avtal med KTH, avtalet har ett förväntat ordervärde om 22 MSEK under avtalsperioden.

Tempest har tecknat ett avtal med KTH, Sveriges största tekniska universitet, som startar den 1 maj 2019. I uppdraget ingår omfattande stationär bevakning med väktare och hundförare i centrala Stockholm, Kista och Södertälje. Uppdraget sträcker sig över 2,5 år och ordervärdet beräknas uppgå till minst 22 MSEK under perioden.


Kroll announces cooperation agreement with Swedish firm Tempest Security AB (publ) expanding cyber risk solutions across Scandinavia

Kroll, a division of Duff & Phelps, a global leader in risk mitigation, investigations, compliance, cyber resilience, security and incident response solutions, today announced a new cooperation agreement (the "Cooperation Agreement") with Sweden-based Tempest Security AB (publ) providing cyber risk solutions to Tempest's clients across Scandinavia and around the world.


Tempest Security AB (publ) tecknar avtal om 2,19 MEUR (22,8 MSEK) med European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

Tempest Security AB (publ) har vunnit en upphandling av säkerhetstjänster till EU-myndigheten europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC). Avtalet träder i kraft den omedelbart och sträcker sig över fyra år, inklusive optioner. Det totala ordervärdet förväntas uppgå till 2,19 MEUR, vilket per dags dato motsvarar 22,8 MSEK, under avtalsperioden inklusive optionsåren.


Tempest Security AB (publ) delårsrapport tredje kvartalet 2018

Markant lönsamhetsförbättring och fortsatt hög tillväxt

Tredje kvartalet 2018

 • Nettoomsättningen ökade med 31% till 59,1 (45,2) MSEK.
 • Resultat före avskrivningar, EBITDA, var -0,1 (2,2) MSEK.
 • Periodens resultat var -2,9 (1,1) MSEK.
 • Jämförelsestörande poster om -0,1 (-0,7) MSEK påverkar perioden.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 0,8 (0,2) MSEK.

Niomånadersperioden jan-sep 2018

 • Nettoomsättningen ökade med 29% till 162,2 (125,7) MSEK.
 • Resultat före avskrivningar, EBITDA, var -11,4 (4,8) MSEK.
 • Periodens resultat var -17,9 (2,1) MSEK.
 • Jämförelsestörande poster om -1,4 (-2,4) MSEK påverkar perioden.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -21,7 (4,8) MSEK.

Tempest Security AB (publ) genomför riktad nyemission

Styrelsen i Tempest Security AB (publ) har med stöd av bemyndigande från årsstämman den 24 maj 2018 beslutat att genomföra en riktad nyemission. Beslutet innebär att bolaget tillförs cirka 14 MSEK före emissionskostnader genom en riktad nyemission av 753 630 aktier till en teckningskurs om SEK 18,60 per aktie.Tempest Security AB (publ) lanserar Tempest Global Watch och Tempest Global Watch Core

Tempest Security AB (publ) lanserar Tempest Global Watch och Tempest Global Watch Core Tempest Security AB (publ) har genom ett partnerskap med Global Warning System AB skapat lösningen Tempest Global Watch för affärsresenärer och andra personer som är i behov av ett trygghetsverktyg i sitt vardagliga arbete. Därutöver lanseras Tempest Global Watch Core, en förenklad version av Tempest Global Watch.


Tempest Security AB (publ) tecknar avtal med Svenskt Näringsliv

Tempest Security AB (publ) har vunnit en upphandling av bevakningstjänster till Svenskt Näringsliv och dess medlemsorganisationer.


Tempest Security AB (publ) lanserar Global Support Services

Affärsresor är en mångmiljardmarknad globalt och svenska företag och organisationer har av tradition en hög andel affärsresenärer. Affärsresor blir allt längre och kombineras alltmer med privata resor för avkoppling. Resenärer önskar i allt större utsträckning att tjänster kopplade till resan är digitala och automatiserade. Att använda appar för att få en så smidig resa som möjligt är alltmer vanligt. Denna del av affärsresemarknaden är en mångmiljonindustri som växer kraftigt och har en hög utvecklingspotential.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: