Medclair - genombrott på den brittiska marknaden

Medclair, specialisterna på säker lustgashantering har fått i uppdrag att leverera två testinstalationer för destruktion av lustgas till två sjukhus i Manchester, Storbritannien.

Storbritannien är en för Medclair mycket viktig marknad då lustgas används i merparten av alla förlossningar. Landet har historiskt sett inte hanterat problematiken med lustgas men på senare tid har landet sjösatt ett större projekt i syfte att minska växthusgasutsläpp inom vårdsektorn.

Det är sedan tidigare känt att lustgas är ett arbetsmiljöproblem, dock har man i vissa fall förbisett detta eller hanterat problemet genom att ventilera ut gasen från behandlingsrummen. Detta är naturligtvis en olycklig lösning då man dels inte har kontroll över eventuell kontaminering av personal men främst ett mycket stort miljöproblem givet det faktum att 1 kg lustgas motsvarar 297kg CO2 i negativ miljöpåverkan.

Uppgörelsen med sjukhuset innebär att Medclair levererar 2 mobila destruktorer som skall användas av personal från ett flertal kliniker i nordvästra England. Syftet är att under Medclairs vägledning lära sig mer om säker lustgashantering och anpassa behandlingsformer så att gasen på ett effektivt sätt kan samlas upp och destrueras i en framtida storskalig satsning.

"Att vi nu äntligen får förtroendet att hjälpa den engelska sjukvården att ta steget till en säker lustgasbehandling är mycket glädjande. Vi har sedan länge arbetat med personer inom vården i Storbritannien och vår uppgörelse innebär att vi nu får fotfäste på de brittiska öarna. Landet har en mycket hög användning av lustgas men har fram till nu hanterat gasen på ett sätt som skulle vara oacceptabelt i bland annat Sverige. Vi gläds åt det faktum att debatten i England nu belyser den sektor där vi kan bidra. På ett personligt plan är det självklart också tillfredsställande att aktivt kunna bidra till att minska klimatproblemet. "säger Mikael König, Koncernchef

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael König, VD, Spintso International AB (publ), Tfn: 070-486 17 98, e-post: mikael.konig@medclair.se

Nerladdningsbara filer

Spintso International AB har bytt namn till Medclair Invest AB

Bolagsverket har registrerat namnändringen från Spintso International AB (Publ) till Medclair Invest AB (Publ) och bolaget byter därmed listningsnamn och kortnamn.


Kommuniké från extra bolagsstämma i Spintso International AB

Spintso International AB ändrar namn till Medclair Invest AB (Publ)Bokslutskommuniké 2020

Helåret (jan-dec)

 • Nettoomsättningen uppgick till 6,33 mkr (5,31 mkr)
 • Rörelseresultat uppgick till -1,89 mkr (-0,54 mkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -2,01 mkr (-0,65 mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,10 kr (-0,08 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,17 mkr (-0,86 mkr)

Andra halvåret (jul-dec)

 • Nettoomsättningen uppgick till 4,96 mkr (2,47 mkr)
 • Rörelseresultat uppgick till -1,09 mkr (-0,31 mkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1,16 mkr (-0,37 mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,04 kr (-0,04 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,26 mkr (0,05 mkr)
 • Soliditeten uppgick till 91% (17%)
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 0,97 mkr (0,26 mkr)


Medclair - genombrott på den brittiska marknaden

Medclair, specialisterna på säker lustgashantering har fått i uppdrag att leverera två testinstalationer för destruktion av lustgas till två sjukhus i Manchester, Storbritannien.


Medclair lanserar ny produkt

Medclair AB, världsledande inom säker N2O-hantering, lanserar ny produkt för mätning av lustgasexponering i arbetsmiljö.


Medclair rekryterar ansvarig för bolagets internationella expansion samt bjuder in till företagspresentation

Medclair rekryterar Jannik Jensen som ansvarig för bolagets internationella expansion. Jannik kommer senast från Linde Healthcare där han varit Product Manager, Region Europe North.


Kallelse till extra bolagsstämma i Spintso International AB

Aktieägarna i Spintso International AB (org.nr 556691-3728) ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 3 mars 2021.


Spintso International AB stärker kassan och genomför en strategisk översyn av koncernstrukturen

Spintso International AB stärker kassan med 15 Msek genom en riktad nyemission.

Bolaget har samtidigt fattat beslut om att se över sin långsiktiga strategi för att renodla verksamheten mot medicinteknik.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted