Spintso International AB, under namnändring till Spectra Medtech AB har påbörjat slutförande av den nya koncernstrukturen. Spintsos VD Peter Evertsson lämnar bolaget.

Som Bolaget tidigare har kommunicerat kommer Bolaget att ändra firma till Spectra Medtech Ab (publ). Styrelsen kallade till extra bolagsstämma redan den 11 december 2020 i syfte att ändra bolagsordningen avseende verksamhetsinriktning samt firmanamn. Extra stämman kommer att avhållas den 15 januari 2021.

Som ett led i förändringsprocessen har styrelsen beslutat att bolagisera Bolagets ursprungsverksamhet till ett helägt dotterbolag. Som ett led i denna förändringsprocess avser Bolaget att påbörja en konsumentrelaterad satsning, innebärandes en breddning av produktutbudet med tyngdpunkt på konsumentmarknaden. Satsningen avser att lansera tre - fyra modeller av Spintso Watch för konsumentledet. Klockorna kommer att vara helt mekaniska och masstillverkas under Spintsos varumärke och unika design. Lanseringen avser att ske globalt och de första klockorna planeras att nå konsumentledet redan före sommaren 2021.

Eftersom styrelsen beslutat att ändra tyngdpunkt på ursprungsverksamheten har Bolaget och Peter Evertsson enats om att han går vidare till nya utmaningar utanför koncernen. Evertsson arbetar sista dagen inom koncernen den 31 december 2020, men kommer att finnas till hands under en överlämningsperiod även därefter.

"Historiskt har Spintsos domarklockor stått för en betydande del av ursprungsverksamhetens intäkter. Klockorna har saluförts globalt och är etablerade i ett 40-tal länder. Önskemål från flera samarbetspartners bland annat Japan om att ta fram en konsumentklocka har funnits under en långtid. Det är därför glädjande att Spintso nu påbörjat satsningen inom konsumentklockor och kommer därefter vara en aktör i en industri som globalt omsätter mycket stora belopp årligen. Slutligen vill jag passa på att tacka Peter för 10 förtjänstfulla år och önska lycka till för hans kommande utmaningar" säger Bolagets tillträdande koncernchef, Mikael König i en kommentar.

Stockholm, 21 december 2020 Spintso International AB (publ)

Denna information är sådan information som Spintso International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 december 2020 kl 08.30. För ytterligare information vänligen kontakta:Fredrik Crafoord, styrelseordförande, Spintso International AB (publ), Tfn: 070 - 814 26 50, e-post: fc@citycapitalpartners.se

Nerladdningsbara filer


Bokslutskommuniké 2020

Helåret (jan-dec)

 • Nettoomsättningen uppgick till 6,33 mkr (5,31 mkr)
 • Rörelseresultat uppgick till -1,89 mkr (-0,54 mkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -2,01 mkr (-0,65 mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,10 kr (-0,08 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,17 mkr (-0,86 mkr)

Andra halvåret (jul-dec)

 • Nettoomsättningen uppgick till 4,96 mkr (2,47 mkr)
 • Rörelseresultat uppgick till -1,09 mkr (-0,31 mkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1,16 mkr (-0,37 mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,04 kr (-0,04 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,26 mkr (0,05 mkr)
 • Soliditeten uppgick till 91% (17%)
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 0,97 mkr (0,26 mkr)


Medclair - genombrott på den brittiska marknaden

Medclair, specialisterna på säker lustgashantering har fått i uppdrag att leverera två testinstalationer för destruktion av lustgas till två sjukhus i Manchester, Storbritannien.


Medclair lanserar ny produkt

Medclair AB, världsledande inom säker N2O-hantering, lanserar ny produkt för mätning av lustgasexponering i arbetsmiljö.


Medclair rekryterar ansvarig för bolagets internationella expansion samt bjuder in till företagspresentation

Medclair rekryterar Jannik Jensen som ansvarig för bolagets internationella expansion. Jannik kommer senast från Linde Healthcare där han varit Product Manager, Region Europe North.


Kallelse till extra bolagsstämma i Spintso International AB

Aktieägarna i Spintso International AB (org.nr 556691-3728) ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 3 mars 2021.


Spintso International AB stärker kassan och genomför en strategisk översyn av koncernstrukturen

Spintso International AB stärker kassan med 15 Msek genom en riktad nyemission.

Bolaget har samtidigt fattat beslut om att se över sin långsiktiga strategi för att renodla verksamheten mot medicinteknik.


Medclair erhåller godkännande för patent i USA

Medclair AB, har erhållit godkännande för patentansökan avseende Exhalation Device (Utandningsventil) i USA. Utandningsventilen möjliggör användandet av Medclairs lågflödessystem CDU (Central Destruction Unit) som bland annat används vid förlossningsavdelningar.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted