Tempest Security AB (publ) bokslutskommuniké 2018

Hög tillväxt, med fokus på utveckling och digitalisering

Fjärde kvartalet 2018

 • Nettoomsättningen ökade med 31% till 59,7 (45,7) MSEK.
 • Resultat före avskrivningar, EBITDA, var -4,9 (-7,9) MSEK.
 • Periodens resultat var -7,7 (-7,6) MSEK.
 • Jämförelsestörande poster om 0,1 (-3,3) MSEK påverkar perioden.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 6,4 (1,9) MSEK.

Helåret 2018

 • Nettoomsättningen ökade med 29% till 221,9 (171,4) MSEK.
 • Resultat före avskrivningar, EBITDA, var -16,2 (-3,2) MSEK.
 • Periodens resultat var -25,6 (-5,5) MSEK.
 • Jämförelsestörande poster om -1,1 (-5,5) MSEK påverkar perioden.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -13,0 (6,7) MSEK.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2018

 • Lansering av affärsområdet Global Support Services samt tjänsterna Tempest Global Watch och Tempest Global Watch Core.
 • Tempest utsågs till DI Gasell för fjärde gången.
 • Tecknat avtal med Svenskt Näringsliv. Avtalsvärde ca 47 MSEK.
 • Utökat samarbetsavtal med InSupport Nätverksvideo AB tecknades.
 • Nyemission om 753 630 aktier genomförd vilket tillfört bolaget 13 MSEK efter emissionskostnader.
 • Omtecknat avtal med ECDC. Avtalsvärdet är ca 22 MSEK.
 • Flytt av Tempest Security Operations Center, SOC, till nya verksamhetsanpassade lokaler.
 • Tempest ingår i ett samarbetsavtal med Kroll, en division av Duff & Phelps, LLC.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Tecknat avtal med KTH. Avtalsvärde ca 22 MSEK.

Ord från VD
Offensiva satsningar på automatisering, digitalisering och ytterligare tjänster trycker ner resultatet
Under fjärde kvartalet var min förväntan en förlust, men en lägre sådan än utfallet. Satsningen inom särskilda tjänster med bl.a. Global Support Services (GSS) har belastat resultatet med mer än vi hade beräknat. Därutöver har vi burit större kostnader i omställningen av teknikorganisationen än vi hade förutspått och även sett en lägre orderingång under omställningen. Vi ser fortsatt löpande över våra kostnader och förväntar att det skall ge ett positivt resultat på kvartalsbasis under andra halvåret.

Strategin har varit att frångå egen installation inom teknikavdelningen till att arbeta med projektledning och serviceåtaganden och fördela installationsarbetet på våra partners. Det ursprungliga partnerprogrammet som följde med i förvärvet av Falcks larmcentral har under hösten utvecklats och ett förädlat program lanseras under våren 2019. Utvecklingen är ett led i att bli konkurrensneutral mot våra partners samt att stärka den skalbara delen av vår verksamhet.

Den satsning vi gör på vår säkerhetscentral, det vi benämner Security Operations Center (SOC), är den mest centrala delen i vår strategi att röra oss mot mer automatiserbara tjänster. Möjligheten att skapa en ökad skalbarhet i vår verksamhet har aldrig varit mer påtaglig. Nya affärsområden som GSS kombinerar de delar av affären som är digitala, skalbara och med mycket hög lönsamhetmedtjänster som utförs per timme. Kundinflödet till affärsområden liktGSShar stor betydelse för vår marginalutveckling, marknaden för tjänsterna är enorm.

Årets sista kvartal har präglats av stora steg i vår utveckling. Mest påtagligt har varit den fysiska flytten av vår larmcentral till nya, verksamhetsanpassade lokaler och med det en påbörjad övergång från en traditionell verksamhet som primärt arbetat med larmverifiering och åtgärd mot en mer omfattande verksamhet.

Det sista året har vi, i enlighet med planen som presenterades inför börsnoteringen, investerat kraftigt i vår framtida tillväxt och vi har burit en kostym som ännu är för stor för vår omsättning, inte minst för nya affärsområden vilket återspeglas i resultatet för året. Vi har nu nått flera av de milstolpar vi satt upp och räknar med att kunna konsolidera våra satsningar och kapitalisera på dem under åren som kommer. 

Jag ser att de strategiska partnerskapen vi ingått ska leda till fler möjligheter. Det växande partnerprogrammet blir ett stöd i affärer av alla storlekar.  Samarbetet med InSupport Nätverksvideo är ett led i att utveckla och driva digitala lösningar för trygghetskameror, säkerhetstekniska tjänster och driftstjänster för IoT (Internet of Things).

Även samarbetsavtalet som vi under kvartalet ingick med Kroll är ett viktigt steg i vår utveckling. Att kunna erbjuda våra kunder cybersäkerhet, har legat högt på vår agenda och med detta samarbete kan vi redan nu se resultatet av utökningen av kvalificerade tjänster. Fylld av förväntan på det kommande året kan jag bara avsluta med att vi står fast vid vår målsättning att omsätta 500 MSEK år 2022 och långsiktigt nå minst 10% EBITDA-marginal.

Stockholm 2019-02-22

Andrew Spry
VD Tempest Security AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Andrew Spry, vd Tempest Security
Andrew.spry@tempest.se
Tel. 072 - 454 14 30

Denna information är sådan som Tempest Security är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2019 kl. 08.00 CET.

Tempest Security är noterat på Nasdaq First North sedan den 6 december 2017. Arctic Securities är Tempest Securitys Certified Advisor, email: certifiedadviser@arctic.com, tel: +46 844 68 61 00.

Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet och sedan 2018 i Finland och Norge.

KALLELSE till årsstämma i Tempest Security AB (publ)

Aktieägarna i Tempest Security AB (publ), org. nr 556936-8524, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 maj 2019, klockan 16:00. Bolagsstämman kommer att hållas i konferenslokal på Rålambsvägen 17, -1 trappa, i Stockholm.


Lotta Iverstrand tillträder som CFO i Tempest Security

Lotta Iverstrand tillträder som ny CFO för Tempest Security AB (publ) den 1 maj 2019. Lotta har varit Head of Finance för Tempest Security sedan hösten 2017 och i den rollen suttit i koncernens ledningsgrupp. Som CFO tar Lotta även över ansvaret för investerarrelationer och MAR-åtföljnad.  Thomas Löfving går in i en ny roll som Senior Advisor med fokus på digital utveckling och strategisk affärsanalys, och lämnar samtidigt företagets ledningsgrupp.Tempest Security tecknar avtal med Stockholms tingsrätter med uppskattat värde om totalt 15 MSEK

Tempest Security AB (publ) har tecknat avropsavtal om bevakningstjänster med Stockholms tingsrätter rörande tingsrätterna i Stockholm, Solna, Attunda, Nacka och Södertörn.


Tempest Security AB (Publ) tecknar avtal om 228 MSEK med Scania CV AB i Sverige

Tempest Security har tecknat ett avtal med Scania CV AB i Sverige, ett världsledande företag inom transportlösningar, som startar 17 juni 2019.


Tempest Security AB (Publ) signs a 228 MSEK contract with Scania CV AB in Sweden

Tempest Security has signed a contract with Scania CV AB in Sweden, a world leading company in transport solutions, which starts 17 June 2019.


Tempest Security AB (publ) bokslutskommuniké 2018

Hög tillväxt, med fokus på utveckling och digitalisering

Fjärde kvartalet 2018

 • Nettoomsättningen ökade med 31% till 59,7 (45,7) MSEK.
 • Resultat före avskrivningar, EBITDA, var -4,9 (-7,9) MSEK.
 • Periodens resultat var -7,7 (-7,6) MSEK.
 • Jämförelsestörande poster om 0,1 (-3,3) MSEK påverkar perioden.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 6,4 (1,9) MSEK.

Helåret 2018

 • Nettoomsättningen ökade med 29% till 221,9 (171,4) MSEK.
 • Resultat före avskrivningar, EBITDA, var -16,2 (-3,2) MSEK.
 • Periodens resultat var -25,6 (-5,5) MSEK.
 • Jämförelsestörande poster om -1,1 (-5,5) MSEK påverkar perioden.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -13,0 (6,7) MSEK.

Tempest Security tecknar avtal med KTH, avtalet har ett förväntat ordervärde om 22 MSEK under avtalsperioden.

Tempest har tecknat ett avtal med KTH, Sveriges största tekniska universitet, som startar den 1 maj 2019. I uppdraget ingår omfattande stationär bevakning med väktare och hundförare i centrala Stockholm, Kista och Södertälje. Uppdraget sträcker sig över 2,5 år och ordervärdet beräknas uppgå till minst 22 MSEK under perioden.


Kroll announces cooperation agreement with Swedish firm Tempest Security AB (publ) expanding cyber risk solutions across Scandinavia

Kroll, a division of Duff & Phelps, a global leader in risk mitigation, investigations, compliance, cyber resilience, security and incident response solutions, today announced a new cooperation agreement (the "Cooperation Agreement") with Sweden-based Tempest Security AB (publ) providing cyber risk solutions to Tempest's clients across Scandinavia and around the world.


Tempest Security AB (publ) tecknar avtal om 2,19 MEUR (22,8 MSEK) med European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

Tempest Security AB (publ) har vunnit en upphandling av säkerhetstjänster till EU-myndigheten europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC). Avtalet träder i kraft den omedelbart och sträcker sig över fyra år, inklusive optioner. Det totala ordervärdet förväntas uppgå till 2,19 MEUR, vilket per dags dato motsvarar 22,8 MSEK, under avtalsperioden inklusive optionsåren.


Tempest Security AB (publ) delårsrapport tredje kvartalet 2018

Markant lönsamhetsförbättring och fortsatt hög tillväxt

Tredje kvartalet 2018

 • Nettoomsättningen ökade med 31% till 59,1 (45,2) MSEK.
 • Resultat före avskrivningar, EBITDA, var -0,1 (2,2) MSEK.
 • Periodens resultat var -2,9 (1,1) MSEK.
 • Jämförelsestörande poster om -0,1 (-0,7) MSEK påverkar perioden.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 0,8 (0,2) MSEK.

Niomånadersperioden jan-sep 2018

 • Nettoomsättningen ökade med 29% till 162,2 (125,7) MSEK.
 • Resultat före avskrivningar, EBITDA, var -11,4 (4,8) MSEK.
 • Periodens resultat var -17,9 (2,1) MSEK.
 • Jämförelsestörande poster om -1,4 (-2,4) MSEK påverkar perioden.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -21,7 (4,8) MSEK.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär