Förslag från valberedningen till Tempest Security AB (publ) årsstämma 2019 och motiverat yttrande beträffande förslag till styrelse

Inför årsstämman 2019 består Tempest Security AB (publ) ("Tempest" eller "Bolaget") valberedning, i enlighet med beslut vid årsstämma 2018, av en representant för envar av Bolagets tre, till röstetalet, största aktieägare. De tre aktieägarna i fråga har utsett följande representanter; Thomas Cavas (ordförande), Andrew Spry och Thomas Löfving. Valberedningens ledamöter representerar tillsammans över 50 procent av ägande- och röstetalet för samtliga aktier i Tempest Security AB.

Valberedningen har sedan årsstämman 2018 haft två protokollförda möten.

Valberedningen föreslår att årsstämman 2019 beslutar enligt nedan.

Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att Anders Laurin väljs till ordförande vid årsstämman.

Antalet styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av Michael Silfverberg och Andrew Spry. Valberedningen föreslår nyval av Daniel Nyhrén och Thomas Löfving.

Val av styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Anders Laurin.

Förslag till styrelsearvode

Valberedningen föreslår att var och en av styrelseledamöterna, som ej är anställd av bolaget, ska erhålla ett styrelsearvode om 90 000 kronor och styrelsens ordförande ska erhålla ett arvode om 180 000 kronor.

Upplysningar om de förslagna styrelseledamöterna:

Anders Laurin

Född 1960. Styrelseordförande sedan 2017. Oberoende i förhållande till Bolaget och större aktieägare.

Utbildning: ADB-linjen, Malmö Kommunala högskola (Lunds universitet).

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Briskeye Communication AB. Styrelseledamot i RCO Security Group AB, Alcato Consulting AB, Naturbutiken på Öland AB samt Avifauna I Sverige AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Verkställande direktör i MultiQ International AB (publ) till 2013. Styrelseordförande i Gateway HR till 2017. Styrelseledamot i Serstech AB (publ) till 2017 samt i Kentima Holding AB (publ) till 2014. Anders Laurin har tidigare även varit vice VD för Axis Communications AB (publ).

Aktieägande i Bolaget: 10 000 aktier

Invald i styrelsen: oktober 2017

Michael Silfverberg

Född 1971. Styrelseledamot sedan 2017. Oberoende i förhållande till Bolaget och större aktieägare.

Utbildning: Fristående kurser i ekonomi och juridik vid Stockholms universitet.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Multibrackets Europe AB, Solid Administration i Stockholm AB och Tenant Services Sweden Aktiebolag. Styrelseledamot i A City Media AB (publ), Degauss Labs Europe AB, Stockholm Yacht Center AB, Silfvergruppen AB, Nero Stockholm Restaurang AB, Einar Andersson Efterträdare AB, Supreme Marine AB, Stora Ekholmens Fastighets AB och Divvit AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Styrelseledamot i Nero K25 AB (i likvidation) till 2017, i Scandinavian Pro Capital - SPC AB till 2016 och i Endco 1053 Sweden AB (i likvidation) och Ramstrom Production AB till 2015. Styrelsesuppleant i Fyrskeppet Biskopsudden AB till 2016.

Aktieägande i Bolaget: 70 000 aktier genom bolag.

Invald i styrelsen: oktober 2017 

Andrew Spry

Född 1973. Styrelseledamot sedan 2013. Chief Executive Officer inom koncernen sedan 2008. Styrelseuppdrag inom Koncernen sedan 2004. Ej oberoende i förhållande till Bolaget och större aktieägare.

Utbildning: Fristående kurser i företagsekonomi, engelska och ekonomisk historia, Stockholms universitet.

Övriga nuvarande befattningar: Inga

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Styrelseledamot i Orion Risk Group Llc samt Styrelsesuppleant i Termino C 1958 AB till 2017.

Aktieägande i Bolaget: 2 041 037 aktier

Invald i styrelsen: 2013

Daniel Nyhrén

Född 1981. Oberoende i förhållande till Bolaget och större aktieägare.

Utbildning: MSc in Finance, Stockholms universitet.

Övriga nuvarande befattningar: Delägare i Athanase Industrial Partner samt Styrelseledamot i Zutec Holding AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Styrelseledamot i Röhnisch SE Holding AB till 2018 samt i NOTE AB (publ) till 2016. Investeringsansvarig för Creades AB till 2017. Styrelseordförande i Global Batterier AB till 2016.

Aktieägande i Bolaget: 753 630 aktier genom delägarskap i bolag.

Invald i styrelsen: Nyval

Thomas Löfving

Född 1974. Styrelseuppdrag inom koncernen sedan 2009. Styrelseledamot 2013-2017. Ej oberoende i förhållande till Bolaget och större aktieägare.

Utbildning: Magisterexamen i företagsekonomi, Stockholms universitet samt studier vid National University of Singapore.

Övriga nuvarande befattningar: Inga

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Chief Executive Officer inom koncernen till 2019, samt Styrelsesuppleant i GRANAT Stockholm AB till 2017.

Aktieägande i Bolaget: 2 020 908 aktier

Invald i styrelsen: Nyval

Val av revisorer

Auktoriserade revisorsbolaget Mazars SET med revisor Bo Holmström som huvudansvarig valdes vid årsstämman 2018 till ordinarie revisor med en mandatperiod om ett år.

Såväl ledning som styrelse är nöjd med det arbete som utförts under den gångna mandatperioden. Styrelsen upplever att samarbetet fungerat väl utan att för den skull avkall gjorts på den granskande funktion som bolagets revisor har. Revisorsbolaget Mazars SET har dock haft uppdraget i tio års tid och såväl ledning som styrelse har ansett att en konkurrensutsättning är lämplig. Under hösten 2018 har en upphandling av revisorstjänster gjorts. Resultatet av denna har varit till fördel för revisorsbolaget Ernst & Young AB. Valberedningen föreslår därav val av revisorsbolaget Ernst & Young AB för en mandatperiod till nästa årsstämma. Ernst & Young AB har anmält auktoriserade revisorn Beata Lihammar som huvudansvarig.

Förslag till revisorsarvoden

Arvode till revisorerna föreslås utgå för utfört arbete enligt avtal.

Förslag till beslut om valberedning

Valberedningen föreslår att valberedningen för nästkommande år ska bestå av Anders Laurin, Andrew Spry och Thomas Löfving. Anders Laurin är för närvarande styrelsens ordförande medan Andrew Spry och Thomas Löfving är bolagets två största ägare och representerar tillsammans cirka 50% av aktierna i bolaget.

Anders Laurin ska kalla till valberedningens första sammanträde. Valberedningen ska inom sig välja ordförande. Om inte ledamöterna enas om annat ska den ledamot som representerar den största aktieägaren utses till ordförande i valberedningen.  Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen. Valberedningens ledamöter ska dock ersättas av bolaget för skäliga utlägg och kostnader som bedöms nödvändiga för valberedningens arbete.

Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag vidarebefordra viss information till bolaget så att bolaget kan fullgöra sin informationsskyldighet.

Valberedningen skall arbeta fram förslag i följande frågor för beslut vid årsstämman:

a. förslag till ordförande vid årsstämman

b. förslag till styrelse

c. förslag till styrelseordförande

d. förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete

e. förslag till revisorer

f. förslag till arvode för bolagets revisorer

g. eventuella förslag till förändringar i förfarande för utseende av valberedning

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

Till grund för sina förslag inför årsstämman 2019 har valberedningen gjort en bedömning av styrelsens sammansättning och kompetens med beaktande av de krav som ställs på styrelsen till följd av bolagets verksamhet och framtida utveckling. Bedömningen är till del baserad på resultatet av den utvärdering av styrelsens arbete som genomförs årligen. Även oberoendefrågor och frågan om könsfördelning har diskuterats. Därtill har valberedningen beaktat styrelseledamöternas engagemang och vikten av kontinuitet i styrelsearbetet.

Förslaget till styrelsesammansättning i Tempest Security AB uppfyller kraven på oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning; majoriteten av ledamöterna är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, varav minst två ledamöter även är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Med större aktieägare avses ägare som kontrollerar tio procent eller mer av aktierna eller rösterna i bolaget.  

Valberedningen har vidare utvärderat beloppen för styrelsearvoden. Valberedningen finner det lämpligt att arvoden för ledamöter är oförändrade men att ersättningen till ordförande höjs.

Valberedningen Tempest Security AB (publ)

2019-05-08

För ytterligare information kontakta:
Andrew Spry, Ledamot ValberedningenTempest Security AB (publ)
andrew.spry@tempest.se
072-454 14 30 

Tempest Security är noterat på Nasdaq First North sedan den 6 december 2017. Arctic Securities är Tempest Securitys Certified Advisor, email: certifiedadviser@arctic.com, tel: +46 844 68 61 00.

Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet och sedan 2018 i Finland och Norge.

Tempest Security AB (publ) bokslutskommuniké 2019

Hög tillväxt med fokus på lönsamhet


Tempest Security AB (publ) tecknar avtal om säkerhetstjänster till Tyresö Centrum

Tempest Security AB (publ) har tecknat avtal med fastighetsbolaget Skandia Fastigheter (Tyresö Köpcentrum AB) om leverans av bevaknings- och säkerhetstjänster till Tyresö Centrum. Samarbetet inleds 13 december och avtalet sträcker sig initialt över två år.


Tempest Security AB (publ) genomför riktad nyemission som tillför bolaget 16 MSEK

Styrelsen i Tempest Security AB (publ) har med stöd av bemyndigande från bolagsstämman fattat beslut om en riktad kontantemission av 605 000 aktier till en teckningskurs på 26,5 kronor per aktie, innebärande en total emissionslikvid före transaktionskostnader om cirka 16 032 500 kronor. Teckningskursen motsvarar den volymviktade handelskursen under de senaste 10 handelsdagarna på Nasdaq First North Growth Market. Styrelsens bedömning är att teckningskursen är marknadsmässig. Styrelsens bedömning är att teckningskursen är marknadsmässig.


Tempest Security AB (publ) delårsrapport för tredje kvartalet 2019

Markant resultatförbättring med fortsatt hög tillväxt

Kortfattat gör vi ett fantastiskt kvartal - vi ökar vår omsättning och förbättrar vår lönsamhet. Med en omsättning på 79,2 miljoner (59,1) är det en försäljningsökning på 34% för perioden från föregående år. På EBITDA nivå är bolaget i kvartalet lönsamt med över 2 miljoner i positivt resultat.

"Tredje kvartalet visar att vi är på rätt väg och att vårt arbete för att förbättra lönsamheten fortlöper enligt plan. Vi ser en hög aktivitet i alla våra affärsområden och att det kommer att fortsätta driva en positiv utveckling i omsättning och resultat" säger Andrew Spry, VD på Tempest Security.

Tredje kvartalet 2019

 • Nettoomsättningen ökade med 34% till 79,2 (59,1) MSEK.
 • Resultat före avskrivningar, EBITDA, var 2,1 (-0,1) MSEK.
 • Periodens resultat var -0,3 (-2,9) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1,0 (0,8) MSEK.

Niomånadersperioden jan-sep 2019

 • Nettoomsättningen ökade med 26% till 203,7 (162,2) MSEK.
 • Resultat före avskrivningar, EBITDA, var -8,7 (-11,4) MSEK.
 • Justerat för jämförelsestörande poster om -2,9 (-0,5) MSEK uppgick EBITDA till -5,8 (-10,9) MSEK.
 • Periodens resultat var -16,6 (-17,9) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -16,0 (-19,4) MSEK.


Tempest Security AB (publ) delårsrapport andra kvartalet 2019

Minskad förlust och fortsatt hög tillväxt i andra kvartalet 

Andra kvartalet 2019

 • Nettoomsättningen ökade med 18% till 66,9 (56,7) MSEK.
 • Resultat före avskrivningar, EBITDA, var -5,3 (-6,6) MSEK.
 • Justerat för jämförelsestörande poster om -2,9 (-0,3) MSEK uppgick EBITDA till -2,4 (-6,3) MSEK.
 • Periodens resultat var -8,0 (-9,4) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -5,0 (-7,4) MSEK.

Tempest Security tecknar avtal med Skandia Fastigheter

Tempest Security AB (publ) har ingått avtal med fastighetsbolaget Skandia Fastigheter (Skandia Köpcentrum AB) om leverans av bevaknings- och säkerhetstjänster till Mörby Centrum. Leveransen inleds 2 september och avtalet sträcker sig initialt över två år.Kommuniké från årsstämma i Tempest Security AB (publ) den 23 maj 2019

Tempest Security AB (publ) ("Bolaget") höll årsstämma den 23 maj 2019 varvid i huvudsak följande beslut fattades.


Tempest Security utser vice verkställande direktör

Tempest Security AB (publ) har idag utsett Marie Rosenquist Berthold till vice verkställande direktör i bolaget med ansvar för bolagets koncerngemensamma funktioner såsom marknadsföring, kommunikation, IT och HR. Marie har varit anställd i Tempest Security sedan hösten 2017 och har tills idag verkat som HR-chef, en roll som hon fortsatt behåller.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär