Bokslutskommuniké 2017

Sammanfattning

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 24,6 (19,9) MSEK
 • Driftöverskottet uppgick till 11,5 (8,2) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 3,8 (-35,7) MSEK. I rörelseresultatet ingår värdeförändring på fastigheter med 2,8 (-33,3) MSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgår till 1,1 (-17,1) MSEK. I finansiella poster ingår valutakursförändringar med -3,3 (18,5) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,55 (-3,65) SEK
 • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 18,3 (14,8) MSEK

Halvåret 1 juli - 31 december 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 12,0 (10,9) MSEK
 • Driftnettot uppgick till 4,9 (4,6) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 3,2 (-33,9) MSEK. I rörelseresultatet ingår värdeförändring på fastigheter med 2,8 (-33,3) MSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgår till 3,2 (-25,5) MSEK. I finansiella poster ingår valutakursförändringar med -0,4 (8,3) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,89 (-4,48) SEK

VD:s kommentar
Under 2017 har hyresmarknaden i Sankt Petersburg varit stabil med en genomsnittlig vakansgrad för kontor på runt 8,7 (9,2) procent. Hyresnivåerna på kontor i staden har ökat med ca 7 procent jämfört med året innan. Efterfrågan på kontorsytor har varit störst inom sektorerna energi, IT och Telecom.

För vår del förbättrades uthyrningsgraden från 93 procent till 95 procent vid årets slut vilket är bättre än genomsnittet för Sankt Petersburg. Värdet på fastigheterna ökade med 7 procent i lokal valuta enligt extern värdering vid årets slut. Rubeln har försvagats med drygt 4 procent under året vilket påverkade det bokförda värdet på fastigheter negativt. Snittkursen under året var 14 procent högre jämfört med föregående år vilket påverkade driftsnettot positivt. Det operativa kassaflödet är fortsatt positivt.

Under året har vi fått ett antal nya, lite större hyresgäster vilket medfört hyresgästanpassningar. Det kontinuerliga arbetet med att förbättra fastigheternas försörjningssystem och energioptimering har fortsatt varit i fokus.

Som tidigare fortsätter planeringsprocessen för markområdet i Strelna och vårt samarbete med övriga intressenter och ägare till grannfastigheterna går försiktigt framåt.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 13 mars 2018

Mats Hultén
Verkställande direktör

Nerladdningsbara filer


Bokslutskommuniké 2019


Halvårsrapport 2019


Bokslutskommuniké 2018


Halvårsrapport 2018


Bokslutskommuniké 2017


Halvårsrapport 2017


Bokslutskommuniké 2016


Halvårsrapport 2016


Bokslutskommuniké 2015


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted