Kallelse till extra bolagsstämma i TargetEveryOne

Aktieägarna i TargetEveryOne AB (publ), org. nr. 556526-6748 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 26 mars 2018 klockan 10 i Bolagets lokaler på Prästgatan 18 A i Stockholm.

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 20 mars 2018, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 20 mars 2018, per post till adress TargetEveryOne AB, Prästgatan 18 A, 1 tr, 111 29 Stockholm, eller per e-post info@targeteveryone.com. Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på eventuella biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd i god tid före den 20 mars 2018.

Aktieägare som avser att närvara genom ombud skall tillse att ombudet medför en undertecknad och daterad fullmakt, jämte i tillämpliga fall registreringsbevis utvisande firmateckningsrätt. Fullmaktsformulär hålls tillgängliga på Bolagets hemsida www.targeteveryone.com och sänds till de aktieägare som så begär.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om ändring av bolagsordningen
 8. Beslut om minskning av aktiekapitalet
 9. Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om emission av nya aktier
 10. Avslutande av stämman

Förslag till beslut
Punkt 7 - Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att § 4 i bolagsordningen ändras så att gränserna för Bolagets aktiekapital ska vara lägst 60 000 000 kronor och högst 240 000 000 kronor och gränserna för Bolagets antal aktier ska vara lägst 30 000 000 och högst 120 000 000.

Beslutet om ändring av bolagsordningen ska vara villkorat av att stämman beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital i enlighet med styrelsens förslag och att sistnämnda beslut registreras vid Bolagsverket. Styrelsen eller den som styrelsen utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet.

Punkt 8 - Beslut om minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att aktiekapitalet ska minskas med 92 492 398,987380 kronor (minskningsbeloppet), från 154 153 996,987380 kronor till 61 661 598 kronor. Ändamålet med minskningen ska vara täckning av förlust motsvarande minskningsbeloppet. Minskningen ska ske utan indragning av aktier. Efter genomförd minskning av aktiekapitalet kommer kvotvärdet för Bolagets aktier att vara 2 kronor per aktie.

Beslutet om minskning av aktiekapitalet ska vara villkorat av att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag. Styrelsen eller den som styrelsen utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet.

Punkt 9 - Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om emission av nya aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att längst intill tiden för nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier i Bolaget utan företrädesrätt för aktieägarna. Bemyndigandet ska endast få användas för den spridningsemission som avses genomföras i samband med Bolagets planerade notering på Merkur Market i Norge och får avse högst 35 500 000 miljoner nya aktier till en teckningskurs om 2,25 norska kronor (NOK) per aktie. Detta bemyndigande ska inte påverka det bemyndigande till styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som beslutades av årsstämman den 16 juni 2017.

Styrelsen eller den som styrelsen utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet.

Majoritetskrav
Envar av besluten enligt punkt 7, 8 och 9 är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Aktieägares frågerätt
Aktieägare i Bolaget har vid stämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Övrig information
Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga erforderliga handlingar hålls senast två veckor före stämman tillgängliga på Bolagets hemsida www.targeteveryone.com och sänds till de aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Stockholm i februari 2018

TargetEveryOne AB (publ)

Styrelsen

För mer information, kontakta

Fredric Forsman, styrelseordförande, fredric@targeteveryone.com, +46 73 978 78 44

Denna information är sådan information som TargetEveryone AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 februari 2018 kl 09.10.

Om TargetEveryone

TargetEveryone är noterat på Nasdaq First North Sweden och startade för tio år sedan i den nordiska mobila entreprenörsmiljön. Numera har TargetEveryone kunder och partners i över 80 länder och 45 medarbetare på kontor i Sverige, Norge, Holland, Portugal, Indien och USA.

www.targeteveryone.com

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55 691
102 15 Stockholm
Telefon: +46 8 503 015 50
www.mangold.se


TargetEveryone AB - Publication of Prospectus

TargetEveryone is a global MARTECH company, enabling our clients to streamline their 1-1 digital marketing, content and experiences within one SaaS online platform. Today, the prospectus for the offering was approved by the Swedish Financial Supervisory Authority (Sw. Finansinspektionen). The Prospectus is published today and is available at https://www.targeteveryone.com/investors/financial-reports.php?lang=en&type=PR. The offering will be a total of 108,376,814 shares at a share price of SEK 0.4 that will be traded on Nasdaq First North.


Bulletin from the Annual General Meeting

TargetEveryone's Annual General Meeting was held on May 15, 2019 at the company's premises, Kungsgatan 60 in Stockholm.


Interim report Jamuary - March 2019

First quarter

 • Net sales amounted to MSEK 3.4 (7.5)
 • EBITDA before extraordinary costs amounted to MSEK -7.8 (-4.0)
 • EBT amounted to MSEK -14.6 (-10.4)
 • Earnings per share before dilutions amounted to SEK -0.25 (-0.32)
 • Signed totally seven new customers
 • Accumulated cost reductions to a total of approximately 30 %

Kallelse till årsstämma i TargetEveryone AB

Aktieägarna i TargetEveryone AB (publ), org nr 556526-6748, kallas härmed till årsstämma den 15 maj 2019 kl. 09.30 i bolagets lokaler på Kungsgatan 60 i Stockholm.
TargetEveryone publishes Annual Report 2018 with deviation from year-end report

On February 14, the company published the year-end report for the fiscal year 2018.


TargetEveryone signs MyBank


Delay of annual report


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted