Halvårsrapport 2019

  • Nettoomsättningen ökade med 21 % till 2,84 mkr (2,35 mkr)
  • Rörelseresultatet förbättrades med 78 % och uppgick till -0,22 mkr (-0,99 mkr).
  • Resultatet efter skatt uppgick till -0,28mkr (-1,04 mkr).
  • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,03 kr (-0,18 kr).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet
    förbättrades med 0,72 mkr till -0,08 mkr (-0,8 mkr).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -0,91 mkr (-1,02 mkr).

VD kommentar
Tillväxt och kraftig resultatförbättring!

Första halvåret kännetecknas av fortsatt produkt- och marknadsuppbyggnad genom nya återförsäljare, etablering på nya marknader, både geografiskt och idrotter, samt demonstrationer till idrottsförbund. Andra kvartalet kännetecknas av stark tillväxt och jag konstaterar med glädje att bolagets nettoomsättning ökade med 21 % för första halvåret.

Bolaget gör ett historiskt bra halvårsresultat och närmar sig lönsamhet. Vi får anledning att återkomma till lönsamhetsutvecklingen när vi bättre kan bedöma geografiska expansionen och försäljningstillväxten för de nya produkterna.

Spintso har etablerat sitt varumärke inom flera sporter och har idag 44 återförsäljare i 20 länder, en digital plattform för e-handel samt organisation kring direktförsäljning till förbund och ligor.

Bolaget har en konkurrenskraftig produktportfölj med klockor, pda, spray, kommunikationssystem och tillbehör. Spintso tillhandahåller ett brett sortiment för domare på alla nivåer och i de flesta sporter. Det finns en mängd möjligheter för våra produkter vilket vi ska fortsätta ta vara på. För att kunna fortsätta kapitalisera på det produkt- och marknadsarbete som bolaget gjort behöver Spintso tillföras rörelsekapital. Styrelsen undersöker alternativa lösningar för kapitalanskaffning.

Under andra halvåret 2019 intensifieras marknadsarbetet via bolagets tre säljkanaler. Bolaget har under perioden främst i egen regi genomfört demos för kommunikationssystem hos förbund, gjort flertalet mindre och några medelstora affärer. Under andra halvåret kommer flera återförsäljare att genomföra demos till förbund, vilket ökar bolagets kapacitet att bearbeta marknaden. Vår förhoppning är att bolaget under andra halvåret genomför en eller flera större förbundsaffärer.

Peter Evertsson, VD
För hela delårsrapporten se bifogad pdf.

Göteborg, 22 augusti 2019 Spintso International AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:

Peter Evertsson, VD, Spintso International AB, Tfn: 070-266 53 00, e-post: peter.evertsson@spintso.se

Denna information är sådan information som Spintso International AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti kl. 8.30

Spintso International AB utvecklar smarta, enkla och säkra verktyg för idrottsdomare verksamma inom fotboll och andra sporter världen över. Produkterna säljs World Wide via distributörer. På skandinaviska marknaden erbjuds såväl egna produkter som övrig domarutrustning direkt till idrottsdomare. Läs mer om Spintso på www.spintso.se

Nerladdningsbara filer

Bokslutskommuniké 2020


Halvårsrapport 2020


Årsredovisning 2019


Bokslutskommuniké 2019


Halvårsrapport 2019


Årsredovisning 2018


Bokslutskommuniké 2018


Halvårsrapport 2018


Årsredovisning 2017


Bokslutskommuniké 2017


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted