Halvårsrapport 2016

Halvåret 1 januari- 30 juni 2016 

  • Nettoomsättningen uppgick till 9,0 (12,6) MSEK 
  • Driftnettot uppgick till 3,7 (5,7) MSEK 
  • Rörelseresultatet uppgick till -1,8 (-2,9) MSEK 
  • Resultat efter finansiella poster uppgår till 8,4 (9,6) MSEK. I finansiella poster ingår valutakursvinster med 10,2 (12,1) MSEK 
  • Resultat per aktie uppgick till 0,83 (1,01) SEK 
  • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 11,3 (13,5) MSEK.

VD:s kommentar
Under första halvåret 2016 har hyresmarknaden i Sankt Petersburg återfått lugnet efter två års osäkerhet och hyresnivåernas nedgång har planat ut.

Bolagets fokus har fortsatt varit att stärka verksamheten finansiellt samt genomföra nödvändiga investeringar i fastigheterna. Den ryska ledningen arbetar kontinuerligt med att säkerställa uthyrningen och att verka för ett stabilt kassaflöde. Uthyrningsgraden har stigit jämfört med samma period förra året.

Den lägre rubelkursen under perioden bidrog till ett sämre resultat i kronor jämfört med halvåret 2015. Dock ökade resultatet i rubel och det skall tilläggas att rubeln stärkts sedan årsskiftet. Det operativa kassaflödet är fortsatt positivt.

Vasilijöns tunnelbanestation har åter öppnat efter renovering vilket återspeglats i ökat intresse för lokalerna i Magnus och Gustaf. För markområdet i Strelna fortsätter planeringsprocessen men i dagsläget finns inget nytt att rapportera.

Efter beslut på årsstämman den 20 maj 2016 genomfördes utdelning till aktieägarna med 75 öre per aktie - totalt 4 648 125 kronor.

Ekonomisk information
Bokslutskommuniké 10 mars 2017
Årsredovisning 26 april 2017
Årsstämma 30 maj 2017

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm 12 september 2016

Styrelsen

Kontaktpersoner
Mats Hultén, verkställande direktör, +46 70 848 77 77, mats.hulten@sppc.se
Torbjörn Gunnarsson, styrelseordförande, torbjorn.gunnarsson@sppc.se

Nerladdningsbara filer


Bokslutskommuniké 2019


Halvårsrapport 2019


Bokslutskommuniké 2018


Halvårsrapport 2018


Bokslutskommuniké 2017


Halvårsrapport 2017


Bokslutskommuniké 2016


Halvårsrapport 2016


Bokslutskommuniké 2015


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted