Pressmeddelande Borlänge, 28 januari 2020 Spintso International AB (publ)

Spintso International AB (publ) ("Bolaget") meddelar idag, den 28 januari 2020, att styrelsen med stöd av bemyndigande från årsstämman i maj 2019, fattat beslut om att emittera 2 250 000 aktier i en riktad nyemission till två strategiska investerare med en teckningskurs om 0,40 kr per aktie.

Spintso International AB (publ) ("Bolaget") meddelar idag, den 28 januari 2020, att styrelsen med stöd av bemyndigande från årsstämman i maj 2019, fattat beslut om att emittera 2 250 000 aktier i en riktad nyemission till två strategiska investerare med en teckningskurs om 0,40 kr per aktie.

Bakgrund/motiv
Bolaget kommunicerade i samband med halvårsrapporten att Bolaget ska kunna fortsätta kapitalisera på det produkt- och marknadsarbete som bolaget gjort behöver Bolaget tillföras rörelsekapital. Styrelsen har under hösten undersökt alternativa lösningar för kapitalanskaffning. I den senaste företrädesemission blev emissionskostnaderna oproportionerligt höga. Genom en riktad nyemission till två nya aktieägare blir emissionskostnaderna mer av administrativ karaktär. Ytterligare ett skäl till riktad nyemission är tidsaspekten. En riktad nyemission kan genomföras under januari och säkerställer bolagets kapitalbehov de närmaste åren.

Styrelsens beslut
Bolagets styrelse beslutade idag 28 januari, med stöd av bemyndigande från årsstämman i maj 2019, att emittera 2 250 000 aktier i en riktad nyemission till två aktietecknare med en teckningskurs om 0,40 kr per aktie.
Aktietecknare
City Capital Partners AB 600 000 SEK a' 0,4 kr = 1 500 000 st aktier
Bo-Sell Fastigheter AB 300 000 SEK a' 0,4 kr = 750 000 st aktier
S.a 900 000 SEK a' 0,4 kr = 2 250 000 st aktier

Genom den riktade nyemissionen tillförs Bolaget 900 000 kr före emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 30 000 kr. Det är styrelsens bedömning att kapitaltillskottet från nyemissionen kommer att finansiera Bolagets fortsatta drift- och expansionsplan under kommande 12 månader. Styrelsen har vägt teckningskursen mot de senaste kvartalets handelskurser ställda mot tids- och kostnadsvinsten genom att genomföra en riktad emissions och kommit fram till att teckningskursen motsvarar bedömt marknadsvärde.

Emissionen innebär att antalet aktier i Bolaget ökas med 2 250 000 stycken till 10 487 121 stycken, vilket motsvarar en aktieutspädning om cirka 21,4 % för befintliga aktieägare. Varje aktie har ett kvotvärde om 0,10 kronor. Bolagets aktiekapital ökas följaktligen med 225 000 kronor till 1 048 712,10 kronor.

Så snart aktiekapitalökningen har registrerats hos Bolagsverket så kommer aktierna att införas i aktieboken.

"Jag är nöjd med att Bolaget lyckats attrahera så pass etablerade investerare som visat förtroende för Spintso, dess produkter och vill bidra till bolagets fortsatta tillväxtresa. Emissionslikviden undanröjer kommande års likviditetsbrist och ledningen kan nu koncentrera sig på att växa verksamheten utan att behöva vara oroad över eventuell likviditetsbrist. Del av emissionslikviden kommer att gå till att bygga varulager för att kunna möta den ökade efterfrågan som nu finns på Bolagets produkter", säger Bolagets VD Peter Evertsson i en kommentar.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Peter Evertsson, VD, Spintso International AB, Tfn: 070-266 53 00, e-post: peter.evertsson@spintso.se

Spintso International AB utvecklar smarta, enkla och säkra verktyg för idrottsdomare verksamma inom fotboll och andra sporter världen över. Produkterna säljs World Wide via distributörer. Läs mer om Spintso på www.spintso.se

Denna information är sådan information som Spintso International AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 januari 2020 kl. 08.30

Nerladdningsbara filer

Bokslutskommuniké 2020

Helåret (jan-dec)

 • Nettoomsättningen uppgick till 6,33 mkr (5,31 mkr)
 • Rörelseresultat uppgick till -1,89 mkr (-0,54 mkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -2,01 mkr (-0,65 mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,10 kr (-0,08 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,17 mkr (-0,86 mkr)

Andra halvåret (jul-dec)

 • Nettoomsättningen uppgick till 4,96 mkr (2,47 mkr)
 • Rörelseresultat uppgick till -1,09 mkr (-0,31 mkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1,16 mkr (-0,37 mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,04 kr (-0,04 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,26 mkr (0,05 mkr)
 • Soliditeten uppgick till 91% (17%)
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 0,97 mkr (0,26 mkr)


Medclair - genombrott på den brittiska marknaden

Medclair, specialisterna på säker lustgashantering har fått i uppdrag att leverera två testinstalationer för destruktion av lustgas till två sjukhus i Manchester, Storbritannien.


Medclair lanserar ny produkt

Medclair AB, världsledande inom säker N2O-hantering, lanserar ny produkt för mätning av lustgasexponering i arbetsmiljö.


Medclair rekryterar ansvarig för bolagets internationella expansion samt bjuder in till företagspresentation

Medclair rekryterar Jannik Jensen som ansvarig för bolagets internationella expansion. Jannik kommer senast från Linde Healthcare där han varit Product Manager, Region Europe North.


Kallelse till extra bolagsstämma i Spintso International AB

Aktieägarna i Spintso International AB (org.nr 556691-3728) ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 3 mars 2021.


Spintso International AB stärker kassan och genomför en strategisk översyn av koncernstrukturen

Spintso International AB stärker kassan med 15 Msek genom en riktad nyemission.

Bolaget har samtidigt fattat beslut om att se över sin långsiktiga strategi för att renodla verksamheten mot medicinteknik.


Medclair erhåller godkännande för patent i USA

Medclair AB, har erhållit godkännande för patentansökan avseende Exhalation Device (Utandningsventil) i USA. Utandningsventilen möjliggör användandet av Medclairs lågflödessystem CDU (Central Destruction Unit) som bland annat används vid förlossningsavdelningar.
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted