Swemet AB ( publ ) : Bokslutskommuniké 2018

JULI-DECEMBER 2018

 • Intäkterna uppgick till 6,4 MSEK (7,2)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1,6 MSEK (1,1)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 0,1 MSEK (0,1)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,00 SEK (0,01)

JANUARI-DECEMBER 2018

 • Intäkterna uppgick till 12,6 MSEK (13,8)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1,4 MSEK (-0,7)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1,2 MSEK (-2,8)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,07 SEK (-0,19)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA HALVÅRET

Swemet tecknat distributörsavtal med Shenzhen STAR Instrument Ltd, Kina för mätare och koncentratorer.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

Samarbetsavtal mellan Avance Metering AB(AM) och Swemet. Ett intensivt år väntar med stark marknadsbearbetning. Swemet betalar AM genom intäktsdelning på framtida intäkter från kunder dels vid installation och även via drift under kommande år.

En första order från Växjö Energi, VEAB 1MSEK erhölls i januari. Efter en första testperiod förväntas en uppföljn- ingsorder om 5MSEK för leverans under 2019.

VD-KOMMENTAR

Swemets affärsidé är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité. Målgruppen för Bolagets produkter utgörs i första hand av små och medelstora elnätsbolag baserat på Bolagets spetskompetens inom den nya generationens smarta elnät. Egenutvecklad hårdvara och mjukvara integreras med externa komponenter till välpaketerade helhetslösningar.
Senast 2025 ska alla elmätare bytas i Sverige. Det sker för att dels mätarna börjar bli gamla, senast byttes alla innan 2009, dels för att nya krav och regler har tillkommit. Ett utökat krav på rapporterade värden gör att de gamla mätarna inte håller måttet.
Citat från Energimarknadsinspektionens (EI) hemsida; "I slutet av juni beslutade regeringen om nya funktionskrav för elmätare. Mätarna med de nya funktionskraven ska vara på plats senast den 1 januari 2025. Några av de nya kraven innebär att mätarna ska klara av att mäta energi varje kvart och de ska ha ett användargränssnitt som gör det möjligt för kunderna att själva kunna ta del av sina mätuppgifter."

Under 2018 har Swemet lagt ytterligare resurser på att bygga en plattform där Swemet kan hantera kunders mätare på en mer teknisk nivå.
USAs säljstopp av komponenter stoppade ZTEs verksamhet även i Sverige och det ledde till att Bolaget tillsammans med ZTE inte kunde agera i ett par upphandlingar under året.
Swemet har tecknat avtal med en ytterligare kinesisk tillverkare. Shenzhen STAR Instrument Ltd. STAR har ett kompetent produktprogram med bland annat en kombomodul för kommunikation till sina mätare. Genom att kombinera elnätskommunikation och en flexibel radiolösning täcks alla kommunikationsförhållanden och genom att kombomodulen fås till en rimlig kostnad är det ett mycket intressant alternativ för kunderna.

Sala Heby Energi AB ansökte om att häva pågående upphandling i maj och vid årets slut var hand- läggningen ännu inte klar hos Förvaltningsrätten. Sala måste erhålla beslut från Förvaltningsrätten att kunna avsluta upphandlingsförfarandet innan de är fria att handla vid SINFRA eller påbörja ny upphandling.

Swemet blev klara som leverantör hos SINFRA under senvåren. SINFRA är den gemensamma inköpsorganisationen för nätbolagen som är ett alternativ till upphandlingsförfarandet. Swemet förväntar sig att många av bolagets kunder kommer att handla via SINFRA under de kommande åren.

Swemet har under året fördjupat samarbetet med Avance Metering AB. Perfekt match, mätare från Swemet med partners och AMs systemplattform. AMs plattform kan hantera flera fabrikat på marknaden och har fördelen genom att befintliga system kan hanteras under övergångsåren när elbolagen är i övergången till nytt system.

Under året har träffats avtal med återförsäljare för den franska, italienska marknaden för vårt handinstrument MFA500.

Under året har Swemet levererat mätare till ett värde av ca 2MSEK. Nya order är ca 2MSEK vid årets början.

Bolaget ser med stor tillförsikt fram mot de kommande åren. Potentiell omsättning på befintliga kunder kan uppgå till 60MSEK fram till 2025. Det finns all anledning till optimism med tanke på att hela marknaden under perioden värderas till 5 miljarder SEK.

Konsultverksamheten stabil, omsätter 8MSEK. Swemet har haft en fortsatt hög beläggning på sina tjänster. Det förhållandet har gällt ett par år nu och bolaget ser ingen anledning till någon förändring de kommande åren. En viss volymökning kan förväntas och det är möjligt att bygga fler tjänster omkring den organisation som är uppbyggd.

Swemet är med sin kompetens och erfarenhet i en bra position för att utöka Bolagets marknadsandel.

Jan Axelsson
VD

UTDELNINGSFÖRSLAG
Årsstämman Styrelsens förslag är att ingen vinstutdelning sker till bolagets aktieägare.

ÅRSSTÄMMA
Årsstämman kommer att hållas i Swemets lokaler kl 14:00 den 26 april 2019 på Norra Oskarsgatan 34, Linköping.

ÅRSREDOVISNING
Årsredovisningen kommer att publiceras på bolagets hemsida den 27 mars 2019.

NÄSTA RAPPORTTILLFÄLLE
Första halvårets rapport 2019 publiceras den tisdagen den 27 augusti 2019.

Linköping 2019-02-22

För mer information:
Jan Axelsson, VD Swemet
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: jan.axelsson@swemet.se

Anders Sagadin, Styrelseordförande
+46 706 99 40 00
E-post: anders@sagadin.com

Viktig information

Denna information är sådan information som Swemet är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss- bruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 februari 2019 kl. 08:30CET.

Om Swemet

Swemets affärsidé är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité. Målgruppen för Bolagets produkter utgörs i första hand av små och medelstora elnätsbolag i Europa baserat på Bolagets spetskompetens inom den nya generationens smarta elnät. Egenutvecklad hårdvara och mjukvara integreras med externa komponenter till välpaketerade helhetslösningar. Elnätskommunikation har fram till idag dominerats av teknik från 80-talet och självklart har förväntningar och tekniska förutsättningar lett fram till nya standarder. G3-teknologin är den senaste och karaktäriseras av de egenskaper ett modernt kommunikationskoncept kan förväntas klara av. www.swemet.se. Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550 är Bolagets Mentor.Kallelse till extra bolagsstämma i Swemet AB

Swemet AB håller extra bolagsstämma tisdagen den 29 december 2020 klockan 10.00 i Swemets lokaler på Norra Oskarsgatan 34 i Linköping.13MSEK i nya order från befintliga kunder

Swemet har erhållit order för sammanlagt 13MSEK till befintliga kunder. Samtliga order kommer att levereras innan Q1:s utgång 2021. Innan årets slut kommer ca 4MSEK av ordervärdet vara levererat. Bolaget räknar med ytterligare order från nya kunder om ca 2.5MSEK för leverans innan årets utgång.Delårsrapport för Swemet AB (publ) januari - juni 2020

1 januari - 30 juni 2020

 • Intäkterna ökade till 15 161 (8 643) TSEK. En ökning med 75%.
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 1 751 ( 1 327) TSEK. En ökning med 31%.
 • Periodens resultat uppgick till 604 (113) TSEK. En ökning med 434%.
 • Resultat per aktie 0,04 (0,01) SEK

Leverans av analysinstrument till ett nätbolag i Palestina tillsammans med en dansk beställning, sammanlagt till ett ordervärde av 0,50MSEK

Swemet säljer analysinstrument MFA500 till allt fler mätinsamlingsprojekt internationellt. Den nya ordern avser och utbildning och instrument. En trend är att Swemet säljer fler instrument till vart och ett av de nya projekten. Större utrullningar engagerar större projektorganisationer för genomförandet.KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I SWEMET AKTIEBOLAG DEN 2 JUNI 2020

Vid årsstämma i Swemet Aktiebolag idag beslutades bl.a. följande.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted