TargetEveryOne avser att genomföra spridningsemission inför en planerad parallellnotering på Oslo Merkur Market

Styrelsen i TargetEveryOne AB (publ) ("TargetEveryOne" eller "Bolaget") har för avsikt att genomföra en spridningsemission till den norska allmänheten och institutionella investerare inför planerad parallellnotering på Oslo Merkur Market. I anledning av detta kommer Bolaget inom kort att kalla till en extra bolagsstämma där det föreslås att ge styrelsen ett bemyndigande att besluta om nyemission av aktier i samband med en sådan spridningsemission.

Avsikten är att tillföra Bolaget upp till 50 miljoner norska kronor (NOK), före avdrag för emissionskostnader, med en möjlighet att utöka erbjudandet med upp till ytterligare 30 miljoner norska kronor (NOK) vid stort investerarintresse. Den tilltänkta teckningskursen är 2,25 norska kronor (NOK) per aktie som baseras på volymbaserad genomsnittskurs för Bolagets aktie den senaste månaden som uppgår till 2,27 kronor (SEK). I anledning av detta kommer styrelsen att föreslå att Bolaget minskar aktiekapitalet så att kvotvärdet för Bolagets aktier minskas till 2 svenska kronor (SEK) samt genomför ändringar i bolagsordningen som erfordras för aktiekapitalminskningen och spridningsemissionen.

Bolaget har alltsedan förvärvet av det norska bolaget TargetEveryOne AS fått en alltmer norsk profil då bl.a. teknikutvecklingen av Bolagets tjänster styrs från Norge och även större delen av bolagsledningen sitter där. Dessutom har Bolaget sina största kunder i Norge och det viktiga partnerskapet med Telenor sköts därifrån. Vidare har Bolaget fått allt fler norska aktieägare och en parallellnotering i Oslo bedöms öka intresset för aktien ytterligare i Norge.

En spridning av ägandet i Norge skapar förutsättningar för bättre likviditet i aktien och tillskottet av ytterligare kapital genom spridningsemissionen ger möjlighet för fortsatt stark tillväxt i Bolaget. Det är därför styrelsens bedömning att spridningsemissionen och parallellnoteringen kommer att vara till fördel för Bolaget och dess aktieägare.

Inför föreliggande spridningsemission har Bolaget erhållit emissionsgarantier från ett syndikerat garantikonsortium om ca 30 MSEK, vilket innebär att emissionen är garanterad till ca 60 procent.

Spridningsemissionen i sammandrag:

 • Erbjudandet föreslås omfatta upp till 22,2 miljoner nya aktier, med en möjlighet att utöka erbjudandet med upp till ytterligare 13,3 miljoner nya aktier, riktat till den norska allmänheten och institutionella investerare, d.v.s. med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att öka antalet aktieägare i Bolaget, skapa förutsättningar för ett ökat investerarintresse och en förbättrad likviditet i aktien samt stärka Bolagets finansiella ställning.
 • Teckningskursen föreslås vara 2,25 norska kronor (NOK) per aktie.
 • Minsta investeringsbelopp uppgår till 10 000 norska kronor (NOK).
 • Vid tilldelning kommer styrelsen att eftersträva en god och ändamålsenlig spridning samt premiera tidiga teckningsanmälningar. 
 • Bolaget kommer att upprätta och offentliggöra ett prospekt med anledning av spridningsemissionen.

Preliminär tidsplan:

 • Extra bolagsstämma: 28 mars 2018
 • Prospekt offentliggörs: I början av april 2018
 • Anmälningsperiod: Två veckor under mitten av april 2018
 • Likviddag: I slutet av april 2018
 • Utfallet i emissionen offentliggörs: I slutet av april 2018

Rådgivare:

Sparebank 1 Markets agerar finansiell rådgivare åt Bolaget i samband med transaktionen.

Stockholm 2018-02-13

För mer information, kontakta
Fredric Forsman, styrelseordförande, fredric@targeteveryone.com, +46 73 978 78 44

Denna information är sådan information som TargetEveryone AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 februari 2018 kl 15:45.

Om TargetEveryone
TargetEveryone är noterat på Nasdaq First North Sweden och startade för tio år sedan i den nordiska mobila entreprenörsmiljön. Numera har TargetEveryone kunder och partners i över 80 länder och 45 medarbetare på kontor i Sverige, Norge, Holland, Portugal, Indien och USA. www.targeteveryone.com

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55 691
102 15 Stockholm
Telefon: +46 8 503 015 50
www.mangold.se

TargetEveryOne avser att genomföra spridningsemission inför en planerad parallellnotering på Oslo Merkur Market

Styrelsen i TargetEveryOne AB (publ) ("TargetEveryOne" eller "Bolaget") har för avsikt att genomföra en spridningsemission till den norska allmänheten och institutionella investerare inför planerad parallellnotering på Oslo Merkur Market. I anledning av detta kommer Bolaget inom kort att kalla till en extra bolagsstämma där det föreslås att ge styrelsen ett bemyndigande att besluta om nyemission av aktier i samband med en sådan spridningsemission.

Avsikten är att tillföra Bolaget upp till 50 miljoner norska kronor (NOK), före avdrag för emissionskostnader, med en möjlighet att utöka erbjudandet med upp till ytterligare 30 miljoner norska kronor (NOK) vid stort investerarintresse. Den tilltänkta teckningskursen är 2,25 norska kronor (NOK) per aktie som baseras på volymbaserad genomsnittskurs för Bolagets aktie den senaste månaden som uppgår till 2,27 kronor (SEK). I anledning av detta kommer styrelsen att föreslå att Bolaget minskar aktiekapitalet så att kvotvärdet för Bolagets aktier minskas till 2 svenska kronor (SEK) samt genomför ändringar i bolagsordningen som erfordras för aktiekapitalminskningen och spridningsemissionen.

Bolaget har alltsedan förvärvet av det norska bolaget TargetEveryOne AS fått en alltmer norsk profil då bl.a. teknikutvecklingen av Bolagets tjänster styrs från Norge och även större delen av bolagsledningen sitter där. Dessutom har Bolaget sina största kunder i Norge och det viktiga partnerskapet med Telenor sköts därifrån. Vidare har Bolaget fått allt fler norska aktieägare och en parallellnotering i Oslo bedöms öka intresset för aktien ytterligare i Norge.

En spridning av ägandet i Norge skapar förutsättningar för bättre likviditet i aktien och tillskottet av ytterligare kapital genom spridningsemissionen ger möjlighet för fortsatt stark tillväxt i Bolaget. Det är därför styrelsens bedömning att spridningsemissionen och parallellnoteringen kommer att vara till fördel för Bolaget och dess aktieägare.

Inför föreliggande spridningsemission har Bolaget erhållit emissionsgarantier från ett syndikerat garantikonsortium om ca 30 MSEK, vilket innebär att emissionen är garanterad till ca 60 procent.

Spridningsemissionen i sammandrag:

 • Erbjudandet föreslås omfatta upp till 22,2 miljoner nya aktier, med en möjlighet att utöka erbjudandet med upp till ytterligare 13,3 miljoner nya aktier, riktat till den norska allmänheten och institutionella investerare, d.v.s. med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att öka antalet aktieägare i Bolaget, skapa förutsättningar för ett ökat investerarintresse och en förbättrad likviditet i aktien samt stärka Bolagets finansiella ställning.
 • Teckningskursen föreslås vara 2,25 norska kronor (NOK) per aktie.
 • Minsta investeringsbelopp uppgår till 10 000 norska kronor (NOK).
 • Vid tilldelning kommer styrelsen att eftersträva en god och ändamålsenlig spridning samt premiera tidiga teckningsanmälningar. 
 • Bolaget kommer att upprätta och offentliggöra ett prospekt med anledning av spridningsemissionen.

Preliminär tidsplan:

 • Extra bolagsstämma: 28 mars 2018
 • Prospekt offentliggörs: I början av april 2018
 • Anmälningsperiod: Två veckor under mitten av april 2018
 • Likviddag: I slutet av april 2018
 • Utfallet i emissionen offentliggörs: I slutet av april 2018

Rådgivare:

Sparebank 1 Markets agerar finansiell rådgivare åt Bolaget i samband med transaktionen.

Stockholm 2018-02-13

För mer information, kontakta
Fredric Forsman, styrelseordförande, fredric@targeteveryone.com, +46 73 978 78 44

Denna information är sådan information som TargetEveryone AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 februari 2018 kl 15:45.

Om TargetEveryone
TargetEveryone är noterat på Nasdaq First North Sweden och startade för tio år sedan i den nordiska mobila entreprenörsmiljön. Numera har TargetEveryone kunder och partners i över 80 länder och 45 medarbetare på kontor i Sverige, Norge, Holland, Portugal, Indien och USA. www.targeteveryone.com

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55 691
102 15 Stockholm
Telefon: +46 8 503 015 50
www.mangold.se

Kallelse till extra bolagsstämma i TargetEveryOne

Aktieägarna i TargetEveryOne AB (publ), org. nr. 556526-6748 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 26 mars 2018 klockan 10 i Bolagets lokaler på Prästgatan 18 A i Stockholm.


TargetEveryOne avser att genomföra spridningsemission inför en planerad parallellnotering på Oslo Merkur Market

Styrelsen i TargetEveryOne AB (publ) ("TargetEveryOne" eller "Bolaget") har för avsikt att genomföra en spridningsemission till den norska allmänheten och institutionella investerare inför planerad parallellnotering på Oslo Merkur Market. I anledning av detta kommer Bolaget inom kort att kalla till en extra bolagsstämma där det föreslås att ge styrelsen ett bemyndigande att besluta om nyemission av aktier i samband med en sådan spridningsemission.


Bokslutskommuniké januari - december 2017

Fjärde kvartalet1

 • Nettoomsättningen uppgick till 7,8 (32,0) Mkr
 • Resultat före avskrivningar -2,6 (0,9) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -4,7 (-4,2) Mkr
 • Resultat före skatt uppgick till -9,0 (-6,3) Mkr
 • Resultatet per aktie före utspädningar uppgick till -0,31 (-0,15) kr
 • Förvärv av 30 % av Cloud Explorers AS och SLA om förvärv av hela DigiMatch AS

Tolv månader2

 • Nettoomsättningen uppgick till 78,3 (101,9) Mkr
 • Resultat före avskrivningar 15,4 (-9,3) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 0,4 (-29,4) Mkr
 • Resultat före skatt uppgick till -16,1 (-35,4) Mkr
 • Resultatet per aktie före utspädningar uppgick till -0,53 (-1,08) kr

1i jämförelsesiffrorna ingår ViaNett och Sendega under hela perioden
2i jämförelsesiffrorna ingår ViaNett och Sendega under hela perioden och för innevarande år ingår bolagen fram till och med 15 augusti 2017, dvs 7,5 månadern.


TargetEveryone överväger parallellhandel på Oslobörsen

Under det gångna året har uppmärksamheten för TargetEveryone som bolag och för dess tjänster blivit allt större i vårt norska grannland. Ledningen för TargetEveryone har medverkat både vid ett flertal investerarträffar och i finansmedia i Oslo med positiv återkoppling.


TargetEveryone considers parallel trading on the Oslo Stock Exchange

During the past year, TargetEveryone has received more and more attention in Norway. The management of TargetEveryone has participated at several investment events and got attention in financial media in Oslo both with positive feedback.


TargetEveryone tillträder aktier i Cloud Explorers

I enlighet med tidigare pressmeddelande har TargetEveryone nu tillträtt aktierna i Cloud Explorers AS efter att en sedvanlig due diligence genomförts och godkänts.


TargetEveryone Portugal tecknar avtal med afrikansk operatör

TargetEveryones partner och licenstagare i Portugal har signerat ett avtal med operatören CV Telecom Group som är etablerade i Afrika. Avtalet ger CV Telecom rätten att använda TargetEveryones plattform hos tre dotterbolag i CV Telecom-koncernen; CV Movel, som är en mobiloperatör, CV Multimedia, en kabeloperatör och CV Telecom som levererar fast telefoni och service.


TargetEveryone Portugal signs agreement with African telecom operator

TargetEveryone Portugal, the Lisbon partner and licensee of TargetEveryone, signs a partnership agreement with CV Telecom, established in Africa. The agreement gives CV Telecom the right to use TargetEveryone's platform by the several companies of the group: CV Móvel, a mobile operator, CV Multimedia, a cable operator and CV Telecom, fixed telephony and services.


Lyssna live till TargetEveryones kapitalmarknadsdag 2017

TargetEveryone genomför idag en kapitalmarknadsdag i Oslo. Denna filmas och kan följas i direktsändning.


TargetEveryone acquires 30% of Big Data company and enters into strategic cooperation

Cloud Explorers is an international, Oslo based, enterprise that during the last six years have been pioneers within the fields of Big Data and analytics platforms and infrastructure. The company has developed a very unique whilst at the same time simple to use Big Data user interface named PRISM. This in turn is integrated with a Data Lake solution, named Viking, they have established the last years. It is comprised of rich consumer and business data, that they can then easily connected to client's own transaction and communication. Enabling Analytic and Data driven communication.


TargetEveryone förvärvar 30% av big data-bolag och ingår strategiskt samarbete

Cloud Explorers är ett internationellt, Oslobaserat företag som under de senaste sex åren varit en pionjär inom big data- och analysplattformar och infrastruktur. Bolaget har en både unik och samtidigt enkel tjänst som heter PRISM som är integrerad med en s k Data Lake-lösning under namnet Viking. Bolaget har sex anställda och kunderna finns inom ett flertal affärsområden med namn såsom exempelvis Bisnode, Kantar TNS, EU-parlamentet (genom Kantar Public), Continental, Porsche, Audi och Egmont Publishing.


TargetEveryone har återigen nominerats till en av årets snabbväxare

TargetEveryone har vid Deloittes årliga mätning av de snabbast växande teknologiföretagen i Sverige hamnat på plats 18. Den genomsnittliga tillväxten under perioden 2012 - 2016 uppgick till 806 procent.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: