TargetEveryOne avser att genomföra spridningsemission inför en planerad parallellnotering på Oslo Merkur Market

Styrelsen i TargetEveryOne AB (publ) ("TargetEveryOne" eller "Bolaget") har för avsikt att genomföra en spridningsemission till den norska allmänheten och institutionella investerare inför planerad parallellnotering på Oslo Merkur Market. I anledning av detta kommer Bolaget inom kort att kalla till en extra bolagsstämma där det föreslås att ge styrelsen ett bemyndigande att besluta om nyemission av aktier i samband med en sådan spridningsemission.

Avsikten är att tillföra Bolaget upp till 50 miljoner norska kronor (NOK), före avdrag för emissionskostnader, med en möjlighet att utöka erbjudandet med upp till ytterligare 30 miljoner norska kronor (NOK) vid stort investerarintresse. Den tilltänkta teckningskursen är 2,25 norska kronor (NOK) per aktie som baseras på volymbaserad genomsnittskurs för Bolagets aktie den senaste månaden som uppgår till 2,27 kronor (SEK). I anledning av detta kommer styrelsen att föreslå att Bolaget minskar aktiekapitalet så att kvotvärdet för Bolagets aktier minskas till 2 svenska kronor (SEK) samt genomför ändringar i bolagsordningen som erfordras för aktiekapitalminskningen och spridningsemissionen.

Bolaget har alltsedan förvärvet av det norska bolaget TargetEveryOne AS fått en alltmer norsk profil då bl.a. teknikutvecklingen av Bolagets tjänster styrs från Norge och även större delen av bolagsledningen sitter där. Dessutom har Bolaget sina största kunder i Norge och det viktiga partnerskapet med Telenor sköts därifrån. Vidare har Bolaget fått allt fler norska aktieägare och en parallellnotering i Oslo bedöms öka intresset för aktien ytterligare i Norge.

En spridning av ägandet i Norge skapar förutsättningar för bättre likviditet i aktien och tillskottet av ytterligare kapital genom spridningsemissionen ger möjlighet för fortsatt stark tillväxt i Bolaget. Det är därför styrelsens bedömning att spridningsemissionen och parallellnoteringen kommer att vara till fördel för Bolaget och dess aktieägare.

Inför föreliggande spridningsemission har Bolaget erhållit emissionsgarantier från ett syndikerat garantikonsortium om ca 30 MSEK, vilket innebär att emissionen är garanterad till ca 60 procent.

Spridningsemissionen i sammandrag:

  • Erbjudandet föreslås omfatta upp till 22,2 miljoner nya aktier, med en möjlighet att utöka erbjudandet med upp till ytterligare 13,3 miljoner nya aktier, riktat till den norska allmänheten och institutionella investerare, d.v.s. med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att öka antalet aktieägare i Bolaget, skapa förutsättningar för ett ökat investerarintresse och en förbättrad likviditet i aktien samt stärka Bolagets finansiella ställning.
  • Teckningskursen föreslås vara 2,25 norska kronor (NOK) per aktie.
  • Minsta investeringsbelopp uppgår till 10 000 norska kronor (NOK).
  • Vid tilldelning kommer styrelsen att eftersträva en god och ändamålsenlig spridning samt premiera tidiga teckningsanmälningar. 
  • Bolaget kommer att upprätta och offentliggöra ett prospekt med anledning av spridningsemissionen.

Preliminär tidsplan:

  • Extra bolagsstämma: 28 mars 2018
  • Prospekt offentliggörs: I början av april 2018
  • Anmälningsperiod: Två veckor under mitten av april 2018
  • Likviddag: I slutet av april 2018
  • Utfallet i emissionen offentliggörs: I slutet av april 2018

Rådgivare:

Sparebank 1 Markets agerar finansiell rådgivare åt Bolaget i samband med transaktionen.

Stockholm 2018-02-13

För mer information, kontakta
Fredric Forsman, styrelseordförande, fredric@targeteveryone.com, +46 73 978 78 44

Denna information är sådan information som TargetEveryone AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 februari 2018 kl 15:45.

Om TargetEveryone
TargetEveryone är noterat på Nasdaq First North Sweden och startade för tio år sedan i den nordiska mobila entreprenörsmiljön. Numera har TargetEveryone kunder och partners i över 80 länder och 45 medarbetare på kontor i Sverige, Norge, Holland, Portugal, Indien och USA. www.targeteveryone.com

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55 691
102 15 Stockholm
Telefon: +46 8 503 015 50
www.mangold.se

Förtydligande: TargetEveryone AB - Förlängning av ansökningsperioden

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AMERIKANSKA NYHETSTJÄNSTER ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRUBITION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN.

Med referens till pressrelease som publicerades imorse önskar bolaget lämna följande förtydligande:


Förlängning av ansökningsperioden

TargetEvery har beslutat att förlänga ansökningsperioden i Erbjudandet som kommunicerades den 3 maj 2018.


TargetEveryone AB - Offentliggörande av prospekt

Prospektet för Erbjudandet ("Prospektet") har idag godkänts av Finansinspektionen. Därefter passporterades prospektet för användning i Norge. Prospektet publiceras idag och är, med förbehåll för regleringsbegränsningar i vissa jurisdiktioner, tillgängligt på www.targeteveryone.com och www.sb1markets.no. Kopior av Prospektet kan också erhållas utan kostnad från och med samma datum genom att kontakta Bolaget eller Sole Bookrunner (såsom definieras nedan).


TargetEveryone AB - Publication of Prospectus

The prospectus for the Offering (the "Prospectus") was approved today by the Swedish Financial Supervisory Authority (Sw. Finansinspektionen). Subsequently, the prospectus was passported for use in Norway. The Prospectus is published today and is, subject to regulatory restrictions in certain jurisdictions, available at www.targeteveryone.com and www.sb1markets.no. Hard copies of the Prospectus may also be obtained free of charge by contacting the Company or the Sole Bookrunner (as defined below).


TargetEveryone AB - Tillkännagivande om villkor för erbjudande

Med hänvisning till tidigare pressmeddelande avseende TargetEveryone AB:s ("TargetEveryone" eller "Bolaget") avsikt att noteras på Merkur Market och i samband därmed erbjuda aktier, har Bolaget beslutat om villkoren för sådant erbjudande ("Erbjudandet").


TargetEveryone AB - Announcement of Terms of Offering

[May 3, 2018]: Further to previous press releases regarding TargetEveryone AB's ("TargetEveryone" or the "Company") intention to list on Merkur Market and to offer shares in conjunction therewith, the Company has resolved the terms of such offering (the "Offering").


Ny CFO i TargetEveryone

TargetEveryone AB har utsett Vegard Brattum som ny CFO. Vegard kommer närmast från Posten Norge AS där han haft olika postioner bl. a. som ansvarig för M & A. Jan Benjaminson lämnar positionen som CFO för andra uppdrag men kommer att fortsätta att vara behjälplig om behov uppstår.


Kommuniké från extra bolagsstämman i TargetEveryone

TargetEveryone AB (publ) höll under måndagen den 26 mars 2018 extra bolagsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: