Bokslutskommuniké 2018

Finansiell översikt för helåret 2018
(jämfört med helåret 2017)

  • Nettoomsättningen ökade med 25 % till 4,89 mkr (3,91 mkr)
  • Bruttoresultatet ökade med 32 % till 3,05 mkr (2,30 mkr)
  • Rörelseresultatet uppgick till -1,82 mkr (-2,15 mkr).
  • Resultatet efter skatt uppgick till -1,82 mkr (-2,15 mkr).
  • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,23 kr (-0,38 kr).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -0,93 mkr (-1,45 mkr).
  • Kassaflödet från investeringsverksamheten var -0,34 mkr (-0,75 mkr)

VD kommentar
25 % försäljningstillväxt och bättre kassaflöde

2018 kännetecknas av fortsatt produkt- och marknadsuppbyggnad både genom nya återförsäljare och etablering på nya marknader. Bolagets största marknader är idag Japan, Tyskland, Sverige och USA. Jag konstaterar med glädje att bolagets nettoomsättning ökade med 25 % för helåret. Under andra halvåret var försäljningstillväxten snabbare och blev 43%.

Kassaflödet från löpande och investerings-verksamhet förbättrades med 0,92 mkr och blev för helåret -1,27 mkr att jämföra med -2,20 mkr 2017.

För att kunna kapitalisera på det produkt- och marknadsarbete som bolaget gjort behöver Spintso tillföras rörelsekapital, för att genomföra inköp av produkter samt nödvändiga marknads- och försäljningsaktiviteter. Styrelsen undersöker alternativa lösningar för ytterligare kapitalanskaffning.

Spintso har etablerat sitt varumärke på flera marknader och har idag 41 återförsäljare i 20 länder, en digital plattform för e-handel samt organisation kring direktförsäljning till förbund/ ligor. Bolaget har en konkurrenskraftig produktportfölj med klockor, pda, spray, kommunikationssystem och tillbehör. Spintso tillhandahåller således ett fullsortiment för domare i de flesta större sporter. Som framgår av bokslutskommunikén har bolaget en bit kvar till lönsamhet och vi får anledning att återkomma till lönsamhetsutvecklingen när vi bättre kan bedöma försäljningstillväxten för de nya produkterna.

Under 2019 fortsätter arbetet med marknads-uppbyggnad via bolagets tre säljkanaler. Bolaget lanserar en ny produkt, TimeLimitSpray, game version, till ett nytt kundsegment idrottsklubbar och sportanläggningsägare.

Bolaget gör bra saker, utvecklas och fortsätter växa. Det finns en mängd möjligheter för våra produkter och de ska vi ta vara på under 2019!

Peter Evertsson, VD

För hela bokslutskommunikén se bifogad pdf.

Göteborg, 21 februari 2019

För ytterligare information vänligen kontakta:
Peter Evertsson, VD, Spintso International AB, Tfn: 070-266 53 00, e-post: peter.evertsson@spintso.se

Spintso International AB utvecklar smarta, enkla och säkra verktyg för idrottsdomare verksamma inom fotboll och andra sporter världen över. Produkterna säljs World Wide via distributörer. På skandinaviska marknaden erbjuds såväl egna produkter som övrig domarutrustning direkt till idrottsdomare. Läs mer om Spintso på www.spintso.se

Denna information är sådan information som Spintso International AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari kl. 8.30

Nerladdningsbara filer

Bokslutskommuniké 2020


Halvårsrapport 2020


Årsredovisning 2019


Bokslutskommuniké 2019


Halvårsrapport 2019


Årsredovisning 2018


Bokslutskommuniké 2018


Halvårsrapport 2018


Årsredovisning 2017


Bokslutskommuniké 2017


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted